Документ 156_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.09.2017

ПРОТОКОЛ
санітарних та фітосанітарних вимог щодо експорту бурякового жому з України до Китайської Народної Республіки між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Генеральною Адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки


Дата підписання:

15.09.2017


Дата набрання чинності для України:

15.09.2017

З метою здійснення безпечного експорту бурякового жому з України до Китайської Народної Республіки, відповідно до принципів СОТ/СФЗ та на основі результатів аналізу ризиків Міністерство аграрної політики та продовольства України (далі - Мінагрополітики) та Генеральна Адміністрація нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки (далі - AQSIQ) (далі за текстом - "Сторони") шляхом дружніх консультацій досягли домовленостей щодо такого:

Стаття 1

Буряковий жом є побічним продуктом з цукрового буряку, що виробляється в Україні шляхом відокремлення від цукру після процесів очищення, дифузії, пресування, висушування, гранулювання та ін.

Стаття 2

Буряковий жом, який експортується до Китайської Народної Республіки, відповідає стандартам КНР щодо безпеки та гігієни кормів, і не повинен містити карантинних організмів, які знаходяться під контролем у КНР (згідно з Додатком 1), а також інших живих шкідників і насіння рослин, екскременти або трупи тварин, та пір'я птахів, ґрунту і генетично модифікованих організмів, які не є офіційно схваленими у КНР.

Стаття 3

Мінагрополітики запевняє, що експортований до КНР буряковий жом походить з обстежених та затверджених потужностей. Мінагрополітики рекомендує AQSIQ потужності, які будуть зареєстровані AQSIQ після здійснення ними інспектування або аудиту. Перелік схвалених потужностей, що експортують буряковий жом до КНР, розміщено на веб-сайті AQSIQ та буде оновлюватися один раз на 6 місяців.

Стаття 4

Мінагрополітики підтверджує, що схвалені потужності впроваджують принципи системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), застосовують/забезпечують принципи простежуваності та ефективну діяльність або реалізують програму управління на основі принципів якості. Потужності посилюють належний санітарний контроль за сировиною, виробництвом і переробкою, зберіганням кінцевого продукту, транспортуванням з метою запобігання забруднення бурякового жому ґрунтом, цукровим буряком, трупами та відходами тварин, залишками рослин або тварин.

Стаття 5

Буряковий жом зберігається окремо від сировинних матеріалів та іншої продукції. На складах для зберігання застосовуються ефективні заходи проти гризунів, комах і птахів, попередження вторинного зараження шкідниками.

Стаття 6

Пакувальні мішки для бурякового жому при експорті повинні бути чистими та гігієнічними. Транспортні засоби, які призначені для перевезення бурякового жому, повинні бути ретельно очищені, а також, за необхідності, - продезінфіковані.

Стаття 7

Кожний контейнер або трюм судна (якщо транспортування здійснюється балкерами) кожної партії бурякового жому повинен мати щонайменше одне маркування, на якому зазначається назва потужності, номер реєстрації, а також такий напис "Буряковий жом українського виробництва, що експортується до Китайської Народної Республіки" китайською та англійською мовами.

Мінагрополітики підтверджує відповідність маркування кожної партії бурякового жому вимогам державного стандарту КНР щодо маркування кормів (GB 10648-2013).

Стаття 8

Мінагрополітики підтверджує здійснення державного регулярного контролю (нагляду) за переробними потужностями з метою гарантування безпеки та санітарно-гігієнічного стану продукції.

Стаття 9

Мінагрополітики визнає здійснення експорту у КНР бурякового жому, який відповідає карантинним нормам.

Кожна партія бурякового жому повинна супроводжуватися оригіналом фітосанітарного сертифікату, виданим посадовою особою України та має відповідати вимогам Міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів (МСФЗ) № 12 "Фітосанітарні сертифікати" (згідно з Додатком 2).

Також має бути зазначена назва та номер реєстрації потужності (про що зазначається в додатковій інформації), номер контейнера або назва судна (за умови перевезення вантажу балкерами) та інша інформація. Якщо перед здійсненням експорту або під час транспортування застосовувалися заходи із обробки партії, слід вказати методи обробки, відповідні показники.

У додатковій декларації фітосанітарного сертифікату має міститися таке твердження: "Ця партія не містить карантинних організмів, які знаходяться під контролем у Китайській Народній Республіці, та відповідає вимогам Протоколу санітарних та фітосанітарних вимог щодо експорту бурякового жому з України до Китайської Народної Республіки між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки".

Стаття 10

Кожна партія бурякового жому повинна бути досліджена на фізико-хімічні показники: вміст важких металів, залишків пестицидів, мікотоксинів, радіоактивного забруднення тощо, та має супроводжуватися міжнародним ветеринарним сертифікатом, виданим посадовою особою України (згідно з Додатком 3).

Стаття 11

AQSIQ проводитиме перевірку та карантинний контроль бурякового жому після його прибуття. У випадку невідповідності партії вимогам, які передбачені статтями 2, 7, 9 та 10 застосовуються такі положення:

(1) Якщо фітосанітарний або міжнародний ветеринарний сертифікат не відповідає вимогам, здійснюється повернення продукції або її знищення;

(2) У випадку виявлення живих карантинних шкідників проводиться знезараження продукції, її повернення або знищення;

(3) У випадку виявлення інших живих шкідників проводиться знезараження продукції, повернення або знищення;

(4) У випадку виявлення ґрунту або генетично модифікованих компонентів, які не дозволені у Китаї, здійснюється повернення продукції або її знищення;

(5) Якщо виявлено гній або трупи тварин, пір'я птахів, насіння рослин або встановлено невідповідність відповідним стандартам КНР щодо безпеки та гігієни кормів, проводиться вилучення небезпечних елементів, повернення продукції або її знищення;

(6) Якщо виявлена невідповідність вимогам, передбаченим у статті 7, застосовується корегування, повернення або знищення продукції.

У разі виникнення перелічених вище випадків порушення норм, AQSIQ повідомляє про це уповноважений орган України, після чого застосовує додаткові заходи як призупинення поставок з відповідних потужностей в залежності від ступеня невідповідності.

Стаття 12

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання двома Сторонами. До цього Протоколу можуть вноситися правки за взаємною згодою Сторін. Дія цього Протоколу може бути припинена будь-якою Стороною шляхом письмово повідомлення іншої Сторони про свій намір припинити дію цього Протоколу принаймні за 3 (три) місяці до передбачуваної дати припинення дії. Дія цього Протоколу може бути автоматично подовжена на період 5 (п'яти) років якщо одна зі Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про свій намір припинити дію цього Протоколу за 3 (три) місяці до дати припинення дії цього Протоколу.

Вчинено у місті ______________ "__" _______ року у двох примірниках, кожний українською, китайською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні, переважну силу матиме текст англійською мовою.


(підпис)

(підпис)


За Міністерство аграрної політики
та продовольства України

За Генеральна адміністрація
нагляду за якістю, інспекції та карантину
Китайської Народної РеспублікиДодаток 1

Перелік карантинних організмів наданий Китаєм

Латинська назва

Українська назва

Peronospora farinosa f.sp. betae

Переноспороз цукрового буряку

Ramularia beticola

Рамуляріоз буряку (Плямистість листя буряку)

Heterodera schachtii

Бурякова цистоутворююча нематода

Leptinotarsa decemlineata

Колорадський картопляний жук

Bromus rigidus

Стоколос жорсткий

Centaurea repens

Гірчак повзучий

Avena ludoviciana

Вівсюг Людовіка або вівсюг персидський

Cuscuta spp.

Повитиця

Orabanche spp.

Вовчок

Ambrosia artemisiifolia

Амброзія полинолиста

Sorghum halepense

Сорго алепське

Sorghum almum

Сорго поживне (фуражне)

Lolium temulentum

Плевел пьянкий

Xanthium sp. (non-Chinese species)

Нетреба звичайна (не китайські різновиди)Додаток 2

ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ


Додаток 3

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТвгору