Протокол, що стосується зміни Статті 50 a) Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос)
ІКАО; Протокол, Міжнародний документ від 26.10.1990
Документ 995_931, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 11.07.2002, підстава 112-15
 

              Протокол, 
що стосується зміни Статті 50 a) Конвенції
про міжнародну цивільну авіацію
(укр/рос)
Підписаний у Монреалі 26 жовтня 1990 року
( Протокол ратифіковано Законом
N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 )

Дата ратифікації: 11.07.2002 Дата набуття чинності: 21.01.2003
АСАМБЛЕЯ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, ЗІБРАВШИСЬ на свою двадцять восьму (надзвичайну) сесію у
Монреалі 25 жовтня 1990 року, ВІДЗНАЧИВШИ, що велика кількість Договірних держав висловлює
бажання збільшити число членів Ради з метою забезпечення кращої
збалансованості за рахунок більш широкого представництва
Договірних держав, ВВАЖАЮЧИ за доцільне збільшити число членів цього органу з
тридцяти трьох до тридцяти шести членів, ВВАЖАЮЧИ за необхідне змінити з вищезазначеною метою
Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, вчинену в Чикаго
сьомого дня грудня 1944 року ( 995_038 ), 1. ЗАТВЕРДЖУЄ відповідно до положень пункту a) Статті 94
вищезгаданої Конвенції ( 995_038 ) таку запропоновану зміну до
зазначеної Конвенції:
"У Статті 50 a) Конвенції ( 995_038 ) змінити друге речення,
замінивши "тридцяти трьох" на "тридцяти шести".";
2. ВСТАНОВЛЮЄ згідно з положеннями згаданого пункту a) Статті
94 згаданої Конвенції ( 995_038 ), що вищезгадана запропонована
зміна набуває чинності після її ратифікації ста вісьмома
Договірними державами; 3. ПОСТАНОВЛЯЄ, щоб Генеральний секретар Міжнародної
організації цивільної авіації склав Протокол російською,
англійською, іспанською та французькою мовами, тексти якого є
рівно автентичними і включають вищезгадану зміну та викладені
нижче положення: a) Протокол підписується Головою Асамблеї та її Генеральним
секретарем; b) Протокол відкритий для ратифікації будь-якою державою, яка
ратифікувала згадану Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ) або приєдналася до неї; c) ратифікаційні грамоти здаються на зберігання до
Міжнародної організації цивільної авіації; d) Протокол набуває чинності для держав, які його
ратифікували, в день здачі на зберігання сто восьмої
ратифікаційної грамоти; e) Генеральний секретар негайно повідомляє всі Договірні
держави про дату здачі на зберігання кожного документа про
ратифікацію Протоколу; f) Генеральний секретар негайно повідомляє всі
держави-учасниці згаданої Конвенції ( 995_038 ) про дату набуття
Протоколом чинності; g) для будь-якої Договірної держави, яка ратифікувала
Протокол після вищезгаданої дати, Протокол набуває чинності після
здачі нею на зберігання її ратифікаційної грамоти до Міжнародної
організації цивільної авіації. В РЕЗУЛЬТАТІ ЦЬОГО, відповідно до вищезазначених дій
Асамблеї, Цей Протокол був складений Генеральним секретарем
Організації.
НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО Голова та Генеральний секретар
вищезгаданої двадцять восьмої (надзвичайної) сесії Асамблеї
Міжнародної організації цивільної авіації, уповноважені на це
Асамблеєю, підписали цей Протокол.
ВЧИНЕНО у Монреалі двадцять шостого дня жовтня місяця одна
тисяча дев'ятсот дев'яностого року в одному примірнику російською,
англійською, іспанською та французькою мовами, причому кожен текст
є рівно автентичним. Цей Протокол залишається на зберігання в
архівах Міжнародної організації цивільної авіації, а його завірені
копії надсилаються Генеральним секретарем Організації всім
державам-учасницям Конвенції про міжнародну цивільну авіацію,
вчиненої в Чикаго сьомого дня грудня місяця одна тисяча дев'ятсот
сорок четвертого року ( 995_038 ).
Ассад Котайт Ш.С. Сидху
Голова двадцять восьмої Генеральний секретар
(надзвичайної) сесії Асамблеї
Вірність перекладу тексту з російської на українську мову
засвідчено начальником Служби офіційних перекладів Правового
департаменту МЗС України.
Протокол
касающийся изменения Статьи 50 a)
Конвенции о международной гражданской авиации
Подписан в Монреале 26 октября 1990 года

Дата ратифікації: 11.07.2002 Дата набуття чинності: 21.01.2003
АССАМБЛЕЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ,
СОБРАВШИСЬ на свою двадцать восьмую (чрезвычайную) сессию в
Монреале 25 октября 1990 года,
ОТМЕТИВ, что большое количество Договаривающихся государств
выражает желание увеличить число членов Совета в целях обеспечения
лучшей сбалансированности за счет более широкого представительства
Договаривающихся государств,
СЧИТАЯ целесообразным увеличить число членов этого органа с
тридцати трех до тридцати шести членов,
СЧИТАЯ необходимым изменить с вышеуказанной целью Конвенцию о
международной гражданской авиации, совершенную в Чикаго седьмого
дня декабря 1944 года ( 995_038 ),
1. УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с положениями пункта a) Статьи
94 вышеупомянутой Конвенции ( 995_038 ) следующую предложенную
поправку к указанной Конвенции:
"В Статье 50 a) Конвенции ( 995_038 ) изменить второе
предложение, заменив "тридцати трех" на "тридцати шести";
2. УСТАНАВЛИВАЕТ в соответствии с положениями упомянутого
пункта a) Статьи 94 названной Конвенции ( 995_038 ), что
вышеупомянутая предложенная поправка вступает в силу после ее
ратификации ста восемью Договаривающимися государствами;
3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, чтобы Генеральный секретарь Международной
организации гражданской авиации составил Протокол на русском,
английском, испанском и французском языках, тексты которого
являются равно аутентичными и включают вышеупомянутую поправку и
излагаемые ниже положения:
a) Протокол подписывается Председателем Ассамблеи и ее
Генеральным секретарем;
b) Протокол открыт для ратификации любым государством,
которое ратифицировало упомянутую Конвенцию о международной
гражданской авиации ( 995_038 ) или присоединилось к ней;
c) ратификационные грамоты сдаются на хранение Международной
организации гражданской авиации;
d) Протокол вступает в силу в отношении государств, которые
ратифицировали его, в день сдачи на хранение сто восьмой
ратификационной грамоты;
e) Генеральный секретарь немедленно уведомляет все
Договаривающиеся государства о дате сдачи на хранение каждого
документа о ратификации Протокола;
f) Генеральный секретарь немедленно уведомляет все
государства - участники упомянутой Конвенции ( 995_038 ) о дате
вступления Протокола в силу;
g) в отношении любого Договаривающегося государства,
ратифицировавшего Протокол после вышеупомянутой даты, Протокол
вступает в силу после сдачи его ратификационной грамоты на
хранение Международной организации гражданской авиации.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО, в соответствии с вышеуказанными
действиями Ассамблеи,
Настоящий Протокол был составлен Генеральным секретарем
Организации.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО Председатель и Генеральный секретарь
вышеупомянутой двадцать восьмой (чрезвычайной) сессии Ассамблеи
Международной организации гражданской авиации, уполномоченные на
то Ассамблеей, подписали настоящий Протокол.
СОВЕРШЕНО в Монреале двадцать шестого дня октября месяца одна
тысяча девятьсот девяностого года в виде одного документа на
русском, английском, испанском и французском языках, причем каждый
текст является равно аутентичным. Настоящий Протокол остается на
хранении в архивах Международной организации гражданской авиации,
а заверенные копии его направляются Генеральным секретарем
Организации всем государствам - участникам Конвенции о
международной гражданской авиации, совершенной в Чикаго седьмого
дня декабря одна тысяча девятьсот сорок четвертого года
( 995_038 ).
Ассад КОТАЙТ Ш. С. СИДХУ
Председатель Генеральный секретарь
двадцать восьмой
(чрезвычайной)
сессии Ассамблеи
Офіційний вісник України
2005, N 5

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...