Документ 997_233, чинний, поточна редакція — Набрання чинності для України міжнародного договору від 04.12.1991

               Угода 
про механізм погашення й обслуговування
заборгованості (зобов'язань) СРСР в іноземній
валюті, а також своєчасного поновлення страхового фонду
(укр/рос)
Дата підписання Україною: 4 грудня 1991 р. Набуття чинності для України: 4 грудня 1991 р.

З метою реалізації Договору про правонаступництво у
відношенні зовнішнього державного боргу та активів Союзу РСР
( 997_155 ) в частині погашення й обслуговування заборгованості
(зобов'язань) СРСР в іноземній валюті, держави, що підписали цю
Угоду, надалі звані "Сторона" або "Сторони", домовилися про
наступне:
Стаття 1
Для проведення розрахунків по обслуговуванню і погашенню
заборгованості (зобов'язань) СРСР, уповноважені Сторонами банки
(уповноважені банки), не пізніше 15 грудня 1991 року, відкривають
у Зовнішекономбанку (м. Москва) наступні рахунки в іноземній
валюті: а) спеціальні рахунки - по обліку сум авансових переведень
держав для здійснення обслуговування і погашення заборгованості
(зобов'язань) СРСР у межах, узгоджених між сторонами в зазначеному
Договорі ( 997_155 ), часток на майбутній період; б) резервні рахунки - по обліку сум переведень держав для
створення страхових фондів, що забезпечують безперебійність
платежів по обслуговуванню і погашенню заборгованості
(зобов'язань) СРСР; в) рахунок валютних надходжень від держав-боржників СРСР і
проведення інших фінансових операцій. До відкриття рахунків, зазначених у цій статті, Сторони
можуть використовувати наявні кореспондентські рахунки
уповноважених банків у Зовнішекономбанку СРСР.
Стаття 2
До 16 грудня 1991 року уповноважені банки перераховують на
спеціальні рахунки суми авансових переведень у розмірі частки
відповідної Сторони по погашенню заборгованості на січень 1992
року, а також на резервні рахунки - суми страхових фондів у
розмірі частки відповідної Сторони від середньомісячної потреби у
1992 році по обслуговуванню і погашенню заборгованості
(зобов'язань) СРСР. Для визначення розмірів авансових переведень та страхових
фондів, які підлягають зарахуванню на спеціальні і резервні
рахунки, Зовнішекономбанк СРСР до 1 грудня 1991 року повідомить
уповноваженим банкам розрахункову суму майбутніх платежів, які
мають відбутися у 1992 році, по обслуговуванню заборгованості
(зобов'язань) СРСР.
Стаття 3
Не пізніше 1 місяця до початку відповідного кварталу,
Зовнішекономбанк СРСР буде спрямовувати Міждержавній раді по
спостереженню за обслуговуванням боргу і використанням активів
розрахунки сум платежів (у місячній розбивці) по обслуговуванню і
погашенню заборгованості (зобов'язань) СРСР, які повинні будуть
сплачені в наступному кварталі, у розбивці по валютах, а також
суми очікуваних надходжень на рахунки, позначені літерою в) у
статті 1. На підставі зазначених розрахунків, уповноважені банки, не
пізніше, ніж за 10 робочих днів до початку відповідного місяця,
перераховують суму належних у цьому місяці платежів по
обслуговуванню і погашенню заборгованості (зобов'язань) СРСР на
спеціальні рахунки. Розрахунки майбутніх платежів підготовлюються
Зовнішекономбанком СРСР із можливо припустимим ступенем точності.
Стаття 4
Зовнішекономбанк СРСР здійснює платежі по обслуговуванню і
погашенню заборгованості (зобов'язань) СРСР відповідно до графіків
платежів, дебетуючи спеціальні рахунки і рахунки валютних
надходжень уповноважених банків, і надсилаючи останнім, а також
Міждержавній раді по спостереженню за обслуговуванням боргу та
використанням активів виписки по рахунках. У випадку розбіжності валюти спеціального рахунку і валюти
платежів по заборгованості (зобов'язанням) СРСР, витрати по
конверсії здійснюються за рахунок уповноваженого банку.
Стаття 5
При нестачі засобів на спецрахунку та рахунку валютних
надходжень якого-небудь уповноваженого банку, для здійснення
термінових платежів у межах частки відповідної Сторони,
Зовнішекономбанк СРСР списує відсутню суму з резервного рахунку
відповідного уповноваженого банку, повідомляючи його про
необхідність відновлення необхідної суми страхового фонду на
резервному рахунку протягом 3 робочих днів.
Стаття 6
У випадку ненадходжень коштів у встановлені вище терміни на
спеціальні рахунки і на резервні рахунки від якого-небудь
уповноваженого банку, Зовнішекономбанк СРСР негайно інформує про
це Міждержавну раду по спостереженню за обслуговуванням боргу і
використанням активів, а також уповноважені банки для рішення
питання про забезпечення недостатнього покриття заборгованості
(зобов'язань) СРСР і прийняття, в разі потреби, заходів впливу
проти Сторони, що не виконує умови цієї Угоди. Погашення боргів держав, що взяли на себе солідарну
відповідальність, здійснюється, в цьому випадку, в порядку,
визначеному спеціальною угодою.
Стаття 7
Після закінчення кожного місяця, Зовнішекономбанк СРСР подає
уповноваженим банкам та Міждержавній раді по спостереженню за
обслуговуванням боргу і використанням активів, відомості про
фактичні витрати Зовнішекономбанку СРСР, пов'язаних з
обслуговуванням заборгованості (зобов'язань) СРСР та фактичних
надходжень по фінансовим зобов'язанням інших держав і суб'єктів
перед СРСР. Ці витрати, разом з агентською комісією, в розмірі,
встановленому агентською угодою, сплачуються Зовнішекономбанку
СРСР не пізніше 10 робочих днів з моменту подання розрахунку
витрат.
Стаття 8
Оперативний контроль за діяльністю Зовнішекономбанку СРСР у
частині виконання операцій по обслуговуванню заборгованості
(зобов'язань) СРСР здійснюється Спостережною радою в
Зовнішекономбанку СРСР. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання.
Вчинено у м. Москві, 4 грудня 1991 року, російською мовою, в
16 автентичних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну
силу.
На посвідчення на вищезазначене, уповноважені на те особи
підписали цю Угоду.
Від Республіки Азербайджан
Від Республіки Вірменія (підпис від 04.12.91)
Від Республіки Білорусь (підпис від 04.12.91)
Від Республіки Грузія (підпис від 04.12.91)
Від Казахської Радянської
Соціалістичної Республіки (підпис від 04.12.91)
Від Республіки Киргизстан (підпис від 04.12.91)
Від Латвійської Республіки
Від Литовської Республіки
Від Республіки Молдова
Від Російської Радянської Федеративної
Соціалістичної Республіки (підпис від 04.12.91)
Від Республіки Таджикистан (підпис від 04.12.91)
Від України (підпис від 04.12.91)
Від Естонської Республіки
Від Союзу Радянських Соціалістичних Республік

Зібрання чинних міжнародних договорів України:
Офіційне видання - Том 1: 1990-1991 рр. - К.:
Видавничий Дім "Ін Юре", 2001.
Соглашение
о механизме погашения и обслуживания задолженности
(обязательств) СССР в иностранной валюте, а также
своевременного восполнения страхового фонда
(Москва, 4 декабря 1991 года)

В целях реализации Договора о правопреемстве в отношении
внешнего государственного долга и активов Союза ССР ( 997_155 ) в
части погашения и обслуживания задолженности (обязательств) СССР в
иностранной валюте государства, подписавшие настоящее Соглашение,
в дальнейшем именуемые "Сторона" или "Стороны", договорились о нижеследующем:
Статья 1
Для проведения расчетов по обслуживанию и погашению
задолженности (обязательств) СССР уполномоченные Сторонами банки
(уполномоченные банки) не позднее 15 декабря 1991 года открывают
во Внешэкономбанке (г. Москва) следующие счета в иностранной
валюте: а) специальные счета - для учета сумм авансовых переводов
государств для осуществления обслуживания и погашения
задолженности (обязательств) СССР в пределах согласованных между
сторонами в указанном Договоре ( 997_155 ) долей на предстоящий
период; б) резервные счета - для учета сумм перевода государств для
создания страховых фондов, обеспечивающих бесперебойность платежей
по обслуживанию и погашению задолженности (обязательств) СССР; в) счет валютных поступлений от государств - должников СССР и
проведения других финансовых операций. До открытия счетов, указанных в настоящей статье, Стороны
могут использовать имеющиеся корреспондентские счета
уполномоченных банков во Внешэкономбанке СССР.
Статья 2
До 16 декабря 1991 года уполномоченные банки перечисляют на
специальные счета суммы авансовых переводов в размере доли
соответствующей Стороны по погашению задолженности на январь 1992
года, а также на резервные счета - суммы страховых фондов в
размере доли соответствующей Стороны от среднемесячной потребности
в 1992 году по обслуживанию и погашению задолженности
(обязательств) СССР. Для определения размеров авансовых переводов и страховых
фондов, подлежащих зачислению на специальные и резервные счета,
Внешэкономбанк СССР до 1 декабря 1991 года сообщит уполномоченным
банкам расчетную сумму предстоящих в 1992 году платежей по
обслуживанию задолженности (обязательств) СССР.
Статья 3
Не позднее 1 месяца до начала соответствующего квартала
Внешэкономбанк СССР будет направлять Межгосударственному совету по
наблюдению за обслуживанием долга и использованием активов расчет
сумм предстоящих на квартал (в месячной разбивке) платежей по
обслуживанию и погашению задолженности (обязательств) СССР в
разбивке по валютам, а также суммы ожидаемых поступлений на счета,
помеченные литерой "в" в статье 1. На основании указанных расчетов уполномоченные банки не
позднее чем за 10 рабочих дней до начала соответствующего месяца
перечисляют сумму подлежащих в этом месяце платежей по
обслуживанию и погашению задолженности (обязательств) СССР на
специальные счета. Расчеты предстоящих платежей подготавливаются
Внешэкономбанком СССР с возможно допустимой степенью точности.
Статья 4
Внешэкономбанк СССР осуществляет платежи по обслуживанию и
погашению задолженности (обязательств) СССР в соответствии с
графиками платежей, дебетуя специальные счета и счета валютных
поступлений уполномоченных банков и направляя последним, а также
Межгосударственному совету по наблюдению за обслуживанием долга и
использованием активов выписки по счетам. В случае несовпадения валюты специального счета и валюты
платежей по задолженности (обязательствам) СССР расходы по
конверсии осуществляются за счет уполномоченного банка.
Статья 5
При нехватке средств на спецсчете и счете валютных
поступлений какого-либо уполномоченного банка для осуществления
срочных платежей в пределах доли соответствующей Стороны
Внешэкономбанк СССР списывает недостающую сумму с резервного счета
соответствующего уполномоченного банка, уведомляя его о
необходимости в течение 3 рабочих дней восстановить необходимую
сумму страхового фонда на резервном счете.
Статья 6
В случае непоступления средств в установленные выше сроки на
специальные счета и на резервные счета от какого-либо
уполномоченного банка Внешэкономбанк СССР незамедлительно
информирует об этом Межгосударственный совет по наблюдению за
обслуживанием долга и использованием активов и уполномоченные
банки для решения вопроса об обеспечении недостающего покрытия
задолженности (обязательств) СССР и принятия в случае
необходимости мер воздействия против Стороны, не выполняющей
условия настоящего Соглашения. Погашение долгов государств, взявших на себя солидарную
ответственность, осуществляется в этом случае в порядке,
определенном специальным соглашением.
Статья 7
По истечении каждого месяца Внешэкономбанк СССР представляет
уполномоченным банкам и Межгосударственному совету по наблюдению
за обслуживанием долга и использованием активов сведения о
фактических расходах Внешэкономбанка СССР, связанных с
обслуживанием задолженности (обязательств) СССР и фактических
поступлений по финансовым обязательствам других государств и
субъектов перед СССР. Эти расходы вместе с агентской комиссией в размере,
установленном агентским соглашением, уплачиваются Внешэкономбанку
СССР не позднее 10 рабочих дней от даты представления расчета
расходов.
Статья 8
Оперативный контроль за деятельностью Внешэкономбанка СССР в
части выполнения операций по обслуживанию задолженности
(обязательств) СССР осуществляется Наблюдательным советом
Внешэкономбанка СССР. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Совершено в г. Москве 4 декабря 1991 года на русском языке в
16 аутентичных экземплярах, каждый из которых имеет равную
юридическую силу. В удостоверение чего уполномоченные на то лица подписали
настоящее Соглашение.
За Республику Армения За Республику Беларусь
Г.А.Багратян В.Д.Даниленко
За Республику Грузия За Казахскую Советскую
М.И.Оманидзе Социалистическую Республику
К.А.Абдуллаев
За Республику Кыргызстан За Российской Советскую
А.А.Иордан Федеративную Социалистическую
Республику
В.М.Мащиц
За Республику Таджикистан За Украину
И.Х.Хаеев В.И.Лисицкий
За Союз Советских
Социалистических Республик
И.С.Силаев
Приложение N 1
Протокол
о методике определения долей суверенных государств
в долге и активах Союза ССР и абсолютных
величинах задолженности
1. В соответствии с Соглашением глав правительств суверенных
государств от 19 ноября 1991 года долг и активы СССР, подлежащие
распределению между суверенными государствами, зафиксированы по
состоянию на 1 января 1991 года. По данным Внешэкономбанка СССР размер долга на указанную дату
составляет 72,7 млрд. долларов США. 2. В течение 1991 года происходило погашение долга и была
выплачена сумму 17,0 млрд. долларов США, в связи с чем к
настоящему времени указанная в параграфе 1 сумма долга снизилась
до 55,7 млрд. долларов США. 3. По операциям 1991 года от имени Союза ССР возникла
задолженность на сумму 25,3 млрд. долларов США, включая
обязательства по валютным фондам советских организаций и средствам
граждан, а также обязательства перед транспортными организациями
за осуществление в 1991 году перевозок внешнеторговых грузов. 4. В соответствии с проектом Договора о правопреемстве в
отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР
( 997_155 ), парафированного экспертами суверенных государств 26
ноября 1991 года, стороны договорились о том, что распределение
внешнего долга СССР, возникшего в 1991 году по продовольствию и
товарам народного потребления, осуществляется по фактическому
использованию государствами - правопреемниками полученных
кредитов, остальное - по агрегированному показателю. На
продовольствие и товары народного потребления приходится 8,8 млрд.
долларов США. Подлежащий распределению по агрегированному критерию
остаток составляет 16,5 млрд. долларов США. 5. В результате проведенных расчетов сумма долга и
нераспределенных кредитов 1991 года составляет 81 млрд. долларов
США (48,5 млрд. рублей) и подлежит уточнению по состоянию на 1
января 1992 года. Данные расчетов приведены в Приложениях. 6. Стороны договорились о распределении долга и активов по
агрегированному критерию, рассчитанному с использованием метода
факторного анализа на базе четырех показателей: долей республик в
экспорте, импорте, произведенном национальном доходе и численности
населения СССР за 1986 - 1990 годы. Общие принципы методики расчета агрегированного критерия на
основе факторного анализа и непосредственные расчеты этого
критерия, а также данные о структуре активов и пассивов
прилагаются.
Общие принципы
методики расчета агрегированного критерия на основе
факторного анализа
Факторный анализ - один из методов многомерного
статистического анализа. В число задач, решаемых с его помощью,
входит определение обобщающих параметров, характеризующих сложное
многомерное явление. Эти параметры называют факторами. В данном
случае многомерное экономическое явление - "Внешний долг СССР" -
суверенными республиками решено характеризовать четырьмя
признаками: долями республик в экспорте, импорте, произведенном
национальном доходе, численности населения СССР за 1986 - 1990
годы. Исходные данные представляются в виде матрицы, размерностью
4 x 15. Процедура факторного анализа осуществляется следующим
образом. Так как признаки, характеризующие явление, разнородны и
имеют различную размерность, матрица исходных значений признаков
определенным образом трансформируется и осуществляется переход к
их стандартизованным значениям, которые и используются во всех
дальнейших расчетах. Затем производится расчет коэффициентов
парной корреляции всех показателей, входящих в перечень признаков.
Далее матрица парных корреляций трансформируется в матрицу
факторных нагрузок, в которой столбцы представляют искомые
обобщающие параметры, а элементами этих столбцов - векторов
являются так называемые факторные нагрузки, характеризующие вклад
каждого признака в данный фактор. Матрица факторных нагрузок
является основой расчета факторных весов, которые характеризуют
вклад каждого объекта (в данном случае - суверенного государства)
в обобщающий параметр (внешний долг). Затем факторные веса
пересчитываются в долги каждого объекта в обобщающем параметре. Расчеты произведены на ЭВМ Научно-исследовательского
экономического института при Минэкономики СССР на основе
программно-математического обеспечения, реализующего изложенные
принципы.
Расчет
агрегированного коэффициента распределения
активов и пассивов
----------------------------------------------------------------------- | | Экспорт | Импорт |Население, |Национальный|Агре- | | |-----------+-----------| млн. | доход, |гиро- | | |млрд.| в |млрд.| в | человек |млрд. рублей|ванный | | |инва-|про- |инва-|про- | | |коэффи-| | |лют- |цен- |лют- |цен- | | |циент, | | |ных |тах |ных |тах | | |крите- | | |руб- | |руб- | | | |рий | | |лей | |лей | | | | | |------------+-----+-----+-----+-----+-----------+------------+-------| |СССР |66,6 |100,0|66,2 |100,0|284,1 100,0|644,0 100,0|100,0 | |Россия |52,1 | 78,2|44,9 | 67,7|146,1 51,5|393,5 61,1| 61,34 | |Украина | 8,2 | 12,3| 9,3 | 14,1| 51,4 18,1|104,5 16,2| 16,37 | |Беларусь | 2,1 | 3,2| 2,6 | 3,9| 10,1 3,6| 26,6 4,1| 4,13 | |Узбекистан | 0,9 | 1,3| 1,1 | 1,7| 19,5 6,9| 20,9 3,3| 3,27 | |Казахстан | 0,8 | 1,3| 1,7 | 2,6| 16,3 5,7| 27,8 4,3| 3,86 | |Грузия | 0,1 | 0,5| 1,0 | 1,5| 5,4 1,9| 10,2 1,6| 1,62 | |Азербайджан | 0,4 | 0,6| 0,8 | 1,2| 7,0 2,4| 10,9 1,7| 1,64 | |Литва | 0,6 | 0,9| 0,9 | 1,4| 3,7 1,3| 8,9 1,4| 1,41 | |Молдова | 0,2 | 0,4| 0,8 | 1,2| 4,3 1,5| 8,2 1,3| 1,29 | |Латвия | 0,3 | 0,4| 0,8 | 1,2| 2,6 0,9| 7,3 1,1| 1,14 | |Кыргызстан | 0,1 | 0,1| 0,6 | 0,9| 4,2 1,5| 5,1 0,8| 0,95 | |Таджикистан | 0,3 | 0,4| 0,3 | 0,5| 5,0 1,8| 4,7 0,7| 0,82 | |Армения | 0,1 | 0,1| 0,4 | 0,7| 3,3 1,2| 6,4 1,0| 0,86 | |Туркменистан| 0,1 | 0,1| 0,3 | 0,4| 3,5 1,2| 4,7 0,7| 0,70 | |Эстония | 0,1 | 0,2| 0,4 | 0,6| 1,6 0,5| 4,3 0,7| 0,62 | | | | | | 0,3| 0,4 | | | -----------------------------------------------------------------------
Таблица 1
Расчет
распределения задолженности СССР
по суверенным государствам в соответствии с их долями
(по предварительным данным Внешэкономбанка СССР)
(в млн. долларов) ------------------------------------------------------------------ | | Доля |Остаток долга| Операции | Покупка | Итого | | | (в %)| на 1 января | 1991 г. |продовол.| | | | | 1991 г. |(на 1 ноября|и товаров| | | | | | 1991 г.) | | | |------------+------+-------------+------------+---------+-------| |Россия | 61,34| 34160 | 10144 | 5215 | 49519 | |Украина | 16,37| 9118 | 2707 | 216 | 12041 | |Беларусь | 4,13| 2300 | 683 | 551 | 3534 | |Казахстан | 3,86| 2150 | 638 | 274 | 3062 | |Узбекистан | 3,27| 1820 | 541 | 632 | 2993 | |Азербайджан | 1,64| 913 | 271 | 249 | 1433 | |Грузия | 1,62| 902 | 268 | 219 | 1389 | |Литва | 1,41| 785 | 233 | 158 | 1176 | |Латвия | 1,14| 634 | 189 | 156 | 979 | |Молдова | 1,29| 718 | 213 | 125 | 1056 | |Кыргызстан | 0,95| 529 | 157 | 336 | 1022 | |Армения | 0,86| 479 | 142 | 155 | 776 | |Таджикистан | 0,82| 457 | 135 | 196 | 788 | |Туркменистан| 0,70| 390 | 115 | 202 | 707 | |Эстония | 0,62| 345 | 102 | 79 | 526 | |Всего: |100,0 | 55700 | 16538 | 8763 | 81001 | |Кроме того: | |Задолженность по ленд-лизу в свободно конвертируемой | |валюте 800 | |Задолженность по кредитам, привлеченным непосредственно | |советскими организациями 1000 | |Задолженность бывшими социалистическими странами | |(в переводных рублях), подлежащая урегулированию 7300 | |Задолженность по клиринговым и бартерным счетам 2700 | ------------------------------------------------------------------ Примечания. 1. Доля суверенных государств в погашении долга
рассчитана по агрегированному показателю. 2. Задолженность на 1 января 1991 года указана с учетом
погашения долгов в 1991 году. 3. В операциях 1991 года учтена задолженность, распределенная
по суверенным государствам по агрегированному показателю, за
исключением расходов на закупки продовольствия и ширпотреба. 4. Данные предварительные и подлежат уточнению по итогам 1991
года.
Таблица 2
Расчет
распределения задолженности СССР
по суверенным государствам в соответствии с их долями
(по предварительным данным Внешэкономбанка СССР)
(в млн. долларов) ------------------------------------------------------------------ | | Доля |Остаток долга| Операции |Покупка | Итого | | | (в %)|на 1 января | 1991 г. |продовол.| | | | | 1991 г. |(на 1 ноября|и товаров| | | | | | 1991 г.) | | | |------------+------+-------------+------------+---------+-------| |Россия | 61,34| 20500 | 6086 | 3129 | 29715 | |Украина | 16,37| 5471 | 1625 | 130 | 7226 | |Беларусь | 4,13| 1380 | 410 | 331 | 2121 | |Казахстан | 3,86| 1290 | 383 | 164 | 1837 | |Узбекистан | 3,27| 1092 | 323 | 379 | 1794 | |Азербайджан | 1,64| 548 | 163 | 149 | 860 | |Грузия | 1,62| 541 | 161 | 131 | 833 | |Литва | 1,41| 470 | 140 | 95 | 705 | |Латвия | 1,14| 382 | 113 | 94 | 589 | |Молдова | 1,29| 432 | 128 | 75 | 635 | |Кыргызстан | 0,95| 316 | 94 | 202 | 612 | |Армения | 0,86| 287 | 85 | 93 | 465 | |Таджикистан | 0,82| 272 | 81 | 118 | 471 | |Туркменистан| 0,70| 234 | 69 | 121 | 424 | |Эстония | 0,62| 205 | 62 | 47 | 314 | |Всего: |100,0 | 33421 | 9923 | 5258 | 48602 | |Кроме того: | |Задолженность по ленд-лизу в свободно конвертируемой | |валюте 480 | |Задолженность по кредитам, привлеченным непосредственно | |советскими организациями 600 | |Задолженность бывшим социалистическим странам | |(в переводных рублях), подлежащая урегулированию 17300 | |Задолженность по клиринговым и бартерным счетам 2700 | ------------------------------------------------------------------ Примечания. 1. Доля суверенных государств в погашении долга
рассчитана по агрегированному показателю. 2. Задолженность на 1 января 1991 года указана с учетом
погашения долгов в 1991 году. 3. В операциях 1991 года учтена задолженность, распределенная
по суверенным государствам по агрегированному показателю, за
исключением расходов на закупки продовольствия и ширпотреба. 4. Данные предварительные и подлежат уточнению по итогам 1991
года.
Таблица 3
Задолженность СССР в свободно конвертируемой валюте,
возникшая по результатам операций 1991 года (по
предварительным данным Внешэкономбанка СССР)
------------------------------------------------------------------ | N | | Млрд. |Млрд. | |п/п| |долларов|рублей| |---+--------------------------------------------+--------+------| |1. |Кредиты, привлеченные или гарантированные | | | | |Правительством СССР, Госбанком СССР и | | | | |Внешэкономбанком СССР | 18,1 | 10,9 | | |из них: | | | | |а) основной долг | 12,9 | 7,7 | | | | | | | |средне- и долгосрочные банковские кредиты на| | | | |оплату импорта товаров | 6,7 | 4,0 | | | | | | | |среднесрочные финансовые кредиты | 2,0 | 1,2 | | | | | | | |краткосрочные финансовые кредиты | 0,7 | 0,4 | | | | | | | |коммерческие кредиты, гарантированные | | | | |Внешэкономбанком СССР | 3,5 | 2,1 | | | | | | | |б) проценты по всем кредитам | 5,2 | 3,2 | | | | | | |2. |Обязательства по валютным фондам советских | | | | |организаций и средствам граждан, | | | | |использованным в оплату внешнего долга | 5,4 | 3,2 | | | | | | |3. |Обязательства перед транспортными | | | | |организациями за осуществленные перевозки | | | | |внешнеторговых грузов | 1,8 | 1,1 | |------------------------------------------------+--------+------| |Итого | 25,3 | 15,2 | ------------------------------------------------------------------
Таблица 4
Задолженность СССР в свободно конвертируемой валюте
(по предварительным данным Внешэкономбанка СССР)
(млрд. долларов) ------------------------------------------------------------------ | N | | На | Погашено |Остаток| |п/п| |1 января|в 1991 году | долга | | | | 1991 г.|(на 1 ноября| | | | | | 1991 г.) | | |---+------------------------------+--------+------------+-------| |1. |Кредиты, привлеченные или | | | | | |гарантированные Правительством| | | | | |СССР, Госбанком СССР и | | | | | |Внешэкономбанком СССР | 64,4 | 14,7 | 49,7 | | |из них: | | | | | | | | | | | |а) основной долг | 53,7 | 11,6 | 42,1 | | | | | | | | |средне- и долгосрочные | | | | | |банковские кредиты на оплату | | | | | |импорта товаров | 17,2 | 2,7 | 14,5 | | | | | | | | |среднесрочные финансовые | | | | | |кредиты | 20,9 | 1,4 | 19,5 | | | | | | | | |краткосрочные финансовые | | | | | |кредиты | 6,8 | 3,8 | 3,0 | | | | | | | | |коммерческие кредиты, | | | | | |гарантированные | | | | | |Внешэкономбанком СССР | 8,8 | 3,7 | 5,1 | | | | | | | | |б) проценты по всем кредитам | 10,7 | 3,1 | 7,6 | | | | | | | |2. |Обязательства по открытым | | | | | |импортным аккредитивам, | | | | | |находящимся на учете в | | | | | |Внешэкономбанке СССР | 2,3 | 1,5 | 0,8 | | | | | | | |3. |Просроченные платежи | | | | | |по импорту по документам, | | | | | |находящимся на учете | | | | | |во Внешэкономбанке СССР | 4,8 | 0,7 | 4,1 | | | | | | | |4. |Обязательства советских | | | | | |организаций перед | | | | | |совзагранбанками | 1,1 | 0,1 | 1,0 | | | | | | | |5. |Обязательства перед | | | | | |транспортными организациями за| | | | | |осуществленные перевозки | | | | | |внешнеторговых грузов | 0,1 | - | 0,1 | |----------------------------------+--------+------------+-------| |Итого | 72,7 | 17,0 | 55,7 | ------------------------------------------------------------------
Таблица 5
Возможное распределение между суверенными государствами
долгов развивающихся стран Союзу ССР
(в млн. рублей) ------------------------------------------------------------------ | |Приходящаяся| | | сумма долга| |---------------------------------------------------+------------| |Всего по Союзу ССР (без Прибалтийских государств) | 43001,40 | |РСФСР | 27234,96 | |Украина | 7268,28 | |Беларусь | 1833,72 | |Узбекистан | 1451,88 | |Казахстан | 1713,84 | |Грузия | 719,28 | |Азербайджан | 728,16 | |Молдова | 572,76 | |Кыргызстан | 421,80 | |Таджикистан | 364,08 | |Армения | 381,84 | |Туркменистан | 310,80 | |---------------------------------------------------+------------| |Литва | 626,04 | |Латвия | 506,16 | |Эстония | 275,28 | |---------------------------------------------------+------------| |Итого (в млрд. рублей) | 44,4 | |(в млрд. долларов США) | 74,0 | ------------------------------------------------------------------ Справочно. 1. Долг распределен по агрегированному показателю.
Применен официальный курс рубля к доллару США (1:0,6). 2. Данные приведены по общей сумме задолженности, включая
проценты, по состоянию на 1 октября 1991 г. Погашение
осуществляется как в иностранной валюте, так и поставками товаров.
Таблица 6
Задолженность развивающихся стран Союзу ССР
(в млн. рублей) ------------------------------------------------------------------ | Наименование | Общая сумма | Причитающиеся платежи в | | страны |задолженности,| погашение госкредитов по | | | включая |условиям межправительственных| | | проценты | соглашений | | | |-----------------------------| | | |всего| в том числе | | | | |-----------------------| | | | |про- |сроч-| СКВ |това-| | | | |сро- |ные | |рами | | | | |чен- |пла- | | | | | | |ная |тежи | | | | | | |за- |1992 | | | | | | |дол- |года | | | | | | |жен- | | | | | | | |ность| | | | |-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----| |Всего | 44431,1 |11334| 5478| 5856| 6827| 4507| | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |1. Основные | | | | | | | |страны - должники -| | | | | | | |итого | 40589,7 | 9662| 4433| 5229| 5597| 4065| | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |Алжир | 2594,0 | 776| 470| 306| 765| 11| | | | | | | | | |Ангола | 2184,8 | 927| 570| 357| 927| - | | | | | | | | | |Афганистан | 4667,0 | 552| - | 552| - | 552| | | | | | | | | |Египет | 1693,8 | 94| - | 94| - | 94| | | | | | | | | |Индия | 9602,5 | 1235| 88| 1147| - | 1236| | | | | | | | | |Ирак | 3127,7 | 1469| 932| 537| 1466| 3| | | | | | | | | |Йменская | | | | | | | |Республика | 3331,0 | 861| 493| 368| 632| 229| | | | | | | | | |Ливия | 1583,3 | 249| - | 249| 249| - | | | | | | | | | |Никарагуа | 1082,0 | 398| 217| 181| 398| - | | | | | | | | | |Перу | 534,7 | 98| 27| 71| 98| - | | | | | | | | | |Сирия | 6999,6 | 1969| 1123| 846| 28| 1941| | | | | | | | | |Эфиопия | 3099,3 | 1034| 513| 521| 1034| - | | | | | | | | | |2. Прочие | | | | | | | |страны* - итого | 3841,7 | 1672| 1045| 627| 1230| 442| ------------------------------------------------------------------ ------------------- * Без Камбоджи.
Таблица 7
Возможное распределение долгов бывших Социалистических
стран Союзу ССР между суверенными государствами
(в млн. переводных рублей) ------------------------------------------------------------------ | |Приходящаяся| | | сумма долга| |---------------------------------------------------+------------| |Всего по Союзу ССР (без Прибалтийских государств) | 46391,15 | |РСФСР | 29381,86 | |Украина | 7841,23 | |Беларусь | 1978,27 | |Узбекистан | 1566,33 | |Казахстан | 1848,94 | |Грузия | 775,98 | |Азербайджан | 785,56 | |Молдова | 617,91 | |Кыргызстан | 455,05 | |Таджикистан | 392,78 | |Армения | 411,94 | |Туркменистан | 336,30 | |---------------------------------------------------+------------| |Литва | 615,39 | |Латвия | 516,06 | |Эстония | 296,98 | |---------------------------------------------------+------------| |Итого (в млрд. переводных рублей) | 47,9 | ------------------------------------------------------------------ Справочно. 1. Долг распределен по агрегированному показателю. 2. Данные в переводных рублях предварительные (по состоянию
на 1 ноября 1991 г.) подлежат корректировке и требуют
урегулирования в ходе переговоров между правопреемниками и каждым
государством - должником с учетом взаиморасчетов через
Межгосударственный совет по наблюдению за погашением долгов и
использованием активов.
Таблица 8
Справка
о состоянии задолженности по советским государственным
кредитам (ожидаемое на 1 января 1992 г.)
------------------------------------------------------------------ | |(в млн. переводных рублей)| |-------------------------------------+--------------------------| | Социалистические страны, всего | 47941,5 | | Куба | 17789,5 | | Монголия | 10800,1 | | Вьетнам | 10913,8 | | Польша | 3938,3 | | КНДР | 2845,1 | | Венгрия | 298,6 | | Лаос | 845,8 | | Болгария | 74,9 | | Югославия | 275,4 | | Албания | 133,9 | | КНР | 26,1 | ------------------------------------------------------------------
Таблица 9
Распределение металла между суверенными государствами по агрегированному показателю (оценка ожидаемого остатка
в Гохране СССР по состоянию на 1 января 1992 г.)
------------------------------------------------------------------ | | (в тоннах) | |------------------------------------------------+---------------| | СССР | 148,0 | | Россия | 90,8 | | Украина | 24,2 | | Беларусь | 6,1 | | Узбекистан | 4,8 | | Казахстан | 5,7 | | Грузия | 2,4 | | Азербайджан | 2,5 | | Литва | 2,1 | | Молдова | 1,9 | | Латвия | 1,7 | | Кыргызстан | 1,4 | | Таджикистан | 1,2 | | Армения | 1,3 | | Туркмения | 1,0 | | Эстония | 0,9 | ------------------------------------------------------------------
Правопреемство государственной собственности бывшего Союза ССР.
Минск: Исполнительный Секретариат Содружества Независимых
Государств, 1996вгору