Договір між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної [...]
Кабінет Міністрів України, Польща; Договір, Міжнародний документ від 09.09.2015
Документ 616_196, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 03.02.2016, підстава 977-19
 

ДОГОВІР
між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги

{Договір ратифіковано Законом № 977-VIII від 03.02.2016}

Уряд України та Уряд Республіки Польща, (далі - Договірні Сторони), з метою сприяння та поглиблення економічного співробітництва між Україною та Республікою Польща,

домовились про таке:

Стаття 1

Уряд Республіки Польща надає кредит у розмірі, який не перевищує 100 мільйонів євро (сто мільйонів EUR) (далі - Кредит), Уряду України для фінансування проектів з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону та інших проектів, що будуть погоджені Договірними Сторонами та фінансуватимуться в рамках окремих контрактів між експортерами з Польщі та юридичними особами - резидентами України (надалі - Контракт). Кредит використовується для фінансування 100 % (сто процентів) вартості Контрактів на поставку товарів, робіт та послуг, з Республіки Польща до України.

Стаття 2

1. Передбачається, Що цей Договір, усі проекти та Контракти, які фінансуються за цим Договором, відповідають інструкціям Організації економічного співробітництва та розвитку (надалі - ОЕСР) стосовно пов'язаної допомоги, як визначено в Угоді про офіційну підтримку експортних кредитів та в інших відповідних документах ОЕСР.

2. Уряд України підтверджує свою готовність використовувати Кредит у відповідності з інструкціями ОЕСР стосовно пов'язаної допомоги та надасть свою підтримку Уряду Республіки Польща у забезпеченні дотримання таких інструкцій ОЕЄР.

3. Республіка Польща повідомляє ОЕСР про цей Договір, усі проекти та Контракти, які фінансуються за Кредитом відповідно до процедур, визначених в Угоді про офіційну підтримку експортних кредитів. У випадку будь-яких заперечень ОЕСР стосовно відповідності проектів та Контрактів, які фінансуються за цим Договором, Угоді про офіційну підтримку експортних кредитів, такі Контракти не будуть фінансуватися за Договором, не зважаючи на те, що Контракти в рамках проектів були погоджені Договірними Сторонами відповідно до статті 3 цього Договору.

4. Договірні Сторони поінформують підприємців обох сторін про інструкції ОЕСР та процедури стосовно пов'язаної допомоги.

Стаття 3

1. Контракти, відповідно до яких реалізуються профінансовані за Кредитом проекти, укладаються відповідно до положень цього Договору. Експортні документи, в першу чергу рахунки-фактури, що подаються сторонами Контракту, повинні включати положення "за Договором між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, від 09 вересня 2015 року".

2. Контракти, зазначені у статті 1 цього Договору, укладаються підприємцями з місцезнаходженням в Республіці Польща (далі - польські підприємці) та юридичними особами - резидентами України не пізніше, ніж через 2 (два) роки з дати набрання чинності цим Договором.

3. Мінімальна вартість Контракту за цим Договором становить 500.000 (п'ятсот тисяч) євро.

4. Контракти, укладені відповідно до цього Договору, погоджуються Договірними Сторонами відповідно до такої процедури:

1) Міністерство фінансів України у письмовій формі інформує Міністерство фінансів Республіки Польща про схвалення Контракту відповідними центральними органами виконавчої влади України;

2) надалі, Міністерство фінансів Республіки Польща надає Міністерству фінансів України своє письмове підтвердження Контракту;

3) Контракт набере чинності через 15 (п'ятнадцять) днів з дати надсилання письмового підтвердження Міністерства фінансів Республіки Польща Міністерству фінансів України;

4) процедура узгодження для кожної Договірної Сторони не може перевищувати 45 (сорок п'ять) днів.

5. Кожна Договірна Сторона може поставити затвердження умов в залежність від, зокрема, належного фінансового становища сторін Контракту, сплати податків та зборів, належно підтвердженого здійснення міжнародних трансакцій та заяви про дотримання положень цього Договору та документів ОЕСР відповідно до статті 2 цього Договору.

Стаття 4

1. Платежі польським підприємцям у зв'язку із Контрактами, укладеними та здійсненими за цим Договором, здійснюються Урядом Республіки Польща в особі Міністра фінансів Республіки Польща, через банківську установу, уповноважену обслуговувати Кредит, відповідно до частини 1 статті 10 цього Договору, з Державного бюджету Республіки Польща у польських злотих, відповідно до умов Контрактів.

2. Усі ціни, встановлені відповідно до світових ринкових цін, та ціна Контрактів, виражаються в євро.

3. Усі товари, які експортуються з Республіки Польща до України за цим Договором, не можуть бути ре-експортовані до третіх країн без письмового дозволу Міністра фінансів Республіки Польща.

4. Вартість товарів, робіт та послуг польського походження за Контрактом, який фінансується за цим Договором, не може бути меншою, ніж 60% (шістдесят процентів) від вартості цього Контракту. Детальна інформація про виконання цієї вимоги, включаючи надання відповідних документів, наприклад сертифікатів про походження, може вимагатись від експортера Договірними Сторонами.

Стаття 5

Датою кожної вибірки Кредиту є дата виплати коштів польському підприємцю відповідно до умов Контракту. Платіж польському підприємцю буде здійснений лише після отримання Банком, що призначений обслуговувати Кредит відповідно до частини 1 статті 10 цього Договору, відповідного дозволу на оплату від уповноваженого органу, призначеного обслуговувати Кредит Урядом України відповідно до частини 1 статті 10 цього Договору.

Стаття 6

1. Погашення кожної вибірки Кредиту Урядом України на користь Уряду Республіки Польща здійснюється 50 (п'ятдесятьма) рівними, піврічними, послідовними частинами у євро кожного 15 березня та 15 вересня відповідного року після 5 (п'яти) річної пільгової відстрочки з дати відповідної вибірки Кредиту.

2. Перший платіж сплачується на першу дату сплати після 5 (п'яти) річної пільгової відстрочки з дати вибірки Кредиту.

Стаття 7

1. Процентна ставка за Кредитом, вибірка якого була здійснена як передбачено у статті 5 цього Договору, становить 0,15% (нуль цілих п'ятнадцять сотих процентів) річних. Проценти нараховуються з дати, вказаної в статті 5 цього Договору.

2. Проценти сплачуються в євро, піврічними послідовними платежами, з дати кожної вибірки Кредиту, за процентні періоди, які закінчуються 15 березня та 15 вересня кожного року.

3. Перший процентний платіж здійснюється в кінці процентного періоду, в якому відбулась вибірка Кредиту.

4. Процентні платежі, які належать до сплати за кожен процентний період нараховуються виходячи з 360 (трьохсот шістдесяти) днів на рік, враховуючи фактичну кількість днів (365[366]/360).

5. Якщо Уряд України не в змозі здійснити будь-який платіж, який випливає з цього Договору у відповідні дати погашення, на невиплачену суму нараховуються процентна ставка за прострочений платіж у розмірі 3% (три проценти) річних, понад процентну ставку, визначену в частині 1 цієї статті. Процентна ставка за прострочений платіж нараховується за період від дати погашення до дати фактичного здійснення платежу.

6. У випадку прострочення виплати або якщо суми, сплаченої за цим Договором, недостатньо, щоб покрити загальну суму, яку необхідно сплатити, сплачена сума у хронологічному порядку зараховується в рахунок сум, які необхідно сплатити, та в першу чергу в рахунок процентів, нарахованих після настання дати погашення платежу, в другу чергу в рахунок процентів, нарахованих до настання дати погашення платежу, та після цього в рахунок основної суми заборгованості.

Стаття 8

Платежі польським підприємцям у зв'язку із Контрактами, які виконуються за цим Договором, здійснюються відповідно до умов цього Договору, до дати виконання цих Контрактів, відповідно до положень відповідних Контрактів, але не більше 5 (п'яти) років з дати набрання чинності Контрактом.

Стаття 9

У випадку, якщо будь-який платіж у зв'язку із цим Договором підлягає сплаті у день, який не є робочим у країні, через яку буде здійснено платіж, такий платіж здійснюється у наступний робочий день після дати платежу, яка була визначена спочатку. Для цілей цього Договору, робочий день означає день, в який банки здійснюють розрахунки у національній та іноземній валюті у країні, як вказано вище.

Стаття 10

1. Для того, щоб зробити можливим здійснення платежів в рамках цього Договору, Bank Gospodarstwa Krajowego, який діє від імені Уряду Республіки Польща, відкриває у своєму обліку рахунок у євро на ім'я Міністерства фінансів України, як уповноваженого органу, призначеного обслуговувати Кредит Урядом України, з назвою "Кредит на умовах пов'язаної допомоги Уряду України" для обліку вибірки Кредиту та наступних належних платежів основної суми та процентів. Міністерство фінансів України відкриває у своєму обліку контррахунок на ім'я Bank Gospodarstwa Krajowego. Кредитні рахунки звільняються від будь-яких зборів.

2. Міністерство фінансів України та Bank Gospodarstwa Krajowego укладають протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Договором договір про імплементацію, який є необхідним для реалізації цього Договору.

Стаття 11

1. Будь-які податки, збори та інші птатежі, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням Контрактів, укладених згідно із цим Договором, сплачуються кожною стороною Контракту у її відповідній країні і не фінансуються за рахунок Кредиту.

2. Товари, роботи та послуги що фінансуються відповідно до Контрактів звільняються від сплати будь-яких податків, мит чи інших зборів або обов'язкових платежів, які встановлені Україною чи на її території у відповідності до чинного законодавства України.

3. Будь-які комісії банку, так само як інші платежі, які можуть підлягати сплаті з будь-яких причин будь-яким чином пов'язаних з погашеннями за цим Договором, сплачуються кожною стороною Контракту у її відповідній країні поза рамками Кредиту.

4. Всі виплати основної суми та процентів за цим Договором здійснюються без вирахування будь-яких податків або зборів, які можуть бути накладені згідно із законодавством України.

Стаття 12

Положення цього Договору мають вищу силу над положеннями внутрішнього законодавства України, які можуть дозволити Уряду України в односторонньому порядку призупинити чи припинити виконання зобов'язань за цим Договором до того часу, як всі зобов'язання за ним будуть виконані.

Стаття 13

Будь-які розбіжності між Договірними Сторонами щодо тлумачення та / або застосування цього Договору вирішуються шляхом прямих переговорів між Договірними Сторонами.

Стаття 14

Зміни до цього Договору вносяться за взаємною письмовою згодою у формі окремого протоколу, який є невід'ємною частиною цього Договору, та набирає чинності згідно з його умовами.

Стаття 15

Все листування та документація, пов'язана з цим Договором, ведуться англійською мовою.

Стаття 16

Цей Договір підлягає затвердженню відповідно до внутрішнього законодавства кожної з Договірних Сторін, що підтверджується шляхом обміну нотами Договірних Сторін. Цей Договір набирає чинності з дати отримання останньої ноти. Цей Договір залишається чинним до виконання всіх зобов'язань обох Договірних Сторін, які виникають з цього Договору.

Учинено в м. Варшава "9" вересня 2015 року в двох примірниках, кожний українською, польською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей щодо тлумачення положень цього Договору, перевага надається тексту англійською мовою.


(підпис)

(підпис)


За Уряд України

За Уряд Республіки Польща

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...