Документ 428_001-17, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 04.10.2017, підстава - 2152-VIII
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 08.12.2017, підстава - v-410321-18. Подивитися в історії? )

Неофіційний переклад

УГОДА
(у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв або консульських установ

{Угоду ратифіковано Законом № 2152-VIII від 04.10.2017}


Дата підписання:

04.04.2017


Дата ратифікації Україною:

04.10.2017


Дата набрання чинності для України:

08.12.2017

Міністерство Закордонних Справ України засвідчує свою повагу Міністерству Закордонних Справ Латвійської Республіки та, від імені Уряду України, має честь запропонувати укласти Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ такого змісту:

«Кабінет Міністрів України та Уряд Латвійської Республіки (далі - Сторони) погоджуються, на принципі взаємності, що члени сімей, які перебувають на утриманні дипломатичного, консульського, адміністративного і технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ держави, що акредитує, мають право здійснювати оплачувану діяльність в державі, що приймає. Така оплачувана діяльність повинна здійснюватися відповідно до положень і умов, встановлених державою, що приймає, для своїх власних громадян відповідно до чинного законодавства держави, що приймає, і після отримання відповідного дозволу відповідно до цієї Угоди.

Стаття 1.

Для цілей цієї Угоди вживаються такі терміни:

1. «співробітник дипломатичного представництва або консульської установи» означає дипломатичного агента, консульську посадову особу, адміністративний і технічний персонал дипломатичного представництва або консульської установи держави, що акредитує, який не є громадянином або постійним мешканцем держави, що приймає, і який призначений для виконання офіційних обов'язків у дипломатичному представництві або консульській установі в державі, що приймає;

2. «оплачувана діяльність» означає виконання будь-якої трудової діяльності відповідно до умов трудового договору, укладеного відповідно до чинного законодавства держави, що приймає, а також будь-якої незалежної професійної діяльності, які передбачають оплату;

3. «член сім'ї» означає особу, яка живе разом і знаходиться на утриманні співробітника дипломатичної місії  або консульської установи держави, що акредитує, а саме:

a) чоловік/дружина;

b) діти, які знаходяться на утриманні та не перебувають у шлюбі віком до 18 років;

c) діти, які знаходяться на утриманні та не перебувають у шлюбі віком до 24 років, які є студентами денної форми навчання у закладі, що надає освіту після середнього навчального закладу;

d) неодружені діти, які мають вади фізичного або розумового характеру та не в змозі себе утримувати.

Стаття 2.

1. Для отримання дозволу на оплачувану діяльність має бути направлена офіційна вербальна нота дипломатичного представництва або консульської установи держави, яка акредитує, до Департаменту протоколу Міністерства закордонних справ держави, що приймає.

Така вербальна нота повинна підтвердити, що особа є членом сім'ї, як це визначено в статті 1 цієї Угоди, і вказати інформацію про потенційного роботодавця, посаду і будь-яку іншу необхідну інформацію.

2. Після підтвердження того, що особа є членом сім'ї, як це визначено в статті 1 цієї Угоди, Департамент протоколу Міністерства закордонних справ держави, що приймає, видає дозвіл, який дозволяє зацікавленій особі здійснювати оплачувану діяльність на території держави, що приймає.

3. У разі зміни членом сім'ї своєї посади або роботодавця, посольство держави, що акредитує, повинно інформувати про це Департамент протоколу Міністерства закордонних справ держави, що приймає.

Стаття 3.

1. Член сім'ї, який користується імунітетами відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, Конвенції про привілеї та імунітети Організації Об'єднаних Націй 1946 року або будь-якої іншої відповідної міжнародної угоди, яка передбачає імунітети і який працює відповідно до цієї Угоди, не повинен мати імунітету від цивільної та адміністративної юрисдикції держави, що приймає, щодо будь-якої дії або бездіяльності, що здійснюється в процесі оплачуваної діяльності згідно з цією Угодою і підпадати під відповідне чинне законодавство держави, що приймає.

Вказані вище відмови від імунітетів цивільної або адміністративної юрисдикції не поширюються на виконавчі заходи з боку держави, що приймає, котрі вимагають окремої відмови.

2. У випадку, коли член сім'ї, який користується імунітетами відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, Конвенції про привілеї та імунітети Організації Об'єднаних Націй 1946 року або будь-якої іншої відповідної міжнародної угоди, яка забезпечує імунітети в державі, що приймає, держава, що акредитує, повинна уважно розглянути відмову від імунітету такого члена сім'ї у частині кримінальної юрисдикції у разі вчинення тяжких злочинів, в ході здійснення оплачуваної діяльності згідно з цією Угодою на території держави, що приймає.

Вищевказане положення про відмову від імунітетів кримінальної юрисдикції, не повинно застосовуватися до виконавчих заходів державою, що приймає, який вимагає окремого  документу про відмову. У цьому випадку держава, що акредитує, повинна ретельно розглянути відмову від такого імунітету.

Стаття 4.

Член сім'ї, який здійснює оплачувану діяльність в державі, що приймає, відповідно до цієї Угоди, набуває статусу платника податків в державі, що приймає, і в повній мірі підпадає під дію вимог податкового, трудового та законодавства з питань соціального забезпечення держави, що приймає, або відповідних міжнародних угод, учасниками яких є Сторони.

Стаття 5.

1. Ця Угода не дозволяє члену сім'ї займати посади, які, відповідно до чинного законодавства держави, що приймає, можуть бути заміщені тільки громадянином держави, що приймає.

2. Ця Угода не передбачає автоматичного визнання Сторонами будь-якого диплому, кваліфікації або наукового чи професійного ступеню. Таке визнання має бути здійснено відповідно до чинного законодавства держави, що приймає, або відповідними міжнародними угодами, учасниками яких є Сторони.

Стаття 6.

Дозвіл на оплачувану діяльність в державі, що приймає, який отримано відповідно до цієї Угоди членами сім'ї співробітника дипломатичного представництва або консульської установи держави, що акредитує, припиняє свою дію автоматично, коли такий працівник закінчує його/її службові обов'язки в державі, що приймає.

Стаття 7.

1. Ця Угода може бути змінена в будь-який час за письмовою згодою Сторін, яка підтверджена через дипломатичні канали. Така зміна набирає чинності в тому ж порядку, як і ця Угода.

2. Будь-який спір, що стосується тлумачення або застосування цієї Угоди, має вирішуватись шляхом консультацій.

Стаття 8.

1. Ця Угода укладена на невизначений термін.

2. Ця Угода може бути припинена в будь-який час за ініціативи кожної із Сторін, яка попередньо, за шість (6) місяців, письмово повідомляє іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди.

3. Припинення дії цієї Угоди не впливає на дійсність дозволів на оплачувану діяльність, що були видані відповідно до цієї Угоди до її закінчення, й які мають залишатися в силі протягом терміну, зазначеного в статті 6 цієї Угоди.

Якщо вищевказана пропозиція є прийнятною для Уряду Латвійської Республіки, Українська сторона пропонує, щоб ця нота і позитивна нота латвійської сторони у відповідь, становили Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України і Урядом Латвійської Республіки про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ, яка набирає чинності з дати отримання Сторонами через дипломатичні канали останнього письмового повідомлення про виконання ними внутрішніх процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

Міністерство Закордонних Справ України користується цією нагодою, щоб поновити Міністерству Закордонних Справ Латвійської Республіки запевнення у своїй високій повазі.

м. Київ, 04 квітня 2017 рокувгору