Документ 931-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.11.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 листопада 2015 р. № 931
Київ

Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів

Відповідно до частини другої статті 8, частини другої статті 9 та частини п’ятої статті 23 Закону України “Про засади державної регіональної політики” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 71ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 931

ПОРЯДОК
розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України (далі - Стратегія) і плану заходів з її реалізації (далі - план заходів), а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії і виконання плану заходів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законі України “Про засади державної регіональної політики”.

Розроблення проектів Стратегії та плану заходів

3. Стратегія розробляється на сім років. Реалізація Стратегії здійснюється двома етапами шляхом розроблення і виконання плану заходів.

4. Мінрегіон розробляє проект Стратегії не пізніше ніж за 18 місяців до закінчення строку реалізації діючої Стратегії. Проект Стратегії подається на розгляд Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку реалізації діючої Стратегії.

Розроблення проекту плану заходів на перші три роки (перший етап) реалізації Стратегії починається не пізніше ніж через місяць після затвердження Стратегії, а на наступні чотири роки її реалізації (другий етап) - не пізніше ніж за 15 місяців до завершення строку реалізації першого етапу.

5. Мінрегіон з метою врахування у Стратегії інтересів суб’єктів регіонального розвитку:

повідомляє через засоби масової інформації про початок роботи над проектом Стратегії та визначає для суб’єктів регіонального розвитку строк і форму подання пропозицій;

проводить (у разі потреби) консультації з суб’єктами регіонального розвитку для узгодження позицій;

оприлюднює звіт про результати розгляду пропозицій суб’єктів регіонального розвитку до проекту Стратегії.

6. Під час розроблення проектів Стратегії та плану заходів використовується інтегрований підхід, який передбачає поєднання секторальної (галузевої), територіальної (просторової) та управлінської складових державної регіональної політики.

7. У проекті Стратегії зазначаються:

тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів;

пріоритети державної регіональної політики на відповідний період;

стратегічні цілі і напрями розвитку регіонів та міжрегіонального співробітництва;

оперативні цілі, досягнення яких забезпечить досягнення стратегічних цілей;

основні завдання, етапи та механізми реалізації Стратегії;

система моніторингу та оцінки результативності реалізації, яка передбачає індикатори досягнення цілей, визначених Стратегією.

8. У проекті плану заходів зазначаються:

середньострокові завдання і заходи, здійснення яких спрямоване на розв’язання проблем регіонального розвитку та досягнення цілей Стратегії;

фінансове забезпечення виконання завдань і здійснення заходів;

строки виконання завдань і здійснення заходів та відповідальні за виконання;

індикатори оцінки результативності виконання завдань і здійснення заходів.

Середньострокові завдання виконуються шляхом реалізації відібраних на конкурсній основі проектів регіонального розвитку, об’єднаних спільною метою у програми регіонального розвитку.

Програма регіонального розвитку має містити:

характеристику стану справ і проблем, на розв’язання яких спрямовані завдання програми;

мету та напрями реалізації, які відповідають операційним цілям та окремим завданням (сукупності завдань) Стратегії;

перелік завдань Стратегії за напрямами;

очікувані результати реалізації напрямів та показники досягнення мети програми;

обсяги фінансування за напрямами програми.

9. Розроблені в установленому порядку Мінрегіоном проекти Стратегії та плану заходів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Проведення моніторингу реалізації Стратегії та виконання плану заходів

10. Результати реалізації Стратегії визначаються на підставі проведення моніторингу виконання плану заходів шляхом порівняння фактично отриманих значень індикаторів оцінки результативності виконання завдань і плану заходів з їх прогнозними значеннями.

11. Моніторинг виконання плану заходів проводиться щороку Мінрегіоном із залученням громадських об’єднань та наукових установ на підставі даних офіційної статистики, інформації міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, які визначені планом заходів відповідальними за виконання завдань Стратегії  (далі - відповідальні за виконання):

визначають структурний підрозділ, відповідальний за координацію виконання завдань Стратегії, та не пізніше ніж через три місяці після затвердження плану заходів затверджують план роботи з виконання завдань Стратегії згідно з додатком 1;

аналізують стан виконання плану роботи з виконання завдань Стратегії та щопівроку подають Мінрегіону затверджений звіт про виконання завдань Стратегії (до 30 серпня - за перше півріччя та до 28 лютого - річний) за формою згідно з додатком 2 за підписом керівника відповідного органу виконавчої влади, скріпленим печаткою, та розміщують його на своєму офіційному веб-сайті,  а також подають аналітичну записку про основні результати, досягнуті у звітному періоді, з поясненням позитивних та негативних факторів, що вплинули на виконання завдань Стратегії.

12. На підставі поданої відповідальними за виконання інформації Мінрегіон щороку до 15 травня готує звіт про проведення моніторингу реалізації Стратегії та виконання плану заходів, який подає на розгляд Кабінету Міністрів України та розміщує на своєму офіційному веб-сайті.

Проведення оцінки результативності реалізації Стратегії та виконання плану заходів

13. Оцінка результативності реалізації Стратегії та виконання плану заходів проводиться Мінрегіоном шляхом періодичного відстеження, вимірювання і порівняння фактичних результатів з індикаторами досягнення цілей та пріоритетів, визначених Стратегією, за результатами виконання першого та другого етапів реалізації Стратегії через один рік після завершення відповідного етапу.

14. Відповідальний за виконання аналізує стан досягнення прогнозованих  значень індикаторів цілей Стратегії та щороку до 28 лютого подає Мінрегіону затверджений звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії за формою згідно з додатком 3 за підписом керівника відповідного органу виконавчої влади, скріпленим печаткою, та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті.

15. На підставі поданої відповідальними за виконання інформації Мінрегіон до 15 квітня другого року, який настає після завершення відповідного етапу реалізації Стратегії, готує звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії, який подає на розгляд Кабінету Міністрів України та розміщує на своєму офіційному веб-сайті.

16. Мінрегіон через три роки після початку реалізації Стратегії за результатами проведення моніторингу її реалізації подає Кабінетові Міністрів України (у разі потреби) пропозиції щодо коригування завдань Стратегії, продовження періоду їх виконання, визначення пріоритетності для виконання протягом певного етапу реалізації Стратегії.

17. Узагальнена оцінка результативності реалізації Стратегії проводиться Мінрегіоном через півтора року після завершення строку її реалізації.

Підсумковий звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії подається на розгляд Кабінету Міністрів України до 30 вересня другого року, який настає після завершення строку реалізації Стратегії, і розміщується на офіційному веб-сайті Мінрегіону.Додаток 1
до Порядку

ПЛАН РОБОТИ
з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України


Додаток 2
до Порядку

ЗВІТ
про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України


Додаток 3
до Порядку

ЗВІТ
з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального  розвитку Українивгору