Документ z0547-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.02.2014, підстава - z0059-14

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.04.2008 N 58
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2008 р.
за N 547/15238
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації
N 673 ( z0059-14 ) від 19.12.2013 }
Про затвердження Інструкції про порядок
застосування Положення про проходження служби
в Державній службі спеціального зв'язку та захисту
інформації особами рядового і начальницького складу
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації
N 43 ( z0349-11 ) від 28.02.2011 }

Відповідно до Закону України "Про Державну службу
спеціального зв'язку та захисту інформації України" ( 3475-15 ) та
постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 N 1828
( 1828-2006-п ) "Питання проходження служби в Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і
начальницького складу" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок застосування Положення
про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та
захисту інформації особами рядового і начальницького складу
(додається).
2. Начальникам структурних підрозділів Адміністрації,
регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та
установ Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України забезпечити вивчення та неухильне дотримання
особами рядового і начальницького складу Держспецзв'язку вимог
Інструкції про порядок застосування Положення про проходження
служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту
інформації особами рядового і начальницького складу.
3. Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України в п'ятиденний строк після підписання наказу забезпечити
його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України в установленому порядку.
Голова Служби Ю.Б.Чеботаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації
України
15.04.2008 N 58
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2008 р.
за N 547/15238

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок застосування Положення
про проходження служби в Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації
особами рядового і начальницького складу
( 1828-2006-п )

I. Загальні положення
Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про
Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації
України" ( 3475-15 ) та Положення про проходження служби в
Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації
особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1828
( 1828-2006-п ) "Питання проходження служби в Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і
начальницького складу" (далі - Положення).
II. Порядок призначення на посади
та переміщення по службі
2.1. У структурних підрозділах Адміністрації, регіональних
органах, територіальних підрозділах, закладах та установах
Держспецзв'язку (далі - органи, підрозділи, заклади та установи
Держспецзв'язку), куди планується призначення осіб рядового і
начальницького складу, оформляються подання до призначення.
Співробітник підрозділу кадрового забезпечення звіряє подання до
призначення з відповідними даними особової справи та перевіряє
підстави до такого призначення, про що засвідчує своїм підписом.
Після цього подання до призначення підписується безпосередніми
начальниками, в Адміністрації - начальником структурного
підрозділу Адміністрації включно, у регіональних органах,
територіальних підрозділах, закладах та установах - їх
начальниками (керівниками). Прямі начальники, яким не надано право
підпису подання до призначення, порушують клопотання про
призначення шляхом подання рапорту в порядку підпорядкованості. У разі проведення організаційно-штатних змін призначення осіб
рядового і начальницького складу на рівнозначні посади без зміни
профілю службової діяльності в тому самому органі, підрозділі,
закладі та установі Держспецзв'язку може проводитися за рапортом,
що підписується у порядку, зазначеному в абзаці першому цього
пункту. Належно оформлені подання до призначення (відповідні рапорти)
через підрозділи документального забезпечення передаються для
реалізації у підрозділи кадрового забезпечення.
2.2. Особи, які проходять службу за контрактом на посадах
рядового складу та не мають вищої освіти, спорідненої за профілем
службової діяльності, призначаються на посади молодшого
начальницького складу. У такому разі готується подання до призначення, у якому
обов'язково вказується про присвоєння відповідного спеціального
звання. Призначення осіб, які проходять службу на посадах рядового
складу, на посади молодшого начальницького складу провадиться з
присвоєнням спеціальних звань, що відповідають цим посадам.
2.3. Найбільш професійно підготовлені особи, які проходять
службу за контрактом на посадах рядового або молодшого
начальницького складу та мають вищу освіту, споріднену з профілем
службової діяльності, можуть з урахуванням їхніх ділових і
моральних якостей призначатися на посади середнього чи старшого
начальницького складу з присвоєнням спеціального звання середнього
начальницького складу. У разі прийнятого позитивного рішення
готується подання до призначення, у якому обов'язково вказується
про присвоєння спеціального звання, що відповідає цій посаді.
2.4. З урахуванням освітнього рівня та професійної підготовки
особи рядового і начальницького складу можуть призначатися на
нижчі посади начальницького складу з використанням вакантних за
штатним розписом вищих посад. Призначення на нижчі посади за рахунок вищих відбувається з
обов'язковим дотриманням ієрархії статусів при повному або
частковому збереженні функціонального призначення типової посади
особи начальницького складу Держспецзв'язку. Наприклад: на посаду
спеціаліста - за рахунок посади провідного або головного
спеціаліста; на посаду провідного спеціаліста - за рахунок посади
головного спеціаліста; на посаду інженера II категорії - за
рахунок посади інженера I категорії або старшого інженера; на
посаду інженера I категорії - за рахунок посади старшого інженера
тощо. { Абзац другий пункту 2.4 в редакції Наказу Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 43
( z0349-11 ) від 28.02.2011 }
III. Порядок призначення на посади,
пов'язані з педагогічною та науковою діяльністю,
за службовим сумісництвом
3.1. На прохання особи начальницького складу призначення на
посаду, пов'язану з педагогічною та науковою діяльністю, за
службовим сумісництвом здійснюється у разі, якщо профіль службової
діяльності збігається з діяльністю за сумісництвом.
3.2. На умовах службового сумісництва особи начальницького
складу можуть виконувати обов'язки в час, що не належить до
робочого за посадою.
3.3. Особа начальницького складу, яка виявила бажання щодо
призначення на посаду за службовим сумісництвом, подає в порядку
підпорядкованості мотивований рапорт. У рапорті зазначаються
передбачувані: посада, місце, години службового сумісництва та які
функції за профілем службової діяльності будуть виконуватися. До
рапорту додається запит керівництва органу, підрозділу, закладу та
установи Держспецзв'язку щодо призначення на посаду за службовим
сумісництвом.
3.4. Дозвіл на призначення за службовим сумісництвом
надається Головою Держспецзв'язку або його заступниками.
IV. Порядок атестації
4.1. З метою визначення рівня професійної підготовки, ділових
та моральних якостей, відповідності посадам, які вони займають,
проводиться атестація осіб рядового і начальницького складу.
Проведення атестації має сприяти вихованню в них високого почуття
відповідальності за доручену справу, подальшому підвищенню рівня
професійної підготовки та зміцненню службової дисципліни.
4.2. Атестація осіб рядового і начальницького складу
проводиться відповідно до пункту 74 Положення ( 1828-2006-п ).
4.3. Атестація осіб рядового і начальницького складу не
проводиться у випадках, що викладені в пункті 75 Положення
( 1828-2006-п ).
4.4. На осіб рядового і начальницького складу, які підлягають
атестації, безпосередні начальники складають атестаційні листи. Начальники, які атестують своїх підлеглих, відповідають за
об'єктивність та обґрунтованість викладених в атестаційних листах
висновків і рекомендацій.
4.5. Начальники, які складають атестаційні листи, зобов'язані
всебічно вивчити й оцінити ділові та моральні якості особи
рядового і начальницького складу, яка атестується. При цьому необхідно: проаналізувати й оцінити виконання посадових обов'язків,
рівень професійної та спеціальної підготовки, а також конкретні
показники роботи особи рядового та начальницького складу, яка
атестується, стан справ у підрозділі, яким вона керує, або на
ділянці роботи, за яку відповідає; безпосередньо перед складанням атестації провести бесіду з
питань проходження служби, професійної підготовки, стилю, методів
роботи, а також надати необхідні рекомендації щодо усунення
недоліків, покращення особистої підготовки та стану справ на
ділянці роботи, за яку вона відповідає; на основі всебічного вивчення особи рядового і начальницького
складу, яка атестується, оформити зміст атестації та висновку по
ній; особисто скласти текст атестації на підлеглого та підписати
його; подати атестаційний лист за підпорядкованістю для отримання
висновків і затвердження.
4.6. Атестаційний лист складається на бланку встановленої
форми (додаток 1).
4.7. Атестаційні листи, складені на осіб рядового і
начальницького складу, розглядаються атестаційними комісіями, які
створюються в органах, підрозділах, закладах та установах
Держспецзв'язку.
4.8. У Держспецзв'язку постійно діє атестаційна комісія
Адміністрації Держспецзв'язку, яка здійснює атестування
начальників (керівників) органів, підрозділів, закладів та установ
Держспецзв'язку.
4.9. Атестаційні комісії створюються у складі: голови - першого заступника (заступника) начальника
(керівника) органу, підрозділу, закладу, установи Держспецзв'язку; членів - заступників начальника (керівника) органу,
підрозділу, закладу, установи Держспецзв'язку, начальників
(керівників) основних підрозділів органів, підрозділів, закладів,
установ Держспецзв'язку; секретаря - особи начальницького складу.
4.10. Склад атестаційної комісії (за посадами) органу,
підрозділу, закладу, установи Держспецзв'язку визначається наказом
його начальника (керівника). Склад атестаційних комісій в Адміністрації визначається
наказом Адміністрації Держспецзв'язку.
4.11. Члени атестаційної комісії зобов'язані всебічно
опрацювати атестаційні листи, установити відповідність зазначених
у них ділових і моральних якостей осіб рядового і начальницького
складу, які атестуються, і надати висновки по них. За рішенням атестаційної комісії на засідання можуть бути
викликані для надання довідок і пояснень як самі особи рядового і
начальницького складу, які атестуються, так і їх начальники
(керівники), які склали атестаційні листи.
4.12. Атестаційний лист, з висновком про наявність у особи
рядового і начальницького складу істотних недоліків або про
невідповідність посаді, яку вона займає, повинен розглядатися з
викликом особи рядового і начальницького складу, яка атестується,
на засідання атестаційної комісії.
4.13. За результатами роботи атестаційної комісії складається
висновок, який вноситься до протоколу, підписується головою,
членами і секретарем атестаційної комісії. З протоколу висновки і
рекомендації за результатами атестації особи рядового і
начальницького складу переносяться до її атестаційного листа із
зазначенням номера і дати протоколу, який підписується головою
атестаційної комісії.
4.14. Висновок і рекомендації атестаційної комісії
повідомляються особі, яка атестувалася, безпосереднім начальником
у десятиденний термін після затвердження атестаційного листа.
Виняток складають особи рядового і начальницького складу, які
перебувають у відрядженні, відпустці або на лікуванні, яким
затверджені атестаційні листи оголошуються одразу після повернення
в орган, підрозділ, заклад, установу Держспецзв'язку.
4.15. Оголошення особам начальницького складу атестаційних
листів на присвоєння першого спеціального звання особи середнього
начальницького складу під час випуску зі спеціалізованого
навчального закладу проводиться після отримання наказу про
присвоєння їм першого спеціального звання особи середнього
начальницького складу.
4.16. Атестаційний лист особи, яка атестувалася, після
ознайомлення з результатами атестування залучається до її особової
справи для зберігання.
4.17. Атестована особа не пізніше місяця з дня оголошення
результатів атестування може подати скаргу на ім'я начальника,
який призначив атестаційну комісію, про порушення порядку
атестації та необ'єктивність висновків атестаційної комісії.
Рішення за скаргою приймається зазначеним начальником у місячний
строк та доводиться до відома атестованої особи в десятиденний
термін. У разі визнання скарги обґрунтованою до атестаційного
листа особи вносяться відповідні зміни або проводиться нова
атестація. Якщо атестована особа не погоджується з отриманим
рішенням за її скаргою, вона може оскаржити прийняте рішення
згідно з чинним законодавством. Тим часом висновки за результатами
проведеної атестації підлягають реалізації.
4.18. Особи рядового і начальницького складу за результатами
атестації зобов'язані вжити заходів для усунення зазначених у
їхніх атестаційних листах недоліків. Безпосередні начальники
повинні вимагати від підлеглих усунення недоліків та надавати їм у
цьому допомогу.
V. Тривалість та порядок надання
щорічних додаткових відпусток за роботу
в шкідливих та важких умовах служби (роботи)
5.1. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку,
які несуть чергування у підземних спорудах Держспецзв'язку,
проводять спеціальні дослідження та профілактику технічного
обладнання в цих приміщеннях, надаються додаткові відпустки за
роботу в шкідливих та важких умовах служби (роботи) максимальною
тривалістю 7 календарних днів з розрахунку: один календарний день
додаткової відпустки за 35 робочих днів.
5.2. Обчислення загальної тривалості цієї додаткової
відпустки здійснюється з урахуванням кількості робочих днів за
період після закінчення попередньої чергової відпустки до дня
надання наступної чергової відпустки.
5.3. Додаткова відпустка використовується один раз на рік з
урахуванням бажання особи рядового і начальницького складу,
інтересів служби та може бути використана разом з черговою.
Додаткова відпустка не може бути поділена на частини та перенесена
на наступний рік.
VI. Порядок надання додаткових відпусток
за сімейними обставинами та з інших поважних причин
6.1. Додаткові відпустки за сімейними обставинами та з інших
поважних причин зі збереженням грошового забезпечення без
урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення
відпустки і назад, надаються особам рядового і начальницького
складу в таких випадках: при народженні дитини - до 10 календарних днів; у разі одруження - до 10 календарних днів; у разі смерті осіб, з якими перебуває у родинних стосунках
(дідусь, бабуся, батьки, брати, сестри і діти, а також дідусь,
бабуся, батьки, брати, сестри і діти другого з подружжя) - до
7 календарних днів; для догляду за хворими, з якими особи перебувають у родинних
стосунках (дідусь, бабуся, батьки, брати, сестри і діти, а також
дідусь, бабуся, батьки, брати, сестри і діти другого з подружжя) -
до 7 календарних днів; у разі пожежі або іншого стихійного лиха, що спіткало сім'ю
особи рядового та начальницького складу або осіб, з якими
перебуває у родинних стосунках (дідусь, бабуся, батьки, брати,
сестри і діти, а також дідусь, бабуся, батьки, брати, сестри і
діти другого з подружжя) - до 10 календарних днів.
6.2. Додаткові відпустки за сімейними обставинами та з інших
поважних причин надаються за клопотанням безпосередніх начальників
за умови обґрунтування поважності причини і терміну відпустки.
6.3. У разі необхідності такої відпустки особа рядового і
начальницького складу подає рапорт з відповідним обґрунтуванням та
(за потреби) відповідні документи.
6.4. Безпосередній начальник у клопотанні про надання
відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин
зазначає термін відпустки та окремо зазначає час, необхідний для
проїзду до місця (одного з місць) її проведення і назад. Час,
необхідний для проїзду до місця проведення такої відпустки і
назад, надається у порядку, визначеному для чергових відпусток
абзацами другим та третім пункту 78 Положення ( 1828-2006-п ).
6.5. Рапорт подається на ім'я начальника, до повноважень
якого належить надання таких відпусток.
6.6. Відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних
причин надаються на підставі наказів про особовий склад.
VII. Порядок використання часу,
що надається для проїзду до місця проведення
відпустки і назад
7.1. Особам рядового і начальницького складу, яким у разі
надання щорічних чергових відпусток, відпусток за сімейними
обставинами та з інших поважних причин, відпусток у зв'язку із
закінченням спеціалізованих навчальних закладів додатково
надається час, необхідний для проїзду до місця проведення
відпустки і назад, слід у відпускному посвідченні отримати
відмітку про перебування у населеному пункті, який зазначений у
цьому відпускному посвідченні.
7.2. Відмітка у відпускному посвідченні про перебування у
населеному пункті проставляється в органах, підрозділах, закладах
та установах Держспецзв'язку або підтверджується проїзними
документами.
7.3. Після повернення з такої відпустки особа рядового і
начальницького складу відрекомендовується своєму безпосередньому
начальникові та передає йому відпускне посвідчення або підтверджує
використаний час, наданий для проїзду, проїзними документами. У
разі, коли особа не використала (використала частково) час,
необхідний для проїзду до місця проведення відпустки і назад, вона
зобов'язана прибути з відпустки раніше з урахуванням
невикористаного часу.
VIII. Порядок залишення осіб рядового
і начальницького складу на службі
понад граничний вік
8.1. Начальники всіх ступенів повинні своєчасно подавати
списки до звільнення в запас або відставку осіб рядового і
начальницького складу, які досягли граничного віку перебування на
службі в Держспецзв'язку.
8.2. Залишення осіб рядового і начальницького складу з числа
висококваліфікованих спеціалістів на службі понад граничний вік
здійснюється з урахуванням рівня професійної підготовки, досвіду
практичної роботи на посаді, здатності за своїми діловими і
моральними якостями надалі виконувати службові обов'язки, а також
за умови придатності їх за станом здоров'я для проходження служби,
що підтверджується висновком військово-лікарської комісії.
8.3. Клопотання про залишення осіб молодшого начальницького
складу Адміністрації, осіб середнього та старшого начальницького
складу Держспецзв'язку на службі понад граничний вік порушується
прямими начальниками від начальника органу, підрозділу, закладу
або установи Держспецзв'язку один раз на рік на підставі особистих
рапортів з проханням про залишення на службі шляхом подання до
Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку
до 20 листопада поточного року списків осіб молодшого
начальницького складу Адміністрації, осіб середнього та старшого
начальницького складу Держспецзв'язку (додаток 2), рекомендованих
до залишення на службі понад граничний вік. Рішення про залишення на службі понад граничний вік
приймається Головою Держспецзв'язку.
8.4. Рапорт з клопотанням про залишення осіб рядового і
молодшого начальницького складу регіонального органу,
територіального підрозділу, закладу та установи Держспецзв'язку на
службі понад граничний вік на підставі особистих рапортів
подається їх прямими начальниками один раз на рік у кадровий
підрозділ до 20 листопада поточного року. Підрозділи кадрового забезпечення складають списки осіб
рядового та молодшого начальницького складу, рекомендованих до
залишення на службі понад граничний вік. Рішення про залишення на
службі понад граничний вік зазначених осіб рядового та молодшого
начальницького складу приймається начальником регіонального
органу, територіального підрозділу, закладу та установи
Держспецзв'язку.
8.5. Прийняті рішення про залишення на службі понад граничний
вік оголошуються особам рядового і начальницького складу особисто
прямими начальниками (начальником органу, підрозділу, закладу та
установи Держспецзв'язку). У послужному списку особових справ цих
осіб записується, чиїм рішенням і на який строк вони залишені на
службі понад граничний вік.
8.6. Особам рядового і начальницького складу, стосовно яких
не прийнято рішення про залишення на службі, начальником органу,
підрозділу, закладу та установи Держспецзв'язку оголошується
рішення про їх звільнення.
IX. Порядок передачі справ і посади
9.1. Особа рядового чи начальницького складу приймає (здає)
справи і посаду на підставі наказу про призначення (звільнення) на
посаду.
9.2. Рішенням Голови Держспецзв'язку начальник структурного
підрозділу Адміністрації, органу, підрозділу, закладу та установи
Держспецзв'язку, який переводиться чи звільняється, на час
передачі справ і посади може зараховуватися у розпорядження Голови
Держспецзв'язку строком до 1 місяця та передає справи і посаду
начальнику, який призначений на цю посаду.
9.3. Для передачі справ і посади начальника структурного
підрозділу Адміністрації, органу, підрозділу, закладу та установи
Держспецзв'язку або справ і посади співробітника, на якого
покладені обов'язки, пов'язані зі зберіганням (використанням)
озброєння, боєприпасів, військової чи іншої техніки, або
обов'язки, пов'язані з тиловим, технічним чи фінансовим
господарством, наказом Адміністрації Держспецзв'язку призначається
комісія. Згідно з рішенням Голови Держспецзв'язку в структурних
підрозділах Адміністрації передача справ і посади особами, які
вказані в абзаці першому цього пункту, провадиться за рапортами
про прийняття (здачу) справ та посади без призначення комісії. Інші особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку
приймають (здають) справи і посаду начальнику структурного
підрозділу, в якому вони проходять службу. Особи рядового і начальницького складу, які звільняються чи
переводяться, підписують обхідний листок (додаток 3), який після
заповнення здається до підрозділу кадрового забезпечення і
долучається до особової справи.
9.4. При передачі справ і посади начальником структурного
підрозділу Адміністрації, органу, підрозділу, закладу та установи
Держспецзв'язку обов'язково проводиться інвентаризація майна і
техніки підрозділу внутрішньою перевірною комісією, яка
призначається в Адміністрації Держспецзв'язку, органі, підрозділі,
закладі та установі Держспецзв'язку. За результатами проведеної
інвентаризації складаються інвентаризаційні відомості та акт. Про передачу справ і посади начальник подає рапорт у порядку
підпорядкованості.
9.5. Передача справ і посади начальника режимно-секретного
органу або співробітника, на якого покладено обов'язки щодо
забезпечення режиму секретності, здійснюється відповідно до вимог
пунктів 714-719 Порядку організації та забезпечення режиму
секретності в органах державної влади, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня
2003 року N 1561-12 (із змінами).
9.6. В акті про прийняття і здавання посади зазначаються дані
про особовий склад підрозділу за списком і наявний, стан бойової
та мобілізаційної готовності, бойової підготовки і
навчально-матеріальної бази, а також про стан охорони державної
таємниці.
9.7. В акті про прийняття і здавання озброєння, боєприпасів,
військової та іншої техніки зазначаються їх кількість за
документами і фактична наявність, якісний і технічний стан, умови
утримання та зберігання.
9.8. В акті прийняття і здавання тилового, технічного та
фінансового господарства зазначаються відомості про
житлово-побутові умови, наявність і стан будівель, споруд,
інвентарю та обладнання, законність витрат, облік і стан
зберігання пального, продовольства, речового і технічного майна,
інших матеріальних засобів як поточного забезпечення, так і
непорушного запасу, побутові умови осіб рядового і начальницького
складу, а також облік і використання коштів. Зазначені акти підписуються начальником, який приймає, і
начальником, який здає посаду, а також членами комісії,
відповідними заступниками начальника підрозділу та подаються
Голові Держспецзв'язку на затвердження і для прийняття рішення (у
10-денний термін) за фактами виявлених недоліків. До акта додаються інвентаризаційні відомості про майно та
техніку підрозділу.
9.9. Загальне керівництво органом, підрозділом, закладом та
установою Держспецзв'язку до закінчення приймання (здавання)
посади його начальником (керівником) та до затвердження акта або
рапорту здійснює особа, яка здає посаду. Передача справ і посади повинна провадитися без порушення
функціонування та розпорядку дня органу, підрозділу, закладу та
установи Держспецзв'язку.
9.10. Для передачі справ і посад начальника структурного
підрозділу Адміністрації, органу, підрозділу, закладу та установи
Держспецзв'язку, начальника підрозділу технічного, тилового,
господарського та матеріально-технічного забезпечення структурного
підрозділу Адміністрації, органу, підрозділу, закладу та установи
Держспецзв'язку встановлюється термін - не більше 20 діб. Начальнику режимно-секретного органу або співробітнику, на
якого покладено обов'язки щодо забезпечення режиму секретності,
для передачі справ і посади встановлюється термін - до 15 діб. Іншим посадовим особам термін передачі справ і посади - до
10 діб.
9.11. Посада вважається переданою (прийнятою) після
затвердження начальником, який призначив комісію, акта або рапорту
про передачу (прийняття) справ і посади. Дата затвердження
відповідного акта (дата на рапорті) вважається закінченням
передачі справ і посади.
Заступник начальника
Департаменту кадрового
забезпечення Адміністрації
Держспецзв'язку П.П.Степанюк

Додаток 1
до Інструкції про порядок
застосування Положення
про проходження служби
в Державній службі
спеціального зв'язку
та захисту інформації
особами рядового
і начальницького складу

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
На ______________________________________________________________
(спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
посада, яку займає, орган, підрозділ, заклад, установа)
Дата народження _________________________________________________
Освіта: а) цивільна _____________________________________________ __________________________________________________________________
б) спеціальна (військова) _______________________________ __________________________________________________________________
Проходження служби: _____________________________________________ __________________________________________________________________
З якого часу на посаді __________________________________________
Дата присвоєння спеціального (військового) звання _______________
Атестація за період з ____________ 20___ р. до _________ 20___ р.
Висновок за останньою атестацією ________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

I. ТЕКСТ АТЕСТАЦІЇ
Зворотний бік

__________________________________________________________________
(посада, спеціальне звання, підпис та прізвище начальника,
який склав атестацію)
"____" ____________ 20___ р.

II. ВИСНОВКИ ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ,
АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

__________________________________________________________________
(посада, спеціальне звання, підпис та прізвище прямого
начальника)
"____" ____________ 20___ р.

__________________________________________________________________
(голова атестаційної комісії, спеціальне звання, підпис
та прізвище)
"____" ____________ 20___ р.

Зворотний бік
III. РІШЕННЯ НАЧАЛЬНИКА,
ЯКИЙ ЗАТВЕРДЖУЄ АТЕСТАЦІЮ

__________________________________________________________________
(посада, спеціальне звання, підпис, прізвище)
"____" ____________ 20___ р.

З атестацією ознайомлений _______________________________________
(підпис атестованого)
"____" ____________ 20___ р.

ПОЯСНЕННЯ
щодо заповнення атестаційного листа
1. У тексті атестації, що викладається в довільній формі,
зазначаються такі дані, що характеризують особу рядового та
начальницького складу: відданість українському народові; наполегливість у виконанні службових обов'язків, особиста
дисциплінованість, вимогливість до себе та підлеглих; організованість та вміння визначити головний напрям у роботі,
здатність якісно виконувати поставлені завдання, виявляти
ініціативу, швидко орієнтуватися й уміло діяти у складних
обставинах; якість управління підлеглими, вміння навчати та виховувати
їх; організаторські здібності; оцінка стану справ у підрозділі, яким керує особа
начальницького складу, яка атестується (дисципліна, виконання
службових завдань, стан професійної підготовки тощо), або на
ділянці роботи, за яку вона відповідає; рівень професійної підготовки, удосконалення спеціальних
знань; знання вимог чинного законодавства та нормативно-правових
актів Держспецзв'язку, якими повинна керуватися в роботі, своїх
обов'язків за посадою; наявність наукового ступеня і вченого звання, знання
іноземних мов, уміння застосовувати отримані знання на практиці
тощо; здатність критично оцінювати свою діяльність, творчо
ставитися до справи, наполегливість при виконанні службових
обов'язків; авторитет у колективі; вміння зберігати державну таємницю.
2. У висновку прямих начальників зазначається, чи відповідає
особа рядового і начальницького складу, яка атестується, своїй
посаді, а також пропозиції щодо подальшого найбільш доцільного її
службового використання, виходячи з професійних, ділових і
моральних якостей, досвіду роботи, здібностей і нахилів, а також
інтересів справи. При цьому надаються такі рекомендації: призначення на вищу посаду (на яку саме); направлення на навчання до спеціалізованого навчального
закладу Держспецзв'язку, іншого навчального закладу, курси
підвищення кваліфікації; призначення на рівнозначну посаду (на яку саме та підстави
для призначення); призначення на нижчу посаду (на яку саме та підстави для
призначення);
Зворотний бік
продовження строку контракту чи залишення на службі понад
граничний вік.
3. У висновку атестаційної комісії, поряд з визначенням
відповідності особи рядового та начальницького складу посаді, яку
вона займає, та викладенням рекомендацій щодо її подальшого
найбільш доцільного службового використання, зазначається, які
недоліки по службі їй необхідно усунути. Висновок і рекомендації
мають випливати з тексту атестації.
4. На осіб рядового і начальницького складу, які закінчили за
очною формою навчання спеціалізовані навчальні заклади
Держспецзв'язку, аспірантуру, ад'юнктуру або докторантуру цих
закладів, атестаційні листи складаються відповідно до
вищезазначених вимог. Зазначається також їхня успішність за
основними дисциплінами навчального плану (оцінки, отримані на
державних іспитах, тема дипломної роботи та оцінка), надається
рекомендація про присвоєння випускникам спеціалізованих навчальних
закладів першого спеціального звання особи середнього
начальницького складу та зазначається, на які посади доцільно їх
призначити.
5. Затвердження атестаційного листа особи рядового і
начальницького складу здійснюється начальником (керівником)
органу, підрозділу, закладу, установи Держспецзв'язку.
6. Особа, яка атестувалася та на яку затверджено атестаційний
лист, ознайомлюється з результатами атестування, про що на
атестаційному листі засвідчує своїм підписом із зазначенням дати.

Додаток 2
до Інструкції про порядок
застосування Положення
про проходження служби
в Державній службі
спеціального зв'язку
та захисту інформації
особами рядового
і начальницького складу

СПИСОК
осіб молодшого начальницького складу
Адміністрації, осіб середнього та старшого
начальницького складу Держспецзв'язку

_________________________________________________________________,
(найменування підрозділу)
яких відповідно до пункту 13 Положення доцільно залишити на службі
понад граничний вік
------------------------------------------------------------------------- | N |Спеціальне| Дата | Вислуга | Ступінь | До якого |Примітки| |з/п| звання, |народження| років |придатності| року | | | |прізвище, | | станом на | до служби |пропонується| | | | ім'я | |01.01.20__:| (номер і | залишити | | | | та по | |календарна,| дата | на службі | | | |батькові, | | пільгова, |довідки або| | | | | посада, | |навчання у | свідоцтва | | | | | яку | | ВНЗ, | про | | | | | займає | | трудовий | хворобу) | | | | | | | стаж, | | | | | | | | загальна | | | | |---+----------+----------+-----------+-----------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+----------+----------+-----------+-----------+------------+--------| | | | | | | | | |---+----------+----------+-----------+-----------+------------+--------| | | | | | | | | |---+----------+----------+-----------+-----------+------------+--------| | | | | | | | | |---+----------+----------+-----------+-----------+------------+--------| | | | | | | | | |---+----------+----------+-----------+-----------+------------+--------| | | | | | | | | |---+----------+----------+-----------+-----------+------------+--------| | | | | | | | | |---+----------+----------+-----------+-----------+------------+--------| | | | | | | | | |---+----------+----------+-----------+-----------+------------+--------| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
Начальник підрозділу ____________________________________________
(спеціальне звання, підпис, прізвище)
"____"___________20 __ р.
ПОЯСНЕННЯ
щодо заповнення списків осіб молодшого
начальницького складу Адміністрації, осіб середнього
та старшого начальницького складу Держспецзв'язку
Списки складаються окремо за розділами: вищий начальницький
склад та полковники Держспецзв'язку, старший (крім полковників
Держспецзв'язку) та середній начальницький склад, молодший та
рядовий начальницький склад (чітко в алфавітному порядку прізвищ у
кожному розділі). У графі 2 списку зазначаються також присвоєні особам рядового
та начальницького складу звання Героя України, Героя Радянського
Союзу, Героя Соціалістичної Праці. Обчислення вислуги років (графа 4) здійснюється підрозділом
кадрового забезпечення, а в разі потреби - із залученням
фінансового підрозділу без складання розрахунку вислуги років. У графі 5 списку зазначаються: точне формулювання про ступінь
придатності до служби (із затвердженого ВЛК висновку в свідоцтві
про хворобу (довідці), номер і дата свідоцтва про хворобу
(довідки). Строк, на який особі рядового або начальницького складу
пропонується залишитися на службі (графа 6), визначається з
урахуванням потреби у фахівцях цього профілю, стану здоров'я,
працездатності, атестації, а також виходячи з практичних
можливостей і необхідності використання його на посаді, яку
займає, або на іншій. У графі 7 списку зазначаються присвоєні особі рядового або
начальницького складу науковий ступінь, вчене звання, почесне
звання, звання лауреата, а також інші дані, що особливо
характеризують його підготовку та заслуги.
Приклад заповнення:
------------------------------------------------------------------ | Вищий начальницький склад та полковники Держспецзв'язку | |----------------------------------------------------------------| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-+---------------+---------+---------+----------+----+----------| |1| Полковник | 21.10. |кал. |Придатний |2009|Заслужений| | |Держспецзв'язку| 1947 |18 р. |до служби,| | юрист | | | Бойко Сергій | |03 м. | N 23 від | | України | | | Іванович, | |14 дн. |15.09.2008| | | | | заступник | |піл. | | | | | | начальника | |00 р. | | | | | |факультету N 2 | |07 м. | | | | | | | |05 дн. | | | | | | | |навч. | | | | | | | |02 р. | | | | | | | |06 м. | | | | | | | |00 дн. | | | | | | | |заг. | | | | | | | |21 р. | | | | | | | |04 м. | | | | | | | |19 дн. | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Інструкції про порядок
застосування Положення
про проходження служби
в Державній службі
спеціального зв'язку
та захисту інформації
особами рядового
і начальницького складу

Звільнений (переведений) наказом _______________________________ __________________________________________________ Держспецзв'язку
N ______ від "___" ___________ 20__ р.
Виключений зі списків особового складу
з "___" _________ 20___ р.

ОБХІДНИЙ ЛИСТОК

на ______________________________________________________________
(спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
посада, яку займає, орган, підрозділ, заклад, установа)
__________________________________________________________________
Режимно-секретний підрозділ _____________________________________
Підрозділ технічного забезпечення _______________________________
Підрозділ тилового забезпечення _________________________________
Підрозділ озброєння _____________________________________________
Секретар ЖПК ____________________________________________________
Мобілізаційний підрозділ ________________________________________
Медичний підрозділ ______________________________________________
Фінансовий підрозділ ____________________________________________
Підрозділ кадрового забезпечення ________________________________
Безпосередній начальник _________________________________________
Начальник підрозділу ____________________________________________
Бюро перепусток _________________________________________________
Начальник підрозділу кадрового
забезпечення __________________________________
(спеціальне звання, підпис,
прізвище)
"____" ___________ 20___ р.вгору