Про вибори народних депутатів України
Верховна Рада України; Закон від 24.09.1997541/97-ВР
Документ 541/97-вр, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.11.2001, підстава 2766-14
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2766-III ( 2766-14 ) від 18.10.2001, ВВР, 2001, N 51-52,
ст. 265 )
Про вибори народних депутатів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 43, ст.280 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 715/97-ВР від 11.12.97, ВВР, 1998, N 5, ст. 16
N 783/97-ВР від 25.12.97, ВВР, 1998, N 5, ст. 18
N 801/97-ВР від 30.12.97, ВВР, 1998, N 5, ст. 19 )
( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 1-рп/98 ( v001p710-98 ) від 26.02.98 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 130/98-ВР від 03.03.98, ВВР, 1998, N 10, ст.38 )

( Закон продовжує діяти, за винятком окремих положень,
що втратили чинність відповідно до пункту 8
Рішення Конституційного Суду України від 26 лютого
1998 року ( v001p710-98 ) згідно з Постановою ВР
N 135/98-ВР від 03.03.98 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 194/98-ВР від 24.03.98, ВВР, 1998, N 14, ст. 62 )
( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
Конституційного Суду України N 3-рп/98 ( v003p710-98 )
від 25.03.98 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1668-III ( 1668-14 ) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 30, ст.234
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38 )

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні засади і принципи виборів
1. Народні депутати України (далі - депутати) обираються
громадянами України на основі загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таємного голосування за змішаною
(мажоритарно-пропорційною) системою.
2. Усього обирається 450 депутатів. З них 225 обирається в
одномандатних виборчих округах на основі відносної більшості, а
225 - за списками кандидатів у депутати від політичних партій,
виборчих блоків партій у багатомандатному загальнодержавному
виборчому окрузі на основі пропорційного представництва.
3. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і
рівноправного висування кандидатів у депутати, гласності та
відкритості, свободи агітації, рівних можливостей для всіх
кандидатів у проведенні виборчої кампанії, неупередженості до
кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.
4. Участь громадян України у виборах є добровільною.
Вважається, що виборці, які не брали участі у голосуванні на
виборах, підтримують результати волевиявлення тих виборців, які
взяли участь у голосуванні на виборах. ( Друге речення частини
четвертої статті 1 втратило чинність, як таке, що не відповідає
Конституції України (є неконституційним) на підставі Рішення
Конституційного Суду України N 1-рп/98 ( v001p710-98 ) від
26.02.98 )
Стаття 2. Види виборів
Вибори депутатів можуть бути черговими, позачерговими,
повторними, а також замість депутатів, які вибули.
Стаття 3. Право громадян України обирати та бути обраними
1. Здійснення громадянами України права обирати і бути
обраними не залежить від їх раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших
ознак.
2. Обмеження виборчих прав, що не передбачені Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), забороняються.
3. Право голосу на виборах мають громадяни України, яким на
день проведення виборів виповнилося вісімнадцять років. Кожний
виборець має в одномандатному та багатомандатному
загальнодержавному виборчих округах по одному голосу.
4. Не мають права голосу і права бути обраними громадяни,
визнані судом недієздатними. Здійснення виборчого права
зупиняється для осіб, які за вироком суду перебувають в місцях
позбавлення волі, - на час перебування в цих місцях. ( Друге
речення частини четвертої статті 3 втратило чинність, як таке, що
не відповідає Конституції України (є неконституційним) на підставі
Рішення Конституційного Суду України N 1-рп/98 ( v001p710-98 ) від
26.02.98 )
5. Депутатом може бути обраний громадянин України, який має
право голосу, на день виборів досяг двадцяти одного року і
проживає в Україні протягом останніх п'яти років.
6. Не може бути обраний депутатом громадянин, який має
судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не
погашена і не знята у встановленому законом порядку.
( Частина сьома статті 3 втратила чинність, як така, що не
відповідає Конституції України (є неконституційною) на підставі
Рішення Конституційного Суду України N 1-рп/98 ( v001p710-98 ) від
26.02.98 ) 7. Військовослужбовці Збройних Сил, Національної
гвардії, Прикордонних військ, Управління державної охорони, військ
Цивільної оборони, Служби безпеки України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, крім тих осіб,
які проходять строкову військову або альтернативну (невійськову)
службу, особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ України, судді і прокурори, а також державні службовці
можуть бути зареєстровані кандидатами в депутати, якщо на момент
реєстрації вони подадуть до окружної виборчої комісії особисте
зобов'язання про припинення виконання службових повноважень на
період виборчої кампанії.
8. Усі особи, які обрані депутатами, звільняються з роботи чи
служби та із займаних посад.
Стаття 4. Проведення виборів
1. Проведення виборів депутатів організовують виборчі
комісії, які утворюються і діють у порядку, визначеному цим та
іншими законами України.
2. Вибори депутатів є рівними. Громадяни України беруть
участь у виборах на рівних засадах.
3. Вибори депутатів є прямими. Депутати обираються
безпосередньо виборцями. Голосування на виборах є таємним:
контроль за волевиявленням виборців у будь-якій формі не
допускається.
Стаття 5. Право висування кандидатів у депутати
Право висування кандидатів у депутати належить громадянам
України, які мають право голосу. Це право реалізується ними як
шляхом самовисування, так і через політичні партії, виборчі блоки
партій, а також збори громадян і трудові колективи у порядку,
визначеному цим Законом.

Р о з д і л II
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ
Стаття 6. Порядок призначення виборів
1. Оголошення про початок виборчої кампанії здійснює
Центральна виборча комісія відповідно до строків, визначених
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законами України.
2. Чергові вибори відбуваються в останню неділю березня
четвертого року повноважень Верховної Ради України.
3. Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються
відповідно до Конституції України Президентом України і
проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення
про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.
4. Рішення про проведення повторних виборів, а також виборів
замість депутатів, які вибули, приймає Центральна виборча комісія
у випадках і в порядку, передбачених цим Законом.
Стаття 7. Утворення виборчих округів
1. Одномандатні виборчі округи утворюються Центральною
виборчою комісією з приблизно рівною кількістю виборців у кожному
виборчому окрузі на всій території України за пропозиціями
відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської і Севастопольської міських рад з урахуванням
адміністративно-територіального устрою України та компактності
проживання національних меншин.
2. Місцевості, в яких компактно проживають окремі національні
меншини, не повинні виходити за межі одного виборчого округу. У
випадках, коли кількість виборців, що належать до національної
меншини, є більшою, ніж необхідно для формування одного виборчого
округу, округи формуються таким чином, щоб хоч би в одному з них
виборці, що належать до національної меншини, становили більшість
від кількості виборців у виборчому окрузі.
3. Орієнтовну кількість виборців у виборчому окрузі, номер,
територіальні межі та центри виборчих округів визначає Центральна
виборча комісія.
4. Відхилення кількості виборців від середньої по Україні
кількості виборців у виборчому окрузі не може перевищувати як
правило десяти відсотків. Не допускається утворення виборчих
округів з територій, які не межують одна з одною. ( Частина
четверта статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 194/98-ВР від 24.03.98 )
5. Повідомлення про утворення одномандатних виборчих округів
із зазначенням їх номера, центру, територіальних меж та кількості
виборців у кожному виборчому окрузі публікується Центральною
виборчою комісією у державних засобах масової інформації не пізніш
як за 120 днів до дня виборів.
6. Територією багатомандатного загальнодержавного виборчого
округу є вся територія України, а його центром - місто Київ.
Виборцями цього округу є всі громадяни України, які мають виборче
право.
Стаття 8. Утворення виборчих дільниць
1. Для проведення голосування і підрахунку голосів територія
виборчих округів поділяється на виборчі дільниці.
2. Виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями
за поданням Київської, Севастопольської міських рад, районних рад,
міських рад у межах території одномандатних виборчих округів, а у
разі відсутності таких подань - на підставі пропозицій відповідних
міських голів або голів рад.
3. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 60 днів до
дня виборів з кількістю від 20 до 3000 виборців, а у виняткових
випадках - з меншою або більшою кількістю виборців.
4. У стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах
та інших місцях тимчасового перебування виборців, на суднах, які
перебувають у день виборів у плаванні, виборчі дільниці
утворюються в строк, визначений частиною третьою цієї статті, а у
виняткових випадках - не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.
Такі виборчі дільниці входять до складу виборчих округів за місцем
їх розташування або за місцем порту приписки судна.
5. Військовослужбовці голосують на виборчих дільницях,
розташованих за межами військових частин. Виборчі дільниці у
військових частинах утворюються як виняток з дозволу Центральної
виборчої комісії.
6. Виборчі дільниці при представництвах України за кордоном
утворюються за поданням Міністерства закордонних справ України
відповідно до їх приписки, визначеної Центральною виборчою
комісією.
7. Виборчі дільниці є спільними для виборів в одномандатному
та багатомандатному загальнодержавному виборчих округах.
8. Рішення окружної виборчої комісії про утворення виборчих
дільниць, межі кожної виборчої дільниці, склад і місцезнаходження
дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування
доводиться до відома населення не пізніш як на п'ятий день після
його прийняття.
Стаття 9. Виборчі комісії
1. Вибори організовують і проводять: Центральна виборча комісія; окружні виборчі комісії; дільничні виборчі комісії.
2. Комісії утворюються і діють відповідно до Конституції
України, цього та інших законів України.
3. Ніхто не може втручатися у вирішення питань, віднесених до
компетенції виборчих комісій, крім випадків, передбачених законами
України.
Стаття 10. Утворення виборчих комісій
1. Центральна виборча комісія є постійно діючим державним
органом. Комісія є юридичною особою, має печатку із своїм
найменуванням і зображенням Державного Герба України. До складу
Центральної виборчої комісії входять 15 членів комісії. Верховна
Рада України призначає на посаду та припиняє повноваження членів
Центральної виборчої комісії за поданням Президента України.
2. Члени Центральної виборчої комісії зі свого складу
обирають голову, заступника голови та секретаря комісії.
3. Голова, заступник голови, секретар комісії, а також не
менше третини інших членів комісії повинні мати вищу юридичну
освіту.
4. Після сформування Центральної виборчої комісії відповідно
до цього Закону її персональний склад протягом року не можна
змінювати більш як на одну третину.
5. Кожна політична партія, виборчий блок партій, список
кандидатів у депутати яких зареєстровано для участі у виборах,
може на період виборчої кампанії делегувати одного представника до
Центральної виборчої комісії для участі в її засіданнях з правом
дорадчого голосу. Представником політичної партії, виборчого блоку
партій може бути громадянин України, що має право обирати і не є
кандидатом у депутати.
6. Окружні виборчі комісії є юридичними особами. Вони
утворюються за рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад не пізніш
як за 90 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови,
секретаря і членів комісії за поданням відповідно голів цих рад
або міських голів.
7. До складу окружних виборчих комісій обов'язково
включаються по одному представнику від політичних партій, виборчих
блоків партій, списки кандидатів яких зареєстровані для участі у
виборах у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за
поданням статутних органів цих політичних партій, керівних органів
виборчих блоків партій. Загальна кількість членів окружних комісій
визначається кількістю поданих кандидатур, але не може бути меншою
восьми.
8. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої
комісії не можуть бути членами однієї політичної партії, виборчого
блоку партій.
9. У разі коли відповідна рада в установлений цим Законом
строк не утворить окружну виборчу комісію, окружна виборча комісія
утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за 80 днів
до дня виборів за поданням місцевих осередків політичних партій,
які діють на території відповідного виборчого округу.
10. Повноваження окружної виборчої комісії закінчуються через
10 днів після початку відповідно до Конституції України
повноважень депутата, обраного у відповідному одномандатному
виборчому окрузі.
11. Дільничні виборчі комісії утворюються за рішенням
сільських, селищних, міських, районних у містах рад не пізніш як
за 45 днів до дня виборів, а у виняткових випадках, які зазначені
в частині четвертій статті 8 цього Закону, за 5 днів до дня
виборів, у складі голови, заступника голови, секретаря і членів
комісії за поданням відповідно сільського, селищного, міського
голови чи голови районної в місті ради або за поданнями,
підписаними щодо кожної кандидатури не менш як однією п'ятою
депутатського складу відповідної сільської, селищної, міської,
районної у місті ради (при цьому депутат має право ставити підпис
лише щодо однієї кандидатури до складу кожної виборчої дільниці) з
обов'язковим включенням до складу цих комісій по одному
представнику від політичних партій, виборчих блоків партій, списки
яких зареєстровано для участі у виборах у багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі, за наявності пропозицій
відповідних місцевих осередків цих партій. Загальна чисельність
членів дільничних комісій визначається кількістю поданих
відповідно до цих вимог кандидатур, але не може бути меншою
восьми. Підприємства, установи та організації, розташовані на
відповідній території, територіальні органи самоорганізації
населення, а в місцях компактного проживання національних меншин -
створені ними громадські організації мають право пропонувати
кандидатури до складу дільничних виборчих комісій.
12. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує
50 чоловік, дільничні виборчі комісії утворюються у складі голови
комісії, секретаря і 1-3 членів комісії.
13. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої
комісії не можуть бути членами однієї політичної партії, виборчого
блоку партій.
14. У разі коли рада в установлений цим Законом строк не
утворить дільничну виборчу комісію, дільнична виборча комісія
утворюється окружною виборчою комісією не пізніш як за 40 днів до
дня виборів за поданням відповідних місцевих осередків політичних
партій, у тому числі тих, які входять до виборчих блоків партій,
список кандидатів у депутати яких зареєстровано для участі у
виборах.
15. Повноваження дільничної виборчої комісії закінчуються
через 10 днів після реєстрації Центральною виборчою комісією в
установленому законом порядку депутата, обраного у відповідному
одномандатному виборчому окрузі.
Стаття 11. Повноваження Центральної виборчої комісії
Центральна виборча комісія:
1) здійснює на всій території України контроль за виконанням
виборчого законодавства і забезпечує його однакове застосування; 2) очолює систему виборчих комісій, які утворюються для
проведення виборів народних депутатів України, спрямовує їх
діяльність; 3) здійснює методичне забезпечення діяльності виборчих
комісій; 4) розробляє і затверджує кошторис витрат на підготовку та
проведення виборів, встановлює порядок використання коштів,
виділених з державного бюджету на проведення виборів, вирішує
питання матеріально-технічного забезпечення підготовки та
проведення виборів, здійснює контроль за цільовим використанням
коштів; 5) здійснює контроль за використанням виборчих фондів
політичних партій, виборчих блоків партій, кандидатів у депутати
відповідно до вимог цього Закону; 6) утворює виборчі округи, публікує список виборчих округів
із зазначенням їх номерів, територіальних меж, центрів та
кількості виборців у кожному виборчому окрузі; 7) приймає рішення за поданням відповідних міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади про приписку до
одномандатних виборчих округів виборчих дільниць, які утворюються
за межами території України; 8) реєструє списки кандидатів у депутати від політичних
партій, виборчих блоків партій та видає політичним партіям,
виборчим блокам партій копію рішення про реєстрацію цих списків, а
кандидатам у депутати - посвідчення про їх реєстрацію; 9) реєструє уповноважених осіб політичних партій, виборчих
блоків партій, видає їм посвідчення; 10) публікує зареєстровані списки кандидатів у депутати від
політичних партій, виборчих блоків партій, передвиборні програми
політичних партій, виборчих блоків партій та відомості про
кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків
партій, які включаються до виборчого бюлетеня у порядку,
визначеному цим Законом; 11) встановлює форми виборчих бюлетенів, затверджує текст
бюлетеня по багатомандатному загальнодержавному виборчому округу,
забезпечує його виготовлення; 12) встановлює форми списків виборців, протоколів засідань
виборчих комісій, посвідчень та інших виборчих документів,
передбачених цим Законом, зразки виборчих скриньок для
голосування, печаток виборчих комісій, визначає порядок зберігання
та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних
установ; 13) заслуховує повідомлення виборчих комісій, а також
міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з
підготовкою та проведенням виборів; 14) здійснює функції окружної виборчої комісії
багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, встановлює
результати виборів по ньому, повідомляє про них населення через
засоби масової інформації; 15) реєструє обраних депутатів у випадках, передбачених цим
Законом; 16) підбиває підсумки виборів у цілому по Україні, інформує
про них Верховну Раду України; 17) приймає рішення про проведення повторних виборів; 18) встановлює результати голосування та виборів по
багатомандатному загальнодержавному виборчому округу і публікує
їх; публікує списки депутатів, обраних по одномандатних і
багатомандатному виборчих округах, із зазначенням даних,
передбачених частиною четвертою статті 44 цього Закону; ( Пункт
18 статті 11 в редакції Закону N 801/97-ВР від 30.12.97 ) 19) видає тимчасове посвідчення народного депутата України
особам, які обрані та виконали вимоги Конституції України і
законів України щодо несумісності депутатського мандата з іншими
видами діяльності; 20) приймає рішення про проведення виборів у одномандатних
виборчих округах замість депутатів, які вибули, організовує
проведення цих виборів; 21) розглядає звернення, заяви і скарги щодо рішень і дій або
бездіяльності окружних та дільничних виборчих комісій, приймає по
них рішення; 22) розглядає заяви юридичних та фізичних осіб стосовно
питань, що віднесені до її компетенції, і приймає по них рішення; 23) встановлює форму підписних листів, забезпечує їх зразками
окружні виборчі комісії. Має право контролювати достовірність
підписів виборців, зібраних на підтримку політичних партій,
виборчих блоків партій; 24) контролює діяльність окружних виборчих комісій щодо
питань забезпечення приміщеннями, транспортом, зв'язком, іншими
засобами матеріально-технічного забезпечення виборів; 25) публікує дати початку і закінчення подання кандидатур у
члени виборчих комісій, утворення виборчих комісій, утворення
виборчих округів, подання списків кандидатів у депутати від
політичних партій, виборчих блоків партій та реєстрації кандидатів
у депутати, інших заходів, визначених цим Законом; 26) визначає порядок використання державних засобів масової
інформації у зв'язку з проведенням виборів; 27) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та
інших законів України.
Стаття 12. Повноваження окружної виборчої комісії
Окружна виборча комісія:
1) здійснює контроль за виконанням виборчого законодавства на
території виборчого округу; 2) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину
нумерацію по виборчому округу, публікує їх список із зазначенням
місця знаходження; 3) спрямовує діяльність дільничних виборчих комісій; 4) реєструє кандидатів у депутати, їх довірених осіб, видає
їм відповідні посвідчення; 5) забезпечує видання плакатів із біографічними відомостями
про зареєстрованих кандидатів у депутати та тезами їх
передвиборних програм; 6) затверджує текст виборчого бюлетеня по виборчому округу,
забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів і доставку їх
дільничним виборчим комісіям; 7) встановлює результати виборів у виборчому окрузі, приймає
рішення про обрання депутата, видає йому відповідне тимчасове
посвідчення; 8) повідомляє населення про результати голосування та
виборів у виборчому окрузі через засоби масової інформації; ( Пункт 8 статті 12 в редакції Закону N 801/97-ВР від 30.12.97 )
9) проводить підрахунок голосів, поданих на території
виборчого округу по багатомандатному загальнодержавному виборчому
округу, передає відповідні відомості до Центральної виборчої
комісії;
10) організовує проведення повторного голосування, а також
виборів замість депутата, який вибув; 11) розглядає звернення, заяви, скарги на рішення та дії чи
бездіяльність дільничних виборчих комісій і приймає по них
рішення; 12) розподіляє кошти між дільничними виборчими комісіями;
контролює забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями,
транспортом, зв'язком і розглядає інші питання
матеріально-технічного забезпечення виборів; 13) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій,
відповідних місцевих державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування з питань проведення виборів; 14) контролює достовірність підписів, зібраних на підтримку
кандидатів у депутати по одномандатному виборчому округу; ( Пункт
14 статті 12 в редакції Закону N 801/97-ВР від 30.12.97 ) 15) за дорученням Центральної виборчої комісії контролює
достовірність підписів, зібраних на підтримку виборчих списків
політичних партій, виборчих блоків партій; ( Статтю 12 доповнено
пунктом 15 згідно із Законом N 801/97-ВР від 30.12.97 ) 16) сприяє проведенню виборчої кампанії кандидатів у депутати
на рівноправній основі; узгоджує з відповідними органами місцевого
самоврядування, місцевими державними адміністраціями порядок та
місця розміщення агітаційних матеріалів; 17) сприяє проведенню зустрічей кандидатів у депутати з
виборцями на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм
власності, а також за місцем проживання виборців; 18) здійснює контроль за використанням виборчого фонду
кандидатами у депутати відповідно до вимог цього Закону; 19) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви,
скарги щодо організації та проведення виборів на території
виборчого округу, приймає щодо них рішення, а в разі необхідності
звертається до Центральної виборчої комісії або до суду; 20) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших
законів України.
Стаття 13. Повноваження дільничної виборчої комісії
Дільнична виборча комісія:
1) перевіряє точність списку виборців на виборчій дільниці; 2) забезпечує можливість ознайомлення виборців зі списком
виборців, приймає і розглядає заяви про помилки та неточності у
списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього; 3) завчасно вручає або надсилає виборцям іменні запрошення із
зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для
голосування, часу початку і закінчення голосування; 4) створює умови для ознайомлення виборців зі списками і
відомостями про кандидатів у депутати від політичних партій,
виборчих блоків партій, їх передвиборними програмами, а також зі
списками кандидатів, зареєстрованих в одномандатному виборчому
окрузі, та їх передвиборними програмами; 5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та
виготовлення виборчих скриньок; 6) організовує голосування на виборчій дільниці; 7) проводить підрахунок голосів, поданих на виборчій
дільниці; 8) розглядає заяви і скарги з питань підготовки виборів та
організації голосування на виборчій дільниці і приймає по них
рішення; 9) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших
законів України.
Стаття 14. Організація роботи виборчих комісій
1. Основною формою роботи виборчих комісій є її відкриті
засідання. Засідання комісії скликаються головою комісії, а в разі
його відсутності - заступником голови комісії. У разі відсутності
голови дільничної комісії виборчої дільниці, де кількість виборців
не перевищує 50 чоловік, засідання цієї комісії скликається
секретарем комісії.
2. У разі відсутності голови, заступника голови комісії чи їх
відмови скликати засідання комісії воно може бути скликане не менш
як третиною членів комісії з обов'язковим повідомленням усіх
членів комісії про час і місце засідання.
3. Перше засідання комісії скликається не пізніше ніж на
третій робочий день після її утворення, а наступні - в міру
необхідності.
4. Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо в ньому
бере участь більше половини її складу. Рішення приймаються
відкритим голосуванням більшістю голосів осіб, що входять до
складу комісії, присутніх на засіданні комісії.
5. Засідання виборчої комісії веде її голова або його
заступник, а у разі невиконання ними з будь-яких причин своїх
функцій комісія визначає із свого складу головуючого на
конкретному засіданні.
6. На засіданнях комісій ведеться протокол, який підписується
головою або головуючим на засіданні і секретарем комісії.
7. Особи, які входять до складу виборчої комісії і не
погоджуються з прийнятим рішенням, можуть висловити в письмовій
формі окрему думку, яка є невід'ємним додатком до протоколу
засідання.
8. Рішення виборчих комісій, прийняті в межах їх компетенції,
є обов'язковими.
9. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,
посадові і службові особи цих органів зобов'язані сприяти виборчим
комісіям у здійсненні ними своїх повноважень.
10. На засіданнях комісій мають право бути присутніми
кандидати в депутати, уповноважені особи від політичних партій,
виборчих блоків партій, довірені особи кандидатів у депутати,
офіційні спостерігачі громадських організацій України та інших
держав, міжнародних організацій, а також представники засобів
масової інформації. За рішенням комісії на її засіданні можуть
бути присутні й інші особи.
11. Приймати документи та звернення, що надходять до комісії,
мають право голова, заступник голови, секретар або член комісії.
Усі документи та звернення реєструються в порядку, встановленому
комісією.
12. Виборчі комісії можуть залучати для здійснення
передбачених цим Законом функцій, виконання технічної роботи
відповідних спеціалістів, технічних працівників з оплатою їх праці
в межах коштів, які виділяються відповідним комісіям на підготовку
і проведення виборів.
Стаття 15. Оскарження рішень виборчих комісій
( Частина перша статті 15 втратила чинність щодо оскарження
до суду рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій за умови,
"якщо інший порядок оскарження не встановлено законом", щодо
незабезпеченості права громадян на оскарження до суду дій чи
бездіяльності посадових і службових осіб дільничних, окружних та
Центральної виборчих комісій, як така, що не відповідає
Конституції України (є неконституційною) на підставі Рішення
Конституційного Суду України N 1-рп/98 ( v001p710-98 ) від
26.02.98 ) 1. Рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій
можуть бути оскаржені політичними партіями, виборчими блоками
партій та їх уповноваженими особами, кандидатами у депутати та їх
довіреними особами, а також виборцями до виборчої комісії вищого
рівня, яка приймає рішення протягом трьох днів з моменту
надходження скарги, а у разі оскарження рішення, дії або
бездіяльності виборчих комісій менше ніж за п'ять днів до виборів
чи в день їх проведення - негайно; або оскаржені до суду протягом
10 днів після прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності на
порушення цього Закону, якщо інший порядок оскарження не
встановлено законом.
2. У випадках, які вимагають додаткової перевірки, скарги
можуть бути розглянуті у десятиденний строк, але не пізніше дня
виборів.
( Частина третя статті 15 втратила чинність щодо
незабезпеченості права громадян на оскарження до суду дій чи
бездіяльності посадових і службових осіб дільничних, окружних та
Центральної виборчих комісій, як така, що не відповідає
Конституції України (є неконституційною) на підставі Рішення
Конституційного Суду України N 1-рп/98 ( v001p710-98 ) від
26.02.98 ) 3. Рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої
комісії можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до
суду. ( Частина третя статті 15 в редакції Закону N 801/97-ВР від
30.12.97 )
4. Суди та органи прокуратури організовують свою роботу, в
тому числі у вихідні дні, таким чином, щоб забезпечити своєчасний
для реалізації виборчих прав розгляд заяв та скарг.
( Частина п'ята статті 15 втратила чинність щодо
незабезпеченості права громадян на оскарження до суду дій чи
бездіяльності посадових і службових осіб дільничних, окружних та
Центральної виборчих комісій, як така, що не відповідає
Конституції України (є неконституційною) на підставі Рішення
Конституційного Суду України N 1-рп/98 ( v001p710-98 ) від
26.02.98 ) 5. Скарги на рішення, дії або бездіяльність виборчих
комісій, подані з порушенням встановлених законом строків,
розгляду не підлягають.
Стаття 16. Статус осіб, які входять до складу виборчих
комісій
1. До складу виборчих комісій можуть входити громадяни
України, які мають право голосу і не є кандидатами в депутати, їх
довіреними особами, уповноваженими особами політичних партій,
виборчих блоків партій, близькими та родичами кандидата у депутати
(чоловік, дружина, їх діти, батьки, рідні брати і сестри).
2. Ніхто не може бути одночасно членом більше ніж однієї
виборчої комісії. У разі реєстрації особи, яка входить до складу
виборчої комісії, кандидатом у депутати, довіреною особою
кандидата або уповноваженою особою політичної партії, виборчого
блоку партій її повноваження вважаються припиненими з дня такої
реєстрації, а щодо особи, яка входить до складу Центральної
виборчої комісії, - з дня прийняття рішення про це в порядку,
передбаченому частиною першою статті 10 цього Закону.
3. Протягом строку повноважень виборчої комісії зміни до її
складу можуть вноситися органом, що утворив виборчу комісію, лише
у випадках порушення комісією або окремими особами, які входять до
її складу, закону, смерті особи, що входить до складу комісії,
або вибуття її за межі України, припинення громадянства України,
а також у зв'язку з особистою заявою особи про складання своїх
повноважень у комісії або у випадку, передбаченому частиною
другою цієї статті. ( Частина третя статті 16 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 801/97-ВР від 30.12.97 )
4. Комісія може звернутися до органу, який її утворив, з
пропозицією про заміну голови, заступника голови, секретаря або
члена комісії, якщо за це проголосує не менше двох третин від її
складу. Центральна виборча комісія може звернутися з пропозицією
до Президента України про заміну члена комісії, якщо за це
проголосувало не менше двох третин від її складу; Президент
України, розглянувши цю пропозицію, може внести відповідне подання
до Верховної Ради України.
5. Усі особи, які входять до складу Центральної виборчої
комісії, працюють у комісії на постійній основі. Центральна
виборча комісія має апарат, який утримується за рахунок коштів, що
виділяються з Державного бюджету України.
Стаття 17. Оплата праці членів виборчих комісій
1. За рішенням окружної, дільничної виборчої комісії, яке
затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник
голови, секретар та окремі члени відповідної виборчої комісії
можуть бути на період виборчої кампанії звільнені від виконання
виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи.
Оплата праці членів комісії здійснюється виконавчими органами
відповідних рад за рахунок коштів Державного бюджету України,
передбачених для проведення виборчої кампанії.
2. Розмір заробітної плати членів окружних та дільничних
комісій визначається Кабінетом Міністрів України і не може бути
нижчим за середню заробітну плату за місцем основної роботи та
перевищувати розмір заробітної плати народного депутата України.

Р о з д і л III
СПИСКИ ВИБОРЦІВ
Стаття 18. Списки виборців, порядок їх складання та уточнення
1. Списки виборців складаються виконавчими органами
сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені)
рад, а у містах Києві і Севастополі - відповідними місцевими
державними адміністраціями, передбаченими Конституцією України
( 254к/96-ВР ), по кожній виборчій дільниці. До списків виборців
включаються всі громадяни України, яким на день виборів
виповнюється вісімнадцять років та які на момент складання списку
постійно проживають на території відповідної виборчої дільниці і
мають право голосу.
2. За відсутності точних відомостей про дату (місяць і день)
народження громадянина вважається, що він народився 1 січня
відповідного року.
3. До списку виборців вносяться прізвище, ім'я, по батькові,
дата народження, місце проживання виборця. Прізвища виборців
зазначаються в списку виборців у порядку, зручному для проведення
голосування. Громадянин може бути включений до списку виборців
лише на одній виборчій дільниці.
4. Списки виборців-військовослужбовців, які голосують на
виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин,
подаються командирами військових частин до виконавчого комітету
відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах (де
вони утворені) рад, а у містах Києві і Севастополі - до
відповідних місцевих державних адміністрацій, передбачених
Конституцією України.
5. Списки виборців, підписані керівником виконавчого органу
відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті (де її
утворено) ради, а у містах Києві і Севастополі - головами
відповідних місцевих державних адміністрацій, передбачених
Конституцією України, передаються дільничним виборчим комісіям не
пізніше ніж за 45 днів до дня виборів.
6. Відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність
передачі списків виборців дільничним виборчим комісіям несе особа,
яка їх підписала.
7. Дільнична виборча комісія уточнює списки виборців, після
чого вони підписуються головою та секретарем комісії і не пізніш
як за 15 днів до дня виборів подаються для загального
ознайомлення, а також для перевірки їх правильності.
8. Виборці, які прибули на територію виборчої дільниці після
уточнення списків виборців, включаються дільничною виборчою
комісією до списку виборців на підставі документів, що посвідчують
їх особу та місце проживання.
9. Виборці, які вибули з території виборчої дільниці після
оприлюднення списків виборців, на підставі відповідних документів
виключаються головою дільничної виборчої комісії із списку
виборців.
10. Громадянам забезпечується можливість ознайомитися із
списком виборців і перевірити правильність відомостей.
11. Кожний громадянин України має право оскаржувати рішення
дільничних виборчих комісій про неправильності в списках виборців,
в тому числі про невключення, неправильне включення до списку
виборців або виключення його із списку виборців, а також про
допущені інші помилки. Заява виборця розглядається дільничною
виборчою комісією у дводенний строк, а напередодні і в день
виборів - негайно. Дільнична виборча комісія зобов'язана внести
необхідні зміни до списку виборців або видати заявнику копію
мотивованого рішення про відхилення його заяви. Це рішення або
невнесення змін до списку виборців може бути оскаржене до суду в
установленому законом порядку. ( Частина одинадцята статті 18 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 801/97-ВР від 30.12.97 )
Стаття 19. Випадки особливого порядку складання списків
виборців
1. Особливий порядок складання списків виборців
передбачається для військовослужбовців та членів їх сімей,
виборців, які тимчасово перебувають на день виборів за межами
виборчої дільниці, до списку виборців якої вони занесені, або за
межами України.
2. Списки виборців-військовослужбовців, а також членів їх
сімей та інших виборців, які проживають на території військових
частин, у випадку утворення виборчих дільниць з дозволу
Центральної виборчої комісії у військових частинах, складаються
відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі
відомостей, що надаються командирами військових частин, не пізніш
як за 20 днів до дня виборів.
3. Списки виборців на виборчих дільницях, утворених у
стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших
місцях тимчасового перебування виборців, при представництвах
України за кордоном, а також на суднах, які перебувають у день
виборів у плаванні, складаються дільничними виборчими комісіями на
підставі відомостей, що надаються відповідно керівниками
зазначених закладів або капітанами суден.
4. У виняткових випадках на виборчих дільницях, утворених у
місцях тимчасового перебування виборців, списки виборців можуть
бути складені не пізніш як за три дні до дня виборів.

Розділ IV
ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ
Стаття 20. Загальний порядок висування кандидатів у депутати
1. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам
України і реалізується політичними партіями, виборчими блоками
партій та безпосередньо громадянами шляхом самовисування, а також
зборами громадян і трудовими колективами.
2. Виборчі блоки партій можуть утворюватися відповідно до
законодавства України політичними партіями, які зареєстровані
Міністерством юстиції України.
( Частина третя статті 20 втратила чинність щодо надання
одній і тій же особі права бути включеною до списку кандидатів у
народні депутати України від політичної партії, виборчого блоку
партій для участі у виборах по багатомандатному
загальнодержавному виборчому округу та одночасно висунутою в
одномандатному виборчому окрузі, як така, що не відповідає
Конституції України (є неконституційною) на підставі Рішення
Конституційного Суду України N 1-рп/98 ( v001p710-98 ) від
26.02.98 ) 3. Одна і та ж особа може бути включена лише до одного
списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого
блоку партій та одночасно висунута лише в одному одномандатному
виборчому окрузі.
Стаття 21. Порядок висування кандидатів у депутати в
багатомандатному загальнодержавному виборчому
окрузі
1. Політичні партії, виборчі блоки партій висувають
кандидатів у депутати єдиним списком для участі у виборах по
багатомандатному загальнодержавному виборчому округу. Кількість
кандидатів від політичної партії, виборчого блоку партій, внесених
до єдиного списку кандидатів, не може перевищувати половини
встановленого Конституцією України ( 254к/96-ВР ) конституційного
складу Верховної Ради України. Політична партія, виборчий блок
партій можуть висунути лише один список кандидатів у депутати.
2. Політична партія, що входить до виборчого блоку партій,
який висунув свій список кандидатів у депутати, не може висувати
окремий список кандидатів у депутати та входити до складу іншого
виборчого блоку партій.
3. Формування списків кандидатів у депутати від політичної
партії, виборчого блоку партій здійснюється вищим представницьким
керівним органом політичної партії, виборчого блоку партій у
визначений ними спосіб.
4. До списку кандидатів у депутати від політичної партії,
виборчого блоку партій включаються члени відповідної партії, члени
партій, що входять до виборчого блоку партій, або безпартійні
громадяни у послідовності, визначеній політичною партією, виборчим
блоком партій. Включення до цього списку членів інших партій не
допускається.
5. Черговість розташування кандидатів у депутати у списку
визначає відповідно політична партія або виборчий блок партій. Ця
черговість не може бути змінена після реєстрації списку
Центральною виборчою комісією.
( Частина шоста статті 21 втратила чинність щодо
встановлення неоднакового терміну висування до списків кандидатів
у народні депутати України від політичних партій, виборчих блоків
партій для участі у виборах по багатомандатному
загальнодержавному виборчому округу і висування кандидатів у
народні депутати України в одномандатних виборчих округах, як
така, що не відповідає Конституції України (є неконституційною)
на підставі Рішення Конституційного Суду України N 1-рп/98
( v001p710-98 ) від 26.02.98 ) 6. Висування до списків кандидатів
у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій для
участі у виборах по багатомандатному загальнодержавному виборчому
округу розпочинається за 170 днів і закінчується за 120 днів до
дня виборів. У випадку призначення позачергових виборів висування
до списків кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих
блоків партій розпочинається за 60 днів і закінчується за 45 днів
до дня виборів.
7. Представники політичних партій, виборчих блоків партій
подають до Центральної виборчої комісії витяг з протоколу вищого
представницького керівного органу політичної партії, виборчого
блоку партій про формування списку кандидатів у депутати від
політичної партії, виборчого блоку партій, а також список
кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку
партій, підписаний представником партії, виборчого блоку партій з
дотриманням вимог пункту 2 частини 1 статті 24 цього Закону.
Після цього Центральна виборча комісія протягом доби видає
представникам політичної партії, виборчого блоку партій необхідну
кількість підписних листів установленої форми.
Стаття 22. Порядок висування кандидатів у депутати в
одномандатних виборчих округах
( Частина перша статті 22 втратила чинність щодо ненадання
політичним партіям, що не висунули списки кандидатів у народні
депутати України і списки яких не зареєстровані Центральною
виборчою комісією по багатомандатному загальнодержавному
виборчому округу, права висувати своїх кандидатів у народні
депутати України в одномандатних виборчих округах, як така, що не
відповідає Конституції України (є неконституційною) на підставі
Рішення Конституційного Суду України N 1-рп/98 ( v001p710-98 )
від 26.02.98 ) 1. Кандидати у депутати в одномандатних виборчих
округах висуваються на зборах (конференціях) обласних,
республіканських в Автономній Республіці Крим, міських в містах
Києві і Севастополі осередків політичних партій, виборчих блоків
партій, що висунули списки кандидатів у депутати і списки яких
зареєстровані Центральною виборчою комісією; при цьому політична
партія, виборчий блок партій може висунути лише одного кандидата
у депутати в кожному окрузі.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »