Документ 886_001-17, поточна редакція — Затвердження від 02.10.2017, підстава - 302/2017

ПРОТОКОЛ
про затвердження Порядку створення та діяльності Робочого Органу, що координує дії Договірних Сторін Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами - учасницями ГУУАМ від 20 липня 2002 року

{Протокол затверджено Указом Президента № 302/2017 від 02.10.2017}

Держави - члени ГУАМ, учасниці Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами - учасницями ГУУАМ, далі - Договірні Сторони,

прагнучи до розвитку взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва,

враховуючи необхідність координації дій Договірних Сторін та створення належного і ефективного механізму функціонування зони вільної торгівлі,

відповідно до статті 2 Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами - учасницями ГУУАМ (далі - Угода),

домовилися про таке:

1. Затвердити Порядок створення та діяльності Робочого Органу, що координує дії Договірних Сторін Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами - учасницями ГУУАМ (додається), який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

2. Цей Протокол набирає чинності з дати здачі на зберігання депозитарію останнього повідомлення Договірних Сторін про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цим Протоколом чинності.

3. За взаємною згодою Договірних Сторін до цього Протоколу можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами, які є його невід'ємною частиною, і набирають чинності в порядку, передбаченому пунктом 2 цього Протоколу.

4. Цей Протокол діє протягом терміну дії Угоди, якщо Договірні Сторони не домовляться про інше.

5. Вчинено в місті Києві 27 березня 2017 року в одному оригінальному примірнику англійською і російською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними. Депозитарієм цього Протоколу є Виконавча влада Грузії, яка направить Договірним Сторонам його завірену копію.


За Азербайджанську Республіку

(підпис)


За Грузію

(підпис)


За Республіку Молдова

(підпис)


За Україну

(підпис)Додаток
до Протоколу про затвердження
Порядку створення та діяльності
Робочого Органу, що координує дії
Договірних Сторін Угоди
про створення зони вільної торгівлі
між державами - учасницями ГУУАМ
від 20 липня 2002 року

ПОРЯДОК
створення та діяльності Робочого Органу, що координує дії Договірних Сторін Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами - учасницями ГУУАМ від 20 липня 2002 року

Робочий Орган, що координує дії Договірних Сторін Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами - учасницями ГУУАМ (далі - Робочий Орган), є спеціально створеним органом для нагляду за виконанням Угоди Договірними Сторонами, розробки пропозицій щодо розвитку торговельно-економічного співробітництва, узгодження питань, координації економічної політики з метою оперативного розгляду актуальних питань взаємної торгівлі між Договірними Сторонами.

Робочий Орган у своїй діяльності керується основоположними документами ГУАМ, Угодою про створення зони вільної торгівлі між державами - учасницями ГУУАМ (далі - Угода), іншими договорами та угодами, укладеними в рамках ГУАМ.

I. Завдання, функції та права Робочого Органу

Основними завданнями та функціями Робочого Органу є:

- організація взаємодії між Договірними Сторонами з метою реалізації положень Угоди;

- розгляд актуальних питань реалізації положень Угоди та підготовка відповідних пропозицій за результатами їх вивчення;

- сприяння співробітництву Договірних Сторін з обміну інформацією з питань реалізації положень Угоди;

- розгляд стану торговельно-економічного співробітництва між Договірними Сторонами та підготовка пропозицій щодо його розвитку.

З метою реалізації своїх завдань та функцій Робочий Орган має право у разі необхідності створювати робочі групи для вироблення рекомендацій з метою вирішення питань, що виникають у результаті реалізації Угоди. Умови і терміни діяльності, а також мандат подібних створених Робочих груп повинні визначатися Робочим Органом.

II. Діяльність Робочого Органу

1. Склад Робочого Органу.

Робочий Орган складається з уповноважених представників Договірних Сторін, які є членами Робочого Органу.

Головування в Робочому Органі здійснюється почергово представниками Договірних Сторін на основі принципу ротації у порядку латинського алфавіту назв Договірних Сторін строком на один календарний рік.

2. Функції членів Робочого Органу:

- участь у підготовці до проведення засідань Робочого Органу, у тому числі ініціювання проведення засідання;

- прийняття рішень з питань порядку денного засідань Робочого Органу;

- за необхідності, для забезпечення організаційної та узгоджувальної роботи щодо питань реалізації Угоди всередині держави, від якої представник був делегований.

3. Функції голови Робочого Органу:

- організація засідань Робочого Органу;

- формування та узгодження порядку денного засідань Робочого Органу;

- взаємодія із Секретаріатом ГУАМ з метою забезпечення діяльності Робочого Органу.

4. Форма роботи Робочого Органу.

Основною формою роботи Робочого Органу є засідання, які проводяться у разі необхідності.

Робочий Орган може приймати рішення на основі письмових процедур. У таких випадках попередній проект рішення розсилається головою Робочого Органу представництвам всіх сторін-учасниць для їхнього розгляду.

Рішення Робочого Органу приймаються на основі консенсусу та мають рекомендаційних характер для Договірних Сторін.

III. Фінансування діяльності Робочого Органу

Витрати на проведення засідання Робочого Органу здійснюються відповідно до Статті 12 Положення про галузеву Робочу групу Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ (Нью-Йорк, 25 вересня 2006 року).

IV. Загальні положення

Робочими мовами Робочого Органу є англійська і російська.вгору