Документ z0328-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.04.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.04.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.04.2009 N 647/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2009 р.
за N 328/16344

Про затвердження Змін до Порядку подання
нормативно-правових актів на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції
України та проведення їх державної реєстрації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
10 грудня 2008 року N 1068 ( 1068-2008-п ) "Про доповнення
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств, інших органів виконавчої влади" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Порядку подання нормативно-правових
актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та
проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 12.04.2005 N 34/5 ( z0381-05 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за
N 381/10661 (із змінами), що додаються.
2. Департаменту державної реєстрації нормативних актів
забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому
законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Л.В.Єфіменка.
Міністр М.Оніщук

ПОГОДЖЕНО:
Президент Спілки орендарів
та підприємців України Віктор Хмільовський
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
Генеральний директор
Федерації роботодавців України Володимир Грищенко
Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.В.Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
13.04.2009 N 647/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2009 р.
за N 328/16344

ЗМІНИ
до Порядку подання нормативно-правових
актів на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України та проведення їх державної
реєстрації, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України
від 12.04.2005 N 34/5
( z0381-05 ),
зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 12.04.2005
за N 381/10661 (із змінами)

1. Доповнити підпункт "г" пункту 3.12 розділу III новим
абзацом такого змісту: "У разі коли на державну реєстрацію міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади подають нормативно-правовий акт
з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, вони також
повідомляють за формою, наведеною в додатку 1, із доданням
відповідних підтвердних документів (листів, аркушів зовнішнього
погодження тощо) про позицію уповноваженого представника від
всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженого
представника від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців
щодо цього акта та про проведену роботу з врахування їх зауважень
і пропозицій. При цьому необхідність врахування зазначених
зауважень і пропозицій визначають міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади, які приймають цей акт".
2. Доповнити Порядок ( z0381-05 ) новим додатком 1 такого
змісту:
"Додаток 1
до Порядку подання
нормативно-правових актів
на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції
України та проведення
їх державної реєстрації

ДОВІДКА
про погодження нормативно-правового акта
із уповноваженим представником
від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань
та уповноваженим представником
від всеукраїнських об'єднань
організацій роботодавців
_____________________________________
(назва нормативно-правового акта)

Нормативно-правовий акт розроблено __________________________
(найменування органу
виконавчої влади)
1. Нормативно-правовий акт погоджено без зауважень.
_______________________ ____________ (прізвище та ініціали) (посада)
2. До нормативно-правового акта висловлено зауваження
(пропозиції), які враховано в повному обсязі.
_______________________ ____________ (прізвище та ініціали) (посада)
3. До нормативно-правового акта висловлено зауваження
(пропозиції), які враховано частково.
_______________________ ____________ (прізвище та ініціали) (посада)
4. До нормативно-правового акта висловлено зауваження
(пропозиції), які не враховано.
_______________________ ____________ (прізвище та ініціали) (посада)
5. Таблиці узгодження позиції:
Неврегульовані розбіжності
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ | N | Редакція спірної | Найменування | Мотиви | | з/п | частини акта | органу, що | неврахування | | | | подав | зауважень | | | | зауваження | (пропозицій) | | | | (пропозиції), | суб'єктом | | | | та зміст | нормотворення | | | | зауважень | | | | | (пропозицій) | | ------------------------------------------------------------------
Враховані зауваження (пропозиції)
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ | N | Редакція частини акта, | Найменування | Спосіб | | з/п | до якої висловлено | органу, що | врахування | | |зауваження (пропозиції) | подав | зауважень | | | | зауваження | (пропозицій) | | | | (пропозиції), | | | | | та зміст | | | | | зауважень | | | | | (пропозицій) | | ------------------------------------------------------------------
__________________________________________ (посада керівника органу виконавчої влади) __________ ____________________ (підпис) (ім'я та прізвище)
___ _____________ 200__ року
Примітка. Пункти 2-5 включаються до довідки у разі
необхідності".
У зв'язку з цим додатки 1 - 4 вважати відповідно додатками
2-5. У тексті Порядку ( z0381-05 ) посилання на додатки 1-4
замінити посиланнями відповідно на додатки 2-5.
Директор Департаменту
державної реєстрації
нормативних актів Н.А.Железняквгору