On Plant Quarantine
Verkhovna Rada of Ukraine; Law on June 30, 19933348-XII
Message: Interface language [English] — is saved successful
Document 3348-12, valid, current version — Revision on Junuary 1, 2016, on the basis of 867-19
 

Pages:  [ 1 ]  2  3
next page »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про карантин рослин
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 34, ст.352 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 3349-XII ( 3349-12 ) від 30.06.93, ВВР, 1993, N 34, ст.353 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 367/97-ВР від 18.06.97, ВВР, 1997, N 35, ст.220
N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274
N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 }
{ В редакції Закону
N 674-IV ( 674-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.212 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1804-IV ( 1804-15 ) від 17.06.2004, ВВР, 2004, N 38, ст.468
N 2600-IV ( 2600-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 25, ст.335 }
{ В редакції Закону
N 3369-IV ( 3369-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 19-20,
ст.167 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2817-VI ( 2817-17 ) від 21.12.2010, ВВР, 2011, N 25, ст.192
N 2973-VI ( 2973-17 ) від 03.02.2011, ВВР, 2011, N 33, ст.326 N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 6-7, ст.80 N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712 N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 23, ст.873 N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158 N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015, ВВР, 2015, N 35, ст.353 N 867-VIII ( 867-19 ) від 08.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.40 }

{ У тексті Закону:
слова "державні органи у сфері карантину рослин", "Державна
служба з карантину рослин України", "органи Державної служби з
карантину рослин України", "Головна державна інспекція з карантину
рослин України" в усіх відмінках замінено словами "центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
карантину рослин" у відповідному відмінку;
слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної
політики у сфері карантину рослин" та "центральний орган
виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках
замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин"
у відповідному відмінку; слова "державний інспектор з карантину рослин" в усіх
відмінках і числах замінити словами "державний фітосанітарний
інспектор" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Цей Закон визначає правові, організаційні та
фінансово-економічні основи карантину рослин, повноваження органів
державної влади, їх посадових осіб, права і обов'язки юридичних та
фізичних осіб, спрямовані на запобігання занесенню та поширенню
відсутніх на території України регульованих шкідливих організмів,
і становить частину законодавства України щодо захисту життя та
здоров'я рослин.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому
значенні:
аналіз ризиків - процес оцінки біологічних, екологічних та
економічних даних з метою визначення необхідності здійснення
контролю за регульованими шкідливими організмами та необхідних
фітосанітарних заходів;
антагоніст - організм (звичайно патоген), який не завдає
значної шкоди рослині і може використовуватися для здійснення
біологічного контролю;
біологічний контроль - це спосіб контролю за регульованими
шкідливими організмами з використанням біологічних контрольних
організмів чи їх природних ворогів, антагоністів, конкурентів, що
самовідтворюються;
біологічний контрольний організм - природний ворог,
антагоніст, конкурент або інша мікроскопічна біотична одиниця, що
відтворюється сама та використовується для боротьби із
регульованими шкідливими організмами;
вантаж - певна кількість об'єктів регулювання (або об’єктів,
на які поширюється правовий режим об’єктів регулювання), які
транспортуються з однієї країни до іншої або в межах України і на
які поширюється єдиний міжнародний фітосанітарний або карантинний
сертифікат (вантаж може складатися з однієї або більше партій); { Визначення терміна із змінами, внесеними згідно із Законом
N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
визначення фітосанітарної небезпеки - процес визначення
кількості регульованих шкідливих організмів, які можуть бути
потенційно занесені на територію України шляхом ввезення об'єктів
регулювання;
державний нагляд - діяльність центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, що
здійснюється періодично, з метою забезпечення дотримання особами
фітосанітарних заходів у процесі виробництва, зберігання,
транспортування, реалізації, в тому числі експорту, імпорту
об'єктів регулювання, встановлених законодавством;
додаткова декларація - заява, що супроводжує міжнародний
фітосанітарний сертифікат на вимогу країни-імпортера, в якій
зазначається додаткова інформація щодо фітосанітарного стану
об'єктів регулювання;
економічний поріг шкодочинності - рівень витрат на здійснення
фітосанітарних заходів;
заінтересовані партнери - члени міжнародних організацій,
суб'єкти договорів, стороною яких є Україна, що регулюють
здійснення фітосанітарних заходів;
занесення - проникнення регульованого шкідливого організму,
яке призводить до його укорінення;
зараження - присутність в об'єкті регулювання живого
регульованого шкідливого організму, який становить загрозу для
рослин;
зона - офіційно визначена країна, територія країни або
територія декількох країн;
зона, вільна від регульованого шкідливого організму - зона, в
якій науково підтверджена відсутність регульованого шкідливого
організму і ця умова офіційно підтримується протягом визначеного
періоду;
зона з незначною кількістю регульованих шкідливих
організмів - зона, яка визначена центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, у
якій регульований шкідливий організм наявний у кількості, що
перевищує економічний поріг шкодочинності, і підлягає нагляду,
контролю та/або знищенню;
інспектування - візуальна перевірка об'єктів регулювання для
визначення наявності регульованих шкідливих організмів та/або
відповідності фітосанітарним правилам;
карантин - утримання об'єктів регулювання у визначених місцях
для проведення їх моніторингу або подальшого інспектування,
фітосанітарної експертизи та/або обробки;

{ Визначення терміна "карантинний дозвіл (на імпорт або
транзит)" виключено на підставі Закону N 867-VIII ( 867-19 ) від
08.12.2015 }

карантинна зона - територія, на якій запроваджено карантинний
режим у зв'язку з виявленням карантинного організму;
карантинний нагляд - нагляд за імпортованим вантажем після
завершення митного оформлення та/або вивезеним з карантинної зони
до місця призначення;
карантинний організм - вид шкідливого організму, який у разі
занесення або обмеженого поширення на території України може
завдати значної шкоди рослинам і рослинним продуктам;
карантин рослин - система заходів, спрямованих на запобігання
занесенню та/або поширенню регульованих шкідливих організмів або
забезпечення контролю за ними (локалізації);
карантинний режим - особливий правовий режим, що передбачає
систему фітосанітарних заходів, які здійснюються у карантинній
зоні з метою локалізації та ліквідації карантинних організмів;
карантинний сертифікат - документ, який видається центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
карантину рослин, та засвідчує фітосанітарний стан об'єктів
регулювання, що вивозяться та/або ввозяться у карантинну зону,
транспортуються територією України;
ліквідація - знищення регульованих шкідливих організмів
відповідно до вимог фітосанітарних заходів;
локалізація - здійснення фітосанітарних заходів з метою
запобігання поширенню регульованого шкідливого організму;
моніторинг - офіційний триваючий процес для перевірки
фітосанітарного стану або статусу шкідливих організмів;
нагляд - процес збору та реєстрації центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину
рослин, даних про наявність або відсутність регульованого
шкідливого організму у визначеній зоні за допомогою спостереження,
моніторингу та інших процедур;
надзвичайні обставини - обставини, за яких підтверджена або
підозрюється присутність карантинного організму в країні
походження або транзиту, що може спричинити невиправну шкоду
здоров'ю чутливих до цього організму рослин по всій території
України чи в частині України у разі імпорту чутливих до цього
організму об'єктів регулювання, які можуть переносити карантинний
організм;
належний рівень фітосанітарного захисту - рівень захисту,
визначений для здійснення фітосанітарних заходів;
насіння - насіннєвий матеріал, не призначений для споживання
та переробки;
об'єкт - місце вирощування, виробництва, зберігання та
переробки рослин та рослинних продуктів;
об'єкти регулювання - будь-яка рослина, продукт рослинного
походження, місце зберігання, упаковка, засоби перевезення,
контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об'єкти або
матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі
організми, які визначаються окремо для цілей імпорту, експорту та
реекспорту, а також для цілей контролю за переміщенням територією
України; { Визначення терміна із змінами, внесеними згідно із Законом
N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
особа - юридична та/або фізична особа;
обробка - офіційно затверджена процедура, спрямована на
знищення, позбавлення здатності до росту, розвитку чи майбутньому
розмноженню регульованих шкідливих організмів;
обстеження - збір та реєстрація даних огляду, моніторингу та
інших процедур, пов'язаних з визначенням наявності або відсутності
регульованого шкідливого організму в даній зоні (ареалі);
оцінка фітосанітарних ризиків - оцінка вірогідності,
біологічних, екологічних та/або економічних наслідків занесення чи
поширення регульованих шкідливих організмів;
повідомлення про ризик - обмін інформацією про ризик появи,
поширення регульованого шкідливого організму;
повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза -
фітосанітарна експертиза, яка проводиться на вимогу особи, що
оскаржує результати попередньої фітосанітарної експертизи;
процедура перевірки - будь-які дії з визначення
фітосанітарного стану об'єктів регулювання;
пункт карантину рослин - спеціально облаштоване місце, в
якому визначається фітосанітарний стан об'єкта регулювання;
регульована зона - зона, де здійснюються фітосанітарні заходи
з метою запобігання занесенню та/або поширенню карантинних
організмів під час ввезення або вивезення об'єкта регулювання;
регульований некарантинний шкідливий організм - некарантинний
шкідливий організм, наявність якого в насіннєвому та садивному
матеріалі справляє економічно неприйнятний вплив на очікуване
використання цих рослин і внаслідок чого підлягає регулюванню;
регульований шкідливий організм - карантинний організм або
регульований некарантинний шкідливий організм;
ризик - можливість наявності та вірогідний масштаб наслідків
несприятливої події протягом визначеного періоду;
рослини - рослини та їх частини, у тому числі насіння частини
живих рослин, фрукти, овочі, бульби, бульбоцибулини, цибулини,
кореневища, зрізані квіти, гілля з пагонами і листям, зрізані
дерева, культури рослинних тканин, крім тих, до яких
застосовується метод заморожування або термообробки;
список А1 - перелік карантинних організмів, відсутніх у
державах - членах Європейської та Середземноморської організації
захисту рослин (ЄОЗР);
список А2 - перелік карантинних організмів, наявних
щонайменше в одній державі - члені ЄОЗР, але не поширених, що
офіційно контролюється (локалізується);
спостереження - процес збирання та обробки даних щодо
наявності або відсутності регульованого шкідливого організму;
статус шкідливого організму (в зоні) - визнання центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
карантину рослин, присутності або відсутності на даний час
шкідливого організму в зоні, включаючи за необхідності дані про
його географічне поширення, на підставі експертної думки, що
базується на поточних та минулих повідомленнях про шкідливий
організм та іншій інформації;
управління ризиками - процес визначення заходів, які
здійснюються з метою зменшення рівня ризику;
фітосанітарна експертиза - перевірка та аналіз об'єктів
регулювання в лабораторних умовах на предмет наявності або
відсутності регульованих шкідливих організмів;
фітосанітарний сертифікат - сертифікат, що засвідчує
фітосанітарний стан об'єктів регулювання;
фітосанітарний стан - наявність або відсутність регульованих
шкідливих організмів в об'єктах регулювання;
фітосанітарні заходи - будь-які заходи, включаючи усі
відповідні закони, інші нормативно-правові акти, фітосанітарні
правила, вимоги та процедури, що є обов'язковими для виконання
органами державної влади та особами; { Визначення терміна статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
фітосанітарні правила - встановлені нормативно-правовими
актами правила із запобігання занесенню та/або поширенню
карантинних організмів та обмеження економічного впливу
регульованих некарантинних шкідливих організмів, включаючи
процедури фітосанітарної сертифікації;
фітосанітарна процедура - порядок, встановлений центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері карантину рослин, та спосіб застосування
фітосанітарних правил, включаючи проведення огляду, обстеження,
аналізу, інспектування та здійснення контролю за знезараженням
об'єктів регулювання;
фумігація (знезараження) - обробка хімічною речовиною в
газоподібному стані, що повністю або головним чином охоплює товар;
шкідливий організм - будь-який вид, штам або біотип рослин,
тварин, патогенний агент, шкідливий для рослин чи продуктів
рослинного походження, у тому числі комахи, кліщі, грибки,
бактерії, віруси, нематоди та бур'яни.
Стаття 2. Законодавство про карантин рослин
Законодавство про карантин рослин базується на Конституції
України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону та інших
нормативно-правових актів, що прийняті відповідно до них.
Розділ II
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КАРАНТИНУ РОСЛИН
Стаття 3. Органи, що здійснюють державне управління у сфері
карантину рослин
Державне управління у сфері карантину рослин здійснюється
Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері карантину
рослин, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин.
Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері
карантину рослин
До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері карантину
рослин належать:
забезпечення здійснення державної політики у сфері карантину
рослин;
розроблення і здійснення відповідних загальнодержавних
програм;
спрямування та координація діяльності центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину
рослин;
укладення міжнародних договорів від імені Уряду України,
включаючи договори про визнання еквівалентності певних
фітосанітарних заходів;
запровадження та скасування карантинного режиму в порядку,
встановленому цим Законом;
встановлення для центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері карантину рослин, переліку
платних послуг та їх розміру ( 578-2008-п );
затвердження переліку об'єктів регулювання, порядку видачі
карантинного сертифіката, фітосанітарного сертифіката,
фітосанітарного сертифіката на реекспорт та строку їх дії; { Абзац
восьмий статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 867-VIII ( 867-19 ) від 08.12.2015 }
здійснення інших повноважень у сфері карантину рослин
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України.
Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері
карантину рослин
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин,
належать:
визначення пріоритетних напрямів, стратегії та механізмів
розвитку у сфері карантину рослин;
здійснення нормативно-правового забезпечення у сфері
карантину рослин;
визначення відповідно до закону порядку ввезення, вивезення
та використання рослин і рослинних продуктів, у тому числі за
погодженням із карантинними службами інших держав відповідно до
міжнародних договорів України;
затвердження переліку регульованих шкідливих організмів;
внесення подання до Кабінету Міністрів України про
запровадження або скасування карантинного режиму;
здійснення інших повноважень, визначених законами України.
{ Абзац сьомий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 } { Стаття 5 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від
16.10.2012 }
Стаття 6. Завдання центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері карантину
рослин { Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Завданнями центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері карантину рослин, є:
охорона території України від занесення регульованих
шкідливих організмів;
виявлення, локалізація і ліквідація регульованих шкідливих
організмів;
запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у
зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів на
території України;
здійснення державного контролю за дотриманням карантинного
режиму і проведенням заходів з карантину рослин при вирощуванні,
заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні,
переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання;
реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність,
пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання.

{ Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

{ Частину третю статті 6 виключено на підставі Закону
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері карантину
рослин
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері карантину рослин, належать:

{ Абзац другий частини першої статті 7 виключено на підставі
Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

вивчення видового складу, біології та екології регульованих
шкідливих організмів, розробка прогнозу їх поширення з метою
запобігання занесенню та/або поширенню;
розробка проектів нормативно-правових актів у сфері карантину
рослин;
ведення баз даних та інформування громадськості та
заінтересованих партнерів про виявлення, наявність, поширення,
локалізацію та за необхідності ліквідацію регульованих шкідливих
організмів;
проведення інспектування та фітосанітарної експертизи
об'єктів регулювання;
здійснення державного контролю за виконанням фітосанітарних
заходів;

{ Абзац восьмий частини першої статті 7 виключено на підставі
Закону N 867-VIII ( 867-19 ) від 08.12.2015 }

здійснення координації моніторингу, виявлення та
ідентифікації регульованих шкідливих організмів в Україні;
підготовка переліку регульованих шкідливих організмів;
підготовка переліку об'єктів регулювання;
здійснення контролю за використанням біологічних контрольних
організмів;
підготовка подання до Кабінету Міністрів України про
запровадження або скасування карантинного режиму; { Абзац
тринадцятий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
проведення науково-дослідних робіт у сфері карантину рослин;
контроль за проведенням фумігації (знезараження) особами
об'єктів регулювання, які переміщуються через державний кордон
України та/або кордони карантинних зон;

{ Абзац шістнадцятий частини першої статті 7 виключено на
підставі Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

представництво України у міжнародних організаціях відповідно
до встановленого законом порядку;
проведення спеціальних досліджень спільно з національними
організаціями з карантину та захисту рослин інших країн щодо
оцінки відповідності (невідповідності) об'єктів регулювання
фітосанітарним правилам;
надання повідомлень заінтересованим партнерам про
фітосанітарні заборони чи обмеження, а також інформування в
порядку інформаційної взаємодії центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, про
наявність діючих заборон для імпорту в Україну об’єктів
регулювання із зазначенням конкретних країн-експортерів або зон
країн походження, з яких заборонено імпорт об’єктів регулювання
та/або щодо яких заборонено імпорт об’єктів регулювання, які
надходять з цих територій, а також розміщення на офіційному
веб-сайті інформації про заборону імпорту об’єктів регулювання в
розрізі країн, зон походження, строків та підстав протягом трьох
днів з дня прийняття рішення про таку заборону; { Абзац
дев'ятнадцятий частини першої статті 7 в редакції Закону
N 867-VIII ( 867-19 ) від 08.12.2015 }
встановлення спеціально визначеного відсотка вантажів, які
підлягають вибірковому фітосанітарному прикордонному контролю на
основі проведення аналізу ризиків відповідно до вимог статті 17
цього Закону; { Абзац двадцятий статті 7 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
ведення загальнодержавного реєстру осіб, діяльність яких
відповідно до статті 27 цього Закону підлягає реєстрації;
надання відповідей на запити стосовно фітосанітарних заходів;
публікація у вільному доступі на своїй офіційній
інтернет-сторінці інформації про розроблені та/або переглянуті
фітосанітарні заходи та фітосанітарні заходи країн призначення,
результатів аналізу ризику, рішень про запровадження або
скасування карантинного режиму, у тому числі переліку територій,
на яких запроваджено карантинний режим, а також переліку
регульованих шкідливих організмів, переліків шкідливих організмів
А1 та А2 Європейської та Середземноморської організації захисту
рослин, протягом одного робочого дня з дня отримання такої
інформації, якщо інше не передбачено цим Законом. { Статтю 7
доповнено абзацом двадцять третім згідно із Законом N 617-VIII
( 617-19 ) від 15.07.2015 }

{ Частину другу статті 7 виключено на підставі Закону
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, для виконання своїх повноважень
взаємодіє із центральними органами виконавчої влади, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими державними
адміністраціями.

{ Статтю 8 виключено на підставі Закону N 5462-VI ( 5462-17 )
від 16.10.2012 }

Стаття 9. Посадові особи, які здійснюють державний контроль з
карантину рослин
Організація та здійснення державного контролю покладаються на
Головного державного фітосанітарного інспектора України, головних
державних фітосанітарних інспекторів в Автономній Республіці Крим,
областях, їх заступників і державних фітосанітарних інспекторів.
На посадових осіб, яким надано повноваження державних
фітосанітарних інспекторів, поширюється дія Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ).
Державні фітосанітарні інспектори забезпечуються форменим
одягом за рахунок коштів Державного бюджету України.
Зразки форменого одягу, знаки розрізнення та строки їх
носіння, порядок забезпечення встановлюються Кабінетом Міністрів
України. { Стаття 9 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від
16.10.2012 }
Стаття 10. Права та обов'язки посадових осіб, які здійснюють
державний контроль та нагляд

{ Частину першу статті 10 виключено на підставі Закону
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Державні фітосанітарні інспектори у межах своїх повноважень
мають право:
проводити фітосанітарні процедури до об'єктів регулювання;
затримувати згідно із законом об’єкти регулювання для
інспектування та фітосанітарної експертизи, якщо вони
переміщуються без відповідних фітосанітарних документів або у разі
візуального виявлення у вантажі регульованого шкідливого
організму; { Абзац третій частини другої статті 10 в редакції
Закону N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
здійснювати державний контроль та нагляд, інспектування та
моніторинг відповідної території, об'єктів регулювання;
отримувати інформацію, необхідну для здійснення повноважень
відповідно до закону;
проводити відбір зразків з партії рослин і рослинних
продуктів для проведення фітосанітарної експертизи відповідно до
закону;
видавати в межах своїх повноважень розпорядження, що
підлягають обов'язковому виконанню, на здійснення фітосанітарних
заходів;
надавати висновки органам страхування щодо завданих збитків
внаслідок ліквідації карантинних організмів;
накладати у порядку, встановленому законом, адміністративні
стягнення на осіб, винних у порушенні законодавства про карантин
рослин;
безперешкодного доступу до потужностей (об’єктів) виробництва
та обігу об’єктів регулювання, включених до переліку об’єктів
регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України,
в порядку, встановленому Законом України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ). { Абзац десятий частини другої статті 10 в редакції
Законів N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012, N 617-VIII
( 617-19 ) від 15.07.2015 }
Головний державний фітосанітарний інспектор України, головні
державні фітосанітарні інспектори в Автономній Республіці Крим,
областях, їх заступники і державні фітосанітарні інспектори
зобов'язані: { Абзац перший частини третьої статті 10 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
у разі виявлення карантинних організмів протягом доби внести
відповідні подання про запровадження карантинного режиму;
діяти на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що
передбачені законом, і додержуватися вимог нормативно-правових
актів у сфері карантину рослин;
забезпечувати конфіденційність будь-якої інформації, яка
становить комерційну таємницю, за винятком випадків, передбачених
законом;
надавати документи, які засвідчують їх повноваження;
надавати власникам об'єктів регулювання, які підлягають
державному контролю, акти про результати нагляду, інспектування та
моніторингу.
За порушення вимог цього Закону та інших нормативно-правових
актів державні фітосанітарні інспектори несуть передбачену законом
відповідальність.
Стаття 11. Гарантії діяльності посадових осіб, які здійснюють
державний контроль та нагляд
Головний державний фітосанітарний інспектор України, головні
державні фітосанітарні інспектори в Автономній Республіці Крим,
областях, їх заступники і державні фітосанітарні інспектори у
своїй діяльності незалежні і керуються Конституцією України
( 254к/96-ВР ), цим Законом, іншими нормативно-правовими актами.
{ Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Рішення державного фітосанітарного інспектора щодо заборони
вирощування, вивезення, ввезення, транспортування (у тому числі
експорту, імпорту, транзиту), зберігання, реалізації чи
використання об'єктів регулювання, прийняті в межах його
повноважень, є обов'язковими для виконання.
Образа посадової особи, що здійснює державний контроль з
карантину рослин, а також опір, погрози, насильство та інші дії,
що перешкоджають виконанню покладених на неї обов'язків та
повноважень, тягнуть за собою відповідальність згідно із законом.
Стаття 12. Права та обов'язки осіб щодо карантину рослин
Особи, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з
виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням і
торгівлею рослинами та рослинними продуктами, мають право
одержувати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері карантину рослин, інформацію про
фітосанітарний стан на відповідній території.
Особам, яким завдано шкоду внаслідок запровадження
карантинного режиму або у зв'язку з проведенням робіт щодо
ліквідації карантинних організмів, збитки відшкодовуються
відповідно до закону.
Особи, майно яких використовувалося з метою запобігання
поширенню і ліквідації карантинних організмів, мають право на
відшкодування завданих їм збитків відповідно до закону та у
порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Особи, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з
виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням, торгівлею
рослинами і рослинними продуктами, зобов'язані:
виконувати фітосанітарні правила та здійснювати фітосанітарні
заходи;
виконувати законні розпорядження центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину
рослин, щодо проведення відповідних карантинних заходів; { Абзац
третій частини четвертої статті 12 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 867-VIII ( 867-19 ) від 08.12.2015 }
подавати визначену законом інформацію для реєстрації до
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, якщо це вимагається згідно із
статтею 27 цього Закону; { Абзац четвертий частини четвертої
статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 617-VIII
( 617-19 ) від 15.07.2015 }
подавати на вимогу спеціалістів центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину
рослин, відомості про об'єкти регулювання;
здійснювати систематичний моніторинг земельних угідь, які
належать їм на правах власності або користування, а також
потужностей (об'єктів), на яких здійснюється виробництво та/або
обіг рослин, продуктів рослинного походження з метою виявлення
регульованих шкідливих організмів;
надавати державним фітосанітарним інспекторам у визначених
законом випадках безперешкодно доступ до об'єктів регулювання на
будь-якій стадії виробництва, переробки чи обігу для проведення
інспектування, перевірки документації та відбору зразків від
об'єктів регулювання для визнання їх фітосанітарного стану в
порядку, передбаченому цим Законом; { Абзац сьомий частини
четвертої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012, N 867-VIII ( 867-19 ) від
08.12.2015 }
сприяти проведенню карантинних заходів у карантинних та
прилеглих до них зонах у разі виявлення карантинних організмів;
зберігати усі фітосанітарні сертифікати, карантинні
сертифікати протягом одного року починаючи з дати видачі. { Абзац
дев'ятий частини четвертої статті 12 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 867-VIII ( 867-19 ) від 08.12.2015 }
Правила фітосанітарного контролю є обов'язковими для
виконання органами державної влади та особами.
Особи та органи державної влади зобов'язані сприяти державним
фітосанітарним інспекторам у виконанні ними своїх повноважень.
Стаття 13. Фітосанітарна експертиза
Фітосанітарна експертиза об'єктів регулювання проводиться з
метою виявлення та/або ідентифікації регульованих шкідливих
організмів. Проведення фітосанітарної експертизи забезпечується
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, відповідно до міжнародних
стандартів, інструкцій та рекомендацій. { Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

{ Частину другу статті 13 виключено на підставі Закону
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

{ Частину третю статті 13 виключено на підставі Закону
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Порядок проведення повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи ( z1309-06 )затверджується центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері карантину рослин.
Розділ III
РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОСАНІТАРНИХ ЗАХОДІВ
Стаття 14. Цілі фітосанітарних заходів
Органи, що здійснюють державне управління у сфері карантину
рослин, вживають необхідні фітосанітарні заходи з метою досягнення
таких цілей:
захист життя та здоров'я рослин на території України від
ризиків внаслідок занесення та/або поширення регульованих
шкідливих організмів в Україні або зменшення цих ризиків;
запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення
та/або поширення регульованих шкідливих організмів.
Стаття 15. Належний рівень фітосанітарного захисту
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері карантину рослин, визначає належний
рівень фітосанітарного захисту.
Належний рівень фітосанітарного захисту визначається на
підставі:
підтвердженої наявності регульованих шкідливих організмів в
Україні;
прогнозованої оцінки економічних витрат для
сільськогосподарського та/або лісового виробництва, пов'язаних з
занесенням або подальшим поширенням регульованих шкідливих
організмів в Україні;
визначення рівня ризику, прийнятного для сусідніх країн та
заінтересованих партнерів;
міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій;
мінімізації негативного впливу фітосанітарних заходів на
міжнародну та внутрішню торгівлю.
Стаття 16. Розробка, перегляд, внесення змін та прийняття
фітосанітарних заходів
Фітосанітарні заходи розробляються та/або переглядаються
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, і приймаються відповідними
органами державної влади згідно з їх повноваженнями.
Розробка та перегляд фітосанітарних заходів проводиться на
підставі:
наукових принципів, відповідних процесів та методів
виробництва;
відповідності методам інспектування, відбору зразків та
проведення фітосанітарної експертизи;
рівня поширеності регульованих шкідливих організмів,
наявності зон, у яких відсутні регульовані шкідливі організми, або
зон з незначною їх кількістю;
екологічних умов та умов навколишнього природного середовища;
методів обробки;
міжнародних стандартів у сфері карантину та захисту рослин;
результатів аналізу ризику, проведеного за методикою,
розробленою міжнародними організаціями;
інформації, отриманої від міжнародних організацій, що
використовується заінтересованими партнерами.
Під час розроблення та здійснення фітосанітарних заходів щодо
імпортованих об'єктів регулювання необхідно враховувати статус
регульованих шкідливих організмів в Україні порівнюючи із статусом
регульованих шкідливих організмів у країні походження.
Забороняється дискримінація заінтересованих партнерів, що
імпортують до України об'єкти регулювання з країн, у яких статус
регульованого шкідливого організму такий, як в Україні. { Частина четверта статті 16 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
Фітосанітарні заходи, які здійснюються в іншій країні,
вважаються еквівалентними тим, що застосовуються в Україні, якщо
така країна на основі науково обґрунтованої інформації доведе, що
ці заходи відповідають рівню захисту рослин або перевищують його
порівняно з тими, що здійснюються в Україні. { Частина п'ята статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
Фітосанітарні заходи, включаючи фітосанітарні правила,
підлягають перегляду та оновленню в міру надходження нової науково
обґрунтованої інформації або важливих (істотних) коментарів від
заінтересованих партнерів.
Фітосанітарні заходи переглядаються не пізніше ніж протягом
шести місяців після їх прийняття або останнього перегляду.
Усі фітосанітарні заходи, прийняті за надзвичайних обставин,
переглядаються та оновлюються не пізніше 6 місяців від дати їх
прийняття або останнього перегляду, з метою забезпечення того, щоб
такі заходи досягали, але не перевищували належний рівень
фітосанітарного захисту.
Проведення огляду, обстеження, аналізу, знезараження та
інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного
сертифікатів) об'єктів регулювання здійснюється у порядку
( 705-2007-п ), встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 17. Проведення аналізу ризику та управління ризиком
Результати аналізу ризику об'єктів регулювання оформляються
письмово і повинні містити таку інформацію:
мета проведення аналізу;
факти виявлення регульованих шкідливих організмів та шляхи їх
проникнення (носії, тип передачі), укорінення та поширення;
джерела інформації;
висновки щодо оцінки фітосанітарного ризику, включаючи
вірогідність заподіяння шкоди рослинам та наслідки, що можуть бути
цим викликані;
варіанти управління ризиком та причини, за якими відхиляються
альтернативні варіанти.
Результати аналізу ризику розміщуються на офіційній
інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері карантину рослин, протягом
трьох робочих днів із дня затвердження висновків. { Частина друга статті 17 в редакції Закону N 617-VIII ( 617-19 )
від 15.07.2015 }
Проведення аналізу ризику здійснюється центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину
рослин.
Управління ризиком полягає у зменшенні ризику для життя та
здоров'я рослин відповідно до належного рівня фітосанітарного
захисту, який встановлений в Україні.
При розгляді альтернативних варіантів зменшення ризику
занесення карантинних організмів визначені фітосанітарні заходи не
повинні обмежувати торгівлю більше, ніж необхідно для досягнення
належного рівня фітосанітарного захисту, враховуючи технічну та
економічну доцільність запропонованих альтернативних заходів.
Стаття 18. Визначення ефективності іноземної національної
організації захисту рослин
Визначення ефективності іноземної національної організації
захисту рослин ґрунтується на об'єктивних критеріях, встановлених
Секретаріатом Міжнародної конвенції з захисту рослин.
При визначенні ефективності іноземної національної
організації захисту рослин також враховується періодичність
визнання недійсними фітосанітарних сертифікатів, які засвідчують
відсутність регульованих шкідливих організмів у вантажі з
об'єктами регулювання, що імпортується і які були видані
уповноваженою посадовою особою іноземної національної організації
захисту рослин на вантаж з об'єктами регулювання, що імпортується,
але були визнані недійсними в результаті фітосанітарної експертизи
зразків цього вантажу.
Усі розглянуті фактори та відповідні висновки, зроблені під
час оцінки ефективності іноземної національної організації захисту
рослин, документуються та надаються іноземній національній
організації захисту рослин за її запитом. У разі якщо іноземна
країна звертається із запитом про проведення консультацій та
надання коментарів щодо оцінки її ефективності, розпочинаються
консультації, а результати та пояснення аналізуються на предмет
наявності підстав перегляду оцінки ефективності іноземної
національної організації захисту рослин.
Стаття 19. Повідомлення про здійснення фітосанітарних заходів
Для повідомлення про здійснення фітосанітарних заходів
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері карантину рослин:
у триденний строк після завершення розроблення фітосанітарних
заходів розміщує відповідне повідомлення у періодичних виданнях, а
також на офіційній інтернет-сторінці центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину
рослин; { Абзац другий частини першої статті 19 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
інформує про фітосанітарні заходи Центр обробки запитів
країн - членів Світової організації торгівлі і Світової
організації торгівлі (далі - Центр обробки запитів), який доводить
їх до країн - членів цієї організації з метою зменшення впливу на
експортні можливості заінтересованих партнерів.
Повідомлення публікується не пізніше ніж за 60 днів до
здійснення фітосанітарного заходу. Повідомлення складається за
формою та вимогами відповідних міжнародних організацій або
міжнародних договорів. У повідомленні зазначаються об'єкти
регулювання, яких стосується та/або на які вплине фітосанітарний
захід, з коротким змістом та обґрунтуванням щодо здійсненого
заходу.
На письмовий запит осіб чи заінтересованих партнерів
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері карантину рослин, надає інформацію щодо фітосанітарних
заходів із зазначенням у разі потреби положень, що істотно
відрізняються від міжнародних стандартів.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, розглядає письмові коментарі
щодо надзвичайного фітосанітарного заходу, отримані від
заінтересованих партнерів та осіб, і за їх письмовим запитом
обговорює такі коментарі і враховує їх та результати обговорень
при розгляді питання про внесення змін до надзвичайного
фітосанітарного заходу.
У разі виникнення надзвичайних обставин та, як наслідок,
здійснення фітосанітарного заходу повідомлення публікується в
офіційних друкованих виданнях органів державної влади і на
офіційній інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері карантину рослин. { Частина п'ята статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, визначає вплив надзвичайного
фітосанітарного заходу на експортні можливості заінтересованих
партнерів.
Стаття 20. Документація фітосанітарних заходів
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, протягом 10 календарних днів
відповідає на всі питання та запити, пов'язані з фітосанітарними
заходами, що включають: { Абзац перший частини першої статті 20 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від
16.10.2012 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Pages:  [ 1 ]  2  3
next page »