Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грецької Республіки про військово-технічне співробітництво
Греція, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 30.08.1999
Документ 300_027, чинний, поточна редакція — Підписання від 30.08.1999
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 31.08.2012. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грецької Республіки про військово-технічне співробітництво

Дата підписання:

30.08.99

Дата набрання чинності для України:

31.08.2012

Кабінет Міністрів України та Уряд Грецької Республіки, які надалі іменуються Сторонами,

враховуючи положення Договору про дружбу і співробітництво від 11 листопада 1996 року,

прагнучи до взаємовигідного довгострокового співробітництва, що засноване на взаємній повазі, довірі та урахуванні інтересів кожної із Сторін,

підтверджуючи свою відданість цілям та принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй,

керуючись принципами суверенної рівності, невтручання у внутрішні справи та мирного врегулювання спорів,

висловлюючи свою зацікавленість в організації співробітництва на базі використання найкращих наукових і технічних досягнень в галузі оборонної промисловості,

домовились про таке.

Стаття 1

Сторони прагнуть до розширення дружніх відносин, спрямованих на вдосконалення обороноздатності при оптимальному використанні наявних можливостей. Вони зобов'язуються допомогати українським та грецьким підприємствам, організаціям та закладам у сфері військово-технічного співробітництва, зокрема, у наступних напрямках:

1. У галузі розробки, виробництва і модернізації:

- озброєння і військової техніки для сухопутних військ;

- авіаційної техніки;

- радіотехнічних і радіоелектронних систем спеціального призначення;

- кораблів, суден та інших плавучих засобів.

2. Надання послуг з ремонту, технічного обслуговування, експлуатації та використання військового обладнання та оборонної техніки.

3. Надання послуг в області навчання спеціалістів з ремонту, технічного обслуговування, експлуатації та використання військового обладнання та оборонної техніки.

4. Заснування спільних підприємств та виробництв з розробки, виробництва, торгівлі та продажу спільно виготовленої військово-технічної продукції.

5. Ліцензування на комерційній основі виготовлення військового обладнання та оборонної техніки, а також надання технічної інформації по керівництву підприємством.

Спеціальні програми у галузі військово-технічного співробітництва повинні виконуватися на основі відповідних окремих контрактів в межах цієї Угоди.

Стаття 2

Обидві Сторони повинні приступити до створення Спільної Міжурядової українсько-грецької комісії для виконання цієї Угоди.

Ця Спільна Комісія повинна збиратися в одній з двох країн по взаємній згоді.

Ця Спільна Комісія визначає свої дії і обов'язки згідно з положеннями, наведеними у Додатку.

Органи, уповноважені Сторонами здійснювати положення цієї Угоди:


з Української Сторони

-

Міністерство промислової політики,
Міністерство оборони;


з Грецької Сторони

-

Міністерство оборони.

Стаття 3

Сторони не продаватимуть і не передаватимуть третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони озброєння, військову техніку, технологію і технічну документацію щодо їх виробництва, як і ніяку іншу інформацію чи матеріали, отримані чи підготовлені завдяки двосторонньому співробітництву у військово-технічній галузі.

Стаття 4

1. Сторони у відповідності з цією Угодою та їх національним законодавством вживають всіх необхідних заходів щодо захисту таємної інформації, яка передається в процесі співробітництва і при виконанні цієї Угоди.

З метою забезпечення взаємного захисту таємної інформації під час здійснення співробітництва у військово-технічній галузі між Сторонами буде підписана окрема Угода.

2. Сторони зобов'язуються зберігати таємну інформацію та запобігати її розголошенню навіть після припинення дії цієї Угоди.

Стаття 5

Ця Угода не впливає на зобов'язання за іншими міжнародними угодами та контрактами, укладеними кожною із Сторін.

Стаття 6

За взаємною домовленістю Сторони можуть вносити до цієї Угоди і додатка до неї зміни або доповнення. Будь-які зміни або доповнення вносяться дипломачними каналами шляхом обміну нотами між Сторонами і набувають чинності у порядку, встановленому для набрання чинності цією Угодою (Стаття 9).

Стаття 7

Спори, пов'язані з реалізацією та тлумаченням положень цієї Угоди, врегульовуються шляхом переговорів Спільною Комісією.

У випадку, коли спори не можуть бути врегульовані Спільною Комісією, вони врегульовуються шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 8

Строк дії цієї Угоди становить п'ять років. Дія цієї Угоди буде автоматично продовжуватись на однорічні періоди, за умови, що Угода не буде припинена в письмовій формі дипломатичними каналами однією з Сторін не пізніше, ніж за 90 днів до закінчення поточного строку.

Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання будь-яких незавершених проектів, програм, контрактів, укладених у відповідності до цієї Угоди під час її дії, крім випадків, коли Сторони з цих питань домовились про інше.

У випадку припинення дії або денонсації цієї Угоди положення статей 3 і 4 залишаються чинними.

Стаття 9

Ця Угода набуває чинності з дати обміну повідомленнями між Сторонами про завершення своїх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою.

Ця Угода укладена в м. Києві 30 серпня 1999 року в двох примірниках, кожний українською, грецькою та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні цієї Угоди перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

(підпис)


ЗА УРЯД
ГРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

(підпис)Додаток

СПІЛЬНА МІЖУРЯДОВА УКРАЇНСЬКО-ГРЕЦЬКА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

1. Спільна Міжурядова українсько-грецька комісія з питань військово-технічного співробітництва (надалі Комісія), що створена у відповідності до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грецької Республіки про військово-технічне співробітництво, керується цією Угодою та цим Додатком.

2. Комісія складається з української та грецької частин (надалі Сторони), Голови яких є Співголовами Комісії. До складу Комісії на постійній основі входять відповідно українські та грецькі представники. Загальна кількість членів цієї Комісії затверджується за взаємною згодою Сторін.

3. На засіданні Комісії головує Голова (за його відсутності - заступник Голови) тієї частини, в країні якої проводиться засідання.

4. Комісія проводить свої засідання щонайменше один раз на рік почергово в кожній країні за взаємною згодою Сторін.

Строки скликання засідання та його порядок денний обумовлюються не пізніше, як за 30 днів до скликання засідання.

Раніше затверджений порядок денний може змінюватися та/або доповнюватися.

5. При необхідності, на засідання Комісії кожна із Сторін може запрошувати радників або експертів.

6. З метою реалізації досягнутих домовленостей або для підготовки засідань Комісії проводяться робочі зустрічі Співголів та/або відповідальних секретарів обох частин Комісії.

7. Комісія має право створювати постійні або тимчасові робочі групи у напрямках діяльності із конкретних проблем двосторонніх відносин, склад, плани роботи та річні звіти яких затверджуються Комісією.

Постійні робочі групи очолюють члени Комісії.

8. Комісія приймає на своїх засіданнях рішення за умови згоди обох Сторін.

За підсумками засідань Комісії підписуються Протоколи.

За згодою Співголів Комісії витяги з Протоколів можуть бути надані відомствам та організаціям як державних, так і недержавних форм власності, зацікавленим у реалізації прийнятих рішень.

Протоколи оформлюються у двох примірниках, кожен відповідно українською та грецькою мовами.

9. Прийняті на засіданні Комісії рішення набувають чинності з дня підписання Протоколу, якщо в них не передбачено інші строки.

Виключення складають рішення, які за заявою однієї із Сторін належать до затвердження Урядом. В такому випадку Співголови Комісії інформують один одного про прийняття рішень відповідним Урядом.

10. В період між засіданнями Співголови Комісії, за взаємною згодою, приймають в робочому порядку рішення щодо невідкладних питань, які набувають чинності негайно і в подальшому заносяться до Протоколу.

11. Витрати, пов'язані з підготовкою засідань Комісії, бере на себе Сторона, що приймає.

Інші витрати (включаючи витрати на проживання в готелі, транспортні витрати в межах країни прибуття) бере на себе сторона, що приймає.

Умови оплати перебування запрошених на засідання радників та експертів визначаються окремо за домовленістю Сторін.

Умови оплати засідань постійних та тимчасових робочих органів Комісії визначаються окремо за домовленістю Сторін.вгору