Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Умови [...] від 25.03.2016246
Документ 246-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.01.2018, підстава 1056-2017-п
 

Сторінки:  1  [ 2 ]  3  4  5
« попередня сторінканаступна сторінка »  

69. Суб’єкт призначення або керівник державної служби визначає умови проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ за формою згідно з додатками 9-1-12, які оприлюднюються у порядку, визначеному пунктами 10-12 цього Порядку.

{Абзац перший пункту 69 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1056 від 20.12.2017}

Методи оцінювання вимог, визначених в умовах проведення конкурсу, визначені у додатку 13.

70. Конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ проводиться такими етапами:

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законом вимогам;

5) проведення тестування аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією, а також визначення його результатів;

6) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (у випадках, передбачених цим Порядком);

7) проведення тестування на знання законодавства та визначення його результатів;

8) проведення співбесіди та визначення її результатів;

9) проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу і другого за результатами конкурсу кандидата;

10) оприлюднення результатів конкурсу.

71. Конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ, які віднесені до посад державної служби категорій “Б” і “В”, проводиться конкурсними комісіями. Кожна така комісія утворюється керівником державної служби у складі семи осіб.

До складу таких конкурсних комісій можуть включатися генеральні директори директоратів, директори генеральних департаментів та Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції після їх призначення.

До складу таких конкурсних комісій можуть залучатися на конкурсній основі представники громадських об’єднань, що діють згідно із Законом України “Про громадські об’єднання”, відповідно до порядку, затвердженого НАДС.

До роботи Комісії або конкурсної комісії для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ для проведення оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які оцінюються за результатами розв’язання ситуаційних завдань та співбесіди, обов’язково залучаються три експерти з питань управління персоналом та у сфері політики відповідного державного органу.

Комісія або конкурсна комісія для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ приймає рішення про залучення експертів:

з питань управління персоналом для оцінювання компетентностей кандидатів встановленим вимогам - з числа осіб, зазначених у рекомендованому переліку експертів з питань управління персоналом, затвердженому НАДС;

у сфері політики відповідного державного органу для оцінювання професійних знань кандидатів встановленим вимогам - з числа осіб, зазначених у переліку експертів у сфері політики відповідного державного органу, затвердженому керівником відповідного державного органу.

Перелік вимог, для оцінювання яких залучаються експерти, визначається у відповідному протоколі засідання. Залучені до роботи експерти оцінюють лише ті вимоги до кандидатів, щодо оцінки яких їх залучено.

На засідання Комісії або конкурсної комісії для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ обов’язково запрошуються залучені експерти для оцінювання вимог, визначених у відповідному протоколі засідання конкурсної комісії, а також для підготовки проведення відповідних етапів конкурсу.

Залученими до роботи експертами, які брали участь у відповідних засіданнях Комісії або конкурсної комісії, надається оцінка шляхом виставлення балів (0-1-2), які вносяться до відповідних відомостей.

Засідання Комісії або конкурсної комісії для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ проводяться незалежно від участі у ньому залучених експертів.

Під час формування складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ положення пункту 15 цього Порядку не застосовуються.

{Пункт 71 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017}

72. Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ здійснюється відеофіксація процедури конкурсного відбору (тестування, розв’язання кандидатами ситуаційних завдань та їх презентація у передбачених випадках, проведення співбесіди), якщо інше не передбачено законом.

Про здійснення відеофіксації адміністратор оголошує перед початком відповідного етапу конкурсу.

Відеозаписи проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій “Б” і “В” зберігаються у державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років та не підлягають оприлюдненню.

{Абзац третій пункту 72 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017}

73. Кандидати на зайняття посад фахівців з питань реформ, документи яких пройшли перевірку, передбачену в пункті 22 цього Порядку, проходять тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією.

Перелік тестових питань щодо перевірки аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією затверджується НАДС.

74. Тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією включає такі види:

тестування на абстрактне мислення - проводиться з метою оцінки здібностей щодо логічного та абстрактного мислення, встановлення причинно-наслідкового зв’язку;

тестування на числове мислення - проводиться з метою оцінки здібностей щодо здатності розуміти та працювати з числовою інформацією;

тестування на вербальне мислення - проводиться з метою оцінки здібностей щодо здатності розуміти та працювати з текстовою інформацією.

Для оцінювання аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією кандидат проходить тестування на абстрактне мислення, а також тестування на числове або вербальне мислення з урахуванням установлених вимог до професійної компетентності кандидата.

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, проходять однакове тестування.

У разі участі кандидата в іншому конкурсі на вакантну посаду на зайняття посад фахівців з питань реформ протягом шести місяців з дня проходження останнього тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією використовуються результати відповідного виду тестування. При цьому кандидат зобов’язаний з’явитися під час проходження етапу тестування аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією для надання доступу адміністратору до результатів тестування, визначених за допомогою програмного забезпечення, шляхом надання можливості оформити відповідний звіт у порядку, передбаченому абзацом другим пункту 34 цього Порядку.

{Абзац сьомий пункту 74 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017}

Вимоги абзацу сьомого цього пункту застосовуються до результатів тестування, які були отримані кандидатом на посаду державної служби починаючи з 2 жовтня 2017 року.

{Абзац пункту 74 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017}

У разі отримання кандидатом за результатами проходження відповідного виду тестування 0 балів повторне проходження цього виду тестування цією ж особою як кандидатом в іншому конкурсі на вакантну посаду можливе не раніше ніж через місяць з дня його останнього проходження.

{Абзац пункту 74 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017}

У разі необхідності складення іншого виду тестування, ніж той, який пройшов кандидат, він проходить лише той вид тестування, який не проходив.

{Абзац пункту 74 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017}

Порядок проведення тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією визначається пунктами 27, 30, 31, 34, 38 цього Порядку.

{Абзац пункту 74 в редакції Постанови КМ № 694 від 06.09.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 815 від 25.10.2017}

Під час проведення тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією питання для кожного кандидата обираються автоматично з переліку тестових питань. Одне тестове завдання включає 30 тестових питань.

{Абзац пункту 74 в редакції Постанови КМ № 694 від 06.09.2017}

Час для проведення кожного тестування повинен становити не більше ніж 30 хвилин.

75. За результатами проходження кожного тестування, передбаченого пунктом 73 цього Порядку, виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 21 питання тестового завдання i більше;

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 15-20 питань тестового завдання;

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 14 і менше питань тестового завдання.

{Пункт 75 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017}

76. Кандидати, які за результатами проходження відповідного виду тестування набрали 0 балів, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до наступного виду тестування та чергового етапу конкурсу.

{Абзац перший пункту 76 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017}

Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли тестування.

Результати проходження кожного тестування відображаються у протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії.

77. Усі кандидати на зайняття посад фахівців з питань реформ розв’язують ситуаційні завдання.

Ситуаційні завдання складаються із завдань для перевірки професійних знань та завдань для перевірки професійних компетенцій.

Ситуаційні завдання для перевірки вимог до компетентності кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій “А”, “Б” та “В” обираються Комісією або конкурсною комісією з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу, з переліку завдань для перевірки компетентностей, затверджених НАДС.

{Абзац третій пункту 77 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1056 від 20.12.2017}

Ситуаційні завдання для перевірки професійних знань кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ категорії “А” розробляються та затверджуються Комісією з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу.

{Пункт 77 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1056 від 20.12.2017}

Ситуаційні завдання для перевірки професійних знань кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій “Б” та “В” розробляються конкурсною комісією та затверджуються її рішенням з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу на основі типових завдань для перевірки професійних знань, затверджених НАДС.

Усі кандидати, які претендують на зайняття однієї посади, розв’язують однакові ситуаційні завдання.

Ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами в усній та письмовій формі.

Усне розв’язання ситуаційного завдання здійснюється кандидатом на засіданні конкурсної комісії.

Абзаци сьомий, десятий - п’ятнадцятий пункту 45 цього Порядку для такої усної форми розв’язання ситуаційного завдання  не застосовуються.

Час розв’язання ситуаційного завдання в усній та письмовій формі визначається Комісією або конкурсною комісією та є однаковим для усіх кандидатів, які претендують на зайняття однієї посади.

78. Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час розв’язання ситуаційних завдань здійснюється членами Комісії або конкурсної комісії та залученими до роботи відповідної комісії особами індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні Комісії або конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань за формою згідно з додатком 14.

Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами Комісії або конкурсної комісії, та залученими до роботи відповідної комісії особами.

79. Проведення тестування на знання законодавства та визначення його результатів здійснюються у порядку, визначеному пунктами 27-39 цього Порядку.

80. Після тестування на знання законодавства адміністратор визначає загальну кількість балів кожного кандидата, який успішно пройшов таке тестування, шляхом додавання середніх балів, виставлених у попередній зведеній відомості середніх балів за формою згідно з додатком 15 за кожною окремою вимогою, та балів за результатами тестування.

На основі попередньої зведеної відомості середніх балів формується попередній рейтинг кандидатів за формою згідно з додатком 16.

81. До співбесіди допускаються не більше семи кандидатів, які мають найвищий рейтинг.

До співбесіди також допускаються кандидати, які входять до числа осіб з визначеним у абзаці першому цього пункту найвищим рейтингом.

82. Перед співбесідою кандидатам може бути запропоновано заповнення опитувальної анкети з метою підготовки до проведення такої співбесіди.

83. Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час проведення співбесіди здійснюється кожним членом Комісії або конкурсної комісії та залученими до роботи відповідної комісії особами індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні Комісії або конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати співбесіди за формою згідно з додатком 17.

Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час проведення співбесіди є середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів Комісії або конкурсної комісії та залучених до роботи відповідної комісії осіб.

84. Кандидату, який під час подання документів для участі у конкурсі надав копію сертифіката або іншого документа, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, та до проходження співбесіди пред’явив його оригінал, додатково виставляється 1 бал за володіння однією іноземною мовою.

Такий бал враховується після проведення співбесіди під час визначення загальної кількості балів.

{Пункт 84 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017}

85. Загальна кількість балів кандидата на зайняття посад фахівців з питань реформ визначається шляхом додавання середніх балів, виставлених у зведеній відомості середніх балів за формою згідно з додатком 18 за кожною окремою вимогою, балів за результатами тестування та балів за наявність сертифіката відповідно до пункту 84 цього Порядку.

Особливості проведення закритого конкурсу, пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки

86. Закритий конкурс проводиться в державних органах на зайняття посад, зазначених у переліку посад, які пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, визначеному в додатку 19.

87. Закритий конкурс не проводиться на зайняття посад, які комплектуються військовослужбовцями.

88. Закритий конкурс проводиться відповідно до процедури, визначеної Законом України “Про державну службу” та цим Порядком, з урахуванням таких особливостей:

1) в оголошенні про проведення закритого конкурсу зазначаються лише узагальнені найменування посади (без зазначення структурного підрозділу) та посадові обов’язки (без деталізації), відомості щодо критеріїв та вимог до професійної компетентності кандидата;

2) конкурсна комісія формується з числа осіб, які мають допуск до державної таємниці;

3) строк подання документів кандидатами для участі у закритому конкурсі та строк проведення такого конкурсу може бути скорочено за рішенням керівника державної служби відповідного державного органу. Строк подання таких документів не може становити менше семи календарних днів;

4) протоколи засідання конкурсної комісії закритого конкурсу не оприлюднюються;

5) інформація про переможця не оприлюднюється.

__________
Примітка.


Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, передбачена підпунктом 8 пункту 19 цього Порядку, надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК.
Строки, які зазначені у цьому Порядку, визначаються та обчислюються відповідно до статей 251-255 Цивільного кодексу України.

{Примітка із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 815 від 25.10.2017}

{Порядок в редакції Постанови КМ № 648 від 18.08.2017}Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 р. № 815)


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом (розпорядженням)
__________________________
від ______________ р. № ____

УМОВИ
проведення конкурсу

Загальні умови

Посадові обов’язки


Умови оплати праці


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду


Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання


Місце, час та дата початку проведення конкурсу


Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу


Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта


2.

Досвід роботи


3.

Володіння державною мовою


Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України “Про державну службу”;
Закону України “Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
__________
Примітка.


Кількість вимог, які зазначаються в умовах проведення конкурсу, визначається суб’єктом призначення.
У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “А” зазначаються відомості відповідно до Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 448 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 59, ст. 2026).
У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад категорій “Б” і “В” зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України “Про державну службу” та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС.
Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.
Заповнення розділу “Кваліфікаційні вимоги” та пунктів 1 і 2 розділу “Професійні знання” є обов’язковими під час визначення умов проведення конкурсу.
Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України “Про державну службу”. У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги.

{Додаток 1 в редакції Постанов КМ № 648 від 18.08.2017, № 815 від 25.10.2017}Додаток 2
до Порядку

ЗАЯВА

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 648 від 18.08.2017}


Додаток 3
до Порядку

ЗАЯВА

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 648 від 18.08.2017}


Додаток 4
до Порядку

ВІДОМІСТЬ
про результати тестування
на _______________________*
(вид тестування)

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 648 від 18.08.2017}Додаток 5
до Порядку

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
кандидата на зайняття вакантної посади

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Найменування посади, на яку претендує кандидат_____ ______________ 20__ р.

________________
(підпис)

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 648 від 18.08.2017}


Додаток 6
до Порядку

ВІДОМІСТЬ
про результати розв’язання ситуаційних завдань*

{Додаток 6 в редакції Постанови КМ № 648 від 18.08.2017}Додаток 7
до Порядку

ВІДОМІСТЬ
про результати співбесіди*

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Вимоги

Бали

Кандидат № 1

ВимогаВимогаВимогаВимога…


Член комісії

______________
(підпис)

_________________________
(прізвище, імя та по батькові)

__________

* Заповнюється кожним членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби або конкурсної комісії окремо.

{Додаток 7 в редакції Постанови КМ № 648 від 18.08.2017}


Додаток 8
до Порядку

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Види оцінювання

Вимоги

Бали, що виставлені членами комісії

Середній бал*

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

Кандидат № 1

Тестування 1
Тестування 2
Тестування 3
Тестування 4
Ситуаційне завдання № 1

ВимогаВимогаВимогаСитуаційне завдання № 2

Вимога

Ситуаційне завдання № 3

Вимога

Співбесіда

ВимогаВимогаВимогаВимога
Загальна кількість балів  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  [ 2 ]  3  4  5
« попередня сторінканаступна сторінка »