Житловий Кодекс Української РСР
Кодекс України; Закон, Кодекс від 30.06.19835464-X
Документ 5464-X, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.10.2018, підстава - 2542-VIII
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.01.2019, підстава - 2629-VIII. Подивитися в історії? )


     Стаття 96. Вилучення  жилого приміщення, використовуваного 
для одержання нетрудових доходів
Якщо наймач систематично здає жилу площу в піднайом з метою
одержання нетрудових доходів, ізольоване жиле приміщення (або жиле
приміщення, яке можна ізолювати), що здається в піднайом, може
бути вилучено в судовому порядку, а незаконно одержані суми -
стягнуто в доход держави.
Стаття 97. Припинення договору піднайму
Після закінчення строку договору піднайму піднаймач не вправі
вимагати відновлення договору і на вимогу наймача зобов'язаний
звільнити займане приміщення.
Договір піднайму може бути достроково розірвано, якщо
піднаймач або особи, які проживають разом з ним, систематично
руйнують чи псують жиле приміщення, або використовують його не за
призначенням, чи систематичним порушенням правил соціалістичного
співжиття роблять неможливим для інших проживання з ними в одній
квартирі чи одному будинку, а також у разі систематичного
невнесення піднаймачем плати за користування жилим приміщенням і
за комунальні послуги.
Якщо договір піднайму укладено без зазначення строку, наймач
зобов'язаний письмово попередити піднаймача про припинення
договору за три місяці. У такий же строк повинно бути попереджено
піднаймача, якщо тимчасово відсутній наймач або член його сім'ї
повертається до закінчення строку, обумовленого договором
піднайму.
У разі відмовлення звільнити займане приміщення після
припинення договору піднайму піднаймач і члени його сім'ї
підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого
приміщення.
Піднаймач жилого приміщення вправі за згодою членів своєї
сім'ї у будь-який час розірвати договір піднайму.
Стаття 98. Тимчасові мешканці
Наймач жилого приміщення та члени його сім'ї, які проживають
разом з ним, можуть за взаємною згодою дозволити тимчасове
проживання в жилому приміщенні, що є в їх користуванні, інших осіб
без стягнення плати за користування приміщенням (тимчасових
жильців), в тому числі опікуна чи піклувальника, який не є членом
сім'ї наймача.
Вселення тимчасових жильців на строк понад півтора місяця
допускається за умови додержання розміру жилої площі,
встановленого для надання жилих приміщень (частина перша статті
48).
Тимчасові жильці на вимогу наймача або членів сім'ї, які
проживають разом з ним, зобов'язані негайно звільнити приміщення,
а в разі відмовлення - підлягають виселенню в судовому порядку без
надання іншого жилого приміщення.
Стаття 99. Виселення піднаймачів і тимчасових жильців у
разі припинення договору найму жилого приміщення
Піднаймачі і тимчасові жильці самостійного права на займане
жиле приміщення не набувають незалежно від тривалості проживання.
У разі припинення дії договору найму жилого приміщення
одночасно припиняється і дія договору піднайму. Піднаймач і члени
його сім'ї, а також тимчасові жильці зобов'язані негайно звільнити
займане жиле приміщення. У разі відмовлення вони підлягають
виселенню в судовому порядку, а з будинків, що загрожують обвалом,
- в адміністративному порядку. Виселення провадиться без надання
іншого жилого приміщення.
Стаття 100. Переобладнання і перепланування жилого
будинку і жилого приміщення
Виконання наймачем робіт з переобладнання та перепланування
жилого будинку і жилого приміщення, які не передбачають втручання
в несучі конструкції та/або інженерні системи загального
користування, не потребують отримання документів, що дають право
на їх виконання. Після завершення зазначених робіт введення
об’єкта в експлуатацію не потребується.
Виконання робіт, визначених частиною першою цієї статті,
внаслідок яких змінюється площа, кількість чи склад приміщень у
будинках державного чи громадського житлового фонду, допускається
за письмовою згодою наймодавця (орендодавця), якщо інше не
передбачено договором найму (оренди). { Стаття 100 в редакції Закону N 191-VIII ( 191-19 ) від
12.02.2015 }
Стаття 101. Надання громадянам жилих приміщень у зв'язку з
капітальним ремонтом жилого будинку
При проведенні капітального ремонту жилого будинку державного
або громадського житлового фонду, коли ремонт не може бути
проведено без виселення наймача, наймодавець зобов'язаний надати
наймачеві та членам його сім'ї на час проведення капітального
ремонту інше жиле приміщення, не розриваючи при цьому договору
найму на ремонтоване приміщення. У разі відмовлення наймача від
переселення в інше жиле приміщення наймодавець може вимагати
переселення його в судовому порядку.
Жиле приміщення, надаване на час капітального ремонту, має
знаходитись у межах даного населеного пункту і відповідати
встановленим санітарним і технічним вимогам.
Після закінчення капітального ремонту і прийняття будинку
державною комісією наймач вселяється у жиле приміщення, яке він
раніше займав.
Видатки наймача по переселенню, викликаному капітальним
ремонтом жилого будинку, відшкодовуються наймодавцем.
У період проживання наймача в зв'язку з капітальним ремонтом
в іншому жилому приміщенні він вносить квартирну плату лише за
приміщення, надане йому на час ремонту.
Замість надання жилого приміщення на час проведення
капітального ремонту жилого будинку наймачеві та членам його сім'ї
за їх згодою та згодою наймодавця може бути надано в постійне
користування інше благоустроєне жиле приміщення. Рішення про це
приймають органи, зазначені в статтях 51 - 53 цього Кодексу.
Стаття 102. Надання громадянам іншого жилого приміщення,
якщо в результаті капітального ремонту займане
ними жиле приміщення не може бути збережене або
його розмір істотно зміниться
У тих випадках, коли жиле приміщення, яке займають наймач та
члени його сім'ї, в результаті капітального ремонту не може бути
збережене або істотно збільшиться і у наймача утворяться надлишки
жилої площі, наймачеві та членам його сім'ї повинно бути надано
інше благоустроєне жиле приміщення до початку капітального
ремонту. Якщо в результаті капітального ремонту жиле приміщення
істотно зменшиться, на вимогу наймача йому та членам його сім'ї
повинно бути надано інше благоустроєне жиле приміщення до початку
капітального ремонту. Спори, що виникають у зв'язку з цим,
вирішуються в судовому порядку.
Стаття 103. Зміна договору найму жилого приміщення
Договір найму жилого приміщення може бути змінено тільки за
згодою наймача, членів його сім'ї і наймодавця, за винятком
випадків, передбачених Основами житлового законодавства Союзу РСР
і союзних республік, іншими законодавчими актами Союзу РСР і цим
Кодексом.
Стаття 104. Зміна договору найму жилого приміщення на
вимогу члена сім'ї наймача
Член сім'ї наймача вправі вимагати, за згодою інших членів
сім'ї, які проживають разом з ним, укладення з ним окремого
договору найму, якщо жилу площу, що припадає на нього, може бути
виділено у вигляді приміщення, яке відповідає вимогам статті 63
цього Кодексу.
У разі відмовлення членів сім'ї дати згоду на укладення
окремого договору найму, а також у разі відмови наймодавця в
укладенні такого договору спір може бути вирішено в судовому
порядку.
Правила, встановлені частиною першою цієї статті, не
поширюються на жилі приміщення в будинках підприємств, установ,
організацій найважливіших галузей народного господарства (частина
перша статті 114), крім випадків, коли наймач одержав приміщення
не у зв'язку з трудовими відносинами або коли наймодавець втратив
право на його виселення, а також на приміщення в будинках
колгоспів.
Стаття 105. Зміна договору найму жилого приміщення на
вимогу наймачів, які об'єдналися в одну сім'ю
Громадяни, які проживають в одній квартирі і користуються в
ній жилими приміщеннями за окремими договорам найму, в разі
об'єднання в одну сім'ю вправі вимагати укладення з ким-небудь з
них одного договору найму на все займане приміщення.
У разі відмови наймодавця в укладенні одного договору найму
спір може бути вирішено в судовому порядку.
Стаття 106. Зміна договору найму жилого приміщення внаслідок
визнання наймачем іншого члена сім'ї
Повнолітній член сім'ї наймача вправі за згодою наймача та
інших членів сім'ї, які проживають разом з ним, вимагати визнання
його наймачем за раніше укладеним договором найму жилого
приміщення замість попереднього наймача. Таке ж право у разі
смерті наймача або втрати ним права на жиле приміщення належить
будь-якому членові сім'ї наймача.
У разі відмови наймодавця у визнанні члена сім'ї наймачем за
договором найму спір може бути вирішено в судовому порядку.
Правила, встановлені частиною першої цієї статті, не
поширюються на жилі приміщення в будинках підприємств, установ,
організацій найважливіших галузей народного господарства (частина
перша статті 114), крім випадків, коли наймач одержав жиле
приміщення не у зв'язку з трудовими відносинами або коли
наймодавець втратив право на його виселення, а також на приміщення
в будинках колгоспів.
Стаття 107. Розірвання договору найму жилого приміщення
наймачем
Наймач жилого приміщення вправі за згодою членів сім'ї в
будь-який час розірвати договір найму.
У разі вибуття наймача та членів його сім'ї на постійне
проживання до іншого населеного пункту або в інше жиле приміщення
в тому ж населеному пункті договір найму жилого приміщення
вважається розірваним з дня вибуття. Якщо з жилого приміщення
вибуває не вся сім'я, то договір найму жилого приміщення не
розривається, а член сім'ї, який вибув, втрачає право користування
цим жилим приміщенням з дня вибуття.
Стаття 108. Розірвання договору найму жилого приміщення на
вимогу наймодавця
Договір найму жилого приміщення в будинках державного і
громадського житлового фонду може бути розірвано на вимогу
наймодавця лише з підстав, установлених законом, і тільки в
судовому порядку, крім випадків виселення з будинків, що
загрожують обвалом.
Стаття 109. Виселення з жилих приміщень
Виселення із займаного жилого приміщення допускається з
підстав, установлених законом. Виселення проводиться добровільно
або в судовому порядку. Допускається виселення в адміністративному
порядку з санкції прокурора лише осіб, які самоправно зайняли жиле
приміщення або проживають у будинках, що загрожують обвалом.
Громадянам, яких виселяють з жилих приміщень, одночасно
надається інше постійне жиле приміщення, за винятком виселення
громадян при зверненні стягнення на жилі приміщення, що були
придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи,
повернення якого забезпечене іпотекою відповідного жилого
приміщення. Постійне жиле приміщення, що надається особі, яку
виселяють, повинно бути зазначено в рішенні суду. { Частина друга
статті 109 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3795-VI
( 3795-17 ) від 22.09.2011 }
Звернення стягнення на передане в іпотеку жиле приміщення є
підставою для виселення всіх громадян, що мешкають у ньому, за
винятками, встановленими законом. Після прийняття кредитором
рішення про звернення стягнення на передані в іпотеку житловий
будинок чи житлове приміщення шляхом позасудового врегулювання на
підставі договору всі мешканці зобов'язані на письмову вимогу
іпотекодержателя або нового власника добровільно звільнити
житловий будинок чи житлове приміщення протягом одного місяця з
дня отримання цієї вимоги, якщо сторонами не погоджено більший
строк. Якщо громадяни не звільняють жиле приміщення у встановлений
або інший погоджений сторонами строк добровільно, їх примусове
виселення здійснюється на підставі рішення суду. { Частина третя
статті 109 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3795-VI
( 3795-17 ) від 22.09.2011 }
Виселення громадян при зверненні стягнення на жилі
приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики)
банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою
відповідного жилого приміщення, є підставою для надання цим
громадянам жилих приміщень з фондів житла для тимчасового
проживання відповідно до статті 132-2 цього Кодексу. Відсутність
жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання або
відмова у їх наданні з підстав, встановлених статтею 132-2 цього
Кодексу, не тягне припинення виселення громадянина з жилого
приміщення, яке є предметом іпотеки, у порядку, встановленому
частиною третьою цієї статті. ( Стаття 109 із змінами, внесеними згідно із Законом N 898-IV
( 898-15 ) від 05.06.2003 )
Стаття 110. Виселення з наданням громадянам іншого
благоустроєного жилого приміщення
Громадяни виселяються з жилих будинків державного і
громадського житлового фонду з наданням іншого благоустроєного
жилого приміщення, якщо:
будинок, у якому знаходиться жиле приміщення, підлягає
знесенню;
будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом;
будинок (жиле приміщення) підлягає переобладнанню в нежилий.
Офіцерів, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців
надстрокової служби Збройних Сил СРСР і прирівняних до них осіб,
звільнених з дійсної військової служби у відставку або в запас, а
також осіб, які проживають разом з ними, може бути виселено із
займаних ними жилих приміщень у військових містечках з наданням
іншого благоустроєного жилого приміщення. У такому ж порядку
підлягають виселенню з військових містечок інші особи, які
втратили зв'язок із Збройними Силами СРСР.
Стаття 111. Надання жилого приміщення у зв'язку із знесенням
будинку або переобладнанням будинку (жилого
приміщення) в нежилий
Якщо будинок, в якому знаходиться жиле приміщення, підлягає
знесенню у зв'язку з вилученням земельної ділянки для державних
або громадських потреб, громадянам, виселюваним з цього будинку,
інше благоустроєне жиле приміщення надається виконавчим комітетом
місцевої Ради народних депутатів, а у випадках, коли земельна
ділянка відводиться державній, кооперативній або іншій громадській
організації, - цією організацією.
Якщо будинок, у якому знаходиться жиле приміщення, у зв'язку
з непридатністю для проживання підлягає знесенню або будинок
(жиле приміщення) підлягає переобладнанню в нежилий, інше
благоустроєне жиле приміщення надається виселюваним державною,
кооперативною або іншою громадською організацією, якій належить
будинок, що підлягає знесенню, або якій призначається підлягаючий
переобладнанню будинок (жиле приміщення), а в разі відсутності
цієї організації чи неможливості надання нею жилого приміщення -
виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів.
Стаття 112. Надання жилого приміщення у зв'язку з
виселенням з будинків (жилих приміщень),
що загрожують обвалом
Якщо будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом, громадянам,
виселюваним з цього будинку (жилого приміщення), інше
благоустроєне жиле приміщення залежно від належності будинку
надається виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів чи
державною, кооперативною або іншою громадською організацією, а в
разі неможливості надання жилого приміщення цією організацією -
виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів.
Стаття 113. Вимоги, що пред'являються до благоустроєного
жилого приміщення, яке надається у зв'язку
з виселенням
Надаване громадянам у зв'язку з виселенням інше благоустроєне
жиле приміщення повинно знаходитись у межах даного населеного
пункту і відповідати вимогам статті 50 цього Кодексу. Громадянам,
які займали окрему квартиру, повинно бути надано окрему квартиру.
Якщо наймач займав більш як одну кімнату, йому надається жиле
приміщення, що складається з того ж числа кімнат. За розміром жиле
приміщення має бути не меншим за те, яке займав наймач, однак у
межах норми жилої площі. Якщо наймач або член сім'ї, що проживає
разом з ним, має право на додаткову жилу площу і фактично
користується нею, жиле приміщення надається з урахуванням норми
додаткової жилої площі. У разі виселення з жилого приміщення,
меншого за розміром, ніж це передбачено для надання жилого
приміщення в даному населеному пункті, виселюваному надається жиле
приміщення відповідно до встановленого розміру.
Стаття 114. Виселення з наданням громадянам іншого
жилого приміщення
З наданням іншого жилого приміщення може бути виселено:
робітників і службовців (разом з проживаючими з ними
особами), що припинили трудові відносини з підприємствами,
установами, організаціями найважливіших галузей народного
господарства, які надали жиле приміщення, у зв'язку із звільненням
за власним бажанням без поважних причин, або за порушення трудової
дисципліни, або за вчинення злочину. Відповідно до Основ житлового
законодавства Союзу РСР і союзних республік списки таких
підприємств, установ, організацій затверджуються Радою Міністрів
РСР і Радою Міністрів Української РСР;
громадяни, які одержали жилі приміщення в будинках колгоспів,
якщо вони виключені з членів колгоспу або вийшли з колгоспу за
власним бажанням;
громадян, позбавлених батьківських прав, якщо вони проживають
спільно з дітьми, відносно яких позбавлені батьківських прав.
Надаване громадянам у зв'язку з виселенням інше жиле
приміщення повинно знаходитись у межах даного населеного пункту і
відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам. ( Стаття 114 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 660-12
від 28.01.91 )
Стаття 114-1. Виселення з дитячих будинків сімейного типу
У випадках ліквідації дитячого будинку сімейного типу
батьки-вихователі повинні звільнити надане їм жиле приміщення
(стаття 46-1), а в разі відмови - підлягають виселенню з наданням
їм іншого благоустроєного жилого приміщення. При усуненні
батьків-вихователів від подальшого виховання дітей вони можуть
бути виселені із займаного ними жилого приміщення з наданням
іншого жилого приміщення. ( Кодекс доповнено статтею 114-1 згідно з Указом ПВР N 660-12 від
28.01.91 )
Стаття 115. Виселення з жилих приміщень з наданням
громадянам іншого жилого приміщення
в інших випадках
Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік законодавством Союзу РСР може бути передбачено й
інші випадки виселення громадян з наданням іншого жилого
приміщення.
Стаття 116. Виселення без надання громадянам іншого жилого
приміщення
Якщо наймач, члени його сім'ї або інші особи, які проживають
разом з ним, систематично руйнують чи псують жиле приміщення, або
використовують його не за призначенням, або систематичним
порушенням правил соціалістичного співжиття роблять неможливим для
інших проживання з ними в одній квартирі чи в одному будинку, а
заходи запобігання і громадського впливу виявились
безрезультатними, виселення винних на вимогу наймодавця або інших
заінтересованих осіб провадиться без надання іншого жилого
приміщення.
Осіб, які підлягають виселенню без надання іншого жилого
приміщення за неможливістю спільного проживання, може бути
зобов'язано судом замість виселення провести обмін займаного
приміщення на інше жиле приміщення, вказане заінтересованою в
обміні стороною.
Осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення, виселяють без
надання їм іншого жилого приміщення. ( Стаття 116 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 660-12
від 28.01.91 )
Стаття 117. Виселення громадян у разі визнання ордера
недійсним
У разі визнання ордера на жиле приміщення недійсним внаслідок
неправомірних дій осіб, які одержали ордер, вони підлягають
виселенню без надання іншого жилого приміщення. Якщо громадяни,
зазначені в ордері, раніше користувалися жилим приміщенням у
будинку державного або громадського житлового фонду, їм повинно
бути надано жиле приміщення, яке вони раніше займали, або інше
жиле приміщення.
У випадках визнання ордера на жиле приміщення недійсним з
іншим підстав, крім випадку, передбаченого частиною першою цієї
статті, громадяни, зазначені в ордері, підлягають виселенню з
наданням іншого жилого приміщення або приміщення, яке вони раніше
займали.
Г л а в а 3
КОРИСТУВАННЯ СЛУЖБОВИМИ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ
Стаття 118. Службові жилі приміщення
Службові жилі приміщення призначаються для заселення
громадянами, які у зв'язку з характером їх трудових відносин
повинні проживати за місцем роботи або поблизу від нього. Жиле
приміщення включається до числа службових рішенням виконавчого
комітету районної, міської, районної в місті Ради народних
депутатів. Під службові жилі приміщення виділяються, як правило,
окремі квартири.
Жилі приміщення, що надаються народним депутатам України на
період їх роботи на постійній основі у Верховній Раді України,
включаються до числа службових і виключаються з їх числа за
рішенням Верховної Ради України за поданням Комісії Верховної Ради
України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення
діяльності депутатів. ( Стаття 118 із змінами, внесеними згідно із Законом N 287/95-ВР
від 11.07.95 )
Стаття 119. Категорії осіб, яким може бути надано службові
жилі приміщення
Перелік категорій робітників, яким може бути надано службові
жилі приміщення ( 37-88-п ), встановлюється законодавством Союзу
РСР і Української РСР.
Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік у випадках, які визначаються Радою Міністрів
СРСР, службові жилі приміщення можуть надаватися окремим
категоріям військовослужбовців.
Стаття 120. Службові жилі приміщення у будинках, що
належать колгоспам
У будинках, що належать колгоспам, включення жилих приміщень
до числа службових (у тому числі і в будинках, заселених до
введення в дію Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних
республік) і встановлення переліку категорій працівників, яким
можуть надаватися такі приміщення, провадяться за рішенням
загальних зборів членів колгоспу або зборів уповноважених,
затверджуваним виконавчим комітетом районної, міської, районної в
місті Ради народних депутатів.
Стаття 121. Порядок надання службових жилих приміщень
Порядок надання службових жилих приміщень установлюється
законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами
законодавства Української РСР.
Службові жилі приміщення надаються за рішенням адміністрації
підприємства, установи, організації, правління колгоспу, органу
управління іншої кооперативної та іншої громадської організації.
Стаття 122. Ордер на службове жиле приміщення
На підставі рішення про надання службового жилого приміщення
виконавчий комітет районної, міської, районної в місті Ради
народних депутатів видає громадянинові спеціальний ордер, який є
єдиною підставою для вселення у надане службове жиле приміщення.
Народному депутату України спеціальний ордер видається
Управлінням справами Верховної Ради України.
Форма ордера встановлюється Радою Міністрів Української РСР.
( Стаття 122 із змінами, внесеними згідно із Законом N 287/95-ВР
від 11.07.95 )
Стаття 123. Порядок користування службовими жилими
приміщеннями
Порядок користування службовими жилими приміщеннями
встановлюється законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими
актами законодавства Української РСР.
До користування службовими жилими приміщеннями застосовуються
правила про договір найму жилого приміщення, крім правил,
передбачених статтями 73 - 76, 79 - 83, 85, 90, частиною шостою
статті 101, статтями 103 - 106 цього Кодексу.
Стаття 124. Виселення з службових жилих приміщень без
надання іншого жилого приміщення
Робітники і службовці, що припинили трудові відносини з
підприємством, установою, організацією, а також громадяни, які
виключені з членів колгоспу або вийшли з колгоспу за власним
бажанням, підлягають виселенню з службового жилого приміщення з
усіма особами, які з ними проживають, без надання іншого жилого
приміщення.
Стаття 125. Особи, яких не може бути виселено з службових
жилих приміщень без надання іншого жилого
приміщення
Без надання іншого жилого приміщення у випадках, зазначених у
статті 124 цього Кодексу, не може бути виселено:
осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших осіб з
інвалідністю з числа військовослужбовців, які стали особами з
інвалідністю внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх
вони дістали при захисті СРСР чи при виконанні інших обов'язків
військової служби, або внаслідок захворювання, зв'язаного з
перебуванням на фронті; учасників Другої світової війни, які
перебували у складі діючої армії; сім'ї військовослужбовців і
партизанів, які загинули або пропали безвісти при захисті СРСР чи
при виконанні інших обов'язків військової служби; сім'ї
військовослужбовців; осіб з інвалідністю з числа осіб рядового і
начальницького складу органів Міністерства внутрішніх справ СРСР,
які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії або
каліцтва, що їх вони дістали при виконанні службових обов'язків;
осіб, які пропрацювали на підприємстві, в установі,
організації, що надали їм службове жиле приміщення, не менш як
десять років;
осіб, що звільнені з посади, у зв'язку з якою їм було надано
жиле приміщення, але не припинили трудових відносин з
підприємством, установою, організацією, які надали це приміщення;
осіб, звільнених у зв'язку з ліквідацією підприємства,
установи, організації або за скороченням чисельності чи штату
працівників;
пенсіонерів по старості, персональних пенсіонерів; членів
сім'ї померлого працівника, якому було надано службове жиле
приміщення; осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання I і II груп, осіб з
інвалідністю I і II груп з числа військовослужбовців і прирівняних
до них осіб та осіб рядового і начальницького складу Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; { Офіційне тлумачення словосполучення "пенсіонерів по старості",
що міститься в абзаці шостому статті 125, див. в Рішенні
Конституційного Суду N 6-рп/2014 ( v006p710-14 ) від 11.06.2014 }
одиноких осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають разом з
ними. { Стаття 125 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1180-VI
( 1180-17 ) від 19.03.2009, N 2443-VIII ( 2443-19 ) від
22.05.2018 }
Стаття 126. Жиле приміщення, що надається в зв'язку з
виселенням з службового жилого приміщення
Надаване громадянам у зв'язку з виселенням з службового
жилого приміщення інше жиле приміщення має відповідати вимогам,
передбаченим частиною другою статті 114 цього Кодексу.
У разі знесення будинку або переобладнання будинку (жилого
приміщення) в нежилий, а також якщо будинок (жиле приміщення)
загрожує обвалом, наймачеві службового жилого приміщення може бути
надано інше службове жиле приміщення. Надання іншого службового
жилого приміщення допускається також у випадках, передбачених
статтею 102 цього Кодексу.
Стаття 126-1. Надання народним депутатам України службових
жилих приміщень і користування ними
Порядок надання народним депутатам України службових жилих
приміщень і користування ними визначається окремим Положенням,
затвердженим Верховною Радою України. ( Кодекс доповнено статтею 126-1 згідно із Законом N 287/95-ВР від
11.07.95 )
Г л а в а 4
КОРИСТУВАННЯ ГУРТОЖИТКАМИ
Стаття 127. Гуртожитки
Для проживання робітників, службовців, студентів, учнів, а
також інших громадян у період роботи або навчання можуть
використовуватись гуртожитки. Для тимчасового проживання осіб, які
відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на
певний строк і потребують поліпшення житлових умов або жила площа
яких тимчасово заселена чи яким повернути колишнє жиле приміщення
немає можливості, а також осіб, які потребують медичної допомоги у
зв'язку із захворюванням на туберкульоз, використовуються
спеціальні гуртожитки. Під гуртожитки надаються спеціально
споруджені або переобладнані для цієї мети жилі будинки. Жилі будинки реєструються як гуртожитки у виконавчому
комітеті районної, міської, районної в місті Ради народних
депутатів. ( Стаття 127 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3167-IV
( 3167-15 ) від 01.12.2005 )
Стаття 128. Порядок надання жилої площі в гуртожитках
Порядок надання жилої площі в гуртожитках визначається цим
Кодексом та іншими актами законодавства України.
Жила площа в гуртожитку надається одиноким громадянам і
сім’ям, які мають право проживати у гуртожитках, за рішенням
адміністрації підприємства, установи, організації або органу
місцевого самоврядування, у власності чи управлінні яких перебуває
гуртожиток.
Жила площа у спеціальних гуртожитках для тимчасового
проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк і потребують поліпшення житлових
умов або жила площа яких тимчасово заселена чи яким повернути
колишнє жиле приміщення немає можливості, а також осіб, які
потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на
туберкульоз, надається в порядку, що визначається відповідними
органами місцевого самоврядування. { Стаття 128 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3167-IV
( 3167-15 ) від 01.12.2005, N 1999-VIII ( 1999-19 ) від
05.04.2017 }
Стаття 129. Ордер на жилу площу в гуртожитку
На підставі рішення про надання жилої площі в гуртожитку
адміністрація підприємства, установи, організації, орган місцевого
самоврядування видає громадянинові спеціальний ордер, який є
єдиною підставою для вселення на надану жилу площу в гуртожитку.
{ Стаття 129 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1999-VIII
( 1999-19 ) від 05.04.2017 }
Стаття 130. Порядок користування жилою площею в гуртожитках
Порядок користування жилою площею в гуртожитках визначається
договором, що укладається перед вселенням на надану жилу площу в
гуртожитку на підставі спеціального ордера відповідно до
Примірного положення про користування жилою площею в гуртожитках,
що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Особливості користування жилою площею в гуртожитку, який
підлягає передачі у власність територіальної громади, визначаються
законом. { Стаття 130 в редакції Закону N 1999-VIII ( 1999-19 ) від
05.04.2017 }
Стаття 131. Примірне положення про користування гуртожитками
Примірне положення про користування гуртожитками
( 498-2018-п ) затверджується Кабінетом Міністрів України після
консультацій з громадськістю, що проводяться відповідно до
законодавства.
Відповідно до Примірного положення про користування
гуртожитками органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, власники гуртожитків після консультацій з
громадськістю (громадськими організаціями, створеними з метою
захисту інтересів мешканців гуртожитків) за погодженням з
профспілками (за наявності) затверджують положення про
користування гуртожитками, що перебувають у їхній власності,
управлінні, розпорядженні, користуванні. { Стаття 131 в редакції Закону N 1999-VIII ( 1999-19 ) від
05.04.2017 }
Стаття 132. Виселення з гуртожитків
Сезонні, тимчасові працівники і особи, що працювали за
строковим трудовим договором, які припинили роботу, а також особи,
що вчились у навчальних закладах і вибули з них, підлягають
виселенню без надання іншого жилого приміщення з гуртожитку, який
їм було надано у зв'язку з роботою чи навчанням. Інших працівників підприємств, установ, організацій, які
поселилися в гуртожитку в зв'язку з роботою, може бути виселено
без надання іншого жилого приміщення в разі звільнення за власним
бажанням без поважних причин, за порушення трудової дисципліни або
вчинення злочину. Осіб, які припинили роботу з інших підстав, ніж ті, що
зазначені в частині другій цієї статті, а також осіб, перелічених
у статті 125 цього Кодексу, може бути виселено лише з наданням їм
іншого жилого приміщення. Надаване громадянам у зв'язку з виселенням з гуртожитку інше
жиле приміщення має відповідати вимогам, передбаченим частиною
другою статті 114 цього Кодексу. Осіб, які проживають у гуртожитках, виселяються також у разі
знесення будинку або переобладнання будинку (жилого приміщення) в
нежилий, а також якщо будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом.
При цьому виселюваним надається інша жила площа в гуртожитку або
інше жиле приміщення. Особи, які відбували покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк, виселяються із спеціальних
гуртожитків після поліпшення їх житлових умов у порядку,
передбаченому законодавством, або після звільнення їх жилої площі,
тимчасово заселеної іншими особами, чи після проходження
відповідного курсу лікування. Особам, які пройшли курс лікування і
не мають іншої жилої площі, житло надається в порядку,
передбаченому цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.
( Стаття 132 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3167-IV
( 3167-15 ) від 01.12.2005 )
Глава 4-1
КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ
З ФОНДІВ ЖИТЛА ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ
Стаття 132-1. Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового
проживання
До жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання
відносяться жилі приміщення, пристосовані для тимчасового
проживання громадян, які не мають або втратили постійне місце
проживання.
Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання
надаються громадянам, які втратили житло внаслідок звернення
стягнення на жилі приміщення, що були придбані ними за рахунок
кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого
забезпечене іпотекою відповідного жилого приміщення, у порядку
( 422-2004-п ), встановленому цим Кодексом.
Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання
також надаються особам, яких визнано біженцями чи особами, які
потребують додаткового захисту, та громадянам, які вимушені
залишити жиле приміщення внаслідок його аварійного стану,
стихійного лиха або з інших підстав, які загрожують стану та
безпеці відповідного жилого приміщення, у порядку, встановленому
законом.
Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання
відносяться до спеціалізованих жилих приміщень, які повинні
відповідати санітарним та технічним вимогам. Жила площа в жилих
приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання надається за
нормами, встановленими для проживання громадян у гуртожитках. { Стаття 132-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5290-VI
( 5290-17 ) від 18.09.2012 }

Стаття 132-2. Порядок надання і користування жилими
приміщеннями з фондів житла для тимчасового
проживання
Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання
надаються громадянам за умови, що для них таке житло є єдиним
місцем проживання і їх сукупний доход недостатній для придбання
або найму іншого жилого приміщення. Першочергове право на
забезпечення жилим приміщенням з фондів житла для тимчасового
проживання мають сім'ї з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки,
особи, які втратили працездатність, та особи пенсійного віку.
Формування фондів житла для тимчасового проживання
здійснюється у порядку ( 422-2004-п ), встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Громадяни, яким надане жиле приміщення з фондів житла для
тимчасового проживання, не мають права приватизувати, обмінювати
та здійснювати поділ цього жилого приміщення, здавати його в
піднайм або вселяти в нього інших мешканців.
Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання
надаються на строк до одного року з можливістю продовження цього
строку у разі неспроможності мешканця цього приміщення набути
альтернативне місце проживання. Підставами для дострокового
припинення права громадянина на користування жилими приміщеннями з
фондів житла для тимчасового проживання є: надання громадянину або
придбання ним іншого жилого приміщення; підвищення доходів
громадянина до рівня, який дозволяє йому укласти договір найму
іншого жилого приміщення; порушення громадянином правил
користування жилим приміщенням з фондів житла для тимчасового
проживання; приведення мешканцем жилого приміщення з фондів житла
для тимчасового проживання у непридатність для його використання;
інші підстави, встановлені законом.
Порядок надання та користування жилою площею в жилих
приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання
( 422-2004-п ) встановлюється Кабінетом Міністрів України. ( Розділ III доповнено главою 4-1 згідно із Законом N 898-IV
( 898-15 ) від 05.06.2003 )

Г л а в а 5
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ І КОРИСТУВАННЯ НИМИ
Стаття 133. Право громадян на вступ до житлово-будівельного
кооперативу і одержання в ньому жилого приміщення
Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, вправі
вступити до житлово-будівельного кооперативу і одержати в ньому
квартиру.

Стаття 134. Облік громадян, які бажають вступити до
житлово-будівельного кооперативу
На облік бажаючих вступити до житлово-будівельного
кооперативу беруться громадяни, які постійно проживають у даному
населеному пункті (якщо інше не встановлене законодавством Союзу
РСР і Української РСР) і потребують поліпшення житлових умов. Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни,
які мають право бути взятими на облік для одержання жилих
приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду
(стаття 34), а також громадяни, забезпечені жилою площею нижче за
рівень, що визначається Радою Міністрів Української РСР і
Українською республіканською радою професійних спілок. Законодавством Союзу РСР і Української РСР може бути
встановлено й інші підстави для взяття громадян на облік бажаючих
вступити до житлово-будівельного кооперативу. Облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного
кооперативу, здійснюється у виконавчому комітеті районної,
міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних
депутатів. Облік бажаючих вступити до житлово-будівельного
кооперативу громадян, які працюють на підприємствах, в установах,
організаціях, при яких організуються кооперативи, здійснюється за
місцем роботи, а за їх бажанням - також у виконавчому комітеті
Ради народних депутатів. Нарівні з ними беруться на облік
громадяни, які залишили роботу на цих підприємствах, в установах,
організаціях у зв'язку з виходом на пенсію, а також особи,
зазначені в частині другій статті 37 цього Кодексу. Порядок обліку громадян, які бажають вступити до
житлово-будівельного кооперативу, встановлюється законодавством
Союзу РСР і Української РСР. Правила обліку громадян, які бажають вступити до
житлово-будівельного кооперативу, затверджуються Радою Міністрів
Української РСР і Українською республіканською радою професійних
спілок. Громадяни, які перебувають на обліку бажаючих вступити до
житлово-будівельного кооперативу, вносяться до єдиного державного
реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов. { Стаття 134 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2367-VI
( 2367-17 ) від 29.06.2010 }
Стаття 135. Умови прийому громадян до членів
житлово-будівельного кооперативу
Умови прийому громадян до членів житлово-будівельного
кооперативу встановлюються законодавством Союзу РСР, цим Кодексом
та іншими актами законодавства Української РСР. До членів житлово-будівельного кооперативу приймаються
громадяни, які постійно проживають у даному населеному пункті
(якщо інше не встановлене законодавством Союзу РСР і Української
РСР) і перебувають на обліку бажаючих вступити до
житлово-будівельного кооперативу та внесені до єдиного державного
реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов або
користуються правом позачергового прийому до членів кооперативу, а
також громадяни, зазначені в частині першій статті 143, частині
другій статті 145 і частині першій статті 146 цього Кодексу. { Стаття 135 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2367-VI
( 2367-17 ) від 29.06.2010 }
Стаття 136. Черговість прийому до членів
житлово-будівельного кооперативу
Громадяни, які перебувають на обліку бажаючих вступити до
житлово-будівельного кооперативу, приймаються до членів
організовуваного кооперативу в порядку черговості. Черговість прийому до членів кооперативу визначається за
часом взяття на облік бажаючих вступити до житлово-будівельного
кооперативу (включення до списків осіб, які користуються правом
першочергового вступу до кооперативу). У першу чергу до членів житлово-будівельного кооперативу
приймаються громадяни, які перебувають на обліку для одержання
жилих приміщень у будинках державного або громадського житлового
фонду, а також громадяни, зазначені в статті 45 цього Кодексу. Поза чергою до членів житлово-будівельного кооперативу
приймаються громадяни, які користуються правом позачергового
одержання жилих приміщень у будинках державного або громадського
житлового фонду (стаття 46), а також громадяни, зазначені в статті
171 цього Кодексу. Законодавством Союзу РСР і Української РСР право
першочергового та позачергового прийому до членів
житлово-будівельного кооперативу може бути надано й іншим
громадянам. До членів діючого житлово-будівельного кооперативу
приймаються насамперед громадяни, які користуються переважним
правом на вступ до даного кооперативу, а в разі їх відсутності -
інші громадяни відповідно до черговості, встановленої в цій
статті, якщо інше не передбачено законодавством Союзу РСР.
Стаття 137. Порядок організації і діяльності
житлово-будівельних кооперативів
Житлово-будівельні кооперативи організуються при виконавчих
комітетах місцевих Рад народних депутатів, при підприємствах,
установах і організаціях. Рішення про організацію кооперативів при підприємствах,
установах, організаціях приймаються з урахуванням пропозицій
трудових колективів. Порядок організації та діяльності житлово-будівельних
кооперативів установлюється законодавством Союзу РСР, цим
Кодексом, Примірним статутом житлово-будівельного кооперативу та
іншими актами законодавства Української РСР. Примірний статут житлово-будівельного кооперативу
затверджується Радою Міністрів Українській РСР. Житлово-будівельний кооператив діє на основі статуту,
прийнятого відповідно до Примірного статуту житлово-будівельного
кооперативу загальними зборами громадян, які вступають до
організовуваного кооперативу, і зареєстрованого в установленому
порядку. Громадяни, яких включено до затвердженого виконавчим
комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних
депутатів списку осіб, що вступають до організовуваного
житлово-будівельного кооперативу, вважаються членами цього
кооперативу з дня реєстрації статуту, а громадяни, яких прийнято
до діючого житлово-будівельного кооперативу, - з дня затвердження
виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради
народних депутатів рішення загальних зборів членів кооперативу про
прийом до кооперативу.
Стаття 138. Контроль виконавчих комітетів місцевих Рад
народних депутатів за діяльністю
житлово-будівельних кооперативів
Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів здійснюють
контроль за діяльністю житлово-будівельних кооперативів, за
експлуатацією та ремонтом належних їм будинків. Виконавчий комітет
районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів вправі
скасувати рішення загальних зборів чи правління кооперативу, якщо
воно суперечить законодавству.
Стаття 139. Допомога держави житлово-будівельним
кооперативам
Держава подає житлово-будівельним кооперативам допомогу в
експлуатації та ремонті належних їм будинків, а також у
забезпеченні жилими приміщеннями членів житлово-будівельного
кооперативу на час проведення капітального ремонту, коли ремонт не
може бути проведено без виселення громадян, які проживають у цих
будинках.вгору