Документ 988_007, поточна редакція — Редакція від 01.01.2011


     Хоча Інкотермс-2000  не торкаються багатьох із цих традиційно 
використовуваних варіантів, преамбули до деяких торговельних
термінів все ж попереджають сторони про необхідність спеціальних
умов договору у випадку бажання сторін вийти за межі умов
Інкотермс: - EXW - додатковий обов'язок продавця завантажити товар на
транспортний засіб покупця; - CIF/CIP - потреба покупця в додатковому страхуванні; - DEQ - додатковий обов'язок продавця щодо сплати витрат
після розвантаження. У деяких випадках продавці й покупці посилаються на
комерційну практику рейсових (контейнерних) і чартерних
перевезень. За цих обставин необхідно чітко розрізняти
зобов'язання сторін за договором перевезення і їх взаємні
обов'язки за договором купівлі-продажу. На жаль, відсутні
авторитетні визначення таких виразів, як "лінійні умови" й
"портові збори". Розподіл витрат згідно відповідних умов може
відрізнятися в різних місцях і періодично змінюватися. Сторонам
рекомендується чітко вказати в договорі купівлі-продажу, як ці
витрати повинні розподілятися між ними. Вирази, часто використовувані в чартер-партіях, такі як
"Франко-борт укладено", "Франко-борт укладено та впорядковано",
іноді використовуються в договорах купівлі-продажу для точного
пояснення того, якою мірою продавець за умовами FOB повинний
виконати укладення товару та розміщення його на борту судна. У
випадку додавання цих слів, у договорі купівлі-продажу необхідно
роз'яснити, чи відносяться додаткові обов'язки тільки до витрат
або й до ризиків теж. Як уже зазначалося, було докладено всіх зусиль для
відображення в термінах Інкотермс найпоширенішої комерційної
практики. Проте в деяких випадках - особливо там, де
Інкотермс-2000 відрізняються від Інкотермс-1990 ( v0a23697-90 ) -
сторони можуть захотіти іншої дії умов за торговельними термінами.
Їм нагадуватиметься про можливі варіанти у преамбулі до термінів,
указуючи на них словом "Проте" або "Однак".
12. ЗВИЧАЇ ПОРТУ ЧИ ПЕВНОЇ СФЕРИ ТОРГІВЛІ
Оскільки Інкотермс утворюють набір термінів-умов для
використання в різних галузях торгівлі та регіонах, точно
визначити обов'язки сторін назавжди й для всіх неможливо. Тому до
певної міри необхідно посилатися на звичаї порту чи певної сфери
торгівлі, або практику, яку могли встановити самі сторони в своїх
попередніх відносинах (пор. зі ст. 9 Конвенції ООН 1980 року про
договори міжнародної купівлі-продажу товарів ( 995_003 ).
Звичайно, бажано, щоб продавці та покупці постійно підтримували
належну двосторонню поінформованість щодо таких звичаїв під час
переддоговірних переговорів, і при виникненні неясностей
висвітлювали своє правове становище у відповідних статтях своїх
договорів купівлі-продажу. Такі спеціальні умови конкретного
договору замінюватимуть чи змінюватимуть усе сформульоване в
умовах різноманітних термінів Інкотермс в якості правил
тлумачення.
13. ВИБІР ПОКУПЦЕМ МІСЦЯ ВІДПРАВЛЕННЯ
У деяких ситуаціях може виявитися неможливим на момент
укладення договору купівлі-продажу прийняти точне рішення щодо
конкретного пункту чи навіть місця, до яких продавець повинен
доставити товар для перевезення. Наприклад, на цій стадії можуть
бути зазначені просто район чи досить велика територія, наприклад,
морський порт. Після цього звичайно робиться застереження про
право чи обов'язок покупця пізніше назвати більш конкретний пункт
у зазначених рамках. Якщо покупець зобов'язаний назвати конкретний
пункт відповідно до вищевикладеного, невиконання цього може
призвести до покладення на нього ризиків і додаткових витрат, що
можуть стати наслідком такого невиконання (статті Б.5/Б.7 усіх
термінів). Крім того, невикористання покупцем свого права
зазначити такий пункт може надати продавцю право вибрати пункт,
найбільш підхожий для своїх цілей (FCA стаття А.4).
14. МИТНЕ ОЧИЩЕННЯ
Термін "митне очищення" викликав різночитання. Тому при
кожному посиланні на обов'язок продавця або покупця виконати
зобов'язання, пов'язані з проходженням товару через митницю країни
експорту або імпорту, зараз указується, що цей обов'язок охоплює
не тільки оплату мита і всіх інших зборів, але також виконання й
оплату будь-яких адміністративних дій, пов'язаних із проходженням
товару через митницю та сповіщенням органів влади щодо цього.
Далі, подекуди вважалося, хоч і цілком неправомірно, непотрібним
застосовувати терміни, що торкаються обов'язку митного очищення
товару, у випадках, коли (як, наприклад, у межах Європейського
Союзу чи інших зон вільної торгівлі) обов'язки щодо сплати митних
платежів та обмеження щодо імпорту чи експорту відсутні. Для
прояснення цих ситуацій у статті А.2 і Б.2, А.6 і Б.6 відповідних
термінів Інкотермс були включені слова "де це належить", щоб
терміни використовувалися без будь-яких двозначностей у випадках,
коли митні процедури не потрібні. Звичайно бажано, щоб митне
очищення організовувала сторона, що має постійне місцезнаходження
в країні, де має відбуватися це очищення, або принаймні особа, що
діє там від імені цієї сторони. Таким чином, експортер, як
правило, повинен проводити очищення товару для експорту, а
імпортер - для імпорту. Інкотермс-1990 ( v0a23697-90 ) відходили
від цього принципу в торговельних термінах EXW і FAS (обов'язок
експортного очищення товару на покупці) та DEQ (обов'язок
імпортного очищення на продавці), але в редакції Інкотермс-2000
терміни FAS і DEQ покладають обов'язок митного очищення товару для
експорту на продавця, а для імпорту - відповідно на покупця.
Термін же EXW, що покладає мінімальні обов'язки на продавця, був
залишений без змін (обов'язок очищення товару для експорту
покладається на покупця). За терміном DDP продавець безпосередньо
погоджується зробити те, що випливає з самої розшифровки назви
терміна - "Доставлено, мито оплачене", тобто очистити товар для
імпорту і сплатити будь-які збори, що випливають із цього.
15. ПАКУВАННЯ
У більшості випадків сторони заздалегідь знають, яка упаковка
необхідна для безпечного перевезення товару в місце призначення.
Однак через те, що обов'язки продавця упакувати товар можуть
значно варіюватися залежно від засобу та тривалості планованого
перевезення, було визнано за необхідне передбачити обов'язок
продавця упакувати товар відповідно умовам транспортування, але
тільки в тій мірі, в якій йому до укладення договору
купівлі-продажу стали відомі обставини, пов'язані з
транспортуванням (пор. з ст. ст. 35(1) і 35(2)(b) Конвенції ООН
1980 року про договори міжнародної купівлі-продажу товарів
( 995_003 ), згідно яких товар, включаючи упаковку, повинен бути
"придатний для будь-якої конкретної цілі, про яку продавцю було
прямо чи посередньо повідомлено під час укладання договору, за
винятком тих випадків, коли з обставин випливає, що покупець не
покладався або що для нього було нерозумним покладатися на
компетентність і судження продавця").
16. ОГЛЯД ТОВАРУ
У багатьох випадках покупцю можна рекомендувати домовитися
щодо огляду товару до або в момент його передачі продавцем для
перевезення (так званий передвідвантажувальний огляд). Якщо в
договорі не передбачено інше, покупець самостійно несе витрати
такого огляду, що проводиться в його власних інтересах. Проте,
якщо огляд проводиться з метою надання продавцю можливості
виконати будь-які обов'язкові правила, застосовані до експорту
товару в його власній країні, продавець повинен сам оплатити такий
огляд, за винятком договорів за терміном EXW, тому що при
застосуванні останнього витрати такого огляду лежать на покупцеві.
17. ВИДИ ТРАНСПОРТУ ТА ВІДПОВІДНІ ЇМ ТЕРМІНИ ІНКОТЕРМС-2000
Будь-який вид транспорту
------------------------------------------------------------ |Група E|EXW|Франко-завод (... назва місця) | |-------+---+----------------------------------------------| |Група F|FCA|Франко-перевізник (... назва місця) | |-------+---+----------------------------------------------| |Група C|CPT|Фрахт/перевезення оплачені до | | | |(... назва місця призначення) | | |CIP|Фрахт/перевезення та страхування оплачені до | | | |(... назва місця призначення) | |-------+---+----------------------------------------------| |Група D|DAF|Поставка до кордону (... назва місця поставки)| | |DDU|Поставка без сплати мита | | | |(... назва місця призначення) | | |DDP|Поставка зі сплатою мита | | | |(... назва місця призначення) | ------------------------------------------------------------
Виключно морський і внутрішній водний транспорт
--------------------------------------------------------------- |Група F|FAS|Франко вздовж борту судна | | | |(... назва порту відвантаження) | | |FOB|Франко-борт (... назва порту відвантаження) | |-------+---+-------------------------------------------------| |Група C|CFR|Вартість і фрахт (... назва порту призначення) | | |CIF|Вартість, страхування та фрахт | | | |(... назва порту призначення) | |-------+---+-------------------------------------------------| |Група D|DES|Поставка з судна (... назва порту призначення) | | |DEQ|Поставка з причалу (... назва порту призначення) | ---------------------------------------------------------------
18. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
У деяких випадках преамбула того чи іншого терміна містить
рекомендації щодо його застосування чи незастосування. Це особливо
важливо при виборі між термінами FCA і FOB. На жаль, комерсанти
продовжують застосовувати термін FOB там, де він цілком
недоречний, цим змушуючи продавця нести ризики після передачі
товару перевізнику, названому покупцем. Термін же "FOB" можна
застосовувати тільки тоді, коли здійснення поставки товару
передбачається після переходу "через поручні судна" чи, в
будь-якому випадку, на судно, а не шляхом передачі перевізнику для
наступного завантаження на судно, наприклад, складеним у
контейнери чи завантаженим на вантажівки або в фури для їх
поромного перевезення методом "з колес на колеса". Відповідно, у
преамбулі до терміна FOB було зроблено наполегливе попередження
про недоречність застосування цього терміна, коли сторони не мають
намірів щодо здійснення поставки в момент переходу товару через
поручні судна. Трапляється, що сторони помилково застосовують терміни,
призначені для перевезення товарів морем, і тоді, коли мають на
увазі інший вид транспорту. Це може поставити продавця в невдале
положення, коли він не може виконати своє зобов'язання щодо
надання покупцю відповідного документа (наприклад, коносаменту,
морської накладної чи їх електронного еквіваленту). Таблиця,
наведена вище в параграфі 17, показує, який термін Інкотермс-2000
слід використовувати для якого виду транспорту. Крім того, у
преамбулі до кожного терміна вказується, чи може він
використовуватися для всіх видів транспорту чи тільки для водного.
19. КОНОСАМЕНТ І ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ
Традиційно бортовий коносамент є єдиним прийнятним
документом, який може надавати продавець відповідно до термінів
CFR і CIF. Коносамент виконує три важливі функції, як-от: - доказ поставки товару на борт судна; - доказ укладення договору перевезення; - засіб передання прав на товар у дорозі іншій стороні шляхом
передачі їй паперового документа. Інші транспортні документи, крім коносаменту, будуть
виконувати перші дві з зазначених функцій, але не матимуть впливу
на процес доставки товару в місце призначення й не даватимуть
можливості покупцю продати товар у дорозі шляхом передачі
документів своєму покупцю. Натомість, інші транспортні документи
вказуватимуть сторону, що має право на одержання товару в місці
призначення. Той факт, що володіння коносаментом вимагається для
одержання товарів від перевізника в місці призначення, особливо
ускладнює його заміну електронними засобами зв'язку. По-друге, звичайно коносамент виписується у декількох
оригіналах, але, безперечно, дуже важливо, щоб покупцю або банку,
що діє відповідно до його інструкцій при здійсненні виплат
продавцю, було забезпечено передачу продавцем всіх оригіналів (так
званого "повного комплекту"). Це є також вимогою Уніфікованих
правил та звичаїв Міжнародної торгової палати для документарних
акредитивів ( 988_003 ) /ICC Uniform Customs and Practice for
Documentary Credits ("UCP"); версія, що діє на дату публікації
Інкотермс-2000, позначається як публікація МТП номер 500). Транспортні документи повинні засвідчувати не тільки доставку
товару перевізнику, але й те, що товар, наскільки може підтвердити
перевізник, був отриманий у повній справності й доброму стані.
Будь-який запис у транспортних документах, який би вказував, що
товар був отриманий в іншому стані, робить документ "нечистим" і,
таким чином, неприйнятним відповідно до UCP. Незважаючи на особливу юридичну природу коносаменту,
очікується його заміщення електронними засобами в найближчому
майбутньому. Вже версія Інкотермс 1990 року ( v0a23697-90 )
належним чином врахувала це очікуване вдосконалення. Згідно статей
А.8 термінів, паперові документи можуть бути замінені електронними
повідомленнями за умови, що сторони домовилися підтримувати
зв'язок в електронній формі. Такі повідомлення можуть передаватися
безпосередньо зацікавленій стороні або через третю особу, що надає
послуги, що створюють додаткову вартість. Однією з таких корисних
послуг, що може бути надана третьою особою, є реєстрація
послідовних володільців коносаменту. Системи, що надають такі
послуги, напр., т. зв. служба БОЛЕРО, можуть вимагати подальшого
ствердження відповідними юридичними нормами та принципами, як
вказують Правила електронних коносаментів Міжнародного Морського
Комітету 1990 року (Comite Maritime International 1990 Rules for
Electronic Bills of Lading) та статті 16 - 17 Типового закону
UNCITRAL про електронну торгівлю (UNCITRAL Model Law on Electronic
Commerce).
20. НЕПЕРЕДАВАНІ ТРАНСПОРТНІ ДОКУМЕНТИ ЗАМІСТЬ КОНОСАМЕНТІВ
За останні роки було досягнуто значного спрощення
документообігу. Коносаменти часто заміняються непередаваними
документами, подібними до використовуваних в інших перевезеннях,
ніж морські. Ці документи називаються "морськими накладними",
"контейнерними накладними", "вантажними розписками" або варіантами
таких виразів. Непередавані документи цілком придатні для
використання, за винятком випадків, коли покупець хоче продати
товар у дорозі шляхом передачі паперового документа новому
покупцю. Щоб це стало можливим, обов'язково має бути збережений
обов'язок продавця надати коносамент відповідно до умов CFR і CIF.
Проте якщо договірні сторони знають, що покупець не планує продажу
транзитного товару, вони можуть спеціально домовитися про
звільнення продавця від обов'язку надати коносамент, або, навпаки,
застосовувати терміни CPT і CIP, де немає вимоги про надання
коносаменту.
21. ПРАВО ДАВАТИ ВКАЗІВКИ ПЕРЕВІЗНИКУ
Покупець, що сплачує ціну товару відповідно до "C"-терміна,
повинен забезпечити позбавлення продавця можливості після
одержання оплати розпоряджатися товаром шляхом надання нових
вказівок перевізнику. Деякі транспортні документи, використовувані
для окремих видів транспорту (повітряний, дорожній або
залізничний), пропонують договірним сторонам можливість
перешкоджати продавцю у видачі таких нових вказівок перевізнику
шляхом забезпечення покупця окремим оригіналом чи дублікатом
накладної. Однак документи, використовувані замість коносаментів у
морських перевезеннях, як правило, не містять такої "блокуючої"
функції. Міжнародний Морський Комітет (СМІ) виправив цей недолік
вищевказаних документів при виданні в 1990 році "Єдиних правил
морських накладних" (Uniform Rules for Sea Waybills), що
дозволяють сторонам включити умову "без права розпорядження", за
якою продавець відмовляється від права розпоряджатися товаром
через надання вказівок перевізнику щодо доставки товару іншій
особі чи в інше місце, ніж зазначено в накладній.
22. АРБІТРАЖ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ
Договірні сторони, що бажають мати можливість звернутися до
Арбітражного суду при МТП у випадку виникнення розбіжностей між
собою, повинні спеціально і чітко домовитися про арбітраж
Міжнародної торгової палати у своєму контракті або, за відсутності
єдиного договірного документа, шляхом обміну повідомленнями, що
складатиме угоду між ними. Факт включення одного або декількох
термінів Інкотермс у договір чи пов'язане з цим листування сам по
собі НЕ утворює домовленості про можливість звернутися до
арбітражу МТП. МТП рекомендує таке стандартне арбітражне
застереження: "Будь-які спори, що виникають з цього договору або в
зв'язку з ним, підлягають остаточному врегулюванню у відповідності
з Арбітражним Регламентом Міжнародної торгової палати ( 988_008 ),
одним або кількома арбітрами, призначеними у відповідності з
зазначеним Регламентом".
EXW EX WORKS (... named place) ФРАНКО-ЗАВОД (... назва місця)
Термін "франко-завод" означає, що продавець вважається таким,
що виконав свої зобов'язання щодо поставки, в момент, коли він
надав товар у розпорядження покупця на площах свого підприємства
чи в іншому названому місці (наприклад, на заводі, фабриці, складі
і т. ін.), без здійснення митного очищення товару для експорту та
завантаження його на будь-який приймаючий транспортний засіб. Таким чином, цей термін покладає мінімальні обов'язки на
продавця, а покупець несе всі витрати і ризики у зв'язку з
перевезенням товару з площ продавця до місця призначення. Однак, якщо сторони бажають покласти на продавця обов'язки
щодо завантаження товару в місці відправлення та всі ризики й
витрати такого вантаження, це має бути чітко обумовлено шляхом
включення відповідного застереження до договору купівлі-продажу.
Цей термін не слід застосовувати, коли покупець не в змозі
виконати експортні формальності, прямо чи посередньо. За таких
обставин має застосовуватися термін FCA, за умови, що продавець
погоджується нести витрати й ризики, пов'язані з завантаженням
товару.
А. Обов'язки продавця
А.1. Надання товару у відповідності з договором
Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним
рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним
повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,
а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися
за договором.
А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Продавець зобов'язаний, на прохання, за рахунок і на ризик
покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні, де це належить,
будь-якої експортної ліцензії або іншого офіційного дозвільного
документа, необхідного для здійснення експорту товару.
А.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
А.4. Поставка
Продавець зобов'язаний надати товар у розпорядження покупця в
названому місці поставки, без завантаження на будь-який приймаючий
транспортний засіб, в узгоджений день чи в межах погодженого
періоду або, якщо такого часу не обумовлено, у строк, звичайний
для поставки аналогічних товарів. Якщо сторони не узгодили
конкретної точки в межах названого місця поставки, і наявні
декілька придатних для цього точок, продавець може вибрати таку
точку в межах місця поставки, яка найбільш відповідає його цілям.
А.5. Перехід ризиків
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,
нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту
здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.
А.6. Розподіл витрат
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6,
нести всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту здійснення його
поставки у відповідності з статтею А.4.
А.7. Повідомлення покупцю
Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення
щодо часу і місця, коли і де товар буде наданий у розпорядження
останнього.
А.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Немає зобов'язань.
А.9. Перевірка - упаковка - маркування
Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо
перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,
кількості), необхідними для надання товару в розпорядження
покупця. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити
пакування товару, необхідне для перевезення товару (за винятком
випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно надавати
у розпорядження товари з такими ж характеристиками, що обумовлені
договором, без упаковки). Пакування здійснюється в тій мірі, в
якій обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби
перевезення, місце призначення), були повідомлені продавцю до
укладення договору купівлі-продажу. Упаковка повинна містити
належне маркування.
А.10. Інші обов'язки
Продавець зобов'язаний, на прохання, за рахунок і на ризик
покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких
документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень, що
видаються чи передаються у країні поставки та/або походження
товару, яких може потребувати покупець для експорту та/або імпорту
товару і, в разі необхідності, для його транзитного перевезення
через будь-яку країну. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,
інформацією, необхідною для оформлення страхування.
Б. Обов'язки покупця
Б.1. Сплата ціни
Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з
договором купівлі-продажу.
Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку експортну та імпортну ліцензію або інший
офіційний дозвільний документ і виконати, де це належить, усі
митні формальності.
Б.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
Б.4. Прийняття поставки
Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її
здійснено у відповідності з статтями А.4 і А.7/Б.7.
Б.5. Перехід ризиків
Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження
товару: - з моменту, коли він є поставленим у відповідності з статтею
А.4; - від настання погодженої сторонами дати чи дати закінчення
будь-якого періоду, встановленого для прийняття поставки, - що
виникають внаслідок неподання покупцем повідомлення згідно статті
Б.7, але за умови, що товар був належним чином індивідуалізований
за договором, тобто явно відокремлений або іншим чином визначений
як товар, що є предметом цього договору.
Б.6. Розподіл витрат
Покупець зобов'язаний сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту здійснення його
поставки у відповідності з статтею А.4; - будь-які додаткові витрати, що виникли внаслідок
невиконання покупцем обов'язку прийняти поставку товару, наданого
в його розпорядження, або дати належне повідомлення у
відповідності зі статтею Б.7, за умови, що товар був належним
чином індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений
або іншим чином визначений як товар, що є предметом цього
договору; - у випадках, де це належить, усі мита, податки й інші збори,
а також витрати на виконання митних процедур, що підлягають сплаті
при експорті. Покупець зобов'язаний відшкодувати усі витрати і збори,
сплачені продавцем при наданні допомоги згідно статті А.2.
Б.7. Повідомлення продавцю
Якщо покупець має право визначати час у рамках погодженого
періоду та/або місце прийняття поставки, то він зобов'язаний
надати продавцю необхідне повідомлення щодо них.
Б.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Покупець зобов'язаний надати продавцю належні докази
прийняття поставки.
Б.9. Огляд товару
Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким
передвідвантажувальним оглядом товару, в тому числі оглядом, що
вимагається державними органами країни експорту.
Б.10. Інші обов'язки
Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,
пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних
повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,
понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у
відповідності із згаданою статтею.
FCA FREE CARRIER (... named place) ФРАНКО-ПЕРЕВІЗНИК (... назва місця)
Термін "франко-перевізник" означає, що продавець здійснює
поставку товару, який пройшов митне очищення для експорту, шляхом
передання призначеному покупцем перевізнику у названому місці.
Слід зазначити, що вибір місця поставки впливає на зобов'язання
щодо завантаження й розвантаження товару у такому місці. Якщо
поставка здійснюється на площах продавця, продавець відповідає за
завантаження. Якщо ж поставка здійснюється в іншому місці,
продавець не несе відповідальності за розвантаження товару. Цей термін може бути застосований незалежно від виду
транспорту, включаючи змішані (мультимодальні) перевезення. Під словом "перевізник" розуміється будь-яка особа, що на
підставі договору перевезення зобов'язується здійснити або
забезпечити здійснення перевезення товару залізницею,
автомобільним, повітряним, морським, внутрішнім водним транспортом
або комбінацією цих видів транспорту. Якщо покупець призначає іншу особу, ніж перевізник, прийняти
товар для перевезення, то продавець вважається таким, що виконав
свої обов'язки щодо поставки товару з моменту його передання такій
особі.
А. Обов'язки продавця
А.1. Надання товару у відповідності з договором
Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним
рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним
повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,
а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися
за договором.
А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку експортну ліцензію або інший офіційний дозвільний
документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,
необхідні для експорту товару.
А.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення Немає зобов'язань. Проте, за наявності прохання покупця або
відповідної комерційної практики, у випадку, якщо покупець
своєчасно не дав інших указівок, продавець вправі укласти договір
перевезення на звичайних умовах за рахунок і на ризик покупця. У будь-якому випадку продавець може відмовитися від укладання
такого договору. В такому разі він повинний негайно сповістити про
це покупця.
б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
А.4. Поставка
Продавець зобов'язаний надати товар перевізнику або іншій
особі, призначеній покупцем або обраній продавцем у відповідності
зі статтею А.3 "а", у названому місці у день чи в межах періоду,
що узгоджені сторонами для здійснення поставки. Поставка вважається здійсненою, а) якщо названим місцем поставки є площі продавця: коли товар
завантажений на транспортний засіб, наданий перевізником, що
призначений покупцем, чи іншою особою, що діє від імені
останнього; б) якщо назване місце перебуває за межами площ продавця: коли
товар наданий у розпорядження перевізника чи іншої особи,
призначеної покупцем або обраної продавцем відповідно до статті
А.3 "а", нерозвантаженим з транспортного засобу продавця. Якщо сторони не узгодили конкретного пункту в межах названого
місця поставки, і наявні декілька придатних для цього пунктів,
продавець може вибрати пункт у межах місця поставки, який найбільш
задовольняє його цілям. За відсутності точних вказівок від покупця, продавець може
поставити товар для перевезення у спосіб, що зумовлюється видом
транспорту та/або кількістю та/або характером товару.
А.5. Перехід ризиків
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,
нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту
здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.
А.6. Розподіл витрат
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - нести всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту
здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4; - сплатити, коли це належить, витрати митних процедур, а
також усі мита, податки та інші збори, що підлягають сплаті при
експорті товару.
А.7. Повідомлення покупцю
Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про
здійснення поставки товару у відповідності зі статтею А.4. У
випадку неприйняття перевізником поставки у відповідності з
статтею А.4 в узгоджений термін, продавець зобов'язаний відповідно
сповістити про це покупця.
А.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Продавець зобов'язаний за власний рахунок надати покупцю
звичайні докази поставки товару у відповідності зі статтею А.4. Якщо документ, згаданий вище як доказ поставки, не є
транспортним документом, продавець зобов'язаний надати покупцю на
прохання, за рахунок і на ризик останнього, всіляке сприяння в
одержанні транспортного документа у зв'язку з укладенням договору
перевезення (наприклад, оборотного коносамента, необоротної
морської накладної, документа перевезення внутрішнім водним
транспортом, повітряної, залізничної чи автотранспортної
накладної, або транспортних документів змішаного перевезення). У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про
використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище
документ може бути замінено еквівалентним електронним
повідомленням (EDI-повідомленням).
А.9. Перевірка - упаковка - маркування
Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо
перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,
кількості), необхідними для здійснення поставки товару у
відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити
пакування товару, необхідне для перевезення товару (за винятком
випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно
відправляти товари з такими ж характеристиками, що обумовлені
договором, без упаковки). Пакування здійснюється в тій мірі, в
якій обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби
перевезення, місце призначення), були повідомлені продавцю до
укладення договору купівлі-продажу. Упаковка повинна містити
належне маркування.
А.10. Інші обов'язки
Продавець зобов'язаний, на прохання, за рахунок і на ризик
покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких
документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж
зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні
поставки та/або походження товару, яких може потребувати покупець
для імпорту товару і, в разі необхідності, для його транзитного
перевезення через будь-яку країну. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,
інформацією, необхідною для оформлення страхування.
Б. Обов'язки покупця
Б.1. Сплата ціни
Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з
договором купівлі-продажу.
Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку імпортну ліцензію або інший офіційний дозвільний
документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,
необхідні для імпорту товару та його транзитного перевезення через
будь-яку країну.
Б.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення Покупець зобов'язаний за власний рахунок укласти договір
перевезення товару від названого місця, окрім випадків, коли
договір перевезення укладено продавцем відповідно до статті А.3
"а". б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
Б.4. Прийняття поставки
Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її
здійснено у відповідності з статтею А.4.
Б.5. Перехід ризиків
Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження
товару: - з моменту, коли він є поставленим у відповідності з статтею
А.4; - від настання погодженої сторонами дати чи дати закінчення
будь-якого періоду, узгодженого для поставки, - що виникають або
внаслідок непризначення покупцем перевізника чи іншої особи у
відповідності зі статтею А.4, або внаслідок неприйняття
перевізником чи іншою особою, призначеною покупцем, товару у своє
відання в узгоджений термін, чи внаслідок ненадання покупцем
належного повідомлення у відповідності зі статтею Б.7, але за
умови, що товар був належним чином індивідуалізований за
договором, тобто явно відокремлений або іншим чином визначений як
товар, що є предметом цього договору.
Б.6. Розподіл витрат
Покупець зобов'язаний сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту здійснення його
поставки у відповідності з статтею А.4; - будь-які додаткові витрати, що виникли внаслідок
невиконання покупцем обов'язку призначити перевізника або іншу
особу у відповідності з статтею А.4, або внаслідок неприйняття
особою, призначеною покупцем, товару у своє відання в узгоджений
термін, чи внаслідок ненадання покупцем належного повідомлення у
відповідності зі статтею Б.7, - але за умови, що товар був
належним чином індивідуалізований за договором, тобто явно
відокремлений або іншим чином визначений як товар, що є предметом
цього договору; - у випадках, де це належить, - усі мита, податки й інші
збори, а також витрати на виконання митних процедур, що підлягають
сплаті при імпорті товару та його транзитному перевезенні через
будь-яку країну.
Б.7. Повідомлення продавцю
Покупець зобов'язаний дати продавцю достатнє повідомлення про
назву особи, зазначеної в статті А.4, і, в разі необхідності,
визначити вид транспорту, а також дату чи період поставки, і, в
разі потреби, пункт у межах місця, де товар повинен бути
доставлений перевізнику або іншій особі, зазначеній покупцем.
Б.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Покупець зобов'язаний прийняти докази поставки у
відповідності зі статтею А.8.
Б.9. Огляд товару
Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким
передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли
такий огляд вимагається державними органами країни експорту.
Б.10. Інші обов'язки
Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,
пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних
повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,
понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у
відповідності із згаданою статтею, та укладенням договору
перевезення відповідно до статті А.3 "а". Покупець зобов'язаний давати продавцю належні вказівки в усіх
випадках, коли у відповідності зі статтею А.3 "а" потребується
сприяння продавця в укладенні договору перевезення.
FAS FREE ALONGSIDE SHIP (... named port of shipment) ФРАНКО ВЗДОВЖ БОРТУ СУДНА (... назва порту відвантаження)
Термін "франко вздовж борту судна" означає, що поставка є
здійсненою продавцем, коли товар розміщений біля борту судна у
названому порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту усі
витрати й ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести
покупець. Термін FAS зобов'язує продавця здійснити митне очищення
товару для експорту. ЦЕ ПРАВИЛО СТАНОВИТЬ ВІДХІД ВІД ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЙ
"ІНКОТЕРМС", ЯКІ ПОКЛАДАЛИ ОБОВ'ЯЗКИ ЩОДО МИТНОГО ОЧИЩЕННЯ ТОВАРУ
ДЛЯ ЕКСПОРТУ НА ПОКУПЦЯ. Проте, якщо сторони бажають, щоб покупець узяв на себе
обов'язки з експортного очищення товару, сторони повинні включити
чітке застереження про це у договір купівлі-продажу. Цей термін може застосовуватися тільки у випадках перевезення
товару морським або внутрішнім водним транспортом.
А. Обов'язки продавця
А.1. Надання товару у відповідності з договором
Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним
рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним
повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,
а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися
за договором.
А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку експортну ліцензію або інший офіційний дозвільний
документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,
необхідні для експорту товару.
А.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
А.4. Поставка
Продавець зобов'язаний розмістити товар біля борта судна,
вказаного покупцем, у місці завантаження, вказаному покупцем, у
названому порту відвантаження, на дату чи в межах періоду, що
узгоджені сторонами, та у спосіб, що відповідає звичаям порту.
А.5. Перехід ризиків
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,
нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту
здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.
А.6. Розподіл витрат
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - нести всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту
здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4; - сплатити, коли це належить, витрати митних процедур, а
також усі мита, податки та інші збори, що підлягають сплаті при
експорті товару.
А.7. Повідомлення покупцю
Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про
здійснення доставки товару до борту призначеного судна.
А.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Продавець зобов'язаний за власний рахунок надати покупцю
звичайні докази поставки товару у відповідності зі статтею А.4. Якщо документ, згаданий вище як доказ поставки, не є
транспортним документом, продавець зобов'язаний надати покупцю на
прохання, за рахунок і на ризик останнього, всіляке сприяння в
одержанні транспортного документа у зв'язку з укладенням договору
перевезення (наприклад, оборотного коносамента, необоротної
морської накладної, відповідного документа внутрішнього водного
транспорту). У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про
використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище
документ може бути замінено еквівалентним електронним
повідомленням (EDI-повідомленням).
А.9. Перевірка - упаковка - маркування
Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо
перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,
кількості), необхідними для здійснення поставки товару у
відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити
пакування товару, необхідне для перевезення товару (за винятком
випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно
відвантажувати товари з такими ж характеристиками, що обумовлені
договором, без упаковки). Пакування здійснюється в тій мірі, в
якій обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби
перевезення, місце призначення), були повідомлені продавцю до
укладення договору купівлі-продажу. Упаковка повинна містити
належне маркування.
А.10. Інші обов'язки
Продавець зобов'язаний, на прохання, за рахунок і на ризик
покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких
документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж
зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні
відправлення та/або походження товару, яких може потребувати
покупець для імпорту товару і, в разі необхідності, для його
транзитного перевезення через будь-яку країну. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,
інформацією, необхідною для оформлення страхування.
Б. Обов'язки покупця
Б.1. Сплата ціни
Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з
договором купівлі-продажу.
Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку імпортну ліцензію або інший офіційний дозвільний
документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,
необхідні для імпорту товару та його транзитного перевезення через
будь-яку країну.
Б.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення Покупець зобов'язаний за власний рахунок укласти договір
перевезення товару від названого порту відвантаження. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
Б.4. Прийняття поставки
Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її
здійснено у відповідності з статтею А.4.
Б.5. Перехід ризиків
Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження
товару: - з моменту, коли він є поставленим у відповідності з статтею
А.4; - від настання погодженої сторонами дати чи від дати
закінчення періоду, узгодженого для поставки, - що виникають при
невиконанні покупцем обов'язку дати повідомлення у відповідності
зі статтею Б.7, або у випадку, якщо призначене ним судно не
прибуває своєчасно, чи не може прийняти товар, чи припиняє
прийняття вантажів до настання часу, про який було повідомлено у
відповідності з статтею Б.7, - але за умови, що товар був належним
чином індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений
або іншим чином визначений як товар, що є предметом цього
договору.
Б.6. Розподіл витрат
Покупець зобов'язаний сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту здійснення його
поставки у відповідності з статтею А.4; - будь-які додаткові витрати, що виникають внаслідок того, що
судно, призначене покупцем, не прибуває своєчасно, чи не може
прийняти товар, чи припиняє прийняття вантажів до настання часу,
про який було повідомлено у відповідності з статтею Б.7, або
внаслідок неподання покупцем належного повідомлення у
відповідності зі статтею Б.7, - але за умови, що товар був
належним чином індивідуалізований за договором, тобто явно
відокремлений або іншим чином визначений як товар, що є предметом
цього договору; - у випадках, де це належить, - усі мита, податки й інші
збори, а також витрати на виконання митних процедур, що підлягають
сплаті при імпорті товару та його транзитному перевезенні через
будь-яку країну.
Б.7. Повідомлення продавцю
Покупець зобов'язаний дати продавцю достатнє повідомлення про
назву судна, пункт завантаження і час здійснення поставки, що ним
вимагається.
Б.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Покупець зобов'язаний прийняти докази поставки у
відповідності зі статтею А.8.
Б.9. Огляд товару
Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким
передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли
такий огляд вимагається державними органами країни експорту.
Б.10. Інші обов'язки
Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,
пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних
повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,
понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у
відповідності із згаданою статтею.
FOB FREE ON BOARD (... named port of shipment) ФРАНКО-БОРТ (... назва порту відвантаження)
Термін "франко-борт" означає, що поставка є здійсненою
продавцем, коли товар перейшов через поручні судна в названому
порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту усі витрати й
ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. Термін
FOB зобов'язує продавця здійснити митне очищення товару для
експорту. Цей термін може застосовуватися тільки у випадках
перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом.
Якщо сторони не мають намірів щодо здійснення поставки товару
через поручні судна, слід застосовувати термін FCA.
А. Обов'язки продавця
А.1. Надання товару у відповідності з договором
Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним
рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним
повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,
а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися
за договором.
А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку експортну ліцензію або інший офіційний дозвільний
документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,
необхідні для експорту товару.вгору