Про службу в органах місцевого самоврядування
Закон України від 07.06.20012493-III
Документ 2493-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.10.2017, підстава - 2148-VIII

     { Частину чотирнадцяту статті 21 виключено на підставі Закону 
N 2148-VIII ( 2148-19 ) від 03.10.2017 - застосовується з 1 жовтня
2017 року }

Стаття 22. Обчислення стажу служби в органах місцевого
самоврядування
До стажу служби в органах місцевого самоврядування
зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія
цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких
зараховується до стажу державної служби.
Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО
СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про
службу в органах місцевого самоврядування
Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах
місцевого самоврядування, притягуються до цивільної,
адміністративної або кримінальної відповідальності згідно із
законом.
Стаття 24. Відповідальність посадової особи місцевого
самоврядування
Матеріальна шкода, завдана територіальній громаді незаконними
рішеннями сільських, селищних, міських голів, голів районних у
місті, районних та обласних рад, їх заступників, керівників
управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих
органів місцевого самоврядування, діями чи бездіяльністю посадових
осіб місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх
повноважень, відшкодовується за рахунок місцевого бюджету в
порядку, встановленому законом.
Сільські, селищні, міські, районні у місті, районні та
обласні ради, сільський, селищний, міський голова, голова районної
у місті, районної та обласної ради мають право зворотної вимоги
(регресу) до посадової особи місцевого самоврядування, яка
заподіяла шкоду територіальній громаді, у розмірах і порядку,
визначених законами України та статутами територіальних громад,
прийнятими відповідно до законів України.
Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Дія Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 )
поширюється на органи і посадових осіб місцевого самоврядування в
частині, що не суперечить Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), цьому Закону та іншим
законам України, що регулюють діяльність місцевого самоврядування.
За посадовими особами місцевого самоврядування, посади яких
на момент набрання чинності цим Законом було віднесено до
відповідних категорій та яким присвоєно ранг згідно з пунктом 5
розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", зберігається така сама
категорія та присвоюється такий самий ранг з додержанням вимог
цього Закону.
3. З набранням чинності цим Законом посадовим особам органів
місцевого самоврядування присвоюються ранги на рівні тих, які вони
мали відповідно до Закону України "Про державну службу".
4. У разі переходу посадової особи органу місцевого
самоврядування на державну службу рівнозначної чи нижчої категорії
посад їй присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу,
який вона мала відповідно до цього Закону.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
пункт 5 розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170).
пункт 2 Постанови Верховної Ради України від 16 грудня 1993
року "Про введення в дію Закону України "Про державну службу"
( 3724-12 ) в частині щодо поширення дії цього Закону на
працівників органів місцевого та регіонального самоврядування
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 491).

{ Абзац четвертий пункту 5 розділу VII втратив чинність на
підставі Закону N 889-VIII ( 889-19 ) від 10.12.2015 }

6. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;
відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 червня 2001 року
N 2493-IIIвгору