Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виробництво яких підлягає ліцензуванню [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 17.08.19981287
Документ 1287-98-п, поточна редакція — Редакція від 23.07.2016, підстава 438-2016-п
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 серпня 1998 р. N 1287
Київ
Про затвердження переліку особливо небезпечних
хімічних речовин, виробництво яких
підлягає ліцензуванню
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 438 ( 438-2016-п ) від 13.07.2016 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 438 ( 438-2016-п ) від 13.07.2016 }

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 7 Закону
України "Про ліцензування видів господарської діяльності"
( 222-19 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина в редакції Постанови КМ N 438 ( 438-2016-п ) від
13.07.2016 }
Затвердити перелік особливо небезпечних хімічних речовин,
виробництво яких підлягає ліцензуванню (додається). { Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 438 ( 438-2016-п ) від 13.07.2016 }
Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.43

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. N 1287
ПЕРЕЛІК
особливо небезпечних хімічних речовин,
виробництво яких підлягає ліцензуванню
{ Назва Переліку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 438 ( 438-2016-п ) від 13.07.2016 }

азбести
азиридин
азоту оксиди
акриламід
акрилонітрил
аліл-а-алілоксикарбонілоксіакрилат
аліл ціанистий
алюміній кальцій-0,8-хром-5,6-диводеньфосфат-1,6-воденьхромат-
гідрат
алюміній хром-8,8(9,6)-фосфат
аміак
4-амінодифеніл
амонію метаванадат
амонію хлорплатинат
ангідрид тримелітовий
ангідрид хромовий
арсенопіритовий концентрат
барвники на основі бензидину
бензальхлорид
бенз(а)антрацен
бензидин
бензол
бензил хлористий
бензил ціанистий
п-бензохінон
бенз(а)пірен
берилій і його сполуки
біс-(10-дигідрофенарсазиніл)-оксид (п-оксид)
біс-(10-феноксарсиніл)- (оксофін)
бору фторид
бром
1-бромпентан
бромтрифторметан (галон - 1301)
м-бромфенол
бромхлордифторметан (галон - 1211)
1,3-бутадієн (дивініл)
трет-бутилперацетат
ванадію оксид (V)
ванадієві каталізатори
вініл бромистий
вініл хлористий
водень бромистий (гідробромід)
водень миш'яковистий (арсин)
водень фосфористий (фосфін)
водень фтористий (гідрофторид)
водень ціанистий (синильна кислота)
возгонки кам'яновугільних смол і пеків, які містять бенз(а)пірен
вуглецю (ІІ) оксид
гексаметилендіамін
гексаметилендіізоціанат
гексахлордифторпропан (ХФВ - 212)
гексахлорциклопентадієн
гептахлорфторпропан (ХФВ - 211)
гідразин і його похідні
діетилперфторадипінат
діетилперфторглутарат
діетилртуть
діетилсульфат
діетилтелурид
дибенз(a,h)антрацен
диборан
1,1,2,2-дибромтетрафторетан (галон - 2402)
диметилвінілетинілкарбінол
диметилкадмій
диметилкарбомоїлхлорид
диметилсульфат
диметилціанамід
динітрил перфторадипінової кислоти
динітрил перфторглутарової кислоти
динітрофенол
динітрохлорбензол
3,5-динітро-4-хлорбензотрифторид
дихлорацетон
дихлоргексафторпропан (ХФВ - 216)
дихлордифторметан (ХФВ -12)
2,3-дихлор-5-(дихлорметилен)-2-циклопентен-1,4-діон (дикетон)
1,1,2,2 - дихлортетрафторетан (ФВ - 114)
еріоніт
етилендибромід
етиленімін
N-етил-N-нітрозосечовина
етилену оксид
етиленсульфід
етиленхлоргідрин
етилмеркурофосфат
епіхлоргідрин
заліза пентакарбоніл
ізопропілнітрит
ізопропілхлоркарбонат
3-ізоціантолуол
іприт сірчистий
кадмій та його неорганічні сполуки
кадмію стеарат
кальцій алюмохромфосфат
кальцій нікельхромфосфат
кам'яновугільні і нафтові смоли, пеки та їх сублімати
каптафол
каталізатор міднохромбарієвий
кислота в-меркаптопропіонова
кислота терефтальова
кислота тіоглікольова
кислота тримелітова
кобальт
кобальт ацетилацетонат
кобальт гідрокарбоніл
кобальт оксид
кобальт-самарієва композиція магнітів
кремній тетрафторид
креозоти
літій та його неорганічні солі
малонодинітрил
марганцю оксиди
меркуран
метилвінілкетон
4,4-метилен-біс (2-хлоранілін)
N-метил-N-нітро-N-нітрозогуанідин
метилізоціанат
метилізотіоціанат
п-етилуретанбензолсульфогідразин (порофор ЧХЗ-5)
метилхлороформ, 1,1,1 - трихлоретан (МХФ)
метилхлорформіат
метильний дихлорид
о-метил-о-етил-нітрофенілтіофосфат (метилетилтіофос)
міді хромфосфат
міднохромбарієвий каталізатор
миш'як (арсен) та його неорганічні сполуки
натрію нітрит
натрію пентахлорфенолят
2-нафтиламін
1-нафтиламін технічний (з домішками 2-нафтиламіну в концентрації
більше, ніж 0,1 %)
нафтохінони
нікель та його сполуки
нікель карбоніл
нітроаніліни (о, м, п-ізомери)
N-нітрозодиетиламін
N-нітрозодиметиламін
октаметилтетрамід пірофосфорної кислоти (октаметил)
октахлорендометилентетрагідроіндан (хлоріндан)
пентахлортрифторпропан (ХФВ - 213)
пентахлорфенол
пентахлорфенолят натрію
пентахлорфторетан (ХФВ - 111)
перфторізобутилен
пестициди, крім мідного купоросу, сірки колоїдної, сірки
грудкової, сірки меленої та змочувального порошку сірки
пірен
поліхлоровані біфеніли
пропілену оксид
ртуть та її неорганічні сполуки
свинцю гідрохінонат
свинцю-міді фталат
свинцю саліцилат
свинцю стеарат
свинцю фталат
селену діоксид
сірководень (гідросульфід)
сірковуглець
солі синильної кислоти
сланцеві масла
стирол-7,8-оксид
талію бромід
талію йодид
тальк з вмістом азбестоподібних волокон
телур
тетраетилсвинець
тетрахлордифторетан (ХФВ - 112)
тетрахлортетрафторпропан (ХФВ - 214)
толуїлендіізоціанат
о-толуїдин
торій
трикрезилфосфат
2,4,6-трихлор-1,3,5-триазин (ціанурхлорид)
трибутилолова фторид
трис-(2,3-дибромпропіл)фосфат
трихлорпентафторпропан (ХФВ - 215)
трихлорфторметан (ХФВ - 11)
1,1,2 - трихлортрифторетан (ХФВ -113)
уран і його сполуки
п-фенілендіамін (урсол)
фінілізоціакат
формальдегід
фосфор жовтий
фосфору хлороксид
фосген
фторангідрид перфторпеларгонової кислоти
фталат міді-свинцю основного
хлор
хлору діоксид
хлорангідрид трихлороцтової кислоти
хлораніліни (о, м, п-ізомери)
п-хлорбензотрихлорид
хлоргептафторпропан (ХФВ - 217)
хлортрифторметан (ХФВ - 13)
хлорпентафторетан (ХФВ - 115)
хлорпікрин
п-хлор-о-толуїдин
м, п-хлорфенілізоціанат
хромалюміній кислий фосфорнокислий
хромамонію сульфат
хром сірчанокислий основний
хрому трихлорид гексагідрат
хромати, біхромати
хрому фосфат однозаміщений
цинхонін
цезій миш'яковистий
циклопентадієніл трикарбоніл марганцю
чотирихлористий вуглець (ЧХВ)

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...