Рішення у справі «Шерстнева та інші проти України» (Заява № 43076/07 та 6 інших - див. перелік у додатку)
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа, Заява [...] від 18.05.2017
Документ 974_c02, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2017

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
Четверта секція

РІШЕННЯ

Рішення у справі «Шерстнева та інші проти України»
(Заява № 43076/07 та 6 інших - див. перелік у додатку)

СТРАСБУРГ
18 травня 2017 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Шерстнева та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (четверта секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Вінсент А. Де Гаетано (<...>), Голова,
Егідіюс Кюріс (<...>),
Габріеле Куцско-Штадльмайєр (<...>), судді,
а також Карен Рейд (<...>), Секретар секції,

після обговорення за зачиненими дверима 27 квітня 2017 року
постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначені у переліку в додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені у доданій таблиці.

4. Заявники скаржилися на надмірну тривалість кримінального провадження та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. У заяві № 43076/07 заявниця скаржилась також за іншими положеннями Конвенції.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх одночасно в одному рішенні.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 ТА СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржилися, головним чином, на те, що тривалість кримінальних проваджень у їх справах була несумісною з вимогами щодо «розумного строку», та, у зв’язку з цим, - на відсутність ефективних засобів юридичного захисту. Вони посилалися на пункт 1 статті 6 та статтю 13 Конвенції, які передбачають наступне:

Пункт 1 статті 6

«Кожен має право при встановленні обґрунтованості кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, на ... розгляд його справи упродовж розумного строку ... судом...».

Стаття 13

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.».

7. Суд повторює, що розумність тривалості судового розгляду повинна оцінюватися у світлі обставин справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявників та відповідних органів влади, а також важливість предмета спору для заявників (див., серед багатьох інших рішень, рішення у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції» (Pelissier and Sassi v. France [GC]), no. 25444/94, п. 67, ECHR 1999-II, та рішення у справі «Фрідлендер проти Франції» (Frydlender v. France) [ВП], № 30979/96, п. 43, ЄСПЛ 2000-VII).

8. У справі «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine), № 66561/01, від 30 березня 2004 року, Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, про які йдеться в цій справі.

9. Розглянувши всі наявні матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. Беручи до уваги свою практику з вказаного питання, Суд вважає, що в даному випадку тривалість судових розглядів була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку».

10. Суд також зазначає, що заявники не мали ефективного засобу юридичного захисту щодо цих скарг.

11. Таким чином, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ СУДУ

12. У заяві № 43076/07 заявник скаржився на порушення іншої статті Конвенції, згідно з відповідною усталеною практикою Суду (див. додану таблицю). Ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції, вона також не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Відповідно вона має бути визнана прийнятною. Вивчивши всі надані йому матеріали, Суд дійшов висновку, що вони також вказують на порушення Конвенції у світлі його висновків у справах «Світлана Науменко проти України» (Svetlana Naumenko v. Ukraine), № 41984/98, від 09 листопада 2004 року, та «Єфименко проти України» (Efimenko v. Ukraine), № 55870/00, від 18 липня 2006 року.

IV. ІНШІ СКАРГИ

13. У заяві № 41803/11 заявник скаржився також за іншою статтею Конвенції.

14. Суд розглянув заяву та вважає, що з огляду на всі наявні в нього матеріали та належність оскаржуваних питань до сфери його компетенції ця скарга не відповідає критеріям прийнятності, викладеним у статтях 34 і 35 Конвенції, та не виявляє жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї.

Отже, ця частина заяви має бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

15. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

16. Зважаючи на наявні в нього документи та свою практику (див., зокрема, рішення у справі «Бевз проти України» (Bevz v. Ukraine), № 7307/05, п. 52, від 18 червня 2009 року), Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені у доданій таблиці. У той же час Суд не присуджує компенсацію заявнику, який не відповів на пропозицію Суду надати свої вимоги щодо справедливої сатисфакції у відповідності до правила 60 Регламенту Суду.

17. Суд вважає за належне призначити пеню, виходячи з граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує прийнятними скарги щодо надмірної тривалості кримінальних проваджень та відсутності в національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту, а також інші скарги відповідно до усталеної практики Суду, як вказано у доданій таблиці, а решту скарг у заяві № 41803/11 - неприйнятними.

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень.

4. Постановляє, що було порушення щодо інших скарг відповідно до усталеної практики Суду (див. додану таблицю).

5. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені в доданій таблиці; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 18 травня 2017 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Секретар

Карен РЕЙД

Голова

Вінсент А. Де ГАЕТАНО


Додаток

ПЕРЕЛІК
заяв зі скаргами за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції (надмірна тривалість кримінальних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту)

№ заяви, дата подання

П. І. Б. заявника,
дата народження

П. І. Б. представника,
місцеперебування

Початок провадження

Закінчення провадження

Загальна тривалість, інстанції

Інші скарги відповідно до усталеної практики

Суми, присуджені заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат (в євро) 1

1

43076/07
20/09/2007

Лідія Іванівна
ШЕРСТНЕВА
22/06/1953

23/04/1999

26/12/2008

9 років, 8 місяців та 4 дні,
2 інстанції

п. 1 статті 6 - надмірна тривалість цивільного провадження: більше 8 років

3,900

2

27297/08
31/05/2008

Сергій Олександрович
ЛЕБЕДЄВ
21/09/1954

22/09/2000

17/02/2010

9 років, 4 місяці та 27 днів,
3 інстанції

1,800

3

29804/08
11/06/2008

Євген Васильович
КОЗЮБЕРДА
18/06/1961

23/12/1999

04/11/2008

8 років, 10 місяців та 13 днів,
3 інстанції

1,800

4

51120/08
13/10/2008

Валентина Дмитрівна
ВЕРЗУН
01/09/1951

06/11/1998

15/04/2008

9 років, 5 місяців та 10 днів,
3 інстанції

1,800

5

3141/10
02/01/2010

Павло Валентинович
СЕМЕНОВ
24/12/1960

Василь Григорович
Авраменко,
Іловайськ

21/01/2003

03/07/2009

6 років, 5 місяців та 13 днів,
2 інстанції

1,500

6

41803/11
29/06/2011

Володимир Миколайович
ПЕТІН
09/04/1949

21/03/2003

19/11/2012

9 років, 7 місяців та 30 днів,
2 інстанції

3,000

7

71847/12
10/10/2012

Іван Федорович
МАТАН
12/10/1966

21/08/2005

26/12/2013

8 років, 4 місяці та 6 днів,
3 інстанції

0

__________
-1 Та додатково будь-які податки, які можуть бути стягнуті з заявників.вгору