Документ z0060-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.12.2015

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.12.2015  № 2075


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2016 р.
за № 60/28190

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», статті 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», абзацу сьомого пункту 18 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033), з метою удосконалення порядку залучення суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання на конкурсних засадах НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 29 серпня 2011 року № 1270 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1096/19834 (із змінами).

3. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов‘язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

І. Білоус

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадаструК. Ляпіна


М.П. МартинюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
31.12.2015  № 2075


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2016 р.
за № 60/28190

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

І. Загальні положення

1. Це Положення встановлює процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, визнаних такими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»; суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, визнаних такими згідно із Законом України «Про оцінку земель» (далі – суб’єкти оціночної діяльності).

Ця процедура застосовується Фондом державного майна України (далі – Фонд), його регіональними відділеннями у разі, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок менша встановленої в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вартості предмета державної закупівлі, у таких випадках:

Фонд, його регіональні відділення (далі – органи приватизації) виступають замовниками послуг з незалежної оцінки майна, робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок або здійснюють конкурсний відбір (далі – конкурс) суб’єктів оціночної діяльності в інших випадках, визначених законодавством;

звернення органів державної влади або органів місцевого самоврядування, які відповідно до законодавства наділені повноваженнями виступати замовниками послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

звернення інших заінтересованих в проведенні конкурсу осіб, у тому числі суб’єктів господарювання з державною часткою (комунальною часткою) в статутному капіталі у разі, якщо орган приватизації, інший орган державної влади або орган місцевого самоврядування не виступають замовником такої оцінки.

2. Якщо під час проведення конкурсу з’ясується, що вартість послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок дорівнює або перевищує встановлену в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вартість предмета державної закупівлі, матеріали такого конкурсу передаються до комітету з конкурсних торгів Фонду (регіонального відділення Фонду, відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування або суб’єкта господарювання) для здійснення державної закупівлі згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель».

3. У разі якщо орган приватизації виступає замовником послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі – роботи з оцінки), але згідно з частиною другою статті 11 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» не є платником за договором про оцінку майна і оплата вказаних вище послуг або робіт здійснюється іншими суб’єктами, ніж визначені в підпункті 9 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель», обмеження до процедури проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, викладені в пунктах 1, 2 цього розділу, не застосовуються.

4. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки – документи стосовно досвіду практичної діяльності з оцінки майна, подібного до об’єктів, оцінку яких буде здійснювати переможець конкурсу (копії договорів на виконання робіт з оцінки; копії актів приймання-передавання робіт з оцінки; оригінали або копії рекомендаційних листів замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду співпраці з питань оцінки об’єктів; оригінали або копії рецензій на звіти про оцінку подібних до об'єкта оцінки об’єктів, складені рецензентами, що працюють в органі приватизації, а також експертними радами саморегулівних організацій оцінювачів, які класифіковані за ознаками, зазначеними в абзацах другому або третьому пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440);

конкурсна документація – конкурсна пропозиція, підтвердні документи та документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);

конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку їх виконання (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;

підтвердні документи – заява про участь у конкурсі; документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт;

претендент – суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до органу приватизації документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

робоча група з опрацювання документів претендента (далі - робоча група) – група фахівців органу приватизації та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, або його територіального органу, утворена для опрацювання підтвердних документів та виконання повноважень, визначених цим Положенням;

учасник конкурсу – претендент, якого допущено до участі в конкурсі.

5. Конкурс серед учасників проводиться конкурсною комісією (далі – комісія), утвореною Фондом, у складі 10 осіб: із них 9 осіб – фахівці Фонду і 1 особа – представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (за згодою), або регіональним відділенням Фонду, у складі 6 осіб: із них 5 осіб – фахівці регіонального відділення Фонду і 1 особа – представник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (за згодою), відповідно до наданих йому законодавством повноважень.

6. Очолює комісію голова. Голова комісії у межах наданих йому повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

приймає рішення про повторне проведення конкурсу у випадках, передбачених цим Положенням;

видає розпорядження та доручення, обов’язкові для виконання членами комісії;

організовує підготовку матеріалів для опрацювання комісією;

бере участь у таємному голосуванні;

підписує документи стосовно роботи комісії, зокрема підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності;

представляє комісію у відносинах з установами та організаціями, зокрема за рішенням комісії має право звертатися з відповідними письмовими запитами.

7. Секретар комісії:

очолює робочу групу з опрацювання документів претендентів та забезпечує здійснення наданих їй цим Положенням повноважень;

забезпечує виконання доручень голови комісії;

готує довідкові матеріали для розгляду на засіданні комісії;

складає протоколи засідань комісії, підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

8. На період тривалої відсутності голови комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) його повноваження покладаються керівником органу приватизації на будь-якого члена комісії.

9. Склад комісії затверджується наказом органу приватизації. Крім основного складу комісії, у наказі зазначаються також фахівці, які включаються до додаткового складу комісії і яким доручається виконувати обов’язки у разі відсутності членів комісії з основного складу та секретаря комісії.

10. За наказом органу приватизації утворюється робоча група. До її складу входять 3 фахівці органу приватизації і один фахівець від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, або його територіального органу (за згодою).

До повноважень робочої групи належать:

підготовка інформаційного повідомлення про проведення конкурсу;

опрацювання поданих претендентами підтвердних документів, документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки;

підготовка для комісії довідки щодо кожного претендента, який має намір взяти участь у конкурсі, складеної за результатами опрацювання підтвердних документів, а також наявної в органі приватизації інформації (далі – інформаційна довідка);

підготовка інформації про результати конкурсу для повідомлення переможців конкурсу, замовників конкурсу та для оприлюднення.

11. В інформаційній довідці зазначається про:

наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку якого буде здійснювати переможець конкурсу;

наявність у претендента необхідних документів, що передбачені для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель згідно із Законом України «Про оцінку земель» (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);

наявність у претендента спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт з оцінки об’єктів, що містять інформацію, яка належить до державної таємниці (за потреби);

перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами);

перелік оцінювачів, які додатково залучаються претендентом за цивільно-правовими договорами до виконання робіт з оцінки за їх письмовою згодою, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами);

наявність в оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності;

кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з органами приватизації та іншими замовниками, за підсумками попередніх конкурсів (до уваги беруться договори, укладені з органом приватизації, який проводить відповідний конкурсний відбір);

наявність зауважень з боку органу приватизації до звітів про оцінку майна, складених претендентом, за підсумками їх рецензування;

наявність зауважень до звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, інформацією про які володіє орган приватизації, за підсумками їх рецензування (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до Закону України «Про оцінку земель»).

До інформаційної довідки може включатись інформація стосовно рішень Екзаменаційної комісії, контролюючих та правоохоронних органів, інших державних установ щодо практичної діяльності претендента з оцінки майна або оцінювачів, що перебувають з ним у трудових відносинах, а також результати моніторингу якості звітів про оцінку майна, проведеного органами приватизації.

ІІ. Підготовка до проведення конкурсу

1. З метою опублікування умов конкурсу відповідні підрозділи органу приватизації подають до комісії інформацію про об’єкти оцінки, зокрема земельні ділянки без поліпшень, за встановленою додатком 1 до цього Положення формою.

2. У разі звернення до органу приватизації інших заінтересованих у проведенні конкурсу осіб, зазначених в абзацах четвертому, п’ятому пункту 1 розділу І цього Положення, такі особи разом із супровідним листом надають належним чином оформлену інформацію про об’єкт оцінки за формою, встановленою додатком 1 до цього Положення, а також зазначають замовника та особу - платника робіт з оцінки.

3. Інформація про проведення конкурсу має містити:

дату, час і місце проведення конкурсу;

інформацію про об’єкт оцінки відповідно до додатка 1 до цього Положення;

кінцевий термін подання документів;

строк виконання робіт у календарних днях (за потреби);

перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, що залучаються до виконання робіт з оцінки майна, а також до суб’єктів оціночної діяльності, зокрема, щодо їх практичного досвіду виконання робіт з оцінки майна, а також подібного до оцінюваного майна);

інформацію про замовника та особу - платника робіт з оцінки;

відомості про місцезнаходження комісії, робочої групи, їх контактні номери телефонів.

Особи, які надають інформацію про об'єкт оцінки, відповідають за її достовірність та відповідність вимогам законодавства.

4. Інформація про проведення конкурсу публікується в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» за 14–30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу та розміщується на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет. Інформація про проведення конкурсу додатково може бути опублікована в інших засобах масової інформації. Інформація про проведення конкурсів конкурсними комісіями органів місцевого самоврядування може публікуватися в друкованих засобах масової інформації обласного та республіканського рівнів, а також оприлюднюватися на власних веб-сайтах в мережі Інтернет і на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет.

5. Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і складається із:

підтвердних документів;

пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).

6. Конкурсна документація подається до загального відділу органу приватизації за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ІІІ. Особливості підготовки до проведення конкурсу з метою надання послуг з оцінки майна

1. До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

2. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна або звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок, та їх особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки подібного майна;

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт з оцінки, пов’язаних із державною таємницею (у разі потреби).

3. До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3);

копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І цього Положення (за наявності);

письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);

інформація про претендента (додаток 4).

4. Інформація про претендента, що складається відповідно до додатка 4, містить:

відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу);

інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

При цьому один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом.

IV. Особливості підготовки до проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок

1. До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».

2. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:

кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно із Законом України «Про оцінку земель»;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства;

спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт, пов’язаних із державною таємницею (у разі необхідності).

3. На конкурс подаються такі підтвердні документи:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3);

копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І цього Положення (за наявності);

письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);

інформація про претендента.

4. Інформація про претендента, що складається відповідно до додатка 4, містить:

відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт, що виконувались на ринку оцінки земель; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері експертної грошової оцінки земельних ділянок претендента в Україні та інших країнах світу);

інформацію про оцінювачів, які будуть підписувати звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та інших фахівців, що перебувають у трудових відносинах з суб’єктом оціночної діяльності та додатково будуть залучені до виконання робіт (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

При цьому один і той же оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом.

V. Порядок проведення конкурсу

1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників.

На засіданні комісії можуть бути присутніми представники претендентів, осіб, що можуть бути сторонами договору про виконання робіт з оцінки, правоохоронних органів, засобів масової інформації, про що вони письмово повідомляють орган приватизації листом на ім’я голови комісії не пізніше ніж за 1 робочий день до дати проведення засідання.

2. Якщо на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або подано лише одну заяву, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

3. На засіданні комісія:

аналізує підтвердні документи претендентів та розглядає інформаційну довідку про кожного претендента, підготовлену робочою групою;

розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією щодо вартості виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;

визначає кращу конкурсну пропозицію претендентів шляхом обрахування балів за основними та додатковими критеріями;

проводить таємне голосування;

обирає переможця конкурсу.

4. У разі якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення про недопущення його до участі в конкурсі. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

5. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, письмово повідомивши про це голову комісії. Про факт відкликання заяви голова комісії інформує членів комісії на засіданні. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

6. Під час обрання переможця конкурсу згідно з основними критеріями розраховується кількість балів, набраних кожним учасником конкурсу, та визначається переможець конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів (додаток 5).

До основних критеріїв визначення переможця конкурсу належать:

досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником конкурсу;

наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені ним до виконання робіт з оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу;

наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про виконання робіт з оцінки, укладених між учасником конкурсу та органом приватизації, рішенням якого створено комісію;

запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт з оцінки.

7. У разі якщо два або більше учасників конкурсу за основними критеріями отримали однакову найбільшу кількість балів, комісія застосовує додаткові критерії визначення переможця конкурсу (додаток 6).

До додаткових критеріїв визначення переможця належать:

запропонований учасником конкурсу строк виконання робіт з оцінки;

наявність серед оцінювачів, що заявлені учасником конкурсу до виконання робіт з оцінки об’єкта оцінки, оцінювачів, що є членами саморегулівних організацій оцінювачів;

наявність серед оцінювачів, що заявлені учасником конкурсу до виконання робіт з оцінки, оцінювачів, які мають документи, передбачені абзацом сьомим пункту 11 розділу І цього Положення.

8. Якщо після обрахування балів за додатковими критеріями виявилась однакова кількість балів у декількох учасників конкурсу, члени комісії обирають переможцем конкурсу учасника конкурсу, який запропонував найменшу вартість робіт з оцінки.

9. Якщо після обрахування балів за основними та додатковими критеріями виявиться, що декілька учасників конкурсу запропонували однакову вартість робіт з оцінки, призначається таємне голосування. Секретар комісії роздає членам комісії бюлетені таємного голосування, в яких зазначаються найменування/прізвище, ім’я, по батькові учасників конкурсу, щодо яких проводиться таємне голосування (додаток 7). Бюлетені таємного голосування не є іменними. Оформлені членами комісії бюлетені після завершення голосування надаються секретарю, який оприлюднює результати голосування. Переможцем визнається учасник конкурсу, за якого члени комісії віддали більшість голосів «за».

За умови рівної кількості голосів право вирішального голосу на засіданні комісії належить голові комісії, який озвучує своє рішення, зазначене в його бюлетені таємного голосування.

10. З метою уточнення інформації, поданої учасниками конкурсу в конкурсній документації, комісія може письмово звертатися до окремих осіб, суб’єктів господарювання, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, саморегулівних організацій оцінювачів. У такому випадку для аналізу уточненої інформації та проведення обчислень комісія може перервати засідання.

До перерви у засіданні комісія забезпечує внесення до проекту підсумкової таблиці визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, складеної відповідно до додатка 8, інформації про всіх учасників конкурсу, якою володіє комісія до перерви у засіданні. На час перерви у засіданні комісії орган приватизації забезпечує зберігання конкурсної документації учасників конкурсу та проекту підсумкової таблиці визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

За результатами аналізу уточненої інформації, що надійшла до комісії, інформація в підсумковій таблиці визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності може бути уточнена. Підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності складається для кожного об’єкта оцінки окремо і підписується головою комісії та членами комісії, присутніми на засіданні.

11. Результати конкурсу оформлюються протоколом. Протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.

VІ. Інформація про результати конкурсу

1. Після проведення конкурсу орган приватизації письмово інформує переможців конкурсу, замовників конкурсу про результати конкурсу із зазначенням ціни та строку виконання робіт з оцінки, а також оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки.

2. Інформація про результати конкурсу (найменування/прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта оціночної діяльності, назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки, вартість та строк виконання робіт з оцінки) публікується в додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію – газеті «Відомості приватизації» та розміщується на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет. Інформація про результати конкурсів, проведених конкурсними комісіями органів місцевого самоврядування, може публікуватися в друкованих засобах масової інформації обласного та республіканського рівнів, а також оприлюднюватися на власних веб-сайтах в мережі Інтернет і на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет.

3. Фонд узагальнює інформацію про результати конкурсів і доводить її до відома органів приватизації та громадськості.

4. Конкурсна документація, передбачена пунктом 5 розділу ІІ цього Положення, зберігається в органі приватизації протягом п’яти років.

Директор
Департаменту оцінки майна,
майнових прав та професійної
оціночної діяльності
Н. Кравцова


Додаток 1
до Положення про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної діяльності
(пункт 1 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
про об'єкт оцінкиДодаток 2
до Положення про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної діяльності
(пункт 5 розділу IІ)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)

________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я по батькові фізичної особи – підприємця)

№ з/п

Назва об’єкта оцінки

Мета проведення оцінки

Дата оцінки

Період проведення оцінки

Замовник/ платник

Досвід суб’єкта оціночної діяльності/ досвід оцінювача (прізвище, ім'я, по батькові)*

Документ, що підтверджує досвід**

__________
* Зазначається суб'єкт оціночної діяльності, який бере участь у конкурсі, та особи - оцінювачі, які безпосередньо будуть залучені до проведення оцінки.
** Копія договору про проведення робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та (або) акта приймання–передавання робіт (показник вартості виконання робіт та порядок розрахунку можуть бути заштриховані); копія листа від замовника оцінки із зазначенням позитивного досвіду. Документи мають бути засвідчені керівником та скріплені печаткою (за наявності).

"___" ____________ 20__ року

                                                 ______________
М. П. (за наявності)                         (підпис)


Додаток 3
до Положення про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної діяльності
(пункт 3 розділу III)

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльностіДодаток 4
до Положення про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної діяльності
(пункт 3 розділу III)

ІНФОРМАЦІЯ
про претендентаДодаток 5
до Положення про конкурсний відбір
суб‘єктів оціночної діяльності
(пункт 6 розділу V)

ПОСЛІДОВНІСТЬ
визначення переможця конкурсу за основними критеріямиДодаток 6
до Положення про конкурсний відбір
суб‘єктів оціночної діяльності
(пункт 7 розділу V)

ПОСЛІДОВНІСТЬ
визначення переможця конкурсу за додатковими критеріями

1. Врахування додаткових критеріїв визначення кращої конкурсної пропозиції здійснюється в такій послідовності:

під час обрахування кількості балів за критерієм, зазначеним в абзаці третьому пункту 7 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року № 2075 (далі – Положення), до загальної кількості балів, отриманих учасником конкурсу за основними критеріями, додається 1 бал, якщо його конкурсна пропозиція щодо строку виконання робіт з оцінки менша пропозиції за цим критерієм іншого учасника конкурсу;

під час обрахування кількості балів за критерієм, зазначеним в абзаці четвертому пункту 7 розділу V Положення, до загальної кількості балів, отриманих учасником конкурсу за основними критеріями, додається 1 бал за кожного оцінювача, що є членом саморегулівної організації оцінювачів;

під час обрахування кількості балів за критерієм, зазначеним в абзаці п’ятому пункту 7 розділу V Положення, до загальної кількості балів, отриманих учасником конкурсу за основними критеріями, додається 1 бал за кожного оцінювача, який має документи, передбачені абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення.

2. Учасник конкурсу, якому у підсумку зараховано найбільшу кількість балів, визнається переможцем, за винятком випадків, передбачених пунктом 8 розділу V Положення.Додаток 7
до Положення про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної діяльності
(пункт 9 розділу V)

БЮЛЕТЕНЬ
таємного голосування

Об'єкт оцінки
________________________________________________________________
(назва об'єкта оцінки)

№ з/п

Учасник конкурсу

Підсумки таємного голосування

за*

проти*

__________
* Зазначається відповідна позначка.Додаток 8
до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 10 розділу V)

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору