Документ 484_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 26.09.2017

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Мексиканським космічним агентством Мексиканських Сполучених Штатів про співробітництво у космічній сфері в мирних цілях


Дата підписання:

26.09.2017


Дата набрання чинності для України:

26.09.2017

Державне космічне агентство України (ДКА) та Мексиканське космічне агентство (МКА) Мексиканських Сполучених Штатів (далі - Сторони),

беручи до уваги положення Договору про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, від 27 січня 1967 року,

враховуючи Угоду між Урядом України та Урядом Мексиканських Сполучених Штатів про співробітництво в галузі науки, техніки та технологій, від 25 вересня 1997 року,

висловлюючи зацікавленість у продовженні двостороннього співробітництва в космічній сфері для забезпечення розвитку та відносин між двома країнами,

домовилися про таке:

Стаття 1
ПРЕДМЕТ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Метою цього Меморандуму є встановлення умов співробітництва між Сторонами у сфері космічної діяльності на основі справедливості, рівноправності та взаємної вигоди в рамках чинного законодавства держав обох Сторін, відповідно до норм і принципів міжнародного права, прийнятих державами Сторін.

Стаття 2
СФЕРИ СПІВРОБІТНИЦТВА

Співробітництво у рамках цього Меморандуму здійснюється у таких сферах:

a) космічні транспортні системи та пускові послуги;

b) супутникові системи для дослідних і прикладних цілей;

c) космічні наука і технології;

d) спостереження за Землею шляхом дистанційного зондування;

e) системи зв'язку.

Інші сфери співробітництва визначаються, у разі необхідності, за взаємною письмовою згодою Сторін.

Стаття 3
ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

Співробітництво у сферах, зазначених у Статті 2 цього Меморандуму, здійснюється у таких формах:

a) виконання спільних програм та проектів;

b) обмін експертами, інформацією та даними, а також корисною практикою і досвідом;

c) підготовка експертів та спеціалістів;

d) спільні семінари, симпозіуми та конференції;

e) пропаганда космічної діяльності.

Інші форми співробітництва визначаються, у разі необхідності, за взаємною письмовою згодою Сторін.

Стаття 4
КОНКРЕТНІ УГОДИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

З метою виконання спільних проектів у рамках цього Меморандуму Сторони можуть укладати Конкретні угоди про співробітництво у сферах співробітництва, які Сторони окреслюють у Щорічному робочому плані.

Кожна Конкретна угода про співробітництво має визначати предмети проектів, сферу відповідальності та обов'язки Сторін, характер та обсяг спільної діяльності, координаційні центри, політику захисту даних, пов'язану з поширенням інформації та комунікаційною взаємодією між Сторонами, зобов'язання та будь-які інші положення, які Сторони вважають необхідними.

Стаття 5
КЕРІВНИЙ КОМІТЕТ

Для координації їхньої діяльності Сторони засновують Керівний комітет, який складається з представників кожної зі Сторін на паритетній основі.

Керівний комітет очолюється Головою ДКА та Генеральним директором МКА або їх уповноваженими представниками.

Керівний комітет відповідає за:

a) розробку та затвердження щорічного Робочого плану, а також за його моніторинг та виконання;

b) визначення напрямів співробітництва, які можуть здійснюватися в рамках Конкретних угод про співробітництво, а також оцінка їхнього виконання;

c) затвердження будь-яких додаткових сфер або форм співробітництва;

d) вивчення будь-яких питань пов'язаних з виконанням цього Меморандуму.

Керівний комітет щорічно зустрічається почергово в Україні або в Мексиканських Сполучених Штатах або з погодженою періодичністю та у попередньо визначеному місці.

Рішення Керівного комітету приймаються консенсусом та мають рекомендаційний характер.

Стаття 6
ФІНАНСУВАННЯ

Сторони є відповідальними за фінансування їхньої власної діяльності та зобов'язань, включаючи витрати на транспортування та проживання свого персоналу, транспортування власного обладнання та документації, за які вона відповідає. Можливість Сторін виконувати свої зобов'язання залежить від наявності відповідних коштів та їхньої процедури фінансування.

Кожна зі Сторін забезпечує письмове повідомлення та консультування з іншою Стороною у разі виникнення проблем з фінансуванням, що можуть вплинути на діяльність, за яку вона відповідає. Це повідомлення повинно бути надіслане протягом місяця, в якому ця проблема виникла.

Стаття 7
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Кожна Сторона володіє інтелектуальною власністю, отриманою нею до укладення або поза сферою застосування цього Меморандуму.

Вся інтелектуальна власність, започаткована або розроблена самостійно Стороною у ході виконання заходів за цим Меморандумом, залишається у власності цієї Сторони, відповідно до законодавства її держави.

У разі, якщо інтелектуальна власність спільно започаткована або розроблена Сторонами у ході виконання цього Меморандуму, Сторони визначають умови спільної власності, захисту результатів та прав використання такої інтелектуальної власності в Конкретних угодах про співробітництво.

Стаття 8
ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

Сторони погоджуються обмінюватися одна з одною інформацією, необхідною для виконання їхніх зобов'язань, відповідно до національного законодавства та міжнародних договорів, які є обов'язковими для держав Сторін, та положень, визначених в Конкретних угодах про співробітництво, зазначених в Статті 4 цього Меморандуму.

Стаття 9
ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Сторони координують оприлюднення публічної інформації, пов'язаної зі співробітництвом, здійснюваним в рамках цього Меморандуму, та зазначають в ній роль і внесок, зроблений кожною зі Сторін.

Стаття 10
ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ ТОВАРІВ

Будь-яка діяльність, що здійснюється Сторонами відповідно до цього Меморандуму, має відповідати всім нормативно-правовим актам з питань експортного контролю, чинним в державі відповідної Сторони.

Стаття 11
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Персонал, призначений кожною зі Сторін для виконання цього Меморандуму, продовжує працювати під керівництвом та підпорядковуватись організації, до якої він належить, і не вступає у будь-які трудові відносини з іншою Стороною, яка в жодному випадку не розглядається як заміна роботодавця.

Стаття 12
ПЕРЕМІЩЕННЯ ПЕРСОНАЛУ

Персонал дотримується чинних міграційних, фіскальних, митних, санітарних норм та норм, що стосуються національної безпеки, приймаючої держави і не займається іншою діяльністю, окрім тієї, яка віднесена до його функцій. Персонал залишає приймаючу державу відповідно до її національних законів та інших нормативно-правових актів.

Стаття 13
ОБМІН ПЕРСОНАЛОМ

Для досягнення цілей цього Меморандуму кожна зі Сторін може приймати персонал іншої Сторони для здійснення дослідницької діяльності чи наукових візитів, а також для участі у симпозіумах, конференціях та інших навчальних заходах.

Якщо інше не погоджено Сторонами, Сторона, яка направляє персонал, покриває усі пов'язані з цим витрати, такі як заробітна плата, проживання та добові.

Зазначений запрошений персонал, з ДКА та МКА, має дотримуватись чинних процедур приймаючої держави; у разі необхідності, від запрошеного персоналу вимагається підписання угод про конфіденційність.

Стаття 14
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Рівень відповідальності, прийнятний Сторонами в кожному проекті, визначається відповідними Конкретними угодами про співробітництво, зазначеними у Статті 4 цього Меморандуму та відповідно підписаними Сторонами.

Стаття 15
УЧАСТЬ ТРЕТІХ СТОРІН

Сторони можуть спільно прийняти рішення про запрошення третіх сторін для участі у спільній діяльності, яка здійснюється відповідно до Конкретних угод про співробітництво.

Стаття 16
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

Будь-які спори, пов'язані з тлумаченням чи застосуванням цього Меморандуму вирішуються за допомогою консультацій між Сторонами через Керівний комітет.

Стаття 17
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання та залишається чинним протягом п'яти (5) років. Дія цього Меморандуму автоматично продовжується на такі ж наступні періоди, якщо будь-яка Сторона не повідомить іншій Стороні про своє бажання припинити дію цього Меморандуму шляхом надіслання письмового повідомлення не менш ніж за дев'яносто (90) днів до закінчення його дії.

За взаємною письмовою згодою Сторін до цього Меморандуму можуть бути внесені зміни, які становитимуть його невід'ємну частину.

Припинення дії цього Меморандуму не впливає на виконання спільної діяльності, що триватиме на момент припинення дії цього Меморандуму.

Припинення дії цього Меморандуму не впливає на права та обов'язки кожної зі Сторін відповідно до Статті 7 ("Інтелектуальна власність"), Статті 8 ("Обмін інформацією") та Статті 14 ("Відповідальність") цього Меморандуму, якщо Сторони не погодяться про інше.

Вчинено в м. Аделаїді, Австралія "26" вересня 2017 року у двох примірниках, кожний українською, іспанською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей стосовно тлумачення, перевага надається текстові англійською мовою.


За Державне
космічне агентство України

За Мексиканське
космічне агентство
Мексиканських Сполучених Штатів


(підпис)

(підпис)


Павло ДЕГТЯРЕНКО

Хав'єр МЕНДІЄТА ХІМЕНЕЗ


Голова

Генеральний директор
вгору