Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати
Верховна Рада України; Закон від 19.06.2003979-IV
Документ 979-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.12.2012, підстава 5492-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про іпотечне кредитування, операції
з консолідованим іпотечним боргом
та іпотечні сертифікати
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 1, ст. 1 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2378-IV ( 2378-15 ) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.196
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110
N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010, ВВР, 2010, N 34, ст.486
N 2435-VI ( 2435-17 ) від 06.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.539
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53
N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012, ВВР, 2013, N 51, ст.716 }

{ У тексті Закону слово "угода" в усіх відмінках і числах
замінено словом "договір" у відповідному відмінку і числі
згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 }
{ У тексті Закону, крім статті 50, слова "Державна комісія
з цінних паперів та фондового ринку", "спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері
державного регулювання ринків фінансових послуг" та
"спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері
регулювання ринків фінансових послуг" в усіх відмінках
замінено відповідно словами "Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку" та "національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг" у відповідному відмінку згідно із Законом
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }

Цей Закон встановлює відносини у системі іпотечного
кредитування, а також перетворення платежів за іпотечними активами
у виплати за іпотечними сертифікатами із застосуванням механізмів
управління майном. ( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
управління іпотечними активами (далі - управління активами) -
цивільно-правові відносини при здійсненні юридичних і фактичних
дій щодо розпорядження платежами за іпотечними активами від свого
імені, за рахунок та в інтересах установників управління майном;
іпотечний сертифікат (далі - сертифікат) - іпотечний цінний
папір, забезпечений іпотечними активами або іпотеками; ( Абзац
третій частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
договір про іпотечний борг - цивільно-правова угода,
спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і
обов'язків, які виникають у кредитодавця та боржника з приводу
іпотечного боргу; ( Абзац четвертий частини першої статті 1 в
редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
іпотечний борг - основне зобов'язання за будь-яким
правочином, виконання якого забезпечене іпотекою; ( Частину першу
статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 )
від 15.12.2005 )
іпотечне кредитування - правовідносини, що виникають з
приводу набуття права вимоги іпотечного боргу за правочинами та
іншими документами; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
іпотечний пул - об'єднання іпотек за іпотечними договорами,
що забезпечує виконання основних зобов'язань, реформованих у
консолідований іпотечний борг;
іпотечні активи - реформовані в консолідований іпотечний борг
зобов'язання за договорами про іпотечний кредит здійснювати
платежі в рахунок погашення основного зобов'язання протягом строку
обігу сертифікатів. Іпотечні активи мають вартість, ціну придбання
(ціну зобов'язання) та строк існування; ( Абзац восьмий частини
першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
керуючий іпотекою - банк, який здійснює обслуговування
іпотечних активів;
консолідований іпотечний борг - зобов'язання за договорами
про іпотечний кредит, реформовані кредитодавцем;
управитель - фінансова установа, яка діє від свого імені,
здійснюючи управління іпотечними активами в інтересах установника
управління іпотечними активами, та має відповідний
дозвіл/ліцензію; ( Абзац одинадцятий частини першої статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від
15.12.2005 )
установник - власник іпотечних активів, які він передає в
управління управителю;
частки іпотечних активів - зобов'язання за окремими
договорами про іпотечний кредит, які входять до консолідованого
іпотечного боргу.
Розділ I
ІПОТЕЧНИЙ БОРГ ( Назва розділу I в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від
15.12.2005 )
( У тексті розділу I слова "іпотечний кредит" замінено словами
"іпотечний борг" згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 )
від 15.12.2005 )

Стаття 2. Договір про іпотечний борг ( Назва статті 2 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від
15.12.2005 )
Іпотечний борг виникає з цивільно-правових відносин між
сторонами договору про іпотечний борг за умови дотримання
встановлених цим Законом вимог. Основні економічні та правові
вимоги виникнення іпотечного боргу мають бути розкриті до
укладання договору про іпотечний борг. Ця інформація має бути
оприлюднена кредитодавцем у письмовій формі і містити: ( Абзац
перший частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
опис усіх грошових зборів і витрат, пов'язаних з
установленням іпотеки;
принципи визначення плати за договором про іпотечний борг;
положення про інфляційне застереження;
порядок дострокового виконання основного зобов'язання у разі
неплатоспроможності боржника або невиконання боржником своїх
зобов'язань за договором про іпотечний борг та юридичні наслідки
цього невиконання;
право боржника попереджати кредитодавця про можливе
невиконання основного зобов'язання;
реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення кредитодавця
до Державного реєстру фінансових установ чи Державного реєстру
банків; ( Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із
Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
інші умови за рішенням кредитодавця.
Умови договору про іпотечний борг та іпотечного договору
розробляє кредитодавець.
Кредитодавець може запроваджувати процедури щодо встановлення
платоспроможності та ідентифікації боржника. ( Частина третя
статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
У договорі про іпотечний борг можуть бути зазначені:
вартість основного зобов'язання, строки та розміри платежів з
урахуванням інфляційного застереження або умови, що дозволять їх
визначити; ( Абзац другий частини четвертої статті 2 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )

( Абзац третій частини четвертої статті 2 виключено на
підставі Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )

згода боржника на приєднання його основного зобов'язання до
консолідованого іпотечного боргу та включення іпотеки до
іпотечного пулу;
право кредитодавця відчужувати основне зобов'язання або право
отримання платежів за договором про іпотечний борг;
інфляційне застереження;
умови страхування фінансових ризиків щодо:
- невиконання основного зобов'язання;
- неотримання платежів за цим договором;
- несвоєчасної реалізації предмета іпотеки;
- несвоєчасного отримання суми, вирученої від реалізації
предмета іпотеки, або недостатнього її розміру для задоволення
вимог кредитора.
Умови договору про іпотечний борг, включений до
консолідованого іпотечного боргу, змінам не підлягають.
Стаття 3. Вартість основного зобов'язання
У разі визначення в договорі про іпотечний борг вартості
основного зобов'язання таке зобов'язання має включати ціну
зобов'язання та дохід кредитодавця. Ціною зобов'язання у цьому
разі є сума коштів, надана кредитодавцем боржнику. ( Частина перша
статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2378-IV
( 2378-15 ) від 20.01.2005 )
Основне зобов'язання за таким договором про іпотечний борг
підлягає поступовому зменшенню його вартості внаслідок внесення
платежів за договором про іпотечний борг. Ціна основного
зобов'язання зменшується на суму таких платежів, яку кредитодавець
зарахував на погашення заборгованості боржника за ціною
зобов'язання. ( Частина друга статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
Стаття 4. Інфляційне застереження
Інфляційним застереженням є обумовлений сторонами договору
про іпотечний борг спосіб збереження реальної вартості грошових
вимог та доходів кредитодавця. Таке застереження має забезпечувати
індексацію платежів за договором про іпотечний борг при сплаті
основного зобов'язання.
В інфляційному застереженні та для обліку зобов'язань
боржників за договорами про іпотечний борг можуть
використовуватися індексуючі умовні розрахункові одиниці або інші
механізми, застосування яких не заборонено цим Законом.
Стаття 5. Виникнення іпотеки ( Назва статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
Іпотека виникає відповідно до цього Закону та Закону України
"Про іпотеку" ( 898-15 ) щодо нерухомого майна, об'єктів
незавершеного будівництва та майнових прав на нерухомість,
будівництво якої не завершено. ( Частина перша статті 5 в редакції
Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
Оцінка предмета іпотеки здійснюється за згодою сторін, якщо
інше не передбачено іпотечним договором.
Кредитодавець може самостійно виконувати функції
іпотекодержателя або доручити виконання цих функцій іншій особі.
Іпотечний договір має бути укладений у письмовій формі та
нотаріально посвідчений. Нотаріальне посвідчення іпотечного
договору проводиться за місцезнаходженням нерухомості (місцем
реєстрації), яка є предметом іпотеки, або за місцезнаходженням
іпотекодержателя (місцем реєстрації) чи іпотекодавця. { Частина
четверта статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2435-VI ( 2435-17 ) від 06.07.2010 }
Іпотечний договір, предметом іпотеки за яким є нерухомість,
що належить третім особам та стане власністю іпотекодавця після
укладення такого договору, посвідчується нотаріусом до моменту
оформлення права власності іпотекодавця на нерухомість.
Обтяження іпотекою нерухомого майна підлягає державній
реєстрації в установленому законом порядку незалежно від того, хто
є власником цього майна на час укладення іпотечного договору.
( Частина шоста статті 5 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 )
від 15.12.2005 )
Іпотечний договір, предметом іпотеки за яким є майнові права
на нерухомість, будівництво якої не завершено, посвідчується
нотаріусом на підставі документів, що підтверджують майнові права
на цю нерухомість. Іпотекодавцем за таким іпотечним договором може
бути забудовник - особа, яка організовує спорудження нерухомості
для власних потреб чи для передачі її у власність іншим особам,
або особа, власністю якої стане ця нерухомість після завершення
будівництва. Обтяження майнових прав іпотекодавця на такий предмет
іпотеки підлягає реєстрації у встановленому законом порядку.
( Частина сьома статті 5 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 )
від 15.12.2005 )
Після закінчення будівництва нерухомості іпотекодержатель
реєструє у встановленому законом порядку обтяження прав власника
на збудовану нерухомість, та ця нерухомість продовжує бути
предметом іпотеки відповідно до умов іпотечного договору.
( Частина восьма статті 5 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 )
від 15.12.2005 )
Зміна або розірвання іпотечного договору допускається лише за
згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.
( Частина дев'ята статті 5 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 )
від 15.12.2005 )
У разі коли іпотечним договором передбачено накладення
заборони відчуження нерухомого майна, яке є предметом іпотеки,
нотаріус накладає таку заборону одночасно з посвідченням договору
іпотеки. Якщо предметом іпотеки є майнові права на нерухомість,
будівництво якої не завершено, нотаріус за повідомленням
іпотекодержателя накладає заборону на відчуження нерухомого
майна. ( Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
У разі включення іпотеки до іпотечного пулу умови іпотечного
договору змінам не підлягають.
Стаття 6. Право іпотекодержателя на продаж майна, що є
предметом іпотеки
Іпотекодержатель має організувати продаж предмета іпотеки
шляхом укладення договору купівлі-продажу між іпотекодавцем та
покупцем або продати від свого імені, якщо це передбачено
іпотечним договором або іпотекодержатель та іпотекодавець досягли
відповідної згоди шляхом укладення договору про задоволення вимог
іпотекодержателя, який підлягає нотаріальному посвідченню. При
цьому кошти за придбану нерухомість покупець сплачує на банківські
рахунки іпотекодержателя. ( Частина перша статті 6 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
Іпотекодержатель зобов'язаний за 30 днів до дня продажу
предмета іпотеки відповідно до умов цієї статті письмово
повідомити іпотекодавця та всіх осіб, які мають зареєстровані у
встановленому законом порядку обтяження на нерухомість та/або
об'єкт незавершеного будівництва, що є предметом іпотеки. Ці особи
мають переважне право на придбання предмета іпотеки відповідно до
пріоритету їх зареєстрованих прав. Ціна продажу предмета іпотеки
має бути встановлена за згодою між іпотекодержателем та
іпотекодавцем. ( Частина друга статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
У разі недосягнення згоди між іпотекодержателем,
іпотекодавцем щодо ціни продажу предмета іпотеки іпотекодержатель
укладає з незалежним оцінювачем договір про оцінку предмета
іпотеки і продаж предмета іпотеки здійснюється за ціною, не нижчою
за встановлену незалежною оцінкою.
Розподіл виручки від продажу предмета іпотеки між
іпотекодержателем, іншими особами, які мають зареєстровані права
та вимоги на предмет іпотеки, та іпотекодавцем здійснюється
відповідно до порядку, передбаченого у статті 9 цього Закону.
Після продажу предмета іпотеки та розподілу коштів в
установленому законом порядку вимоги інших осіб на предмет іпотеки
є недійсними. ( Частина п'ята статті 6 в редакції Закону N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
Продаж предмета іпотеки, що є об'єктом права державної чи
комунальної власності, здійснюється з урахуванням особливостей,
визначених статтею 14 Закону України "Про іпотеку" ( 898-15 ).
( Статтю 6 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
Стаття 7. Примусова реалізація предмета іпотеки за
виконавчими документами
Примусове звернення стягнення на предмет іпотеки і його
реалізація для задоволення вимог іпотекодержателя здійснюється
органом державної виконавчої служби на підставі рішення суду або
виконавчого напису нотаріуса відповідно до Закону України "Про
виконавче провадження" ( 606-14 ), з урахуванням вимог,
установлених Законом України "Про іпотеку" ( 898-15 ). ( Стаття 7 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від
15.12.2005 )
Стаття 8. Оформлення результатів реалізації предмета іпотеки
( Назва статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
У разі реалізації предмета іпотеки іпотекодержателем
відповідно до вимог статті 6 цього Закону правовою підставою для
реєстрації у встановленому законом порядку права власності покупця
на нерухомість є договір купівлі-продажу.
У разі примусової реалізації предмета іпотеки відповідно до
статті 7 цього Закону оформлення результатів реалізації предмета
іпотеки здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
( Частина друга статті 8 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 )
від 15.12.2005 )
Свідоцтво про придбання нерухомого майна є правовою підставою
для реєстрації у встановленому законом порядку права власності
покупця на придбану нерухомість. У разі реалізації предмета
іпотеки, який включає майнові права щодо нерухомості, зокрема
права оренди (користування) нерухомості, таке свідоцтво є
підставою для переведення на нового власника прав і зобов'язань
іпотекодавця за договором, який визначає умови надання і
здійснення таких прав.
Стаття 9. Розподіл коштів від продажу предмета іпотеки
Іпотекодержатель, який реалізував предмет іпотеки відповідно
до статті 6 цього Закону, протягом п'яти робочих днів після
надходження коштів від покупця предмета іпотеки або спеціалізована
організація, яка забезпечила реалізацію предмета іпотеки
відповідно до статті 7 цього Закону, протягом п'яти робочих днів з
моменту надходження акта про реалізацію предмета іпотеки
розподіляє кошти, що надійшли від покупця предмета іпотеки, у
черговості, встановленій Законом України "Про іпотеку" ( 898-15 ).
Іпотекодержатель, який реалізував предмет іпотеки, надсилає
іпотекодавцю, боржнику та іншим іпотекодержателям звіт про
розподіл коштів, що надійшли від продажу предмета іпотеки, а
спеціалізована організація, яка забезпечила реалізацію предмета
іпотеки, надсилає звіт зазначеним особам і органу державної
виконавчої служби. ( Стаття 9 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від
15.12.2005 )
Стаття 10. Права іпотекодержателя у разі визнання реалізації
предмета іпотеки такою, що не відбулася
У разі прийняття судом рішення про визнання реалізації
предмета іпотеки такою, що не відбулася, іпотекодержатель має
право придбати предмет іпотеки у порядку, встановленому Законом
України "Про іпотеку" ( 898-15 ). ( Стаття 10 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від
15.12.2005 )
Розділ II
РЕФОРМУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІПОТЕЧНИХ АКТИВІВ
Стаття 11. Консолідований іпотечний борг та іпотечний пул
Реформування іпотечних активів є об'єднання зобов'язань за
договорами про іпотечний кредит у неподільну цілісність
зобов'язань - консолідований іпотечний борг, та одночасне
об'єднання відповідних іпотек за іпотечними договорами в іпотечний
пул.
Кредитодавець має право реформувати в один або декілька
консолідованих іпотечних боргів зобов'язання певної кількості
боржників здійснювати платежі протягом певного строку в рахунок
погашення основного зобов'язання за договорами про іпотечний
кредит.
Основне зобов'язання за договором про іпотечний кредит
одночасно може бути реформоване тільки в один консолідований
іпотечний борг.
Одночасно з таким реформуванням кредитодавець створює
відповідні іпотечні пули. До таких іпотечних пулів включаються
іпотеки, що забезпечують виконання основних зобов'язань за
договорами про іпотечний кредит, реформованими у відповідний
консолідований іпотечний борг. Розмір іпотечного пулу має бути
більшим, ніж забезпечений ним консолідований іпотечний борг.
До іпотечного пулу мають входити іпотеки, які відповідають
таким вимогам:
предметом іпотеки є майнові права на нерухомість, будівництво
якої не завершено, та/або нерухомість, яку збудовано та належним
чином зареєстровано у відповідному Державному реєстрі; { Абзац
другий частини п'ятої статті 11 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010 }
предмет іпотеки на повну вартість застрахований на користь
іпотекодержателя від ризиків загибелі або пошкодження;
основне зобов'язання за договором про іпотечний кредит
застраховане від визначених у цьому Законі фінансових ризиків на
користь кредитодавця.
Сума реформованих у консолідований іпотечний борг зобов'язань
боржників щодо здійснення платежів у рахунок погашення основного
зобов'язання протягом строку існування іпотечних активів є
вартістю іпотечних активів.
Строк, на який зобов'язання за договорами про іпотечний
кредит реформовані у консолідований іпотечний борг, є строком
існування іпотечних активів.
Стаття 12. Порядок реформування зобов'язань
Рішення щодо реформування зобов'язань за договорами про
іпотечний кредит приймає виконавчий орган кредитодавця.
Кредитодавець самостійно визначає кількість діючих договорів
про іпотечний кредит, зобов'язання за якими підлягають
реформуванню, та вимоги до них з урахуванням строків дії договорів
та розміру зобов'язань за ними.
До консолідованого іпотечного боргу можуть бути включені
тільки зобов'язання за договорами про іпотечний кредит на
придбання, будівництво або реконструкцію нерухомості, забезпечені
іпотекою.
Консолідований іпотечний борг має об'єднувати зобов'язання не
менш як трьох боржників. ( Частина четверта статті 12 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
Кредитодавець має право вилучати зобов'язання з
консолідованого іпотечного боргу за одними договорами про
іпотечний кредит та замінювати їх на зобов'язання за іншими
подібними договорами, а також одночасно змінювати склад
відповідного іпотечного пулу.
У консолідований іпотечний борг кредитодавець може включити
тільки зобов'язання, які мають однакові умови договорів про
іпотечний кредит, умови іпотечних договорів та інші умови, перелік
яких визначає кредитодавець.
Не підлягають реформуванню в консолідований іпотечний борг
зобов'язання, забезпечені іпотекою, предмет якої перебуває у
власності обмежено дієздатних чи недієздатних осіб, а також
зобов'язання, забезпечені наступною іпотекою.
Стаття 13. Операції з консолідованим іпотечним боргом
Кредитодавець, після реформування у консолідований іпотечний
борг зобов'язань за договорами про іпотечний кредит і об'єднання
відповідних іпотек в іпотечний пул, має право проводити операції з
відчуження іпотечних активів.
Операція з продажу іпотечних активів може бути зворотною,
якщо другий кредитодавець зобов'язується у визначений договором
строк продати першому кредитодавцю придбані у нього іпотечні
активи, а перший кредитодавець зобов'язується купити такі активи
на умовах цього договору. Строк, протягом якого іпотечні активи
належать другому кредитодавцю, є строком відчуження іпотечних
активів.
Розділ III
ІПОТЕЧНІ СЕРТИФІКАТИ
Стаття 14. Вимоги до сертифікатів
Кредитодавець, який є власником іпотечних активів, має право
випустити сертифікати на умовах відповідно до цього Закону.
Сертифікати мають строк обігу, сертифікати з фіксованою
дохідністю - номінальну вартість, сертифікати участі - частку
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат.
Номінальна вартість та строк обігу сертифікатів одного випуску
мають бути однаковими. Номінальна вартість може бути встановлена в
національній валюті з урахуванням інфляційного застереження.
( Частина друга статті 14 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 )
від 15.12.2005 )
Строк обігу сертифікатів одного випуску не може перевищувати
строк існування іпотечних активів, які є забезпеченням цього
випуску, та строку відчуження іпотечних активів.
Обов'язковими реквізитами сертифіката мають бути:
слова "іпотечний сертифікат" як складова частина його назви;
повна назва й місцезнаходження емітента;
вид сертифіката (іменний або на пред'явника);
для іменних сертифікатів: назва і юридична адреса власника -
для юридичних осіб або прізвище, ім'я, по батькові та номер і
серія паспорта громадянина України або паспортного документа
іноземця - для фізичних осіб; { Абзац п'ятий частини четвертої
статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5492-VI
( 5492-17 ) від 20.11.2012 }
номер та серія сертифіката;
номінальна вартість сертифіката з фіксованою дохідністю або
частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один
сертифікат участі на дату реєстрації випуску; ( Абзац сьомий
частини четвертої статті 14 в редакції Закону N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
строк обігу сертифіката, порядок та строк виплати платежів;
інформація про забезпечення даного випуску сертифіката;
інформація про страхування власника сертифіката від валютних
та інших ризиків відповідно до цього Закону;
підпис керівника емітента або уповноваженої на це особи
емітента;
скріплення печаткою (за її наявності).
Стаття 15. Різновиди сертифікатів
Іпотечні сертифікати можуть бути випущені у вигляді:
сертифікатів із фіксованою дохідністю;
сертифікатів участі.
Введення нових різновидів сертифікатів можливе тільки шляхом
внесення змін до цього Закону.
Розділ IV
ПРОЦЕДУРА ЕМІСІЇ ІПОТЕЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ
Стаття 16. Етапи емісії сертифікатів
Процедура емісії сертифікатів включає такі етапи:
одержання дозволу на здійснення емісії сертифікатів;
прийняття емітентом рішення про випуск сертифікатів;
формування або придбання іпотечних активів і підготовка
інформації про випуск сертифікатів;
визначення фінансової установи, яка буде виконувати функції
управителя;
визначення банків, які будуть виконувати функції керуючих
іпотекою;
затвердження емітентом інформації про випуск сертифікатів;
державна реєстрація інформації про випуск сертифікатів та
випуску сертифікатів;
оформлення глобального сертифіката, який має відповідати
загальному обсягу випуску, і передача його на зберігання до
обраного емітентом депозитарію (для бездокументарної форми
випуску);
оприлюднення інформації про випуск сертифікатів;
замовлення для виготовлення бланків іпотечних сертифікатів
(для документарної форми випуску); ( Абзац одинадцятий частини
першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
розміщення сертифікатів;
реєстрація звіту про підсумки випуску сертифікатів;
оприлюднення звіту про підсумки випуску сертифікатів.
Емітент приймає рішення про випуск іпотечних сертифікатів
після отримання від відповідного державного органу дозволу на
право здійснення емісії сертифікатів. ( Частина друга статті 16 в
редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
Стаття 17. Умови випуску та обігу сертифікатів
Рішення про випуск сертифікатів, умови випуску, обігу та
розрахунків за ними приймає виконавчий орган емітента та оформлює
це рішення протоколом.
Інформація про випуск сертифікатів та випуск сертифікатів
підлягають реєстрації у Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
Емітент сертифікатів зобов'язаний після реєстрації
оприлюднити інформацію про випуск сертифікатів шляхом її
розміщення у друкованих засобах масової інформації.
Випуск сертифікатів здійснюється з додержанням таких вимог:
загальний розмір емісії сертифікатів не може перевищувати
вартість іпотечних активів;
строк обігу сертифікатів не може перевищувати строк дії
договорів про іпотечний кредит, реформованих в іпотечні активи,
які є забезпеченням випуску сертифікатів, строку існування
іпотечних активів та строку відчуження іпотечних активів;
загальна номінальна вартість сертифікатів з фіксованою
дохідністю або вартість іпотечних активів, що є забезпеченням
випуску сертифікатів участі, випущених емітентом, не може
перевищувати 50-кратного розміру власного капіталу емітента;
( Абзац четвертий частини четвертої статті 17 в редакції Закону
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
обсяг здійснюваного випуску сертифікатів має бути не менше
суми, еквівалентної 100 тисячам євро за курсом Національного банку
України на день прийняття рішення про випуск сертифікатів;
ризики за усіма зобов'язаннями, які підлягають об'єднанню у
консолідований іпотечний борг, застраховані відповідно до вимог
цього Закону.
Обслуговування операцій та проведення розрахунків за
операціями з сертифікатами здійснюються відповідно до розпоряджень
власника цих сертифікатів або внаслідок виконання безумовної
операції з сертифікатами та на підставі наданих документів, які є
підтвердженням правомірності здійснення цих операцій.
Якщо емітентом є небанківська фінансова установа, кошти за
розміщені сертифікати акумулюються на рахунку, відкритому нею в
обслуговуючому банку. Якщо емітентом є банк, такі кошти він
акумулює на окремому рахунку у своєму балансі. ( Частина шоста
статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
Сертифікати є неподільними.
Виконавчий орган емітента може прийняти рішення про емісію
сертифікатів наступного випуску до закінчення строку обігу
сертифікатів попереднього випуску, якщо для кожного з випусків
сформовано окремі іпотечні активи. ( Частина восьма статті 17 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від
15.12.2005 )
У разі, якщо по закінченню строку, вказаного в інформації про
випуск сертифікатів, вони були розміщені не в повному обсязі,
емітент має провести трансформацію (перетворення) іпотечного
активу з урахуванням результатів розміщення сертифікатів цього
випуску.
Співвідношення вартості розміщених сертифікатів та вартості
трансформованих іпотечних активів, які забезпечують виконання
зобов'язань за розміщеними сертифікатами, має відповідати вимогам
цього Закону.
Після завершення такої трансформації емітент зобов'язаний
оприлюднити скориговану з її урахуванням інформацію про випуск
сертифікатів, надіслати таку інформацію усім власникам
сертифікатів даного випуску та повідомлення в Національну комісію
з цінних паперів та фондового ринку.
Стаття 18. Випуски сертифікатів
Емісія сертифікатів здійснюється окремими випусками. За
кожним випуском сертифікатів емітент має прийняти окреме рішення
про випуск.
Рішенням про випуск сертифікатів може бути передбачений
розподіл випуску на транші. Транш - частина одного випуску
сертифікатів, розміщена в рамках обсягу даного випуску в будь-яку
дату протягом періоду розміщення сертифікатів даного випуску, що
не збігається з датою початку розміщення даного випуску.
В разі, якщо розміщення сертифікатів відповідно до інформації
про випуск цих сертифікатів передбачено окремими траншами, емітент
реєструє звіт про розміщення кожного траншу випуску з урахуванням
відповідної трансформації іпотечного активу.
Емітент може затвердити інформацію про випуск сертифікатів
тільки після формування забезпечення цього випуску.
Стаття 19. Інформація про випуск іпотечних сертифікатів
Інформація про умови випуску іпотечних сертифікатів є
публічною пропозицією щодо укладання договору управління
іпотечними активами.
Інформація про випуск сертифікатів з фіксованою дохідністю
крім відомостей, передбачених законодавством України про цінні
папери, має містити:
основні умови договорів про іпотечний кредит, зобов'язання за
якими реформовані у консолідований іпотечний борг;
сукупну оціночну вартість іпотечного пулу та його опис;
перелік випусків сертифікатів, які раніше забезпечувалися цим
іпотечним активом;
засвідчення того, що основні зобов'язання за договорами про
іпотечний кредит реформовано відповідно до вимог цього Закону;
положення про можливість заміни частини іпотечних активів на
інші основні зобов'язання, забезпечені іпотеками, в порядку і на
умовах, встановлених цим Законом і рішенням про випуск
сертифікатів;
перелік усіх керуючих іпотекою та обсяги іпотечних активів,
які вони обслуговують (у разі якщо випуск забезпечують декілька
консолідованих іпотечних боргів);
інформацію про ставку доходу за сертифікатами;
механізм виконання емітентом умов інформації про випуск
сертифікатів з фіксованою дохідністю;
відомості щодо страхування ризиків, визначених цим Законом;
умови страхування валютних ризиків власників сертифікатів,
якщо таке страхування передбачено емітентом;
дати початку та завершення відкритої підписки;
умови обігу, порядок відчуження та реєстрації права
власності.
До обов'язкових положень інформації про випуск сертифікатів
участі належать:
загальна сума іпотечних активів, які забезпечують випуск
сертифікатів;
частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один
сертифікат участі на дату реєстрації випуску; ( Частину третю
статті 19 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
інформація про можливість призначення емітентом управителя
або його заміни;
інформація про управителя;
визначення обмеження права довірчої власності управителя;
інформація про перших кредиторів за договорами про іпотечний
кредит, основні зобов'язання за якими реформовані в іпотечні
активи;
перелік усіх керуючих іпотекою та обсяги іпотечних активів,
які вони обслуговують (у разі якщо випуск забезпечують декілька
консолідованих іпотечних боргів);
дати початку та завершення відкритої підписки на сертифікати
участі;
узагальнені відомості щодо іпотечних активів (строк дії
договорів про іпотечний кредит, характеристики наданої в іпотеку
нерухомості);
інформація про фактичне виконання основних зобов'язань за
договорами про іпотечний кредит, реформованими в іпотечний актив;
умови та порядок виплати платежів за сертифікатами;
механізм виконання емітентом умов інформації про випуск
сертифікатів;
відомості щодо забезпечення мінімальної дохідності за
сертифікатами та її розмір;
умови обігу, порядок відчуження та реєстрації права власності
на сертифікати;
перелік функцій, які виконує керуючий іпотекою;
розмір винагороди управителя;
розмір винагороди керуючого іпотекою;
попередження щодо ризиків дострокового виконання основних
зобов'язань, які становлять іпотечний актив, що приймає на себе
власник сертифікатів участі.
Стаття 20. Операції з сертифікатами
Розміщення сертифікатів здійснюється шляхом проведення
відкритого продажу. ( Частина перша статті 20 в редакції Закону
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
Сертифікати підлягають вільному обігу.
Обслуговування обігу сертифікатів, у тому числі депозитарну
діяльність щодо цих цінних паперів, здійснює обраний емітентом або
управителем банк, який обслуговує іпотечні активи, в Національній
депозитарній системі відповідно до законодавства України.
( Частина третя статті 20 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 )
від 15.12.2005 )
Розрахунковим банком щодо операцій з іпотечними сертифікатами
має бути банк, обраний емітентом.
Оплата сертифікатів при їх розміщенні здійснюється тільки
грошовими коштами.
Юридичні та фізичні особи мають право купувати та продавати
сертифікати за ринковою ціною та здійснювати з ними інші операції,
що не суперечать інформації про випуск сертифікатів та вимогам
закону.
Сертифікати, випущені одним емітентом, можуть підлягати
конвертації, якщо це передбачено інформацією про випуск
сертифікатів.
Конвертація сертифікатів здійснюється емітентом шляхом
вилучення з обігу сертифікатів одного випуску, їх анулювання та
обміну на сертифікати іншого випуску. Конвертації також підлягають
цінні папери, випущені емітентом з метою придбання (набуття) права
вимоги за договорами про іпотечний кредит, забезпеченими іпотекою,
які були в обігу до набрання чинності цим Законом.
Облік та перехід прав власності за іпотечними сертифікатами
здійснюється відповідно до Закону України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ). Сертифікати можуть бути передані
власнику тільки після повної оплати їх вартості. ( Частина дев'ята
статті 20 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
Договори щодо сертифікатів не підлягають обов'язковому
нотаріальному посвідченню.
Стаття 21. Форма випуску сертифікатів
Сертифікати можуть бути випущені в одній з таких форм:
іменні сертифікати документарної форми випуску (іменні
документарні сертифікати);
іменні сертифікати бездокументарної форми випуску (іменні
бездокументарні сертифікати);
сертифікати на пред'явника документарної форми випуску
(документарні сертифікати на пред'явника).
Форма випуску сертифікатів установлюється рішенням про випуск
сертифікатів. Сертифікати одного випуску мають одну форму випуску.

( Частину третю статті 21 виключено на підставі Закону
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )

Вимоги щодо виготовлення бланків сертифікатів затверджує
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Виготовлення бланків сертифікатів здійснюється тільки на
державних спеціалізованих підприємствах відповідно до встановлених
законодавством вимог.

( Частину шосту статті 21 виключено на підставі Закону
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )

У разі емісії сертифікатів у бездокументарній формі на кожний
випуск сертифікатів емітент оформлює глобальний сертифікат.
( Частина сьома статті 21 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 )
від 15.12.2005 )
Форма випуску сертифікатів може бути змінена в порядку,
встановленому законодавством України.
Стаття 22. Реєстрація прав власності на сертифікати ( Назва статті 22 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від
15.12.2005 )
Ведення реєстру власників іменних іпотечних сертифікатів
здійснює обраний емітентом або управителем банк, який обслуговує
іпотечні активи, з урахуванням вимог законодавства, без отримання
ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
незалежно від кількості власників таких сертифікатів. ( Частина
перша статті 22 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від
15.12.2005 )
Власники сертифікатів реалізують свої права на отримання всіх
платежів через емітента, який є розпорядником платежів, або через
призначеного ним управителя.

( Частину третю статті 22 виключено на підставі Закону
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )

Стаття 23. Особливості сертифікатів з фіксованою дохідністю
Сертифікати з фіксованою дохідністю - це сертифікати, які
відповідно до цього Закону забезпечені іпотечними активами та
посвідчують такі права власників:
право на отримання номінальної вартості в передбачені умовами
випуску сертифікатів терміни;
право на отримання процентів за сертифікатами на умовах
інформації про випуск сертифікатів;
право на задоволення вимог - у разі невиконання емітентом
прийнятих на себе зобов'язань - з вартості іпотечних активів, що є
забезпеченням випуску сертифікатів з фіксованою дохідністю,
переважно перед іншими кредиторами емітента.
Забезпечення випуску сертифікатів з фіксованою дохідністю
емітент має сформувати з урахуванням вимог статей 37 і 38 цього
Закону.
Виконання зобов'язань за одним випуском сертифікатів з
фіксованою дохідністю можуть забезпечувати один або декілька
консолідованих іпотечних боргів.
У разі, якщо при реалізації права на задоволення вимог за
рахунок іпотечних активів їх загальна вартість буде меншою, ніж
загальна вартість зобов'язань емітента за сертифікатами з
фіксованою дохідністю, задоволення вимог власників сертифікатів у
частині, що перевищує вартість іпотечних активів за цими
договорами, проводиться за рахунок власного майна емітента.
Ризик дострокового виконання основних зобов'язань,
реформованих у консолідований іпотечний борг, приймає на себе
емітент сертифікатів з фіксованою дохідністю, про що обов'язково
повідомляється в інформації про випуск сертифікатів.
Дострокове виконання емітентом зобов'язань за сертифікатами з
фіксованою дохідністю може бути здійснено тільки в разі, якщо це
передбачено в інформації про випуск сертифікатів.
У разі призначення або заміни управителя власники
сертифікатів мають право пред'явити сертифікати для дострокового
погашення.
Емітент зобов'язаний інформувати власників сертифікатів з
фіксованою дохідністю про дострокове виконання зобов'язань за
сертифікатами даного випуску та порядок їх погашення шляхом
розсилки письмового повідомлення та публікації у друкованих
засобах масової інформації у строк не пізніше 10 днів з дня
прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску.
Стаття 24. Особливості сертифікатів участі
Сертифікат участі є іменним цінним папером.
Сертифікати участі - це сертифікати, які відповідно до цього
Закону забезпечені іпотеками та посвідчують частку його власника у
платежах за іпотечними активами.
Власник сертифікатів участі має такі права:
право на отримання частки у платежах за іпотечними активами
відповідно до договору про придбання сертифікатів;
право на задоволення вимог - у разі невиконання емітентом
взятих на себе зобов'язань - з вартості іпотечних активів, які
знаходяться у довірчій власності управителя.
Виконання зобов'язань за одним випуском сертифікатів участі
можуть забезпечувати один або декілька консолідованих іпотечних
боргів.
Виплати за сертифікатами участі здійснюються відповідно до
інформації про випуск таких сертифікатів.
Платежі за сертифікатами участі мають бути меншими, ніж
платежі за іпотечними активами, на суму винагороди за управління
іпотечними активами відповідно до статті 32 цього Закону та
обслуговування цих активів відповідно до статті 33 цього Закону.
Власник сертифікатів участі приймає на себе ризик
дострокового виконання зобов'язань боржниками за договорами про
іпотечний кредит, реформованими в іпотечний актив, про що
обов'язково зазначається в інформації про випуск сертифікатів.
Строк обігу сертифікатів участі має відповідати строку
виконання зобов'язань за договорами про іпотечний кредит, що
реформовані в іпотечні активи, та строку відчуження іпотечних
активів.
Строк розміщення сертифікатів участі або передбаченого
умовами інформації про випуск сертифікатів траншу випуску має бути
не більшим ніж 30 днів.
Періодичність виплат за сертифікатами участі встановлюється
умовами їх випуску.
Платежі за сертифікатами участі їх власники отримують після
розподілу відповідно до цього Закону коштів, що надійшли за
іпотечними активами.
Власник сертифікатів участі у разі, якщо емітент своїми діями
або бездіяльністю порушує його права і законні інтереси, вправі
звернутися до органу, який здійснив реєстрацію випуску
сертифікатів, з вимогою про проведення перевірки діяльності
емітента.
У разі невиконання або неналежного виконання емітентом
зобов'язань за сертифікатами участі власники цих сертифікатів
вправі в судовому порядку вимагати призначення або заміни
управителя.
У разі призначення або заміни управителя власники
сертифікатів мають право пред'явити сертифікати для дострокового
погашення.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »