Документ 988_007, поточна редакція — Редакція від 01.01.2011


             А.3. Договори перевезення та страхування 
а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
А.4. Поставка
Продавець зобов'язаний здійснити завантаження товару на борт
судна, призначеного продавцем, у день чи в межах періоду, що
узгоджені сторонами, в названому порту відвантаження, у спосіб, що
відповідає звичаям порту.
А.5. Перехід ризиків
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,
нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту переходу
товару через поручні судна в названому порту відвантаження.
А.6. Розподіл витрат
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - нести всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту переходу
товару через поручні судна в названому порту відвантаження; - сплатити, коли це належить, витрати експортних митних
процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають
сплаті при експорті товару.
А.7. Повідомлення покупцю
Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про
здійснення поставки товару у відповідності зі статтею А.4.
А.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Продавець зобов'язаний за власний рахунок надати покупцю
звичайні докази поставки товару у відповідності зі статтею А.4. Якщо документ, згаданий вище як доказ поставки, не є
транспортним документом, продавець зобов'язаний надати покупцю на
прохання, за рахунок і на ризик останнього, всіляке сприяння в
одержанні транспортного документа у зв'язку з укладенням договору
перевезення (наприклад, оборотного коносамента, необоротної
морської накладної, транспортних документів внутрішнього водного
транспорту або змішаного перевезення). У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про
використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище
документ може бути замінено еквівалентним електронним
повідомленням (EDI-повідомленням).
А.9. Перевірка - упаковка - маркування
Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо
перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,
кількості), необхідними для здійснення поставки товару у
відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити
пакування товару, необхідне для перевезення товару (за винятком
випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно
відвантажувати товари з такими ж характеристиками, що обумовлені
договором, без упаковки), Пакування здійснюється в тій мірі, в
якій обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби
перевезення, місце призначення), були повідомлені продавцю до
укладення договору купівлі-продажу. Упаковка повинна містити
належне маркування.
А.10. Інші обов'язки
Продавець зобов'язаний, на прохання, за рахунок і на ризик
покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких
документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж
зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні
відправлення та/або походження товару, яких може потребувати
покупець для імпорту товару і, в разі необхідності, для його
транзитного перевезення через будь-яку країну. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,
інформацією, необхідною для оформлення страхування.
Б. Обов'язки покупця
Б.1. Сплата ціни
Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з
договором купівлі-продажу.
Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку імпортну ліцензію або інший офіційний дозвільний
документ і виконати, де це належить, усі митні формальності у
зв'язку з імпортом товару, а також, у разі необхідності, з його
транзитним перевезенням через будь-яку країну.
Б.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення Покупець зобов'язаний за власний рахунок укласти договір
перевезення товару від названого порту відвантаження. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
Б.4. Прийняття поставки
Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її
здійснено у відповідності з статтею А.4.
Б.5. Перехід ризиків
Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження
товару: - з моменту переходу товару через поручні судна в названому
порту відвантаження; - від настання погодженої сторонами дати чи від дати
закінчення періоду, узгодженого для поставки, - що виникають
внаслідок неподання покупцем повідомлення у відповідності зі
статтею Б.7, або внаслідок того, що призначене ним судно не
прибуває своєчасно, чи не може прийняти товар, чи припиняє
прийняття вантажів до настання часу, про який було повідомлено у
відповідності з статтею Б.7, - але за умови, що товар був належним
чином індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений
або іншим чином визначений як товар, що є предметом цього
договору.
Б.6. Розподіл витрат
Покупець зобов'язаний сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, із моменту його переходу
через поручні судна в названому порту відвантаження; - будь-які додаткові витрати, що виникають внаслідок того, що
судно, призначене покупцем, не прибуває своєчасно, чи не може
прийняти товар, чи припиняє прийняття вантажів до настання часу,
про який було повідомлено у відповідності з статтею Б.7, або
внаслідок неподання покупцем належного повідомлення у
відповідності зі статтею Б.7., - але за умови, що товар був
належним чином індивідуалізований за договором, тобто явно
відокремлений або іншим чином визначений як товар, що є предметом
цього договору; - у випадках, де це належить, - усі мита, податки й інші
збори, а також витрати на виконання митних процедур, що підлягають
сплаті при імпорті товару та його транзитному перевезенні через
будь-яку країну.
Б.7. Повідомлення продавцю
Покупець зобов'язаний дати продавцю достатнє повідомлення про
назву судна, пункт завантаження і час здійснення поставки, що ним
вимагається.
Б.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Покупець зобов'язаний прийняти докази поставки у
відповідності зі статтею А.8.
Б.9. Огляд товару
Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким
передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли
такий огляд вимагається державними органами країни експорту.
Б.10. Інші обов'язки
Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,
пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних
повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,
понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у
відповідності із згаданою статтею.
CFR COST AND FREIGHT (... named port of destination) ВАРТІСТЬ І ФРАХТ (... назва порту призначення)
Термін "вартість і фрахт" означає, що поставка є здійсненою
продавцем, коли товар перейшов через поручні судна в порту
відвантаження. Продавець зобов'язаний понести витрати та оплатити фрахт,
необхідні для доставки товару до названого порту призначення,
ПРОТЕ, ризик втрати чи пошкодження товару, а також будь-які
додаткові витрати, спричинені подіями, що виникають після
здійснення поставки, переходять з продавця на покупця. Термін CFR зобов'язує продавця здійснити митне очищення
товару для експорту. Цей термін може застосовуватися тільки у випадках перевезення
товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не
мають намірів щодо здійснення поставки товару через поручні судна,
слід застосовувати термін CPT.
А. Обов'язки продавця
А.1. Надання товару у відповідності з договором
Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним
рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним
повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,
а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися
за договором.
А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку експортну ліцензію або інший офіційний дозвільний
документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,
необхідні для експорту товару.
А.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення. Продавець зобов'язаний за власний рахунок укласти на
звичайних умовах договір перевезення товару до названого порту
призначення звичайним судноплавним маршрутом морським (або, у
відповідному випадку, внутрішнім водним) судном такого типу, що
звичайно використовується для перевезення товарів з
характеристиками, аналогічними визначеним у договорі
купівлі-продажу. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
А.4. Поставка
Продавець зобов'язаний здійснити поставку товару на борт
судна в порту відвантаження в узгоджену дату або в межах
узгодженого періоду.
А.5. Перехід ризиків
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,
нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту переходу
товару через поручні судна в порту відвантаження.
А.6. Розподіл витрат
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - нести усі витрати, пов'язані з товаром, до моменту
здійснення його поставки у відповідності зі статтею А.4; - сплатити ціну фрахту та всі інші витрати, що випливають із
статті А.3 "а", включаючи витрати щодо завантаження товару на борт
судна і будь-які платежі за розвантаження товару в узгодженому
порту розвантаження, покладені на продавця відповідно до договору
перевезення; - сплатити, коли це належить, витрати експортних митних
процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають
сплаті при експорті товару та які потребуються для його
транзитного перевезення через будь-яку країну, у випадках, коли
вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця.
А.7. Повідомлення покупцю
Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про
здійснення поставки товару у відповідності зі статтею А.4, а також
будь-яке інше повідомлення, якого потребує покупець для отримання
можливості вжити звичайно необхідних для одержання товару заходів.
А.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Продавець зобов'язаний, за власний рахунок, негайно надати
покупцю звичайний транспортний документ, виписаний для узгодженого
порту призначення. Цей документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротна
морська накладна, документ перевезення внутрішнім водним
транспортом) повинний поширюватися на товар, що продається, бути
датованим у межах строків, узгоджених для відвантаження товару,
давати покупцю можливість вимагати товар від перевізника в порту
призначення та, за відсутності іншої домовленості, давати покупцю
можливість продати товар у дорозі третій особі шляхом виконання
передавального напису на документі на користь наступного покупця
(оборотний коносамент) або шляхом повідомлення перевізника. Якщо такий транспортний документ видається в декількох
оригіналах, покупцю повинен бути переданий повний комплект
оригіналів. У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про
використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище
документ може бути замінено еквівалентним електронним
повідомленням (EDI-повідомленням).
А.9. Перевірка - упаковка - маркування
Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо
перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,
кількості), необхідними для здійснення поставки товару у
відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити
пакування товару, необхідне для перевезення товару, яке він
організує (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі
прийнято звичайно відвантажувати товари з такими ж
характеристиками, що обумовлені договором, без упаковки). Упаковка
повинна містити належне маркування.
А.10. Інші обов'язки
Продавець зобов'язаний, на прохання, за рахунок і на ризик
покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких
документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж
зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні
відправлення та/або походження товару, яких може потребувати
покупець для імпорту товару і, в разі необхідності, для його
транзитного перевезення через будь-яку країну. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,
інформацією, необхідною для оформлення страхування.
Б. Обов'язки покупця
Б.1. Сплата ціни
Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з
договором купівлі-продажу.
Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку імпортну ліцензію або інший офіційний дозвільний
документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,
необхідні для імпорту товару та його транзитного перевезення через
будь-яку країну.
Б.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
Б.4. Прийняття поставки
Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її
здійснено у відповідності з статтею А.4, та одержати товар від
перевізника в названому порту призначення.
Б.5. Перехід ризиків
Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження
товару з моменту переходу товару через поручні судна в названому
порту відвантаження. У випадку невиконання свого зобов'язання дати повідомлення у
відповідності з статтею Б.7, покупець повинен нести всі ризики
втрати чи пошкодження товару від настання погодженої сторонами
дати чи від дати закінчення періоду, встановленого для
відвантаження, - але за умови, що товар був належним чином
індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або
іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.
Б.6. Розподіл витрат
Покупець зобов'язаний, з урахуванням положень статті А.3 "а",
сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту здійснення його
поставки у відповідності зі статтею А.4; - всі витрати і збори, пов'язані з товаром під час його
перевезення до прибуття в порт призначення, за винятком витрат і
зборів, які відповідно до договору перевезення покладаються на
продавця; - витрати щодо розвантаження товару, включаючи сплату
ліхтерних і причальних зборів, за винятком витрат і зборів, які
відповідно до договору перевезення покладаються на продавця; - всі додаткові витрати внаслідок неподання покупцем
повідомлення щодо товару у відповідності з статтею Б.7 від
настання узгодженої дати чи дати закінчення періоду, встановленого
для відвантаження, але за умови, що товар був належним чином
індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або
іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору; - у випадках, де це належить, - усі мита, податки й інші
збори, а також витрати на виконання митних процедур, що підлягають
сплаті при імпорті товару та, в разі необхідності, при його
транзитному перевезенні через будь-яку країну, якщо вони не
покладаються на продавця у складі витрат за договором перевезення.
Б.7. Повідомлення продавцю
У випадку, якщо покупець вправі визначати час відвантаження
товару та/або порт призначення, він зобов'язаний дати продавцю
достатнє повідомлення про них.
Б.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Покупець зобов'язаний прийняти транспортний документ у
відповідності із статтею А.8, якщо він відповідає умовам договору.
Б.9. Огляд товару
Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким
передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли
такий огляд вимагається державними органами країни експорту.
Б.10. Інші обов'язки
Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,
пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних
повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,
понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у
відповідності із згаданою статтею.
CIF COST, INSURANCE AND FREIGHT (... named port of destination) ВАРТІСТЬ, СТРАХУВАННЯ ТА ФРАХТ (... назва порту призначення)
Термін "вартість, страхування та фрахт" означає, що поставка
є здійсненою продавцем, коли товар перейшов через поручні судна в
порту відвантаження. Продавець зобов'язаний понести витрати та оплатити фрахт,
необхідні для доставки товару до названого порту призначення,
ПРОТЕ, ризик втрати чи пошкодження товару, а також будь-які
додаткові витрати, спричинені подіями, що виникають після
здійснення поставки, переходять з продавця на покупця. Однак за
умовами терміна CIF на продавця покладається також обов'язок
забезпечення морського страхування на користь покупця проти ризику
втрати чи пошкодження товару під час перевезення. Отже, продавець зобов'язаний укласти договір страхування та
сплатити страхові внески. Покупець повинен мати на увазі, що за
умовами терміна CIF від продавця вимагається забезпечення
страхування лише з мінімальним покриттям. У випадку, якщо покупець
бажає мати страхування з більшим покриттям, він повинен або прямо
та недвозначно домовитися про це з продавцем, або самостійно вжити
заходів до забезпечення додаткового страхування. Термін CIF зобов'язує продавця здійснити митне очищення
товару для експорту. Цей термін може застосовуватися тільки у випадках перевезення
товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не
мають намірів щодо здійснення поставки товару через поручні судна,
слід застосовувати термін CIP.
А. Обов'язки продавця
А.1. Надання товару у відповідності з договором
Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним
рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним
повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,
а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися
за договором.
А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку експортну ліцензію або інший офіційний дозвільний
документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,
необхідні для експорту товару.
А.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення. Продавець зобов'язаний за власний рахунок укласти на
звичайних умовах договір перевезення товару до названого порту
призначення звичайним судноплавним маршрутом морським (або, у
відповідному випадку, внутрішнім водним) судном такого типу, що
звичайно використовується для перевезення товарів з
характеристиками, аналогічними визначеним у договорі
купівлі-продажу. б) Договір страхування. Продавець зобов'язаний за власний
рахунок застрахувати вантаж у відповідності з договором
купівлі-продажу, на умовах надання права покупцю або іншій особі,
що володіє страховим інтересом відносно товару, заявляти вимоги
безпосередньо до страховика, а також надати покупцю страховий
поліс або інший доказ страхового покриття. Договір страхування має бути укладений із страховиками або
страховою компанією, що користуються доброю репутацією, та, за
відсутності прямої домовленості сторін про інше, на умовах
мінімального страхового покриття відповідно до Умов страхування
вантажів (Institute Cargo Clauses) Інституту Лондонських
Страховиків (Institute of London Underwriters) або будь-якого
подібного зводу правил. Тривалість періоду страхового покриття
обумовлюється статтями Б.4 і Б.5. За вимогою покупця і за його
рахунок, продавець зобов'язується, де це можливо, забезпечити
страхування від військових ризиків, ризиків, пов'язаних із
страйками, повстаннями та іншими громадськими хвилюваннями.
Мінімальне страхування повинне покривати ціну договору
купівлі-продажу плюс 10 відсотків (тобто 110%) і бути обумовленим
у валюті договору купівлі-продажу.
А.4. Поставка
Продавець зобов'язаний здійснити поставку товару на борт
судна в порту відвантаження в узгоджену дату або в межах
узгодженого періоду.
А.5. Перехід ризиків
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,
нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту переходу
товару через поручні судна в порту відвантаження.
А.6. Розподіл витрат
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - нести усі витрати, пов'язані з товаром, до моменту
здійснення його поставки у відповідності зі статтею А.4; - сплатити ціну фрахту та всі інші витрати, що випливають із
статті А.3 "а", включаючи витрати щодо завантаження товару на борт
судна; - нести витрати, пов'язані з придбанням страхування у
відповідності зі статтею А.3 "б"; - сплатити будь-які збори за розвантаження в узгодженому
порту розвантаження, покладені на продавця відповідно до договору
перевезення; - сплатити, коли це належить, витрати експортних митних
процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають
сплаті при експорті товару та які потребуються для його
транзитного перевезення через будь-яку країну у випадках, коли
вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця.
А.7. Повідомлення покупцю
Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про
здійснення поставки товару у відповідності зі статтею А.4, а також
будь-яке інше повідомлення, якого потребує покупець для отримання
можливості вжити звичайно необхідних для одержання товару заходів.
А.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Продавець зобов'язаний, за власний рахунок, негайно надати
покупцю звичайний транспортний документ, виписаний для узгодженого
порту призначення. Цей документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротна
морська накладна, документ перевезення внутрішнім водним
транспортом) повинний поширюватися на товар, що продається, бути
датованим у межах строків, узгоджених для відвантаження товару,
давати покупцю можливість вимагати товар від перевізника в порту
призначення та, за відсутності іншої домовленості, давати покупцю
можливість продати товар у дорозі третій особі шляхом виконання
передавального напису на документі на користь наступного покупця
(оборотний коносамент) або шляхом повідомлення перевізника. Якщо такий транспортний документ видається в декількох
оригіналах, покупцю повинен бути переданий повний комплект
оригіналів. У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про
використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище
документ може бути замінено еквівалентним електронним
повідомленням (EDI-повідомленням).
А.9. Перевірка - упаковка - маркування
Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо
перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,
кількості), необхідними для здійснення поставки товару у
відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити
пакування товару, необхідне для перевезення товару, яке він
організує (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі
прийнято звичайно відвантажувати товари з такими ж
характеристиками, що обумовлені договором, без упаковки). Упаковка
повинна містити належне маркування.
А.10. Інші обов'язки
Продавець зобов'язаний, на прохання, за рахунок і на ризик
покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких
документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж
зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні
відправлення та/або походження товару, яких може потребувати
покупець для імпорту товару і, в разі необхідності, для його
транзитного перевезення через будь-яку країну. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,
інформацією, необхідною для оформлення будь-якого додаткового
страхування.
Б. Обов'язки покупця
Б.1. Сплата ціни
Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з
договором купівлі-продажу.
Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку імпортну ліцензію або інший офіційний дозвільний
документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,
необхідні для імпорту товару та його транзитного перевезення через
будь-яку країну.
Б.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
Б.4. Прийняття поставки
Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її
здійснено у відповідності з статтею А.4, та одержати товар від
перевізника в названому порту призначення.
Б.5. Перехід ризиків
Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження
товару з моменту переходу товару через поручні судна в названому
порту відвантаження. У випадку невиконання свого зобов'язання дати повідомлення у
відповідності з статтею Б.7, покупець повинен нести всі ризики
втрати чи пошкодження товару від настання погодженої сторонами
дати чи від дати закінчення періоду, встановленого для
відвантаження, - але за умови, що товар був належним чином
індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або
іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.
Б.6. Розподіл витрат
Покупець зобов'язаний, з урахуванням положень статті А.3 "а",
сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту здійснення його
поставки у відповідності зі статтею А.4; - всі витрати і збори, пов'язані з товаром під час його
перевезення до прибуття в порт призначення, за винятком витрат і
зборів, які відповідно до договору перевезення покладаються на
продавця; - витрати щодо розвантаження товару, включаючи сплату
ліхтерних і причальних зборів, за винятком витрат і зборів, які
відповідно до договору перевезення покладаються на продавця; - всі додаткові витрати внаслідок неподання покупцем
повідомлення щодо товару у відповідності з статтею Б.7, від
настання узгодженої дати чи дати закінчення періоду, встановленого
для відвантаження, але за умови, що товар був належним чином
індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або
іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору; - у випадках, де це належить, - усі мита, податки й інші
збори, а також витрати на виконання митних процедур, що підлягають
сплаті при імпорті товару та, в разі необхідності, при його
транзитному перевезенні через будь-яку країну, якщо вони не
покладаються на продавця у складі витрат за договором перевезення.
Б.7. Повідомлення продавцю
У випадку, якщо покупець вправі визначати час відвантаження
товару та/або порт призначення, він зобов'язаний дати продавцю
достатнє повідомлення про них.
Б.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Покупець зобов'язаний прийняти транспортний документ у
відповідності із статтею А.8, якщо він відповідає умовам договору.
Б.9. Огляд товару
Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким
передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли
такий огляд вимагається державними органами країни експорту.
Б.10. Інші обов'язки
Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,
пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних
повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,
понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у
відповідності із згаданою статтею. Покупець зобов'язаний забезпечити продавця, на його вимогу,
інформацією, необхідною для оформлення страхування.
CPT CARRIAGE PAID TO (... named place of destination) ФРАХТ/ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОПЛАЧЕНО ДО (... назва місця призначення)
Термін "фрахт/перевезення оплачено до ..." означає, що
продавець здійснює поставку товару шляхом його передання
перевізнику, призначеному ним самим. Додатково до цього, продавець
зобов'язаний оплатити витрати перевезення товару до названого
місця призначення. Це означає, що покупець приймає на себе всі
ризики та будь-які інші витрати, що можуть виникнути після
здійснення поставки товару у вищезазначений спосіб. Під словом "перевізник" розуміється будь-яка особа, що на
підставі договору перевезення зобов'язується здійснити або
забезпечити здійснення перевезення товару залізницею,
автомобільним, повітряним, морським, внутрішнім водним транспортом
або комбінацією цих видів транспорту. У випадку здійснення перевезення в узгоджений пункт
призначення декількома перевізниками, перехід ризику відбувається
в момент передачі товару першому з них. Термін CPT зобов'язує продавця здійснити митне очищення
товару для експорту. Цей термін може застосовуватися незалежно від виду
транспорту, включаючи мультимодальні (змішані) перевезення.
А. Обов'язки продавця
А.1. Надання товару у відповідності з договором
Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним
рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним
повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,
а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися
за договором.
А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку експортну ліцензію або інший офіційний дозвільний
документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,
необхідні для експорту товару.
А.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення. Продавець зобов'язаний за власний рахунок укласти на
звичайних умовах договір перевезення товару до узгодженого пункту
в названому місці призначення звичайним маршрутом і в звичайно
прийнятий спосіб. Якщо такого пункту не узгоджено або не визначено
практикою поставок, продавець може вибрати пункт у межах названого
місця призначення, який найбільш задовольняє його цілям. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
А.4. Поставка
Продавець зобов'язаний здійснити поставку шляхом надання
товару перевізнику, з яким укладено договір перевезення, у
відповідності зі статтею А.3, а за наявності декількох
перевізників - першому з них, для транспортування товару до
узгодженого пункту в межах названого місця у встановлену дату чи в
межах узгодженого періоду.
А.5. Перехід ризиків
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,
нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту
здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.
А.6. Розподіл витрат
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - нести усі витрати, пов'язані з товаром, до моменту
здійснення його поставки у відповідності зі статтею А.4, а також
сплатити ціну фрахту та всі інші витрати, що випливають із статті
А.3 "а", включаючи витрати щодо завантаження товару та будь-які
платежі за розвантаження його в місці призначення, покладені на
продавця відповідно до договору перевезення; - сплатити, коли це належить, витрати експортних митних
процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають
сплаті при експорті товару та які потребуються для його
транзитного перевезення через будь-яку країну у випадках, коли
вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця.
А.7. Повідомлення покупцю
Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про
здійснення поставки товару у відповідності зі статтею А.4, а також
будь-яке інше повідомлення, якого потребує покупець для отримання
можливості вжити звичайно необхідних для одержання товару заходів.
А.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Продавець зобов'язаний за власний рахунок надати покупцю,
якщо так прийнято, звичайний(-і) транспортний(-і) документ(-и)
відповідного транспорту, щодо якого укладено договір перевезення у
відповідності зі статтею А.3 (наприклад, оборотний коносамент,
необоротну морську накладну, документ внутрішнього водного
транспорту, повітряну, залізничну чи автотранспортну накладну, або
транспортні документи змішаного перевезення). У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про
використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище
документ може бути замінено еквівалентним електронним
повідомленням (EDI-повідомленням).
А.9. Перевірка - упаковка - маркування
Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо
перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,
кількості), необхідними для здійснення поставки товару у
відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити
пакування товару, необхідне для перевезення товару, яке він
організує (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі
прийнято звичайно відправляти товари з такими ж характеристиками,
що обумовлені договором, без упаковки). Упаковка повинна містити
належне маркування.
А.10. Інші обов'язки
Продавець зобов'язаний на прохання, за рахунок і на ризик
покупця надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких
документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж
зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні
відправлення та/або походження товару, яких може потребувати
покупець для імпорту товару і для його транзитного перевезення
через будь-яку країну. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,
інформацією, необхідною для оформлення страхування.
Б. Обов'язки покупця
Б.1. Сплата ціни
Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з
договором купівлі-продажу.
Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку імпортну ліцензію або інший офіційний дозвільний
документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,
необхідні для імпорту товару та його транзитного перевезення через
будь-яку країну.
Б.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
Б.4. Прийняття поставки
Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її
здійснено у відповідності з статтею А.4, та одержати товар від
перевізника в названому місці.
Б.5. Перехід ризиків
Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження
товару з моменту здійснення його поставки у відповідності зі
статтею А.4. У випадку невиконання свого зобов'язання дати повідомлення у
відповідності з статтею Б.7, покупець повинен нести всі ризики
втрати чи пошкодження товару від настання погодженої сторонами
дати чи від дати закінчення періоду, встановленого для поставки, -
але за умови, що товар був належним чином індивідуалізований за
договором, тобто явно відокремлений або іншим чином визначений як
товар, що є предметом цього договору.
Б.6. Розподіл витрат
Покупець зобов'язаний, з урахуванням положень статті А.3 "а",
сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту здійснення його
поставки у відповідності зі статтею А.4; - всі витрати і збори, пов'язані з товаром під час його
перевезення до прибуття в узгоджене місце призначення, за винятком
витрат і зборів, які відповідно до договору перевезення
покладаються на продавця; - витрати щодо розвантаження товару, за винятком витрат і
зборів, які відповідно до договору перевезення покладаються на
продавця; - всі додаткові витрати внаслідок неподання покупцем
повідомлення щодо товару у відповідності з статтею Б.7, від
настання узгодженої дати чи дати закінчення періоду, встановленого
для відправлення товару, але за умови, що товар був належним чином
індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або
іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору; - у випадках, де це належить, - усі мита, податки й інші
збори, а також витрати на виконання митних процедур, що підлягають
сплаті при імпорті товару та його транзитному перевезенні через
будь-яку країну, якщо вони не покладаються на продавця у складі
витрат за договором перевезення.
Б.7. Повідомлення продавцю
У випадку, якщо покупець вправі визначати час відправлення
товару та/або місце призначення, він зобов'язаний дати продавцю
достатнє повідомлення про них.
Б.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Покупець зобов'язаний прийняти транспортний документ у
відповідності із статтею А.8, якщо він відповідає умовам договору.
Б.9. Огляд товару
Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким
передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли
такий огляд вимагається державними органами країни експорту.
Б.10. Інші обов'язки
Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,
пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних
повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,
понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у
відповідності із згаданою статтею.
CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (... named place of destination) ФРАХТ/ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА СТРАХУВАННЯ ОПЛАЧЕНО ДО (... назва місця призначення)
Термін "фрахт/перевезення та страхування оплачено до ..."
означає, що продавець здійснює поставку товару шляхом його
передання перевізнику, призначеному ним самим. Додатково до цього
продавець зобов'язаний оплатити витрати перевезення товару до
названого місця призначення. Це означає, що покупець приймає на
себе всі ризики та будь-які додаткові витрати, що можуть виникнути
після здійснення поставки у вищезазначений спосіб. Однак за
умовами терміна CIP на продавця покладається також обов'язок
забезпечення страхування на користь покупця проти ризику втрати чи
пошкодження товару під час перевезення. Отже, продавець зобов'язаний укласти договір страхування та
сплатити страхові внески. Покупець повинен мати на увазі, що за умовами терміна CIP від
продавця вимагається забезпечення страхування лише з мінімальним
покриттям. У випадку, якщо покупець бажає мати страхування з
більшим покриттям, він повинен або прямо та недвозначно домовитися
про це з продавцем, або самостійно вжити заходів до забезпечення
додаткового страхування. Під словом "перевізник" розуміється будь-яка особа, що на
підставі договору перевезення зобов'язується здійснити або
забезпечити здійснення перевезення товару залізницею,
автомобільним, повітряним, морським, внутрішнім водним транспортом
або комбінацією цих видів транспорту. У випадку здійснення перевезення в узгоджений пункт
призначення декількома перевізниками, перехід ризику відбувається
в момент передачі товару у відання першого з них. Термін CIP зобов'язує продавця здійснити митне очищення
товару для експорту. Цей термін може застосовуватися незалежно від виду
транспорту, включаючи мультимодальні (змішані) перевезення.
А. Обов'язки продавця
А.1. Надання товару у відповідності з договором
Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним
рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним
повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,
а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися
за договором.
А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку експортну ліцензію або інший офіційний дозвільний
документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,
необхідні для експорту товару.
А.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення. Продавець зобов'язаний за власний рахунок укласти на
звичайних умовах договір перевезення товару до узгодженого пункту
в названому місці призначення звичайним маршрутом і в звичайно
прийнятий спосіб. Якщо такого пункту не узгоджено або не визначено
практикою поставок, продавець може вибрати пункт у межах названого
місця призначення, який найбільш задовольняє його цілям. б) Договір страхування. Продавець зобов'язаний за власний
рахунок застрахувати вантаж у відповідності з договором
купівлі-продажу, на умовах надання права покупцю або іншій особі,
що володіє страховим інтересом відносно товару, заявляти вимоги
безпосередньо до страховика, а також надати покупцю страховий
поліс або інший доказ страхового покриття. Договір страхування має бути укладений із страховиками або
страховою компанією, що користуються доброю репутацією, та за
відсутності прямої домовленості сторін про інше, на умовах
мінімального страхового покриття відповідно до Умов страхування
вантажів (Institute Cargo Clauses) Інституту Лондонських
Страховиків (Institute of London Underwriters) або будь-якого
подібного зводу правил. Тривалість періоду страхового покриття
обумовлюється статтями Б.4. і Б.5. За вимогою покупця і за його
рахунок продавець зобов'язується, де це можливо, забезпечити
страхування від військових ризиків, ризиків, пов'язаних із
страйками, повстаннями та іншими громадськими хвилюваннями.
Мінімальне страхування повинне покривати ціну договору
купівлі-продажу плюс 10 відсотків (тобто 110%) і бути обумовленим
у валюті договору купівлі-продажу.
А.4. Поставка
Продавець зобов'язаний здійснити поставку шляхом надання
товару перевізнику, з яким укладено договір перевезення, у
відповідності зі статтею А.3, а за наявності декількох
перевізників - першому з них, для транспортування товару до
узгодженого пункту в межах названого місця у встановлену дату або
в межах узгодженого періоду.
А.5. Перехід ризиків
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,
нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту
здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.
А.6. Розподіл витрат
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - нести усі витрати, пов'язані з товаром, до моменту
здійснення його поставки у відповідності зі статтею А.4, а також
сплатити ціну фрахту та всі інші витрати, що випливають із статті
А.3 "а", включаючи витрати щодо завантаження товару та будь-які
платежі за розвантаження його в місці призначення, покладені на
продавця відповідно до договору перевезення; - оплатити витрати щодо страхування, що випливають із статті
А.3 "б"; - сплатити, коли це належить, витрати експортних митних
процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають
сплаті при експорті товару та які потребуються для його
транзитного перевезення через будь-яку країну, у випадках, коли
вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця.
А.7. Повідомлення покупцю
Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про
здійснення поставки товару у відповідності зі статтею А.4, а також
будь-яке інше повідомлення, якого потребує покупець для отримання
можливості вжити звичайно необхідних для одержання товару заходів.
А.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Продавець зобов'язаний за власний рахунок надати покупцю,
якщо так прийнято, звичайний(-і) транспортний(-і) документ(-и)
відповідного транспорту, щодо якого укладено договір перевезення,
у відповідності зі статтею А.3 (наприклад, оборотний коносамент,
необоротну морську накладну, документ перевезення внутрішнім
водним транспортом, повітряну, залізничну чи автотранспортну
накладну, або транспортні документи змішаного перевезення). У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про
використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище
документ може бути замінено еквівалентним електронним
повідомленням (EDI-повідомленням).
А.9. Перевірка - упаковка - маркування
Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо
перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,
кількості), необхідними для здійснення поставки товару у
відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити
пакування товару, необхідне для перевезення товару, яке він
організує (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі
прийнято звичайно відправляти товари з такими ж характеристиками,
що обумовлені договором, без упаковки). Упаковка повинна містити
належне маркування.вгору