Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення, Свідоцтво [...] від 17.03.2004326
Документ 326-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.03.2016, підстава 129-2016-п
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 березня 2004 р. N 326
Київ
Про затвердження Положення про Національний реєстр
електронних інформаційних ресурсів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 675 ( 675-2010-п ) від 21.07.2010
N 129 ( 129-2016-п ) від 24.02.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Національний реєстр електронних
інформаційних ресурсів, що додається.
2. Державному комітетові зв'язку та інформатизації
забезпечити створення у 2004 році Національного реєстру
електронних інформаційних ресурсів.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати
реєстрацію веб-сайтів, баз даних та реєстрів в електронній формі
згідно з Положенням, затвердженим цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2004 р. N 326
ПОЛОЖЕННЯ
про Національний реєстр електронних
інформаційних ресурсів
{ У тексті Положення слово "Держкомзв'язку" замінено
словом "Держкомінформнауки" згідно з Постановою КМ
N 675 ( 675-2010-п ) від 21.07.2010 }
{ У тексті Положення слово "Держкомінформнауки" замінено
словами "Державне агентство з питань електронного
урядування" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 129 ( 129-2016-п ) від 24.02.2016 }

1. Це Положення визначає порядок формування та користування
Національним реєстром електронних інформаційних ресурсів.
2. Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів
ведеться з метою запровадження єдиної системи обліку електронних
інформаційних ресурсів держави і формується з використанням
новітніх досягнень у сфері інформаційно-телекомунікаційних
технологій.
3. Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів
(далі - Національний реєстр) - це інформаційно-телекомунікаційна
система, призначена для реєстрації, обліку, накопичення,
оброблення і зберігання відомостей про склад, зміст, розміщення,
умови доступу до електронних інформаційних ресурсів та задоволення
потреб юридичних і фізичних осіб в інформаційних послугах.
До Національного реєстру включаються веб-сайти, бази даних та
реєстри в електронній формі (далі - е-ресурси).
Національний реєстр складається з еталонного, робочого,
страхового та інформаційного фондів.
Еталонний фонд - інформаційна система, призначена для
накопичення, зберігання та обліку в контрольному стані відомостей
про склад, зміст, розміщення та умови доступу до е-ресурсів.
Інформаційний фонд - інформаційна система загального доступу
користувачів до відомостей Національного реєстру, яка містить
копії його еталонного фонду.
Робочий фонд - інформаційна система, призначена для
оброблення відомостей про склад, зміст, розміщення та умови
доступу до е-ресурсів, інших робіт та внесення цих відомостей до
Національного реєстру.
Страховий фонд - архівні копії еталонного фонду Національного
реєстру, призначені для його відновлення у разі повної або
часткової втрати.
4. Замовником і утримувачем Національного реєстру є Державне
агентство з питань електронного урядування.
Державне агентство з питань електронного урядування координує
та контролює роботи, пов'язані із створенням, веденням і
забезпеченням функціонування Національного реєстру, визначає
організаційні та методичні засади ведення Національного реєстру та
правила користування ним.
5. Адміністратором Національного реєстру є державне
підприємство, визначене Державним агентством з питань електронного
урядування, що належить до сфери його управління (далі -
адміністратор). { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 129 ( 129-2016-п ) від
24.02.2016 }
6. Адміністратор:
забезпечує функціонування Національного реєстру та
цілодобовий доступ користувачів до його інформаційного фонду;
контролює доступ до фондів Національного реєстру, забезпечує
комплексний захист інформації Національного реєстру, в тому числі
від несанкціонованого доступу;
обробляє відомості про склад, зміст, розміщення та умови
доступу до е-ресурсів, вносить ці відомості до відповідних фондів
Національного реєстру та оновлює їх;
забезпечує ідентичність відомостей, що надаються
користувачам, і відомостей власників е-ресурсів;
надає інформаційні послуги користувачам та методичну допомогу
власникам е-ресурсів;
виконує інші роботи, пов'язані з Національним реєстром.
7. До Національного реєстру включаються е-ресурси органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та інших
юридичних осіб публічного права, доступ до яких здійснюється через
телекомунікаційні мережі загального користування.
Включення до Національного реєстру е-ресурсів приватної форми
власності здійснюється на добровільних засадах.
8. До Національного реєстру не включаються е-ресурси, які
містять:
відомості, що становлять державну таємницю;
інформацію з обмеженим доступом;
інформацію, розповсюдження якої заборонене законодавством.
9. Для включення е-ресурсу до Національного реєстру власник
е-ресурсу або уповноважена ним особа протягом 30 днів після
надання користувачам доступу до нього подає адміністраторові заяву
за формою, встановленою Державним агентством з питань електронного
урядування. У заяві зазначаються такі обов'язкові відомості:
найменування е-ресурсу, його доменне ім'я та адреса електронної
пошти, умови доступу до нього, анотація та ключові слова
е-ресурсу, мова, обсяг інформації (у байтах), основні дані
(реквізити) власника, основні дані (реквізити) розробника, дата
надання користувачам доступу до цього е-ресурсу.
Інші відомості про е-ресурс можуть бути внесені до
Національного реєстру за пропозицією його власника.
10. Власник е-ресурсу несе відповідальність за достовірність
поданих у заяві відомостей згідно із законодавством.
11. Адміністратор на підставі оформленої належним чином заяви
у триденний строк з дня її надходження за умови дотримання
власником вимог законодавства щодо е-ресурсу оформляє та подає
Державному агентству з питань електронного урядування пропозиції
щодо реєстрації е-ресурсу або надає обґрунтовану відповідь
власнику е-ресурсу про відмову у реєстрації е-ресурсу.
Державне агентство з питань електронного урядування на
підставі пропозицій адміністратора протягом трьох днів приймає
рішення про державну реєстрацію е-ресурсу і видачу свідоцтва за
зразком згідно з додатком або надає обґрунтовану відповідь
власнику е-ресурсу про відмову у реєстрації е-ресурсу. { Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 129 ( 129-2016-п ) від
24.02.2016 }
12. Після видачі свідоцтва про державну реєстрацію
адміністратор включає е-ресурс до Національного реєстру.
13. У разі припинення існування е-ресурсу, включеного до
Національного реєстру, власник за 30 днів письмово повідомляє про
це адміністратора.
Факт припинення існування е-ресурсу відображається у
Національному реєстрі.
14. Оформлення і видача свідоцтва про державну реєстрацію
е-ресурсу, користування інформаційним фондом Національного
реєстру, а також надання інших інформаційних послуг здійснюється
на безоплатній основі. { Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 129 ( 129-2016-п ) від
24.02.2016 }
15. Створення, функціонування та вдосконалення ведення
Національного реєстру забезпечується за рахунок бюджетних коштів,
передбачених на цю мету Державному агентству з питань електронного
урядування.
16. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування
та інші юридичні особи публічного права користуються інформаційним
фондом Національного реєстру безоплатно.

Додаток
до Положення про Національний реєстр
електронних інформаційних ресурсів
Зразок
Державне агентство з питань електронного урядування

СВІДОЦТВО
про реєстрацію електронного інформаційного ресурсу

Реєстраційний N _______________ від "__" ___________ 20__ р.
Найменування _____________________________________________________
Доменне ім'я та адреса електронної пошти _________________________
Умови доступу ____________________________________________________
Анотація _________________________________________________________
Ключові слова ____________________________________________________
Мова _____________________________________________________________
Обсяг інформації (у байтах) ______________________________________
Основні дані (реквізити) власника ________________________________
Основні дані (реквізити) розробника ______________________________
Дата надання доступу користувачам

Голова _______________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
МП
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 675
( 675-2010-п ) від 21.07.2010, N 129 ( 129-2016-п ) від
24.02.2016 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...