Документ v0014500-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.02.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.02.2017. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.02.2017  № 14

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 25, 30, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою удосконалення порядку ліцензування окремих валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року № 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за № 259/3552 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1.1 глави 1:

абзац перший доповнити словами "з урахуванням норм цієї Інструкції";

абзац четвертий замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Не потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України проведення між суб'єктами інвестицій розрахунків на території України в гривнях з метою придбання права власності на об'єкти інвестицій за кордоном.

Не потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України проведення фізичними особами, що не є підприємцями, розрахунків з нерезидентами за кордоном з метою здійснення інвестицій (крім випадку переказу коштів з цією метою з України за кордон)".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий уважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;

2) у додатках до Інструкції:

у додатку 1:

пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 8 уважати відповідно пунктами 2 - 7;

у пункті 2 слова "(не заповнюється в разі здійснення інвестиції в готівковій формі)" виключити;

у пункті 2 додатка 2 слова "або в разі здійснення інвестиції в готівковій формі - застереження про те, що інвестиція на підставі цієї ліцензії має здійснюватися виключно в готівковій формі шляхом переміщення визначених цією ліцензією валютних цінностей через митний кордон України" виключити.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 485, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2004 року за № 1413/10012 (зі змінами), що додаються.

3. Унести до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами) такі зміни:

1) пункт 7 виключити;

2) у пункті 8 слова та цифру "та абзаці першому пункту 7" виключити.

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

Я.В. Смолій


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Правління
Національного банку України
23.02.2017 № 14

ЗМІНИ
до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України

1. У главі 1:

1) абзац десятий пункту 1.3 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"розміщення валютних цінностей на рахунку резидента-юридичної особи/фізичної особи-підприємця - зарахування валютних цінностей на рахунок резидента (юридичної особи/фізичної особи-підприємця) чи його відокремленого підрозділу, який згідно із законодавством країни місцезнаходження не є юридичною особою;

розміщення валютних цінностей на рахунку резидента-фізичної особи, що не є підприємцем, - переказ валютних цінностей з України на рахунок резидента (фізичної особи, що не є підприємцем)".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий уважати абзацом дванадцятим;

2) пункт 1.9 викласти в такій редакції:

"1.9. Дата видачі ліцензії має передувати даті розміщення валютних цінностей на рахунку";

3) пункт 1.10 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.11 - 1.16 уважати відповідно пунктами 1.10 - 1.15;

4) пункт 1.11 після слів "Власник ліцензії" доповнити словами "(крім фізичної особи, яка не є підприємцем)";

5) пункт 1.14 викласти в такій редакції:

"1.14. Власнику ліцензії - юридичній особі/фізичній особі-підприємцю дозволяється перераховувати валютні цінності з України (в Україну) на рахунок (з рахунку), право на розміщення валютних цінностей на якому надається ліцензією, лише з власного рахунку (на власний рахунок) власника ліцензії, що відкритий в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії".

2. У главі 3:

1) у пункті 3.2:

в абзаці першому слова та цифри "(крім випадків, передбачених пунктом 3.3 цієї глави)" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"заяву про видачу ліцензії (додаток 5)";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"довідку нерезидента про номер відкритого в нього заявником - фізичною особою рахунку (за наявності відкритого рахунку)".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий уважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

2) у пункті 3.3:

в абзаці другому цифру "5" замінити цифрою "6";

в абзаці третьому слово "п'ятим" замінити словом "шостим".

3. У главі 4:

1) доповнити пункт 4.1 новим абзацом такого змісту:

"операції, що зазначені в поданих заявником до Національного банку документах, не потребують отримання ліцензії";

2) в абзаці другому пункту 4.4 цифру "6" замінити цифрою "7";

3) у пункті 4.5 цифру "7" замінити цифрою "8";

4) у пункті 4.6 цифру "8" замінити цифрою "9".

4. Пункт 6.2 глави 6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6.3 - 6.5 уважати відповідно пунктами 6.2 - 6.4.

5. У додатках до Положення:

1) додаток 2 викласти в такій редакції:


"Додаток 2
до Положення про порядок
видачі Національним банком України
індивідуальних ліцензій
на розміщення резидентами
(юридичними та фізичними особами)
валютних цінностей на рахунках
за межами України
(пункт 2.6 глави 2)

ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ
на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України

";

2) в абзаці третьому додатка 4:

слова "(фізичні особи, які не є підприємцями, зазначать суми надходжень лише для переказів з рахунків в уповноваженому банку))" та слова "на інший, відкриті на підставі цієї ліцензії, обміну (конвертації) іноземної валюти, операції фізичних осіб, які не є підприємцями, не потребують зазначення обсягів))" замінити відповідно словами "[операції з перерахування з одного рахунку за кордоном на інший рахунок за кордоном, обміну (конвертації) іноземної валюти, не потребують зазначення сум)]" та "за кордоном на інший рахунок за кордоном, обміну (конвертації) іноземної валюти не потребують зазначення обсягів)];

слова "(не заповнюється фізичними особами, які не є підприємцями)" виключити;

3) доповнити Положення новим додатком 5 такого змісту:


"Додаток 5
до Положення про порядок
видачі Національним банком України
індивідуальних ліцензій
на розміщення резидентами
(юридичними та фізичними особами)
валютних цінностей на рахунках
за межами України
(пункт 3.2 глави 3)

ЗАЯВА
про видачу індивідуальної ліцензії на розміщення резидентом валютних цінностей на рахунках за межами України

".

У зв'язку з цим додатки 5 - 9 уважати відповідно додатками 6 - 10;

4) додаток 10 виключити.

Заступник директора
Департаменту
відкритих ринківМ.М. Селехман

ПОГОДЖЕНО


Заступник Голови
Національного банку України


О.Є. Чурійвгору