Документ z0381-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2015, підстава z1625-14


При необхідності заміни сторінок виконавець надає Управлінню систематизації нові сторінки, на зворотному боці яких має бути зазначено:

які виправлення внесено;

прізвище, ініціали та підпис виконавця;

прізвище, ініціали та підпис уповноваженої особи суб’єкта нормотворення;

дату заміни сторінки.

Кожна нова сторінка у правому нижньому куті зворотного боку повинна бути завізована редактором. Олівцем необхідно виділити місця в тексті нормативно-правового акта, які змінено.

При необхідності внесення виправлень у текст копій нормативно-правових актів виконавець з дозволу керівництва Управління систематизації робить необхідні виправлення. На зворотному боці аркуша, текст на якому змінюється, має бути зазначено:

які виправлення внесено;

прізвище, ініціали та підпис виконавця;

прізвище, ініціали та підпис уповноваженої особи суб’єкта нормотворення;

дату внесення виправлень.

На лицьовому боці сторінки повинні бути внесені необхідні виправлення та олівцем виділені відповідні місця в тексті нормативно-правового акта. При необхідності сторінка додатково візується редактором.

Помилки правопису виправляються редактором за погодженням з уповноваженою особою суб’єкта нормотворення та виконавцем у день їх виявлення.

За тотожні виправлення в оригіналі та копіях нормативно-правових актів (паперових та електронних) відповідають уповноважена особа суб'єкта нормотворення та виконавець.

6.5. Оригінал та копія нормативно-правового акта, на якій не проставляється штамп з написом, зразок якого наведений у додатку 1 до Положення, повертаються органу, що його прийняв, після передачі Управлінню систематизації для включення до Єдиного державного реєстру паперової та електронної копій нормативно-правового акта та внесення всіх необхідних виправлень.

{Пункт 6.5 розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2147/5 від 19.12.2014}

6.6. Включення нормативно-правового акта до Єдиного державного реєстру провадиться протягом 5 робочих днів з дня їх подання до Управління систематизації.

6.7. Після включення нормативно-правового акта до Єдиного державного реєстру і присвоєння йому реєстраційного коду Управління систематизації передає нормативно-правовий акт для опублікування в бюлетені «Офіційний вісник України».

6.8. Управління систематизації інформує орган, який прийняв нормативно-правовий акт, про включення акта до Єдиного державного реєстру і повідомляє йому реєстраційний код нормативно-правового акта.

Директор Департаменту
реєстрації та систематизації
нормативних актів,
правоосвітньої діяльності
Н.А. Железняк

{Порядок в редакції Наказу Міністерства юстиції № 883/5 від 15.05.2013}Додаток 1
до Порядку подання
нормативно-правових актів
на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України
та проведення їх державної реєстрації
(пункт 3.11)

ДОВІДКА
про погодження нормативно-правового акта із уповноваженим представником від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженим представником від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців

____________________________________________
(назва нормативно-правового акта)

Нормативно-правовий акт розроблено ___________________________________________
                                                                                                   (найменування органу суб’єкта нормотворення)

1. Нормативно-правовий акт погоджено без зауважень.

_______________________________________
(прізвище та ініціали)

___________________________
(посада)

2. До нормативно-правового акта висловлено зауваження (пропозиції), які враховано в повному обсязі.

_______________________________________
(прізвище та ініціали)

___________________________
(посада)

3. До нормативно-правового акта висловлено зауваження (пропозиції), які враховано частково.

_______________________________________
(прізвище та ініціали)

___________________________
(посада)

4. До нормативно-правового акта висловлено зауваження (пропозиції), які не враховано.

_______________________________________
(прізвище та ініціали)

___________________________
(посада)

5. Таблиці узгодження позиції:

Неврегульовані розбіжності

Таблиця 1

№ з/п

Редакція спірної частини акта

Найменування органу, що подав зауваження (пропозиції), та зміст зауважень (пропозицій)

Мотиви неврахування зауважень (пропозицій) суб'єктом нормотворення

Враховані зауваження (пропозиції)

Таблиця 2

№ з/п

Редакція частини акта, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування органу, що подав зауваження (пропозиції), та зміст зауважень (пропозицій)

Спосіб врахування зауважень (пропозицій)

_______________________________
(посада керівника суб’єкта нормотворення)

________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)

___ ____________ 20_ року

__________
Примітка.

Пункти 2-5 включаються до довідки у разі потреби.

{Порядок доповнено Додатком 1 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 647/5 від 13.04.2009; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 883/5 від 15.05.2013}Додаток 2
до Порядку подання
нормативно-правових актів
на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України
та проведення їх державної реєстрації
(пункт 4.6)

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПОГОДЖУЮ

Начальник Управління
______________________
    (підпис, ініціали, прізвище)

«____» _________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту
______________________
     (підпис, ініціали, прізвище)

«____» ________ 20__ року

ВИСНОВОК
про державну реєстрацію нормативно-правового акта

__________________________________________________________________
(найменування міністерства, іншого органу, який прийняв нормативно-правовий акт)

__________________________________________________________________
(вид, дата, номер та заголовок нормативно-правового акта)

___________________________________________________________________
(дата надходження до Мін’юсту)

Стислий зміст нормативно-правового акта:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Зворотний бік

Висновок:

_____________________________________________________________________________
                    (рекомендоване рішення Мін’юсту про державну реєстрацію нормативно-правового акта
                                                                     та правові підстави його прийняття)

_____________________________________________________________________________

Заступник начальника Управління
(начальник відділу/заступник начальника відділу)


_____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Головний (провідний) спеціаліст Управління

_____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Редактор

_____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Помічник Міністра

_____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 592/5 від 02.08.2007, № 1113/5 від 13.04.2011, № 883/5 від 15.05.2013}Додаток 3
до Порядку подання
нормативно-правових актів
на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України
та проведення їх державної реєстрації
(пункт 4.6)

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПОГОДЖУЮ

Начальник Управління
______________________
    (підпис, ініціали, прізвище)

«____» _________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту
______________________
     (підпис, ініціали, прізвище)

«____» ________ 20__ року

ВИСНОВОК
про доопрацювання нормативно-правового акта

__________________________________________________________________
(найменування міністерства, іншого органу, який прийняв нормативно-правовий акт)

__________________________________________________________________
(вид, дата, номер та заголовок нормативно-правового акта)

__________________________________________________________________
(дата надходження до Мін’юсту)

Стислий зміст нормативно-правового акта:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Зворотний бік

Висновок:

_____________________________________________________________________________
                             (рекомендоване рішення Мін’юсту про доопрацювання нормативно-правового акта
                                                                       та правові підстави його прийняття)

Заступник начальника Управління
(начальник відділу/заступник начальника відділу)


_____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Головний (провідний) спеціаліст Управління

_____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Редактор

_____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Помічник Міністра

_____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 592/5 від 02.08.2007, № 1113/5 від 13.04.2011, № 883/5 від 15.05.2013}Додаток 4
до Порядку подання
нормативно-правових актів
на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України
та проведення їх державної реєстрації
(пункт 4.6)

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПОГОДЖУЮ

Начальник Управління
______________________
    (підпис, ініціали, прізвище)

«____» _________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту
______________________
     (підпис, ініціали, прізвище)

«____» ________ 20__ року

ВИСНОВОК
про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта

__________________________________________________________________
(найменування міністерства, іншого органу, який прийняв нормативно-правовий акт)

__________________________________________________________________
(вид, дата, номер та заголовок нормативно-правового акта)

__________________________________________________________________
(дата надходження до Мін’юсту)

Стислий зміст нормативно-правового акта:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Зворотний бік

Висновок:

____________________________________________________________________________
                                  (рекомендоване рішення Мін’юсту про відмову в державній реєстрації
                                         нормативно-правового акта та правові підстави його прийняття)

Заступник начальника Управління
(начальник відділу/заступник начальника відділу)


_____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Головний (провідний) спеціаліст Управління

_____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Редактор

_____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Помічник Міністра

_____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 592/5 від 02.08.2007, № 1113/5 від 13.04.2011, № 883/5 від 15.05.2013}Додаток 5
до Порядку подання
нормативно-правових актів
на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України
та проведення їх державної реєстрації
(пункт 4.6)

ВИСНОВОК
про визнання акта таким, що не підлягає державній реєстрації

{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 592/5 від 02.08.2007, № 1113/5 від 13.04.2011, № 883/5 від 15.05.2013, № 2419/5 від 14.11.2013}


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору