Документ 1120-2000-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.01.2016, підстава 1173-2015-п


            Перелік скорочень, 
використаних у документі про перевезення
Видалення (без утилізації) (пункт 9)
D1 Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад, на звалище
тощо)
D2 Обробка грунту (наприклад, біохімічний розклад рідких чи
мулових відходів в грунті тощо)
D3 Закачування на глибину (наприклад, вприскування відходів
відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи чи природні
резервуари тощо)
D4 Скидання у поверхневі водойми (наприклад, скидання рідких або
мулових відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо)
D5 Скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад скидання в
окремі відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які ізолюють
їх один від одного і навколишнього середовища, тощо)
D6 Скидання у водойми, крім морів/океанів
D7 Скидання у моря/океани, в тому числі поховання на морському дні
D8 Біологічна обробка, не зазначена в інших розділах цього
додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей,
які потім видаляються здійсненням будь-якої з операцій під
номерами D1-D12
D9 Фізико-хімічна обробка, не зазначена в інших розділах цього
додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей,
які потім видаляються здійсненням будь-якої з операцій під
номерами D1-D12 (наприклад, випарювання, сушіння, прожарювання,
нейтралізація, осадження тощо)
D10 Спалювання на суші
D11 Спалювання в морі
D12 Постійне зберіганя (наприклад, у спеціальних контейнерах у
шахті тощо)
D13 Змішування чи перемішування до початку будь-якої з операцій
під номерами D1-D12
D14 Переупаковування до початку будь-якої з операцій під номерами
D1-D12
D15 Зберігання до початку будь-якої з операцій під номерами D1-D12
Фізичні характеристики (пункт 14)
1. Порошок
2. Твердий стан
3. Паста/в'язкий стан
4. Грязеподібний стан
5. Рідкий стан
6. Газоподібний стан
7. Інше (зазначити)
Операції з утилізації (пункт 9)
R1 Використання у вигляді палива (крім безпосереднього спалювання)
чи іншим чином для отримання енергії
R2 Утилізація/регенерація розчинників
R3 Рециркуляція/утилізація органічних речовин, що не
застосовуються як розчинники
R4 Рециркуляція/утилізація металів та їх сполук
R5 Рециркуляція/утилізація інших неорганічних матеріалів
R6 Регенерація кислот та основ
R7 Рекуперація компонентів, що використовуються для зменшення
забруднення
R8 Рекуперація компонентів каталізаторів
R9 Повторна перегонка нафтопродуктів чи інше повторне їх
використання
R10 Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство
чи поліпшує екологічну обстановку
R11 Використання відходів будь-яких операцій під номерами R1-R10
R12 Обмін відходами для здійснення операцій під номерами R1-R11
R13 Акумулювання матеріалу для здійснення будь-якої з операцій під
номерами R1-R12
Клас ООН і номер Н (пункт 19) клас номер
ООН Н Характеристики
1 Н1 Вибухові речовини
3 Н3 Вогненебезпечні рідини
4.1 Н4.1 Вогненебезпечні тверді речовини
4.2 Н4.2 Речовини чи відходи, здатні самозайматися
4.3 H4.3 Речовини чи відходи, які виділяють вогненебезпечні
гази під час взаємодії з водою 5.1 Н5.1 Окислюючі речовини
5.2 Н5.2 Органічні пероксиди
6.1 Н6.1 Отруйні (сильнодіючі) речовини
6.2 Н6.2 Інфікуючі речовини
8. Н8 Корозійні речовини
9 Н10 Виділення токсичних газів під час контакту з повітрям
чи водою 9 H11 Токсичні речовини (що викликають затяжні чи хронічні
захворювання) 9 Н12 Екотоксичні речовини
9 Н13 Речовини, здатні якимось чином після видалення
утворювати інші матеріали, наприклад шляхом
вилуговування, причому ці матеріали мають будь-які із
зазначених вище властивостей
Вид упаковки (пункт 18)
1. Бочка
2. Дерев'яна бочка
3. Металічна каністра
4. Ящик
5. Мішок
6. Комбінована тара
7. Резервуар під тиском
8. Навалом
9. Інше (зазначити)
Вид перевезення (пункти 10-12)
R - автомобільне
Т - залізничне
S - морське
А - повітряне
W - внутрішніми водними шляхами
Заповнюється компетентними органами, що здійснюють
контроль за транскордонним перевезенням відходів
26. Країна відправлення/експорту
чи митний пункт на виїзді
Вищезазначені відходи вивезено з країни
Печатка
Підпис
27. Відбитки печаток компетентних органів, що здійснюють контроль
за транскордонними перевезеннями відходів країн транзиту
------------------------------------------------------------------ Назва країни: | Назва країни: ------------------------------------------------------------------ Ввезення | Вивезення | Ввезення | Вивезення | | | | | | -----------------------------------------------------------------
28. Країна призначення/імпорту
Вищезазначені відходи ввезено в країну:
Печатка
Підпис
------------------------------------------------------------------ Назва країни: | Назва країни: ------------------------------------------------------------------ Ввезення | Вивезення | Ввезення | Вивезення | | | | | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 544
( 544-2013-п ) від 07.08.2013 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2000 р. N 1120
ЖОВТИЙ ПЕРЕЛІК ВІДХОДІВ
------------------------------------------------------------------ | Номер |Номер| Код | Код |згідно з | Y | ОЕСР | ГС |переліком| | | |А Базель-| | | | ської | | | |конвенції| | | ------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 5 6 ------------------------------------------------------------------ А. Відходи, визначені як
небезпечні(1)
Відходи металів та А1
металовмісні відходи
Відходи металів та відходи, А1010
що складаються із сплавів
будь-яких з нижченаведених
речовин (за винятком
відходів, включених до
Зеленого переліку
відходів):
1. Сурма Y27
2. Арсен Y24 АА090 280480
3. Берилій Y20
4. Кадмій Y26
5. Свинець Y31 АА030 262020
6. Ртуть Y29 АА100 280540
7. Селен Y25 280490
8. Телур Y28 280450
9. Талій Y30 АА080
Відходи, що містять як А1020 складові або забруднювачі будь-які з нижченаведених речовин, за винятком відходів металів у кусковій (масивній) формі:
10. Сурма; сполуки сурми Y27
11. Берилій; сполуки берилію Y20
12. Кадмій; сполуки кадмію Y26
13. Свинець: сполуки свинцю Y31
14. Селен; сполуки селену Y25
15. Телур; сполуки телуру Y28
Відходи, що містять як А1030 складові або забруднювачі будь-які з нижченаведених речовин:
16. Арсен; сполуки арсену Y24
17. Ртуть; сполуки ртуті Y29
18. Талій; сполуки талію Y30
Відходи, що містять як А1040 складові будь-які з нижченаведених речовин:
19. Карбоніли металів Y19
20. Сполуки шестивалентного Y21
хрому
21. Гальванічний шлам А1050 Y17 АА120
22. Розчини після травлення А1060 Y17 АА130
металів
23. Залишки вилуговування після А1070 АА140
обробки цинку у вигляді
пилу, шламу (ярозит,
гематит і т. ін.)
24. Цинкові залишки, не включені А1080 Y23
до Зеленого переліку відходів, Y31
що містять свинець і кадмій в Y26
кількості, достатній для
виявлення ними небезпечних
властивостей, наведених у
Переліку(2)
25. Зола від спалювання А1090 Y22
ізольованого мідного дроту
26. Зола та залишки від А1100 Y22 АА040 262030
газоочисних систем
мідеплавильних установок
27. Відпрацьовані розчини А1110 Y22
електролітів процесів Y34 AD110
електролітичного очищення
та виділення міді
28. Шламові відходи, за винятком А1120 Y22
анодних шламів, із систем
електролітичного очищення та
виділення міді
29. Відпрацьовані травильні А1130 Y22 АА130
розчини, що містять розчинну
мідь
30. Відходи каталізаторів, що А1140 Y22
містять хлорид або ціанід Y33
міді
31. Зола, яка містить дорогоцінні А1150 АА161
метали, що утворюється після
спалювання печатних плат і
містить сполуки, наведені у
додатку 2 до Положення(3), в
кількості, що перетворює її
у небезпечну
32. Відпрацьовані батареї А1160 Y31 АА170
свинцевих акумуляторів, цілі
чи розламані
33. Несортовані відпрацьовані А1170 АА180
батареї за винятком сумішей
батарей, наведених у
Зеленому переліку відходів.
Відходи батарей, не визначені
у Зеленому переліку відходів,
які містять сполуки, наведені
у додатку 2 до Положення(3),
в кількості, що перетворює
їх у небезпечні
34. Відходи і брухт електричних А1180
та електронних вузлів(4), що
містять компоненти, такі, як
акумуляторні батареї або інші
батареї, включені до Жовтого
переліку відходів, ртутні
вмикачі, скло від електронно-
променевих трубок або інше
активоване скло та
поліхлоровані біфеніли
(далі - ПХБ) - конденсатори,
або забруднені компонентами,
наведеними у додатку 2 до
Положення(3) (наприклад,
кадмій, ртуть, свинець, ПХБ),
до такого ступеня, коли вони
можуть мати небезпечні
властивості, наведені у
переліку(2, 5) (див.
відповідну позицію
Зеленого переліку
відходів [43])
Відходи, що містять переважно А2 неорганічні компоненти, до складу яких можуть входити метали та органічні матеріали
35. Відходи скла від електронно- А2010 АВ040 700100
променевих трубок та іншого
активованого скла
36. Відходи, що містять А2020 Y32 АВ060
неорганічні сполуки фтору
у вигляді рідини
або шламу, за винятком
відходів, зазначених у
Зеленому переліку відходів
37. Відпрацьовані каталізатори, А2030 АВ080
за винятком зазначених у АС140
Зеленому переліку відходів
38. Відходи гіпсу, що утворюється А2040 АВ140
у процесі хімічного
виробництва, у разі, якщо
вони забруднені компонентами,
зазначеними у додатку 2 до
Положення(3), до такого
ступеня, коли виявляються
небезпечні властивості,
наведені у Переліку(2)
(див. відповідну
позицію Зеленого переліку
відходів [79])
39. Відходи азбесту (пил та А2050 Y36 RB010
волокна)
40. Летюча зола від А2060 2621
енергоустановок, що працюють
на вугіллі, яка містить
сполуки, наведені у додатку 2
до Положення(3), в кількості,
достатній для того, щоб
виявлялися небезпечні
властивості, наведені у
Переліку(2) (див. відповідну
позицію Зеленого переліку
відходів [76])
Відходи, що містять переважно А3 органічні компоненти, до складу яких можуть входити метали і неорганічні матеріали
41. Відходи виробництва або А3010 АС010 271390
переробки нафтового коксу і
бітуму
42. Відпрацьовані нафтопродукти, A3020 Y8 AC030
непридатні для використання
за призначенням (у тому
числі відпрацьовані моторні,
індустріальні масла та їх
суміші)
43. Відходи, які містять, А3030 RC030
складаються або забруднені
шламами антидетонаційних
сполук з доданням свинцю
44. Відходи рідких теплоносіїв А3040 АС050
45. Відходи виробництва, А3050 Y13 АС090
виготовлення і застосування
смол, латексів,
пластифікаторів,
клеїв/зв'язуючих матеріалів,
за винятком відходів,
зазначених у Зеленому
переліку відходів (див.
відповідну позицію Зеленого
переліку відходів [127])
46. Відходи нітроцелюлози А3060 АС100 391590
47. Відходи фенолів, фенольних А3070 Y39 АС110
сполук, включаючи хлорфенол,
у вигляді рідин або шламів
48. Відходи ефірів, які не А3080 Y40 АС130
включені до Зеленого переліку
відходів
49. Шкіряні пил, зола, шлами, А3090 Y21 АС180 411000
порошок, які містять сполуки Y4
шестивалентного хрому чи
біоциди (див. відповідну
позицію Зеленого переліку
відходів [121])
50. Обрізки та інші відходи шкіри А3100 Y21 411000
або композиційної шкіри, Y4
не придатні для виробництва
шкіряних виробів, які містять
сполуки шестивалентного
хрому чи біоциди (див.
відповідну позицію Зеленого
переліку відходів [120])
51. Відходи хутра, які містять А3110 Y21
сполуки шестивалентного Y4
хрому чи біоциди, або
збудників інфекцій (див.
відповідну позицію Зеленого
переліку відходів [122])
52. Пух - легка фракція після А3120
подрібнення
53. Відходи фосфорорганічних А3130 Y37 АС200
сполук
54. Відходи негалогенованих А3140 Y42 АС210
органічних розчинників, за Y6
винятком відходів, зазначених
у Зеленому переліку відходів
55. Відходи галогенованих А3150 Y41 АС220
органічних розчинників Y6
56. Відходи галогенованих або А3160 Y45 АС230
негалогенованих залишків
після операцій відновлення
органічних розчинників
методом дистиляції
57. Відходи, які утворюються в А3170 Y45 АС240
процесі виробництва
аліфатичних галогенованих
вуглеводнів (таких, як
хлорметан, дихлоретан,
вінілхлорид, вініліденхлорид
алілхлорид, епіхлоргідрин)
58. Відходи, речовини або вироби, А3180 Y10 RA010
які містять, складаються або
забруднені ПХБ,
поліхлорованими терфенілами
(ПХТ), поліхлорованими
нафталінами (ПХН) або
полібромованими біфенілами
(ПББ), або будь-якими іншими
полібромованими аналогами
цих сполук, на рівні
концентрацій 50 мг/кг або
більше(6)
59. Відходи у вигляді смолистих А3190 Y11 RA020
залишків (крім асфальтових
в'яжучих), що утворюються під
час рафінування, перегонки чи
будь-якої піролітичної
обробки органічних
матеріалів
60. Шлами бензину, що містять Y31 АС040
свинець
Відходи, які можуть містити А4 або неорганічні, або органічні компоненти
61. Відходи виробництва, А4010 Y2 AD010
одержання і застосування Y3
фармацевтичних препаратів, за
винятком відходів, зазначених
у Зеленому переліку відходів
62. Клінічні та подібні їм А4020 Y1
відходи, а
саме - відходи, що виникають
у результаті медичного
догляду, ветеринарної чи
подібної практики, і
відходи, що утворюються
у лікарнях або
інших закладах під час
досліджень, догляду за
пацієнтами або при виконанні
дослідницьких робіт
63. Відходи виробництва, А4030 Y4 АD020
одержання і застосування
біоцидів та
фітофармацевтичних
препаратів, включно з
відходами пестицидів та
гербіцидів, які не
відповідають стандартам,
мають прострочений термін
придатності(7) чи не придатні
для використання за
призначенням
64. Відходи виробництва, А4040 Y5 AD030
одержання і застосування
хімічних речовин для
просочування деревини(8)
Відходи, що містять, А4050 складаються або забруднені будь-якою з нижченаведених речовин:
65. Неорганічні ціаніди, за Y33 AD040
винятком залишків у твердій Y7
формі, що містять дорогоцінні
метали і сліди неорганічних
ціанідів
66. Органічні ціаніди Y38 AD050
Y7
67. Відходи сумішей масло/вода, А4060 Y9 AD060
вуглеводні/вода, емульсії
68. Відходи виробництва, А4070 Y12 AD070
одержання і застосування
чорнила, барвників,
пігментів, фарб, лаків,
оліфи, за винятком
відходів, зазначених у
Зеленому переліку відходів
(див. відповідну позицію
Зеленого переліку [126])
69. Відходи вибухонебезпечного А4080 Y15 AD080
характеру (за винятком
відходів, зазначених у
Зеленому переліку відходів)
70. Відходи розчинів кислот чи А4090 Y34 AD110
основ, іншим чином не Y35 AB110
зазначені у Зеленому
переліку відходів (див.
відповідну позицію
Зеленого переліку [83])
71. Відходи промислових установок А4100 АD140
з очищення вихідних газів, за
винятком відходів, зазначених
у Зеленому переліку відходів
Відходи, що містять, А4110 складаються або забруднені будь-якою з нижченаведених речовин:
72. Будь-яка речовина споріднена Y43 RC010
поліхлорованому
дибензофурану
73. Будь-яка речовина споріднена Y44 RC020
поліхлорованому
дибензодіоксину
74. Відходи, що містять, А4120 RC040
складаються або забруднені
пероксидами
75. Відходи упаковок та А4130
контейнерів, які містять
сполуки, наведені у додатку 2
до Положення(3), в кількості,
достатній для виявлення
небезпечних властивостей,
наведених у переліку(2)
76. Відходи, які складаються або А4140
містять хімічні речовини, що
не відповідають специфікації
або мають прострочений
термін придатності(7), і які
відносяться
до категорій, зазначених у
додатку 2 до Положення(3),
та виявляють небезпечні
властивості, наведені у
переліку(2)
77. Відходи хімічних речовин, А4150 Y14
отримані під час проведення
науково-дослідних робіт чи
навчального процесу, які ще
не ідентифіковані, та/або які
є новими, а їх вплив на
людину та/або довкілля
невідомий
78. Відпрацьоване активоване А4160 2803
вугілля, крім включеного до
Зеленого переліку відходів
(див. відповідну позицію
Зеленого переліку
відходів [77])
79. Залишки від операцій з Y18
видалення промислових
відходів
80. Відходи виробництва, Y16 AD090
одержання і застосування
фотохімікатів чи матеріалів
для обробки фотоматеріалів
Б. Відходи, які потребують окремого розгляду(9)
81. Залишки в результаті Y47 AB020
спалювання побутових
відходів
82. Побутові відходи Y46 AD160
83. Каналізаційний мул АС270
84. Відходи пневматичних шин B3140 GK020 401220
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1518
( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 )
___________________
(1) В основу розділу А покладено перелік А Базельської
конвенції (додаток VIII до Базельської конвенції). Згідно з
підпунктом "а" пункту 1 статті 1 Базельської конвенції відходи,
перелічені у цьому розділі, є небезпечними. Додатково до нього
включено три позиції (порядкові номери 60, 79, 80).
Там, де це можливо, подається кодовий номер Гармонізованої
системи опису і кодування товарів, прийнятої згідно з
Брюссельською конвенцією від 14 червня 1983 р. під егідою Ради
митного співробітництва (код ГС).
(2) Перелік небезпечних властивостей, який затверджує
Мінекоресурсів.
(3) Положення про контроль за транскордонними перевезеннями
небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням.
(4) Ця позиція не включає брухт агрегатів електрогенераторів.
(5) Концентрація ПХБ на рівні 50 мг/кг чи більше.
(6) Рівень концентрації 50 мг/кг розглядається як міжнародно
визнаний рівень для всіх видів відходів. Однак для деяких видів
відходів окремі країни встановлюють нижчі нормативи (наприклад
20 мг/кг).
(7) Прострочений термін придатності означає, що речовину не
використано протягом періоду, визначеного виробником.
(8) Ця позиція не включає відходи деревини, оброблені
хімічними консервантами деревини.
(9) До розділу Б включені відходи, зазначені у додатку II до
Базельської конвенції, які вважаються для цілей Конвенції "іншими
відходами", і додатково ще дві позиції (83 і 84).

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2000 р. N 1120
ЗЕЛЕНИЙ ПЕРЕЛІК ВІДХОДІВ (1)
------------------------------------------------------------------ | Номер | Код | Код ГС | згідно з | ОЕСР | |переліком В | | |Базельської | | | конвенції | | ------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 5 ------------------------------------------------------------------ Відходи металів і металовмісні B1
відходи
Відходи металів та їх сплавів у В1010
металічній недиспергованій
формі:
1. Брухт дорогоцінних металів та
їх сплавів:
золота GA010 711210
срібла GA030 711290
металів платинової групи,
крім ртуті GA020 711220
2. Брухт заліза та сталі:
брухт чавуну GA040 720410
брухт нержавіючої сталі GA050 720421
брухт інших легованих сталей GA060 720429
брухт лудженого заліза і сталі GA070 720430
стружка токарна, обрізки, відходи GA080 720441
фрезерування, ошурки, зняті
задирки, відходи штампування
(в пакетах чи не в пакетах)
інші відходи і брухт чорних GA090 720449
металів
зливки переплавлення браковані GA100 720450
старі залізні і стальні рейки GA110 730210
3. Брухт міді GA120 740740
4. Брухт нікелю GA130 750300
5. Брухт алюмінію GA140 760200
6. Брухт цинку GA160 790200
7. Брухт олова GA170 800200
8. Брухт вольфраму GA180 810191
9. Брухт молібдену GA190 810291
10. Брухт танталу GA200 810310
11. Брухт магнію GA210 810420
12. Брухт кобальту GA220 810510
13. Брухт вісмуту GA230 810600
14. Брухт титану GA250 810810
15. Брухт цирконію GA260 810910
16. Брухт марганцю GA280 811100
17. Брухт германію GA310 811230
18. Брухт ванадію GA320 811240
19. Брухт:
гафнію GA330,
індію GA340,
ніобію GA350,
ренію GA360,
галію GA370
20. Брухт торію GA390 284430
21. Брухт рідкісноземельних металів GA420 280530
Брухт чистого незабрудненого В1020 металу, включаючи сплави в об'ємній формі (листи, плити, балки, прутки та ін.):
22. Брухт сурми GA270 811000
23. Брухт берилію GA290 811211
24. Брухт кадмію GA240 810710
25. Брухт свинцю (за винятком GA150 780200
свинцевих акумуляторів)
26. Брухт селену GA400 280490
27. Брухт телуру GA410 280450
28. Тугоплавкі метали, що містять В1030
залишки
29. Брухт вузлів електрообладнання, В1040 GC010
не забруднений мастилами,
поліхлорованими біфенілами
(ПХБ) та поліхлорованими
терфенілами (ПХТ) до такого
ступеня, коли він стає
небезпечним
30. Брухт важких фракцій змішаних В1050
кольорових металів, що не
містить матеріали, наведені
у додатку 2 до Положення(2),
в кількості, достатній для
виявлення ними небезпечних
властивостей, наведених
у переліку(3, 4)
31. Відходи селену і телуру в В1060 GA400 280490
металічній формі, включаючи GA410 280450
порошок
32. Відходи міді та її сплавів у В1070
диспергованій формі, якщо вони
не містять матеріалів,
наведених у додатку 2
до Положення(2), в
кількості, достатній для
виявлення ними небезпечних
властивостей, наведених
у переліку(3)
33. Зола та залишки цинку, включаючи В1080
залишки цинкових сплавів у
дисперсній формі, якщо вони не
містять матеріалів, наведених у
додатку 2 до Положення(2), в
кількості, достатній для
виявлення ними небезпечних
властивостей, наведених
у переліку(3), або ж не
викликають прояву небезпечної
властивості Н4.3(5)
34. Відходи гальванічних елементів В1090
(батарей), які відповідають
специфікації, за винятком тих,
до складу яких входять
свинець, кадмій або ртуть
Металовмісні відходи, які В1100 утворюються в результаті розплавлення, виплавлення і рафінування металів:
35. Чушковий гартцинк GB010 262011
36. Цинкові дроси: GB020
залишки цинкової пластинчастої GB021 заготовки, верхні (> 90% Zn) GB022
залишки цинкової пластинчастої GB023 заготовки, нижні (> 92% Zn) GB024
залишки цинкового лиття у GB025 форму (> 85% Zn)
залишки цинкової пластинчатої заготовки у ваннах гарячого цинкування зануренням (партіями) (> 92% Zn)
згар цинку
37. Шлак алюмінію, за винятком GB030
сольового шлаку
38. Шлак після обробки міді для GB040 262090
подальшої переробки чи
очищення, що не містить арсену,
свинцю або кадмію в кількості,
достатній для виявлення
ними небезпечних властивостей,
наведених у переліку(3)
39. Відходи вогнетривких футерівок,
що включають тиглі від
плавлення міді
40. Шлак після обробки дорогоцінних GB040 262090
металів для подальшого очищення
41. Шлак танталово-олов'яний із GB050 262090
вмістом олова менш як 0,5%
Електричні та електронні вузли: В1110
42. Електронні вузли, що складаються GC010
тільки з металів або їх сплавів
43. Відходи і брухт електричних та GC020
електронних вузлів(6) (печатні
плати включно), які не містять
таких компонентів, як
акумулятори та інші батареї,
включені до Жовтого переліку
відходів, ртутні перемикачі,
скло від електронно-променевих
трубок та інше активоване скло
та ПХБ-конденсатори,
або не забруднені складовими,
зазначеними у додатку 2 до
Положення(2) (наприклад, кадмій,
ртуть, свинець, поліхлоровані
біфеніли) в кількості, достатній
для виявлення ними небезпечних
властивостей, наведених у
переліку(3) (див. відповідну
позицію Жовтого переліку
відходів [34])
44. Електричні та електронні вузли
(печатні плати, електронні
елементи і провід включно),
придатні для безпосереднього
повторного використання(7),
а не для переробки чи
кінцевого видалення(8)
45. Відпрацьовані каталізатори (за B1120
винятком рідин, які
використовуються як
каталізатори),
що містять будь-яку
з нижченаведених складових:
Перехідні метали, за винятком GC053 відходів каталізаторів (відпрацьованих каталізаторів, рідин, використаних як каталізатори або інших каталізаторів), зазначених у Жовтому переліку відходів:
скандій, титан, ванадій, хром, марганець, залізо, кобальт, нікель, мідь, цинк, ітрій, цирконій, ніобій, молібден, гафній, тантал, вольфрам, реній
Лантаноїди (рідкісноземельні метали):
лантан, церій, празеодим, неодим, самарій, європій, гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій, тулій, ітербій, лютецій
46. Очищені відпрацьовані В1130 GC052
каталізатори, які містять
дорогоцінні метали
47. Відходи дорогоцінних металів В1150
та їх сплавів (золото, срібло,
метали платинової групи,
але без вмісту ртуті)
у диспергованій нерідкій
формі з відповідними
пакуванням і маркуванням
48. Зола, що утворюється після В1160
спалювання печатних плат (див.
відповідну позицію Жовтого
переліку відходів [31]) і
містить дорогоцінні метали
49. Зола, що утворюється після В1170
спалювання фотоплівки і
містить дорогоцінні метали
50. Відходи фотоплівки, що містять В1180
галоїди срібла і металічне
срібло
51. Відходи фотопаперу, що містять В1190
галоїди срібла і металічне
срібло
52. Гранульований шлак, що В1200 GC060 261800
утворюється у процесі
виробництва заліза та сталі
53. Шлак, що утворюється у процесі В1210 GC070 261900
виробництва заліза та сталі,
включно із шлаками, які
використовуються як
джерела діоксиду титану і
ванадію
54. Шлак, що утворюється згідно з В1220
технічними умовами у процесі
виробництва цинку, хімічно
стабілізований, з високим
(понад 20%) вмістом заліза
(наприклад DIN 4301)
і використовується
переважно у будівництві
55. Окалина, що утворюється у В1230
процесі виробництва заліза
та сталі
56. Оксид міді як окалина В1240
Відходи, що містять переважно В2 неорганічні компоненти, які можуть містити метали та органічні матеріали
Відходи гірничодобувної В2010 промисловості у недиспергованій формі:
57. Відходи природного графіту GD010
58. Відходи сланців, грубо зачищені GD020 251400
чи просто обрізані пилкою або
іншим способом
59. Відходи слюди GD030 252530
60. Відходи лейциту, нефеліну або GD040 252930
нефелінового сієніту
61. Відходи польового шпату GD050 252910
62. Відходи плавкового шпату GD060 25292
63. Відходи кремнезему у твердій GD070 281122
формі, за винятком тих, що
використовуються у ливарному
виробництві
Відходи скла в недиспергованій В2020 GE010 700100 формі:
64. Склобій та інші відходи і бій
скла, за винятком скла
електронно-променевих
трубок та інших видів
активованого скла
Керамічні відходи в В2030 недиспергованій формі:
65. Відходи і брухт металокераміки GF020 811300
(композиційні металокерамічні
матеріали)
66. Волокна на керамічній основі, GF030
не специфіковані або не включені
до інших категорій
Інші відходи, що містять В2040 переважно неорганічні компоненти:
67. Частково очищений сульфат GG010
кальцію, який отримують у процесі
знесірчення паливного газу (FGD)
68. Відходи гіпсових обшивних плит чи GG020
листів сухої штукатурки, що
утворюються в результаті знесення
будівель
69. Шлак, що утворюється згідно з GG080 262100
технічними умовами у процесі
виробництва міді, хімічно
стабілізований, з високим (понад
20%) вмістом заліза (наприклад,
DIN 4301 і DIN 8201), і
використовується
переважно у будівництві та для
виробництва абразивів
70. Сірка у твердій формі GG090
71. Вапняк, що утворюється у процесі GG100
виробництва ціанаміду кальцію
(рН менше 9)
72. Хлориди натрію, калію і кальцію GG120
73. Карборунд (карбід кремнію) GG130
74. Уламки бетону GG140
75. Бій скла, що містить літій-тантал GG150 262090
і літій-ніобій
76. Летюча зола з енергоустановок, В2050 GG040 2621
які працюють на вугіллі, не
включена до Жовтого переліку
відходів (див. відповідну
позицію Жовтого переліку
відходів [40])
77. Відпрацьоване активоване вугілля, В2060 GG060 2803
що утворюється у процесі
підготовки питної води, у
харчовій промисловості
і у виробництві вітамінів (див.
відповідну позицію Жовтого
переліку відходів [78])
78. Шлам фториду кальцію В2070 AB050 252921
79. Відходи гіпсу, то утворюється в В2080
хімічних технологічних процесах,
не включені до Жовтого переліку
відходів (див. відповідну
позицію Жовтого переліку
відходів [38])
80. Відходи анодних блоків від В2090 GG050
виробництва сталі або алюмінію,
виготовлені з нафтового коксу чи
бітуму і очищені до стандартних
технічних вимог (за винятком
анодних блоків від виробництва
хлору методом лужного
електролізу та від
металургійного виробництва)
81. Відходи гідроксиду алюмінію, В2100
глинозему та залишки виробництва
глинозему (за винятком тих
матеріалів, які використовуються
для очищення газів, як флокулянти
та в процесах фільтрування)
82. Залишки бокситів В2110 GG110 262100
("червоні шлами")
(з рН менш як 11,5)
83. Відходи розчинів кислот чи В2120
основ із значенням рН більш
як 2 і менш як
11,5, які не мають корозійних
чи інших небезпечних
властивостей (див.
відповідну позицію
Жовтого переліку відходів [70])
Відходи, що містять переважно В3 органічні складові, які можуть містити метали і неорганічні матеріали
Тверді пластмасові відходи: В3010
Нижченаведені полімерні матеріали чи суміші полімерних матеріалів, якщо вони не змішані з іншими відходами і відповідають технічним умовам:
84. Уламки пластмас із
негалогенованих полімерів
і сополімерів, включно з
нижченаведеними,
але не тільки(9):
етилен GH011 391510
стирол GH012 391520
поліпропілен GH014 391590
поліетилентерефталат -"- -"-
акрилонітрил -"- -"-
бутадієн -"- -"-
поліацеталі -"- -"-
поліаміди -"- -"-
полібутилентерефталат -"- -"-
полікарбонати -"- -"-
поліефіри -"- -"-
поліфенілсульфіди -"- -"-
поліакрилати -"- -"-
алкани з С10 - С13 -"- -"- (пластифікатори)
поліуретан (що не містить CIFC5) -"- -"-
полісилоксани -"- -"-
поліметилметакрилат -"- -"-
полівініловий спирт -"- -"-
полівінілбутираль -"- -"-
полівінілацетат -"- -"-
85. Відходи вулканізованих смол чи GH015 391590
продуктів конденсації, що
містять нижченаведені сполуки:
карбамідформальдегідні смоли
фенолформальдегідні смоли
меламінформальдегідні смоли
епоксидні смоли
алкідні смоли
поліаміди
86. Нижченаведені відходи полімерів,
що містять фтор(10):
перфторетилен/пропілен (FEP)
перфторалкоксіалкан (PFA)
перфторалкоксіалкан (MFA)
полівінілфторид (PVF)
полівініліденфторид (PVDF)
Відходи паперу, картону і В3020 паперових виробів
Нижченаведені матеріали, якщо вони не змішані з небезпечними відходами:
87. Відходи і макулатура паперова та GI010 4707
картонна:
88. Небілений папір чи картон або GI011 470710
гофрований папір чи картон
89. Інші відходи паперу чи картону, GI012 470720
виготовлених переважно з
біленої хімічної пульпи,
не фарбованої в масі
90. Папір чи картон, виготовлені GI-13 470730
переважно з механічної пульпи
(наприклад газети, журнали
та інша аналогічна друкована
продукція)
91. Інші, в тому числі, але не тільки: GI014 470740
ламінований картон
несортовані відходи і макулатура
Текстильні відходи B3030
Нижченаведені матеріали, не змішані з іншими відходами і виготовлені згідно з технічними умовами:
92. Шовкові відходи (в тому числі GJ010 5003
кокони, непридатні для мотання,
відходи пряжі та розволокнена
сировина):
непрочесані GJ011 500310
інші GJ012 500390
93. Відходи вовни або тонкого чи 5103
грубого тваринного волосу,
в тому числі відходи пряжі,
за винятком розволокненої
сировини:
гребінні пачоси вовни чи тонкого GJ021 510310 тваринного волосу
інші відходи вовни чи тонкого GJ022 510320 тваринного волосу
відходи грубого тваринного волосу GJ023 510330
94. Відходи бавовни (в тому числі GJ030 5202
відходи пряжі, розволокнена
сировина):
відходи пряжі (в тому числі відходи GJ031 520210 ниток)
розволокнена сировина GJ032 520291
інші відходи GJ033 520299
95. Льняна кужіль і відходи GJ040 530130
96. Кужіль і відходи (в тому числі GJ050 530290
відходи пряжі і розволокнена
сировина коноплі справжньої
(Cannаbis sativa L.)
97. Кужіль і відходи (в тому числі GJ060 530390
відходи пряжі і розволокнена
сировина) джуту та інших
текстильних луб'яних
волокон (за винятком льону,
коноплі справжньої і рамі)
98. Кужіль і відходи (в тому числі GJ070 530490
відходи пряжі і розволокнена
сировина) сизалю та інші
текстильні відходи роду Аgave
99. Кужіль і відходи (в тому числі GJ080 530519
відходи пряжі і розволокнена
сировина) кокосового горіха
100. Кужіль і відходи (в тому числі відходи GJ090 530529
пряжі і розволокнена сировина) абаки
(манільська конопля або Musa textilis
Nee)
101. Кужіль і відходи (в тому числі GJ100 530599
відходи пряжі і розволокнена
сировина) рамі та інших
рослинних текстильних
волокон, не зазначені і не
включені до інших переліків
102. Відходи синтетичних і штучних 5505
волокон (у тому числі гребінні
вичіски, відходи пряжі і
розволокнена сировина):
синтетичних волокон GJ111 550510
штучних волокон GJ112 550520
103. Зношений одяг та інші зношені GJ120 630900
текстильні вироби
104. Уживані килими, бракований GJ130 6310
шпагат, канатно-мотузкові вироби,
мотузки чи канати з текстильних
матеріалів:
розсортовані GJ131 631010
інші GJ132 631090
Гумові відходи В3040
Нижченаведені матеріали, якщо вони не змішані з іншими відходами:
105. Відходи і уламки твердої гуми GK030 401700
(наприклад ебоніту)
106. Інші гумові відходи
(за винятком тих, що
наведені в іншому місці)
Необроблені відходи пробкової та В3050 іншої деревини:
107. Відходи та уламки деревини GL010 440130
агломеровані чи неагломеровані
у колоди, брикети, гранули
чи інші подібні форми
108. Пробкові відходи і подрібнена, GL020 450190
гранульована чи перетерта пробка
Відходи сільськогосподарського і В3060 харчового виробництв, якщо вони не інфіковані:
109. Винні осади GM070 2307
110. Висушені і стерилізовані GM080 2308
рослинні відходи, залишки і побічні продукти у вигляді гранул чи в іншому вигляді, що використовуються як тваринні корми, не зазначені в іншому місці і не включені до інших позицій
111. Дегра: залишки, що утворюються GM090 152200
в процесі обробки жирних
речовин або тваринного
чи рослинного воску
112. Відходи кісток і серцевини GM100 050690
рогів, механічно не оброблені,
знежирені, піддані
найпростішій підготовці
(але не різані для надання
певної форми), оброблені
кислотою чи дежелатиновані
113. Рибні відходи GM110 051191
114. Шкаралупа какао-бобів, GM120 180200
лушпайки, шкурки та інші
відходи переробки
какао-бобів
115. Інші відходи
сільськогосподарського
і харчового виробництв,
за винятком побічних
продуктів, що відповідають
національним та міжнародним
вимогам і нормативам,
встановленим для
продуктів харчування людей
і тварин
Нижченаведені відходи: В3070
116. Відходи волосся людини GO010 050100
117. Відходи соломи GO020
118. Дезактивований грибний міцелій GO030
від виробництва пеніциліну,
який можна використовувати
як корм тваринам
119. Гумові відходи у вигляді В3080 GK010 400400
обрізків і залишків
120. Обрізки та інші відходи В3090 411000
вичиненої шкіри або
композиційної шкіри, не придатні
для виробництва шкіряних
виробів, за винятком
шкіряних шламів, що не містять
сполук шестивалентного
хрому чи біоцидів (див.
відповідну позицію Жовтого
переліку відходів [50])
121. Пил, зола, шлами, порошки, що B3100
утворюються у процесі
виробництва шкіри і не
містять сполук шестивалентного
хрому чи біоцидів
(див. відповідну позицію
Жовтого переліку
відходів [49])
122. Відходи хутра, що не містять В3110
сполук шестивалентного хрому,
біоцидів чи збудників
інфекційних хвороб (див.
відповідну позицію Жовтого
переліку відходів [51])
123. Відходи, що містять харчові В3120
барвники
124. Відходи полімерних ефірів і B3130
відходи безпечних мономерних
ефірів, не здатних утворювати
пероксиди
Відходи, які можуть містити або В4 неорганічні, або органічні компоненти
125. Відходи, що складаються В4010
переважно з латексних
водорозчинних фарб, чорнила
і затверділих лаків, які не
містять органічних розчинників,
важких металів чи біоцидів у
кількості, достатній для
виявлення ними їх небезпечних
властивостей (див. відповідну
позицію Жовтого
переліку відходів [68])
126. Відходи виробництва, В4020
виготовлення і застосування
смол, латексів,
пластифікаторів,
клеїв/адгезивів,
не зазначених у Жовтому
переліку відходів, що
не містять розчинників
та інших забруднювачів
у кількості, достатній
для виявлення ними
небезпечних властивостей,
наведених у переліку(3),
наприклад, на водній
основі або клеї на основі
казеїну, крохмалю, декстрину,
ефірів целюлози,
полівінілових спиртів
(див. відповідну
позицію Жовтого переліку
відходів [45])
127. Використані одноразові В4030 AD130
фотокамери з батарейками,
що не включені до Жовтого
переліку відходів
___________________
(1) До Зеленого переліку відходів включено відходи, зазначені
у переліку В Базельської конвенції (додаток IX до Базельської
конвенції), за винятком позиції В3140, яка включена у зміненій
редакції до Жовтого переліку відходів (порядковий номер 84).
Там, де це можливо, подається кодовий номер Гармонізованої
системи опису і кодування товарів, прийнятої згідно з
Брюссельською конвенцією від 14 червня 1983 р. під егідою Ради
митного співробітництва (код ГС).
(2) Положення про контроль за транскордонними перевезеннями
небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням.вгору