Директива Ради N 91/439/ЄЕС "Про посвідчення водія" від 29 липня 1991 року
ЄЕС; Директива, Положення, Зразок [...] від 29.07.199191/439/ЄЕС
Документ 994_951, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 19.01.2013, підстава 984_002-06
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                   Директива Ради N 91/439/ЄЕС 
"Про посвідчення водія"
від 29 липня 1991 року
Консолідований текст
( зі змінами, внесеними за станом
на 29.09.2003 )
{ Щодо скасування Директиви див. Директиву
N 2006/126/ЄС ( 984_002-06 ) від 20.12.2006 }

Офіційний переклад
РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського
Співтовариства ( 994_017 ), та зокрема, його статтю 75,
Беручи до уваги пропозицію Комісії(1),
Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту(2),
Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету(3),
--------------- (1) ОВ N C 48, 27.2.1989, С. 1.
(2) ОВ N C 175, 16.7.1990, С. 40.
(3) ОВ N C 159, 26.6.1989, С. 21.
Оскільки для потреб загальної транспортної політики і як
внесок в покращення безпеки дорожнього руху, а також для
полегшення переміщення осіб, які проживають в державах-членах, в
яких вони не складали іспит з керування, бажано, щоб існували
типові національні посвідчення водія Співтовариства, які б взаємно
визнавались державами-членами без жодного зобов'язання обміну
посвідчень;
Оскільки перший крок в цьому напрямку був зроблений Першою
Директивою Ради 80/1263/ЄЕС від 4 грудня 1980 року про введення
посвідчень водія Співтовариства(4), яка запровадила типові
національні посвідчення Співтовариства і взаємне визнання
державами-членами національних посвідчень, а також обмін
посвідчень власниками, які змінюють місце свого звичайного
проживання або місце роботи з однієї держави-члена на іншу;
оскільки досягнутий прогрес повинен бути продовжений;
---------------- (4) ОВ N L 375, 31.12.1980, С. 1.
Оскільки типові національні посвідчення Співтовариства,
запроваджені Директивою 80/1263/ЄЕС повинні бути модифіковані з
метою врахування, зокрема, гармонізацію категорій і підкатегорій
транспортних засобів та розроблення посвідчення легшими для
розуміння як всередині Співтовариства, так і поза ним;
Оскільки з підстав безпеки на дорозі повинні бути встановлені
мінімальні вимоги до видачі посвідчень водія;
Оскільки стаття 3 Директиви 80/1263/ЄЕС обумовлює, що
прикінцеві положення, які узагальнюють в Співтоваристві категорії
транспортних засобів, зазначених в цій статті, повинні прийматися
без можливості відступу так само, як і умови дійсності посвідчень
водія;
Оскільки повинна бути передбачена можливість підрозділяти
зазначені категорії транспортних засобів з метою сприяння,
зокрема, поступовому доступу до керування такими транспортними
засобами в інтересах безпеки на дорозі і з метою врахування
існуючої національної обстановки;
Оскільки повинні бути прийняті спеціальні положення з метою
полегшення керування транспортними засобами особами з фізичними
недоліками;
Оскільки стаття 10 Директиви 80/1263/ЄЕС передбачає більш
деталізовану гармонізацію стандартів для іспитів з керування і
видачі посвідчень водія; оскільки з цією метою повинні бути
визначені знання, навички і поведінка, пов'язані з керуванням
механічними транспортними засобами, а іспит з керування повинен
базуватися на цих поняттях; оскільки повинні бути визначені
мінімальні стандарти фізичної і розумової придатності для
керування такими транспортними засобами;
Оскільки положення, викладені в статті 8 Директиви
80/1263/ЄЕС, і зокрема, зобов'язання обмінювати посвідчення водія
впродовж одного року після зміни звичайного місця проживання
створюють перешкоду для вільного пересування осіб; оскільки це є
недопустимим в світлі прогресу, зробленого в бік європейської
інтеграції;
Оскільки, крім того, з причин, пов'язаних з безпекою на
дорозі і рухом, держави-члени повинні мати можливість
застосовувати свої національні положення про вилучення,
призупинення дії і скасування посвідчень водія до всіх власників
посвідчень, які набули звичайного місця проживання на їхній
території;
УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
Стаття 1
1. Держави-члени запроваджують національні посвідчення водія,
засновані на типовій моделі Співтовариства, описаній в Додатку I
відповідно до положень цієї Директиви. Проте, Фінська Республіка і
Королівство Швеція можуть продовжувати видавати посвідчення водія,
засновані на їхній теперішній моделі, до 31 грудня 1997 року.
2. Посвідчення водія, видані державами-членами, взаємно
визнаються.
3. Якщо власник дійсного національного посвідчення водія
набуває звичайного місця проживання не в державі-члені, в якій
було видане це посвідчення, держава-член перебування може
застосовувати до власника посвідчення свої національні норми
впродовж періоду дійсності посвідчення, медичні перевірки та
податкові заходи і може вносити до посвідчення будь-яку
інформацію, необхідну для адміністрації.
Стаття 2
1. Емблема на сторінці 1 типових посвідчень водія
Співтовариства повинна містити розпізнавальний знак держави-члена,
яка видає посвідчення.
2. Держави-члени повинні вживати всі необхідні заходи з метою
уникнути будь-якого ризику підробки посвідчень водія.
3. Отримавши згоду Комісії, держави-члени можуть вносити до
типової моделі, представленої в Додатку I такі корективи, які є
необхідними для комп'ютерної обробки посвідчень водія.
4. Без шкоди положенням, які будуть прийняті у цьому
відношенні Радою, типові посвідчення водія, визначені в Додатках I
і Ia, не можуть містити комп'ютеризованих електронних приладів.
Стаття 3
1. Посвідчення водія, передбачене в статті 1, надає право на
керування транспортними засобами таких категорій:
Категорія A
- мотоцикли з боковою коляскою або без неї;
Категорія B
- механічні транспортні засоби з дозволеною максимальною
масою до 3500 кілограмів з кількістю місць не більше восьми, крім
місця водія; механічні транспортні засоби цієї категорії можуть
бути поєднані з причепом з дозволеною максимальною масою до
750 кілограмів;
- поєднання трактора категорії B і причепа з дозволеною
максимальною масою цього поєднання до 3500 кілограмів і дозволеною
максимальною масою причепа, яка не перевищує ненавантажену масу
трактора;
Категорія B+E
- поєднання транспортних засобів, що складається з трактора
категорії B і причепа, якщо це поєднання не підпадає під
категорію B;
Категорія С
- механічні транспортні засоби, за винятком тих, що
підпадають під категорію D, дозволена максимальна маса яких вище
3500 кілограмів; механічні транспортні засоби цієї категорії
можуть бути поєднані з причепом з дозволеною максимально масою до
750 кілограмів;
Категорія C+E
- поєднання транспортних засобів, в якому трактор належить до
категорії C, а його причеп має дозволену максимальну масу вище
750 кілограмів;
Категорія D
- механічні транспортні засоби для перевезення людей з
кількістю місць більше восьми, крім місця водія; механічні
транспортні засоби цієї категорії можуть бути поєднані з причепом
з дозволеною максимальною масою до 750 кілограмів;
Категорія D+E
- поєднання транспортних засобів, в якому трактор належить до
категорії D, а його причеп має дозволену максимальну масу вище
750 кілограмів.
2. Всередині категорій A, B, B+E, C, C+E, D і D+E може бути
видане спеціальне посвідчення водія для керування транспортними
засобами таких підкатегорій:
Підкатегорія A1
- легкі мотоцикли, які мають двигун з робочим об'ємом до
125 куб.см і потужність яких не перевищує 11 кВт;
Підкатегорія B1
- механічні триколісні і чотириколісні мотоцикли;
Підкатегорія C1
- механічні транспортні засоби, за винятком тих, що
підпадають під категорію D, дозволена максимальна маса яких
перевищує 3500 кілограмів, але менша за 7500 кілограмів; механічні
транспортні засоби цієї підкатегорії можуть бути поєднані з
причепом з дозволеною максимальною масою до 750 кілограмів;
Підкатегорія C1+E
- поєднання транспортних засобів, в якому трактор належить до
підкатегорії C1, а його причеп має дозволену максимальну масу вище
750 кілограмів, за умови, що дозволена максимальна маса цього
поєднання не перевищує 12 000 кілограмів, а дозволена максимальна
маса причепа не перевищує ненавантажену масу трактора;
Підкатегорія D1
- механічні транспортні засоби для перевезення пасажирів з
кількістю місць більше восьми, крім місця водія, але не більше
16 місць, крім місця водія; механічні транспортні засоби цієї
підкатегорії можуть бути поєднані з причепом з дозволеною
максимальною масою до 750 кілограмів;
Підкатегорія D1+E
- поєднання транспортних засобів, в якому трактор належить до
підкатегорії D1, а його причеп має дозволену максимальну масу вище
750 кілограмів, за умови, що:
- по перше, дозволена максимальна маса цього поєднання не
перевищує 12 000 кілограмів, а дозволена максимальна маса причепа
не перевищує ненавантажену масу трактора;
- по друге, причеп не використовується для перевезення людей.
3. Для потреб цієї статті:
- "Транспортний засіб з механічним приводом" означає
будь-який самохідний транспортний засіб, що пересувається дорогою
завдяки власній потужності, за винятком рейсового транспортного
засобу;
- "Триколісний мотоцикл" і "чотириколісний мотоцикл"
означають відповідно будь-який три- і чотириколісний транспортний
засіб категорії В з максимальною розрахованою швидкістю більше
45 км/год або який приводиться в дію двигуном внутрішнього
згоряння із запалюванням з робочим об'ємом більше 50 куб.см або
будь-яким іншим двигуном однакової потужності. Ненавантажена маса
не повинна перевищувати 550 кілограмів. Ненавантажена маса
транспортних засобів з електричним двигуном не включає масу
батареї.
Держави-члени можуть встановити нижчі стандарти стосовно
ненавантаженої маси або додати інші, такі як категорія
максимального об'єму або потужності;
- "Мотоцикл" означає будь-який двоколісний транспортний засіб
з боковою коляскою або без неї, обладнаний двигуном з робочим
об'ємом більше 50 куб.см типу внутрішнього згоряння, та/або з
максимальною розрахованою швидкістю більше 45 км/год;
- "Механічний транспортний засіб" означає будь-який
транспортний засіб з механічним приводом, за винятком мотоциклу,
який зазвичай використовується для перевезення людей чи товарів
дорогою або для транспортування дорогою транспортних засобів, що
використовуються для перевезення людей чи товарів. Це поняття
включає тролейбуси, тобто транспортні засоби, поєднані з
електричним проводом і які не є рейковими. Воно не включає
сільськогосподарські або лісогосподарські трактори;
- "Сільськогосподарський або лісогосподарський трактор"
означає будь-який транспортний засіб з механічним приводом, який
пересувається на колесах або гусеницях і має щонайменше дві осі,
головна функція якого полягає в тяговій потужності, який
спеціально розроблений для того, щоб тягнути, штовхати, перевозити
або керувати певними інструментами, машинами чи тракторами, що
використовуються в сільськогосподарській або лісогосподарській
діяльності, і використання якого для перевезення людей чи товарів
дорогою або для транспортування дорогою транспортних засобів, що
використовуються для перевезення людей чи товарів, є лише
другорядною функцією.
4. Держави-члени можуть після консультації з Комісією
відступати від швидкостей, вказаних в другому і третьому абзацах
частини 3, за умови, що вони обумовлюють нижчі швидкості і що це
зазначено в посвідченні водія.
5. Для підкатегорії A1 держави-члени можуть застосовувати
додаткові обмежувальні норми.
6. За згодою Комісії держави-члени можуть не застосовувати цю
статтю до певних видів транспортних засобів з механічним приводом,
наприклад до спеціальних транспортних засобів для інвалідів.
Стаття 4
1. Посвідчення водія зазначають умови, відповідно до яких
водій має право керування.
2. Якщо, в силу фізичної недієздатності, дозволяється
керування лише певними видами транспортних засобів або
пристосованими транспортними засобами, в такому транспортному
засобі повинен проводитися тест на навички і поведінку,
передбачений в статті 7.
Стаття 5
1. Видача посвідчень водія здійснюється відповідно до таких
умов:
(а) посвідчення категорій C і D повинні видаватися лише
водіям, які вже мають право на керування транспортними засобами
категорії В;
(b) посвідчення категорій B+E, C+E, D+E повинні видаватися
лише водіями, які вже мають право на керування транспортними
засобами категорій B, C і D відповідно.
2. Дійсність посвідчень водія повинна визначатися таким
чином:
(а) посвідчення, видані для категорії C+E або D+E, є дійсними
для транспортних засобів категорії B+E;
(b) посвідчення, видані для категорії C+E, є дійсними для
категорії D+E до тих пір, поки їх власники мають право на
керування транспортними засобами категорії D.
3. Для керування на своїй території держави-члени можуть
дозволяти такі еквівалентні співвідношення:
(а) триколісні і чотириколісні мотоцикли з механічним
приводом згідно з посвідченням категорії A або A1;
(b) легкі мотоцикли згідно з посвідченням категорії B.
4. Держави-члени можуть після консультації з Комісією
дозволити керування на своїй території:
(а) транспортними засобами категорії D1 (з максимальною
кількістю 16 місць, крім місця водія, і дозволеною максимальною
масою 3500 кілограмів, за винятком будь-якого спеціального
обладнання, призначеного для перевезення пасажирів-інвалідів)
власниками віком більше 21 року, що мають посвідчення водія
категорії В, отримане щонайменше два роки до цього, за умови, що
транспортні засоби використовуються некомерційними органами для
соціальних цілей і що водій надає свої послуги на добровільній
основі;
(b) транспортними засобами з дозволеною максимальною масою
більше 3500 кілограмів власниками віком більше 21 року, що мають
посвідчення водія категорії В, отримане щонайменше два роки до
цього, за умови, що головною метою транспортних засобів є їх
використання як стаціонарних в учбових цілях або з метою
відпочинку, що вони використовуються некомерційними органами для
соціальних цілей і що ці транспортні засоби були модифіковані
таким чином, щоб вони не могли використовуватися для перевезення
більше дев'яти осіб або товарів, крім тих, що є вкрай необхідними
для їхніх цілей.
Стаття 6
1. Мінімальний вік для отримання посвідчення водія є таким:
(а) 16 років:
- для підкатегорії A1;
- для підкатегорії B1;
(b) 18 років:
- для категорії A; проте, доступ до керування мотоциклами з
потужністю вище 25 кВт або із співвідношенням потужність/вага вище
0.16 кВт/кг (або мотоциклами з боковими колясками із
співвідношенням потужність/вага вище 0.16 кВт/кг) можливий з
мінімальним стажем 2 роки на мотоциклах з меншими технічними
вимогами згідно з посвідченням категорії A; вимога до попереднього
стажу не застосовується, якщо кандидат має вік щонайменше 21 рік,
за умови, що він пройшов спеціальний тест на навички і поведінку;
- для категорій B, B+E;
- для категорій C, C+E і підкатегорій C1, C1+E без шкоди
положенням про керування такими транспортними засобами, що
містяться в Регламенті Ради (ЄЕС) N 3820/85 від
20 грудня 1985 року про гармонізацію певного соціального
законодавства про дорожній транспорт(1);
--------------- (1) ОВ N L 370, 31.12.1985, С. 1
(с) 21 рік:
- для категорій D і D+E і підкатегорій D1, D1+E без шкоди
положенням про керування такими транспортними засобами, що
містяться в Регламенті (ЄЕС) N 3820/85.
2. Держави-члени можуть відступати від вимог до мінімального
віку, встановлених для категорій A, B і B+E і видавати такі
посвідчення водія, починаючи від віку 17 років, за винятком
випадку положень для категорії A, встановлених в останньому
реченні першого абзацу частини 1(b).
3. Держави-члени можуть відмовляти у визнанні дійсності на
своїй території посвідчень водія, виданих водіям віком менше
18 років.
Стаття 7
1. Посвідчення водія, крім того, видаються лише таким
кандидатам:
(а) які пройшли тест на навички і поведінку і теоретичний
тест, та які відповідають медичним вимогам відповідно до положень
додатків II і III;
(b) які мають звичайне місце проживання на території
держави-члена, яка видає посвідчення, або можуть надати доказ
того, що вони навчалися в ній щонайменше шість місяців.
2. Без шкоди положенням, які будуть прийняті у цьому
відношенні Радою, кожна держава-член зберігає за собою право
визначати на основі національних критеріїв період дійсності
посвідчень водія, які вона видає.
3. Держави-члени можуть за згодою Комісії відступати від
положень Додатку III, якщо такі відступи сумісні з розвитком
медичної науки і принципами, встановленими в цьому Додатку.
4. Без шкоди національному кримінальному і поліцейському
законодавству держави-члени після консультації з Комісією
застосовувати до видачі посвідчень водія положення свого
національного законодавства, що стосуються інших умов, ніж ті, що
зазначені в цій Директиві.
5. Жодна особа не може отримати посвідчення водія в більше,
ніж одній державі-члені.
Стаття 7а
1. Підрозділ гармонізованих кодів Співтовариства, викладених
в Додатках I і Ia, визначається відповідно до процедури,
встановленої в статті 7b, з окремим посиланням на коди 04, 05, 44
і 55.
Ця процедура також дотримується при прийнятті рішення, чи
повинно бути обов'язковим, якщо необхідно, використання певних
підрозділів гармонізованих кодів Співтовариства.
2. Зміни, необхідні для адаптації частин Додатків I і Ia, що
стосуються гармонізованих кодів, а також Додатків II і III до
науково-технічного прогресу, приймаються відповідно до процедур,
встановлених в статті 7b.
Стаття 7b
1. Комісії допомагає комітет з питань посвідчень водія (далі
"Комітет").
2. При посиланні на цю статтю, застосовуються статті 5 і 7
Рішення 1999/468/ЄС(1), беручи до уваги статтю 8 цього Рішення.
--------------- (1) Рішення Ради 1999/468/ЄС від 28 червня 1999 року, що
встановлює процедури здіснення повноважень з імплементації,
покладених на Комісію (ОВ L 184, 17.7.1999, С. 23).
Період, встановлений в статті 5(6) Рішення 1999/468/ЄС,
встановлюється в три місяці.
3. Комітет приймає свій регламент.
Стаття 8
1. Якщо власник дійсного національного посвідчення водія,
виданого в одній державі-члені, набув звичайного місця проживання
в іншій державі-члені, він може клопотати про обмін свого
посвідчення водія на еквівалентне посвідчення; держава-член, яка
здійснює такий обмін, повинна перевірити, якщо необхідно,
дійсність переданого їй посвідчення.
2. При умові дотримання територіального принципу
кримінального і поліцейського законодавства держава-член
звичайного місця проживання може застосовувати свої національні
положення про обмеження, призупинення дії, вилучення або
скасування права керування власника посвідчення водія, виданого
іншою державою-членом і, якщо необхідно, обмінювати посвідчення з
цією метою.
3. Держава-член, яка здійснює обмін, повинна повернути старе
посвідчення органам держави-члена, яка його видала, і повідомити
причини цього.
4. Держава-член може відмовити у визнанні дійсності
будь-якого посвідчення водія, виданого іншою державою-членом
особі, до якої на території першої держави застосовується один із
заходів, зазначених в частині 2.
Держава-член може також відмовити у видачі посвідчення водія
кандидату, до якого застосовуються такі заходи в іншій
державі-члені.
5. Заміна посвідчення водія, яке, наприклад, було загублене
або вкрадене, може бути здійснене в компетентних органах держави,
в якій власник має своє звичайне місце проживання; ці органи
забезпечують відновлення на основі інформації, якою вони
володіють, або, якщо необхідно, на основі доказів від компетентних
органів держав-членів, які видали оригінал посвідчення.
6. Якщо держава-член обмінює посвідчення водія, видане
третьою державою, на типове посвідчення водія Співтовариства,
такий обмін, а також будь-яке подальше відновлення або заміна
повинні реєструватися в останній.
Такий обмін може мати місце, лише якщо посвідчення, видане
третьою державою, було здано компетентним органам держави-члена,
яка здійснює обмін. Якщо власник цього посвідчення змінює своє
звичайне місце проживання на іншу державу-член, остання не
зобов'язана застосовувати статтю 1 (2).
Стаття 9
Для потреб цієї Директиви "звичайне" місце проживання означає
місце, де особа зазвичай проживає, а саме щонайменше 185 днів
впродовж кожного календарного року через свої особисті і
професійні зв'язки або, у випадку відсутності професійних
зв'язків, - через особисті зв'язки, які тісно пов'язують цю особу
з місцем, в якому вона проживає.
Проте, звичайне місце проживання особи, професійні зв'язки
якої пов'язують її з іншим місцем, ніж особисті зв'язки, і яка по
черзі проживає в різних місцях, розміщених в двох або більше
державах-членах, вважається місцем її особистих зв'язків, за
умови, що така особа регулярно туди повертається. Дотримання цієї
останньої умови не вимагається, якщо особа проживає в
державі-члені з метою виконання завдання визначеної тривалості.
Відвідання університету або школи не вважається зміною звичайного
місця проживання.
Стаття 10
За згодою Комісії держави-члени встановлюють еквівалентні
співвідношення між категоріями посвідчень, виданих до
імплементації цієї Директиви, і категоріями, визначеними в
статті 3.
За згодою Комісії держави-члени можуть вносити до свого
національного законодавства такі корективи, які є необхідними для
потреб імплементації положень статті 8 (4), (5) і (6).
Стаття 11
Через п'ять років після набрання чинності цією Директивою
Рада, діючи на пропозицію Комісії, переглядає національні
положення про будь-які додаткові підкатегорії, які могли бути
запроваджені відповідно до статті 3, з метою їх можливої
гармонізації або усунення.
Стаття 12
1. Після консультації з Комісією держави-члени ухвалюють
необхідні закони, підзаконні акти та адміністративні положення для
виконання цієї Директиви станом на 1 липня 1996 року не пізніше
1 липня 1994 року.
2. Якщо держави-члени ухвалюють такі положення, то вони
повинні містити посилання на цю Директиву або супроводжуватись
даним посиланням у разі їхньої офіційної публікації. Методи
розробки зазначеного посилання визначаються державами-членами.
3. Держави-члени надають допомогу одна одній в імплементації
цієї Директиви і, у разі потреби, обмінюються інформацією стосовно
посвідчень, які вони зареєстрували.
Стаття 13
Цим Директива 80/1263/ЄЕС скасовується з 1 липня 1996 року.
Стаття 14
Цю Директиву адресовано державам-членам.

Додаток I

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ТИПОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ СПІВТОВАРИСТВА

1. Типове посвідчення водія Співтовариства повинно бути
рожевого кольору, а його загальні розміри:
- висота: 106 мм;
- ширина: 222 мм.
2. Посвідчення складається із шести сторінок:
сторінка 1 містить:
- розпізнавальний знак держави-члена, яка видає посвідчення;
- зазначення назви держави-члена, яка видає посвідчення (не
обов'язково);
- розпізнавальний знак держави-члена, яка видає посвідчення;
ці знаки повинні бути такими:
B: Бельгія
CZ: Чеська Республіка
DK: Данія
D: Німеччина
EST: Естонія
GR: Греція
E: Іспанія
F: Франція
IRL: Ірландія
I: Італія
CY: Кіпр
LV: Латвія
LT: Литва
L: Люксембург
H: Угорщина
M: Мальта
NL: Нідерланди
A: Австрія
PL: Польща
Р: Португалія
SLO: Словенія
SK: Словаччина
FIN: Фінляндія
S: Швеція
UK: Сполучене Королівство;
- слова "Посвідчення водія", надруковані великими літерами
мовою або мовами держави-члена, яка видає посвідчення; вони
повинні бути також надруковані з належним відступом іншими мовами
Європейських Співтовариств;
- слова "Типова модель Європейських Співтовариств",
надруковані мовою або мовами держав-членів, які видають
посвідчення;
сторінка 2 містить:
1. прізвище власника;
2. інші імена власника;
3. дату і місце народження власника;
4. назву компетентного органу, який видає посвідчення
(включаючи місце і дату видачі, а також печатку органу);
5. номер посвідчення;
6. фотокартку власника;
7. підпис власника;
8. постійне місце проживання або поштову адресу (не
обов'язково);
сторінки 3 і 4 містять:
(під)категорії транспортних засобів, дату видачі посвідчення
для (під)категорії, період його дійсності, печатку органу,
будь-яку додаткову інформацію або обмеження в кодовій формі для
кожної задіяної (під)категорії.
Підкатегорії, не передбачені в національному законодавстві
держави-члена, можуть не зазначатися в посвідченнях водія, виданих
цією державою.
Коди, що використовуються на сторінці 4, є такими:
- коди 01-99: гармонізовані коди Співтовариства
ВОДІЙ (медичні причини)
01. Корегування та/або захист зору
01.01 Окуляри 01.02 Контактна(і) лінза(и) 01.03 Захисне скло 01.04 Непрозора лінза 01.05 Захист очей 01.06 Окуляри або контактні лінзи
02. Слуховий апарат/комунікаційний апарат
02.01 Слуховий апарат для одного вуха 02.02 Слуховий апарат для обох вух
03. Протез/ортопедичний апарат для кінцівок
03.01 Протез/ортопедичний апарат для верхніх кінцівок 03.02 Протез/ортопедичний апарат для нижніх кінцівок
05. Обмежене використання (обов'язкове використання підкоду,
якщо до керування застосовуються обмеження з медичних причин)
05.01 Обмеження залежно від часу дня (наприклад: одна година
після сходу сонця і одна година до заходу сонця) 05.02 Обмеження залежно від радіусу ... км від місця
проживання власника або лише всередині міста/території ... 05.03 Керування без пасажирів 05.04 Обмеження швидкості не більше ... км/год 05.05 Керування дозволене виключно при супроводі власника
посвідчення водія 05.06 Без причепа 05.07 Заборона керування на автомагістралях 05.08 Заборона вживання алкоголю
МОДИФІКАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
10. Модифікована коробка передач
10.01 Ручна коробка передач 10.02 Автоматична коробка передач 10.03 Електронна коробка передач 10.04 Пристосований важіль перемикання передач 10.05 Без допоміжної коробки передач
15. Модифіковане зчеплення
15.01 Пристосована педаль зчеплення 15.02 Ручне зчеплення 15.03 Автоматичне зчеплення 15.04 Відгороджена/відігнута/відокремлена педаль зчеплення
20. Модифіковані гальмові системи
20.01 Пристосована гальмова педаль 20.02 Збільшена гальмова педаль 20.03 Гальмова педаль, пристосована для лівої ноги 20.04 Гальмова педаль для ступні 20.05 гальмова педаль під кутом 20.06 Ручне (пристосоване) гальмо 20.07 Максимальне використання гальмової педалі з
підсилювачем 20.08 Максимальне використання аварійного гальма,
інтегрованого з гальмовою педаллю 20.09 Пристосоване стоянкове гальмо 20.10 Електричне стоянкове гальмо 20.11 (Пристосована) стоянкова гальмова педаль 20.12 Відгороджена/відігнута/відокремлена гальмова педаль 20.13 Гальмова педаль, що приводиться в дію коліном 20.14 Електрична гальмова педаль
25. Модифіковані системи газування
25.01 Пристосована педаль газу 25.02 Педаль газу для ступні 25.03 Педаль газу під кутом 25.04 Ручна педаль газу 25.05 Педаль газу, що приводиться в дію коліном 25.06 Сервосистема газування (електронна, пневматична тощо) 25.07 Педаль газу зліва від гальмової педаль 25.08 Педаль газу зліва 25.09 Відгороджена/відігнута/відокремлена педаль газу
30. Модифіковані поєднані системи гальмування і газування
30.01 Паралельні педалі 30.02 Педалі на (або майже на) одному рівні 30.03 Педалі газу і гальмування з декількома позиціями 30.04 Педалі газу і гальмування з декількома позиціями і
функцією повернення у вихідне положення 30.05 Відігнуті/відокремлені педалі газу і гальмування 30.06 Підняте днище 30.07 Перегородка з боку гальмової педалі 30.08 Перегородка для протезу з боку гальмової педалі 30.09 Перегородка попереду педалей газу і гальмування 30.10 Підставка для п'ятки/ноги 30.11 Електричні педалі газу і гальмування
35. Модифіковане розташування пристроїв керування (перемикачі фар, склоочищувачі/мийка вітрового скла, звуковий
сигнал, індикатори повороту тощо)
35.01 Пристрої керування, що приводяться в дію без
негативного впливу на рульове керування і управління 35.02 Пристрої керування, що приводяться в дію без
необхідності відпускати руль та допоміжні пристрої (рукоятку,
вилку тощо) 35.03 Пристрої керування, що приводяться в дію лівою рукою
без необхідності відпускати руль та допоміжні пристрої (рукоятку,
вилку тощо) 35.04 Пристрої керування, що приводяться в дію правою рукою
без необхідності відпускати руль та допоміжні пристрої (рукоятку,
вилку тощо) 35.05 Пристрої керування, що приводяться в дію без
необхідності відпускати руль та допоміжні пристрої (рукоятку,
вилку тощо), а також поєднані механізми газування і гальмування
40. Модифіковане рульове керування
40.01 Стандартний рульове керування 40.02 Рульове керування з підсилювачем 40.03 Рульове керування з допоміжною системою 40.04 Витягнута рульова колонка 40.05 Пристосований руль (Більша та/або товща рульова секція,
зменшений діаметр руля тощо) 40.06 Руль під кутом 40.07 Вертикальний руль 40.08 Горизонтальний руль 40.09 Руль, що приводиться в дію ногами 40.10 Альтернативне рульове керування (рукоятка тощо) 40.11 Рукоятка на рулі 40.12 Ручний ортопедичний апарат на рулі 40.13 З ортопедичним апаратом
42. Модифіковане(і) дзеркало(а) заднього виду
42.01 Зовнішнє дзеркало заднього виду з лівого або з правого
боку 42.02 Зовнішнє дзеркало заднього виду, встановлене на крилі 42.03 Додаткове внутрішнє дзеркало заднього виду для
слідкування за дорожнім рухом 42.04 Панорамне внутрішнє дзеркало заднього виду 42.05 Дзеркало заднього виду з обзором мертвої зони 42.06 Електрокероване(і) зовнішнє(і) дзеркало(а) заднього
виду
43. Модифіковане сидіння водія
43.01 Підвищене сидіння водія з нормальною відстанню від руля
і педалей 43.02 Сидіння водія, пристосоване до форми тіла 43.03 Сидіння водія з боковою підтримкою для стійкості 43.04 Сидіння водія з підлокітниками 43.05 Подовження ковзання сидіння водія 43.06 Пристосування ременів безпеки 43.07 Прив'язні ремені безпеки
44. Модифікації мотоциклів (обов'язкове використання підкоду)
44.01 Одне гальмо 44.02 (Пристосоване) ручне гальмо (переднє колесо) 44.03 (Пристосована) гальмова педаль (заднє колесо) 44.04 (Пристосована) рукоятка газу 44.05 (Пристосовані) ручна коробка передач і ручне зчеплення 44.06 (Пристосоване(і)) дзеркало(а) заднього виду 44.07 (Пристосовані) пристрої (індикатори повороту,
стоп-сигнал тощо) 44.08 Висота сидіння, що дозволяє водію в сидячій позиції
тримати одночасно дві ноги на дорозі
45. Мотоцикл лише з боковою коляскою
50. Обмеження певним номером транспортного засобу/ходової
частини (ідентифікаційний номер транспортного засобу, ІНТЗ)
51. Обмеження певним транспортним засобом/номерними знаками
(реєстраційний номер транспортного засобу, РНТЗ)
АДМІНІСТРАТИВНІ ПИТАННЯ
70. Обмін посвідчення N ..., виданого ... (розпізнавальний
знак ЄС/ООН у випадку третьої країни; наприклад: 70.0123456789.NL)
71. Дублікат посвідчення N ... (розпізнавальний знак ЄС/ООН у
випадку третьої країни; наприклад: 71.987654321.HR)
72. Обмеження транспортними засобами категорії A з двигуном з
максимальним робочим об'ємом 125 куб.см і максимальною потужність
11 кВт (A1)
73. Обмеження транспортними засобами категорії B виду
триколісних або чотириколісних (B1)
74. Обмеження транспортними засобами категорії C з дозволеною
максимальною масою до 7500 кілограмів (C1)
75. Обмеження транспортними засобами категорії D з кількістю
місць не більше 16, крім місця водія (D1)
76. Обмеження транспортними засобами категорії С з дозволеною
максимальною масою до 7500 кілограмів (С1), поєднаними з причепом
з дозволеною максимальною масою вище 750 кілограмів, за умови, що
дозволена максимальна маса цього автопоїзду не перевищує
12 000 кілограмів, а дозволена максимальна маса причепа не
перевищує ненавантажену масу тягача (C1+E)
77. Обмеження транспортними засобами категорії D з кількістю
місць не більше 16, крім місця водія (D1), поєднаними з причепом з
дозволеною максимальною масою вище 750 кілограмів, за умови, що
(а) дозволена максимальна маса цього автопоїзду не перевищує
12 000 кілограмів, а дозволена максимальна маса причепа не
перевищує ненавантажену масу тягача і (b) причеп не
використовується для перевезення пасажирів (D1+E)
78. Обмеження транспортними засобами з автоматичною коробкою
передач (Директива 91/439/ЄЕС, Додаток II, 8.1.1., параграф 2)
79. (...) Обмеження транспортними засобами, які відповідають
технічним вимогам, зазначеним в дужках, в контексті застосування
статті 10(1) Директиви
90.01: наліво 90.02: направо 90.03: лівий 90.04: правий 90.05: рука 90.06: нога 90.07: придатний для експлуатації
95. Водій, який має СПК, що відповідає зобов'язанню про
професійну компетентність, зазначеному в статті 3, до ...
(наприклад, 95.01.01.2012)
- коди 100 і вище: національні коди, дійсні лише для
керування на території держави, яка видала посвідчення.
Дата першої видачі посвідчення для кожної категорії повинна
записуватися на сторінці 3 у випадку подальшої заміни або обміну;
сторінка 5 може містити таку інформацію:
- будь-які періоди, впродовж яких посвідчення водія було
призупинене,
- серйозні правопорушення, вчинені на території держави
звичайного місця проживання і взяті до уваги у процедурі контролю
за водіями у цій державі;
сторінка 6 містить:
- визнання, обмежене територією держави, яка її надає на
підставі еквівалентних співвідношень або для категорій
транспортних засобів, до яких не застосовується ця Директива
(включаючи дати видачі і періоди дійсності),
- пробіли, призначені для (не обов'язково) запису змін місця
звичайного проживання власника.
3. Записи на сторінках, крім сторінки 1, робляться мовою(ами)
держав-членів, які видали посвідчення.
Якщо держава-член бажає зробити такі записи іншими
національними мовами, крім: іспанської, чеської, датської,
німецької, естонської, грецької, англійської, французької,
італійської, латвійської, литовської, угорської, мальтійської,
голландської, польської, португальської, словацької, словенської,
фінської або шведської, вона повинна скласти двомовну версію
посвідчення, використовуючи одну із зазначених вище мов без шкоди
іншим положенням цього Додатку.
4. Якщо власник посвідчення водія, виданого однією
державою-членом, набув звичайного місця проживання в іншій
державі-члені, остання може зазначити:
- зміну(и) місця проживання на сторінці 6,
- інформацію, що є важливою для адміністративних цілей,
наприклад, про серйозні правопорушення, вчинені на її території,
на сторінці 5,
за умови, що вона також зазначає цей вид інформації в
посвідченнях, які вона видає, і що є пробіли для цієї цілі.
Шляхом відступу від пункту 2 цього Додатку в посвідченнях
водія, виданих Сполученим Королівством, не обов'язковою є
фотокартка власника впродовж максимального періоду десять років
після прийняття цієї Директиви.

ТИПОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ СПІВТОВАРИСТВА
( 994_a951 )

ЗРАЗОК ТИПОВОГО ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ СПІВТОВАРИСТВА:
БЕЛЬГІЙСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ
( 994_a951 )
(для інформації)

Додаток Ia

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ТИПОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ СПІВТОВАРИСТВА

(Альтернатива типовій моделі в Додатку I)
1. Фізичні характеристики картки типового посвідчення водія
Співтовариства повинні відповідати стандартам ISO 7810 і 7816-1.
Методи перевірки характеристик посвідчень водія з метою
забезпечити їхню відповідність міжнародним стандартам повинні
відповідати стандарту ISO 10373.
2. Посвідчення має дві сторони.
Сторінка 1 містить:
(а) слова "Посвідчення Водія", надруковані великими літерами
мовою або мовами держави-члена, яка видає посвідчення;
(b) назву держави-члена, яка видає посвідчення (не
обов'язково);
(с) розпізнавальний знак держави-члена, яка видає
посвідчення, надрукований в прямокутнику синього кольору і
обведений 12 жовтими зірками; ці знаки повинні бути такими:
B: Бельгія
CZ: Чеська Республіка
DK: Данія
D: Німеччина
EST: Естонія
GR: Греція
E: Іспанія
F: Франція
IRL: Ірландія
I: Італія
CY: Кіпр
LV: Латвія
LT: Литва
L: Люксембург
H: Угорщина
M: Мальта
NL: Нідерланди
A: Австрія
PL: Польща
Р: Португалія
SLO: Словенія
SK: Словаччина
FIN: Фінляндія
S: Швеція
UK: Сполучене Королівство;
(d) інформацію посвідчення, пронумеровану таким чином:
1. прізвище власника;
2. інші імена власника;
3. дата і місце народження;
4. (а) дата видачі посвідчення;
(b) дата закінчення дії посвідчення або прочерк, якщо
посвідчення дійсне впродовж невизначеного періоду часу;
(с) назва органу, що видає посвідчення (може бути надруковано
на сторінці 2);
(d) номер, що відрізняється від номеру під заголовком 5, для
адміністративних цілей (не обов'язково);
5. номер посвідчення водія;
6. фотокартка власника;
7. підпис власника;
8. постійне місце проживання або поштова адреса (не
обов'язково);
9. (під)категорія(ї) транспортних засобів, якими водій має
право керувати (національні категорії друкуються іншим шрифтом,
ніж гармонізовані категорії);
(е) слова "Типова модель Європейських Співтовариств" мовою
або мовами держави-члена, яка видає посвідчення, і слова
"Посвідчення Водія" іншими офіційними мовами Співтовариства,
надруковані рожевим кольором як фон посвідчення:
Permiso de Conduccion
Ridicsky prukaz
Korekort
Fuhrerschein
Juhiluba
(...........)
Driving Licence
Permis de conduire
Ceadunas Tiomana
Patente di guida
Vaditaja aplieciba
Vairuotojo pazymejimas
Vezetoi engedely
Licenzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de Conducao
Vodicsky preukaz
Voznisko dovoljenje
Ajokortti
Korkort;
(f) еталонні кольори:
- синій: pantone reflex blue,
- жовтий: pantone yellow.
Сторінка 2 містить:
(а) 9. (під)категорію(ї) транспортних засобів, якими водій
має право керувати (національні категорії друкуються іншим
шрифтом, ніж гармонізовані категорії);
10. дату першої видачі кожної (під)категорії (ця дата повинна
повторюватися на новому посвідченні у випадку наступної заміни або
обміну);
11. дату закінчення дії кожної (під)категорії;
12. додаткову інформацію/обмеження у формі коду навпроти
відповідної під(категорії).
Коди є такими:
- коди 01-99: гармонізовані коди Співтовариства
ВОДІЙ (медичні причини)
01. Корегування та/або захист зору
01.01 Окуляри 01.02 Контактна(і) лінза(и) 01.03 Захисне скло 01.04 Непрозора лінза 01.05 Захист очей 01.06 Окуляри або контактні лінзи
02. Слуховий апарат/комунікаційний апарат
02.01 Слуховий апарат для одного вуха 02.02 Слуховий апарат для двох вух
03. Протез/ортопедичний апарат для кінцівок
03.01 Протез/ортопедичний апарат для верхніх кінцівок 03.02 Протез/ортопедичний апарат для нижніх кінцівок
05. Обмежене використання (обов'язкове використання підкоду,
якщо до керування застосовуються обмеження з медичних причин)
05.01 Обмеження залежно від часу дня (наприклад: одна година
після сходу сонця і одна година до заходу сонця) 05.02 Обмеження залежно від радіусу ... км від місця
проживання власника або лише всередині міста/території ... 05.03 Керування без пасажирів 05.04 Обмеження швидкості не більше ... км/год 05.05 Керування дозволене виключно при супроводі власника
посвідчення водія 05.06 Без причепа 05.07 Заборона керування на автомагістралях 05.08 Заборона вживання алкоголю
МОДИФІКАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
10. Модифікована коробка передач
10.01 Ручна коробка передач 10.02 Автоматична коробка передач 10.03 Електронна коробка передач 10.04 Пристосований важіль перемикання передач 10.05 Без допоміжної коробки передач
15. Модифіковане зчеплення
15.01 Пристосована педаль зчеплення 15.02 Ручне зчеплення 15.03 Автоматичне зчеплення 15.04 Відгороджена/відігнута/відокремлена педаль зчеплення
20. Модифіковані гальмові системи
20.01 Пристосована гальмова педаль 20.02 Збільшена гальмова педаль 20.03 Гальмова педаль, пристосована для лівої ноги 20.04 Гальмова педаль для ступні 20.05 гальмова педаль під кутом 20.06 Ручне (пристосоване) гальмо 20.07 Максимальне використання гальмової педалі з
підсилювачем 20.08 Максимальне використання аварійного гальма,
інтегрованого з гальмовою педаллю 20.09 Пристосоване стоянкове гальмо 20.10 Електричне стоянкове гальмо 20.11 (Пристосована) стоянкова гальмова педаль 20.12 Відгороджена/відігнута/відокремлена гальмова педаль 20.13 Гальмова педаль, що приводиться в дію коліном 20.14 Електрична гальмова педаль
25. Модифіковані системи газування
25.01 Пристосована педаль газу 25.02 Педаль газу для ступні 25.03 педаль газу під кутом 25.04 Ручна педаль газу 25.05 Педаль газу, що приводиться в дію коліном 25.06 Сервосистема газування (електронна, пневматична тощо) 25.07 Педаль газу зліва від гальмової педаль 25.08 Педаль газу зліва 25.09 Відгороджена/відігнута/відокремлена педаль газу
30. Модифіковані поєднані системи гальмування і газування
30.01 Паралельні педалі 30.02 Педалі на (або майже на) одному рівні 30.03 Педалі газу і гальмування з декількома позиціями 30.04 Педалі газу і гальмування з декількома позиціями і
функцією повернення у вихідне положення 30.05 Відігнуті/відокремлені педалі газу і гальмування 30.06 Підняте днище 30.07 Перегородка з боку гальмової педалі 30.08 Перегородка для протезу з боку гальмової педалі 30.09 Перегородка попереду педалей газу і гальмування 30.10 Підставка для п'ятки/ноги 30.11 Електричні педалі газу і гальмування
35. Модифіковане розташування пристроїв керування (перемикачі фар, склоочищувачі/мийка вітрового скла, звуковий
сигнал, індикатори повороту тощо)
35.01 Пристрої керування, що приводяться в дію без
негативного впливу на рульове керування і управління 35.02 Пристрої керування, що приводяться в дію без
необхідності відпускати руль та допоміжні пристрої (рукоятку,
вилку тощо) 35.03 Пристрої керування, що приводяться в дію лівою рукою
без необхідності відпускати руль та допоміжні пристрої (рукоятку,
вилку тощо) 35.04 Пристрої керування, що приводяться в дію правою рукою
без необхідності відпускати руль та допоміжні пристрої (рукоятку,
вилку тощо) 35.05 Пристрої керування, що приводяться в дію без
необхідності відпускати руль та допоміжні пристрої (рукоятку,
вилку тощо), а також поєднані механізми газування і гальмування
40. Модифіковане рульове керування
40.01 Стандартний рульове керування 40.02 Рульове керування з підсилювачем 40.03 Рульове керування з допоміжною системою 40.04 Витягнута рульова колонка 40.05 Пристосований руль (Більша та/або товща рульова секція,
зменшений діаметр руля тощо) 40.06 Руль розташований під кутом 40.07 Вертикальний руль 40.08 Горизонтальний руль 40.09 Руль, що приводиться в дію ногами 40.10 Альтернативне рульове керування (рукоятка тощо) 40.11 Рукоятка на рулі 40.12 Ручний ортопедичний апарат на рулі 40.13 З ортопедичним апаратом
42. Модифіковане(і) дзеркало(а) заднього виду
42.01 Зовнішнє дзеркало заднього виду з лівого або з правого
боку 42.02 Зовнішнє дзеркало заднього виду, встановлене на крилі 42.03 Додаткове внутрішнє дзеркало заднього виду для
слідкування за дорожнім рухом

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »