Документ z0557-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.01.2012, підстава - z0067-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.06.2008 N 1055/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2008 р.
за N 557/15248

Про внесення змін до нормативно-правових актів
Міністерства юстиції України
з питань державної реєстрації
нормативно-правових актів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції
N 93/5 ( z0067-12 ) від 19.01.2012 }

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
26 березня 2008 року N 248 ( 248-2008-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731",
від 9 квітня 2008 року N 338 ( 338-2008-п ) "Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України" та з метою приведення
нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у
відповідність до законодавства Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Порядку подання нормативно-правових
актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та
проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року N 34/5
( z0381-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12 квітня 2005 року за N 381/10661 (із змінами), що додаються.
2. Унести до Порядку скасування рішення про державну
реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного
реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від
31 липня 2000 року N 32/5 ( z0458-00 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 року за N 458/4679 (із
змінами), такі зміни:
2.1. У пункті 1 слова ", органів господарського управління та
контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян
або мають міжвідомчий характер" виключити.
2.2. У пункті 4: підпункт 4.2 викласти в такій редакції: "4.2. Набрання законної сили судовим рішенням про визнання
нормативно-правового акта незаконним чи таким, що не відповідає
нормативно-правовому акту вищої юридичної сили, повністю або в
окремій його частині"; у підпункті 4.4 слова "Головного управління Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі" замінити словами
"Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах Києві та
Севастополі, міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції".
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 93/5 ( z0067-12 ) від 19.01.2012 }
4. Департаменту державної реєстрації нормативних актів
забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому
законодавством порядку.
5. Головному управлінню Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі привести власні
нормативно-правові акти у відповідність до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Л.В.Єфіменка.
Міністр М.В.Оніщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
25.06.2008 N 1055/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2008 р.
за N 557/15248

Зміни
до Порядку подання нормативно-правових актів
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України
та проведення їх державної реєстрації
( z0381-05 )

1. У розділі I:
1.1. У пункті 1.1 слова ", органів господарського управління
та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси
громадян або мають міжвідомчий характер" виключити.
1.2. У пункті 1.2 слова ", органів господарського управління
та контролю" виключити.
2. В абзаці шостому пункту 2.14 розділу II слова ", органу
господарського управління чи контролю" виключити.
3. У розділі III:
3.1. В абзаці першому пункту 3.1 слова ", органів
господарського управління та контролю" виключити.
3.2. В абзаці третьому пункту 3.2 слова ", органів
господарського управління і контролю" виключити.
3.3. У пункті 3.4: 3.3.1. Підпункт " ґ" викласти в такій редакції: "ґ) спрямовані на організацію виконання рішень вищестоящих
органів і власних рішень міністерств, інших органів виконавчої
влади, що не мають нових правових норм". 3.3.2. Підпункти "д" та "е" замінити підпунктом "д" такого
змісту: "д) рекомендаційного, роз'яснювального та інформаційного
характеру (методичні рекомендації, роз'яснення, у тому числі
податкові, тощо), нормативно-технічні документи (національні та
регіональні стандарти, технічні умови, будівельні норми і правила,
тарифно-кваліфікаційні довідники, кодекси усталеної практики,
форми звітності, у тому числі щодо державних статистичних
спостережень, адміністративних даних та інші)".
3.4. В абзаці першому пункту 3.9 слова "у чотирьох
примірниках: оригінал, три копії (з них дві українською мовою та
одна копія в перекладі на російську мову)" замінити словами "у
трьох примірниках: оригінал та дві завірені в установленому
законодавством порядку копії".
3.5. У пункті 3.12: 3.5.1. Доповнити підпункт "в" після слів "у контрольному
стані" словами "та порівняльна таблиця". 3.5.2. У підпункті "ґ" слово "копія" замінити словами
"оригінал та дві копії". 3.5.3. Підпункт "д" викласти в такій редакції: "д) довідку щодо відповідності нормативно-правового акта
aquis communautaire за формою, визначеною в додатку 1 до
Регламенту Кабінету Міністрів України, що затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950
( 950-2007-п )". 3.5.4. У підпункті "е" слова "Секретаріату Урядового
уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
Міністерства юстиції України" замінити словами "Міністерства
юстиції".
3.6. В абзаці першому пункту 4.3 розділу IV цифри і слова
"10 робочих днів, а якщо акт має великий обсяг, -" виключити.
3.7. У пункті 4.5: 3.7.1. У другому реченні абзацу п'ятого підпункту "б" слова
"дві копії (українською та російською мовами)" замінити словами
"копія українською мовою". 3.7.2. У другому реченні абзацу третього підпункту "в" слова
"дві копії (українською та російською мовами)" замінити словами
"копія українською мовою". 3.7.3. У підпункті "г": в абзаці першому слова "трьох робочих днів" замінити словами
"п'яти робочих днів"; у другому реченні абзацу третього слова "дві копії
(українською та російською мовами)" замінити словами "копія
українською мовою"; у другому реченні абзацу четвертого слова "дві копії
(українською та російською мовами)" замінити словами "копія
українською мовою".
4. У розділі VI:
4.1. Друге речення абзацу другого пункту 6.1 виключити.
4.2. Абзац перший пункту 6.2 викласти в такій редакції: "6.2. Уповноважена особа суб'єкта нормотворення (у виключних
випадках - виконавець) передає до Управління систематизації одну,
оформлену в установленому порядку, паперову копію зареєстрованого
нормативно-правового акта державною мовою (з обов'язковим доданням
копій аркушів зовнішніх погоджень), кожна сторінка якої в правому
нижньому куті зворотного боку завізована редактором та виконавцем,
а також електронну копію з текстом цього акта разом із супровідним
листом за підписом директора Департаменту".
4.3. Абзац другий пункту 6.3 викласти в такій редакції: "перевіряє відповідність електронної копії тексту
зареєстрованого нормативно-правового акта паперовій копії,
комплектність переданих копій зареєстрованого нормативно-правового
акта, зокрема якість виготовлення, повноту тексту та правильність
структури, наявність додатків та посилань на них у тексті акта,
підписів відповідальних осіб та печаток суб'єкта нормотворення".
4.4. У пункті 6.5 слова "паперових та електронних копій акта
державною і російською мовами" замінити словами "паперової та
електронної копій нормативно-правового акта".
Директор Департаменту
державної реєстрації
нормативних актів Н.А.Железняквгору