Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання цінних паперів, на які накладено арешт
Постанова Національного банку України; Положення від 04.10.1999489
Документ z0740-99, попередня редакція — Редакція від 04.07.2011, підстава - z0707-11
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 489 від 04.10.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 жовтня 1999 р.
vd991004 vn489 за N 740/4033

Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання
цінних паперів, на які накладено арешт
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 351 ( z0808-02 ) від 19.09.2002
N 581 ( z0040-04 ) від 23.12.2003
N 409 ( z1551-05 ) від 02.11.2005
N 457 ( z1249-10 ) від 08.10.2010
N 167 ( z0707-11 ) від 26.05.2011 }

На виконання вимог статей 57 та 59 Закону України "Про
виконавче провадження" ( 606-14 ) Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є: { Преамбула постанови в редакції Постанови Національного банку
N 167 ( z0707-11 ) від 26.05.2011 }
1. Затвердити Положення про порядок і умови зберігання цінних
паперів, на які накладено арешт (додається). ( Пункт 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 409
( z1551-05 ) від 02.11.2005 )
2. Юридичному департаменту (В.Л.Кротюк) довести цю постанову
до відома територіальних управлінь Національного банку України та
банків для використання в роботі. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 167 ( z0707-11 ) від 26.05.2011 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 457 ( z1249-10 ) від 08.10.2010 }

4. Постанова набуває чинності через 10 днів після її
державної реєстрації у Міністерстві юстиції України. 5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступників Голови Правління згідно з розподілом обов'язків.
Голова В.А.Ющенко
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
04.10.99 N 489
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 1999 р.
за N 740/4033
Положення про порядок і умови зберігання цінних
паперів, на які накладено арешт
( Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 409 ( z1551-05 ) від 02.11.2005 )
{ У тексті Положення абревіатуру "НБУ" виключено на підставі
Постанови Національного банку N 167 ( z0707-11 ) від
26.05.2011 }
Положення про порядок і умови зберігання цінних паперів, на
які накладено арешт (далі - Положення) розроблено відповідно до
законів України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ), "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), "Про цінні папери та фондовий ринок"
( 3480-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня
1999 року N 1744 ( 1744-99-п ) "Про затвердження Порядку
накладення арешту на цінні папери" та інших чинних
нормативно-правових актів України. { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 409 ( z1551-05 ) від 02.11.2005, N 457
( z1249-10 ) від 08.10.2010 }
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок і умови зберігання цінних
паперів, що випущені в документарній формі, на які накладено арешт
і які підлягають обов'язковому вилученню. ( Пункт 1.1 розділу 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 409
( z1551-05 ) від 02.11.2005 ) 1.2. Відповідальне зберігання майна, визначеного в пункті 1.1
цього Положення, здійснюється територіальними управліннями
Національного банку України (далі - територіальні управління) на
підставі письмової угоди, укладеної з відповідним органом
державної виконавчої служби. Угода повинна містити такі
обов'язкові реквізити та необхідні умови: - місце складання; - дату складання; - назви сторін угоди; - предмет угоди; - права та обов'язки сторін відповідно до чинного
законодавства та цього Положення; - порядок обміну інформацією; - відповідальність сторін за неналежне виконання зобов'язань
за угодою; - розмір винагороди і порядок відшкодування витрат за
зберігання майна; - термін дії угоди, порядок унесення змін та розірвання
угоди; - місцезнаходження та банківські реквізити сторін; - інші умови, що не суперечать чинному законодавству. { Пункт 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 167 ( z0707-11 ) від 26.05.2011 }
1.3. Прийняття на відповідальне зберігання цінних паперів у
документарній формі, на які накладено арешт, здійснюється
територіальними управліннями за наявності відповідної угоди у
порядку та на підставі документів, визначених цим Положенням.
( Пункт 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 409 ( z1551-05 ) від 02.11.2005, N 167
( z0707-11 ) від 26.05.2011 ) 1.4. Доставка цінних паперів, на які накладено арешт, до
територіального управління здійснюється державною виконавчою
службою самостійно або службою інкасації на підставі укладених із
державною виконавчою службою окремих угод. ( Пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 409 ( z1551-05 ) від 02.11.2005, N 167
( z0707-11 ) від 26.05.2011 )

( Розділ 2 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 409 ( z1551-05 ) від 02.11.2005 )

( Розділ 3 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 409 ( z1551-05 ) від 02.11.2005 )

Розділ 2. Порядок і умови приймання на зберігання
та зберігання цінних паперів, на які накладено арешт
( Заголовок розділу 2 в редакції Постанови Національного банку
N 409 ( z1551-05 ) від 02.11.2005 )

( Пункт 2.1 розділу 2 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 409 ( z1551-05 ) від 02.11.2005 )
2.1. Цінні папери приймаються на відповідальне зберігання у
вигляді бандеролей разом з описом їх вмісту уповноваженими особами
територіального управління на підставі укладених із відповідними
органами державної виконавчої служби угод та актів
приймання-передавання цінних паперів. { Абзац перший пункту 2.1
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 167 ( z0707-11 ) від 26.05.2011 } В описі бандеролі зазначаються: - назва відповідного органу державної виконавчої служби; - реквізити угоди між органом державної виконавчої служби та
територіальним управлінням; - реквізити постанови про виконавче провадження (номер
постанови та дата); { Абзац п'ятий пункту 2.1 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 167
( z0707-11 ) від 26.05.2011 } - реквізити боржника, на цінні папери якого накладено арешт і
які містяться у бандеролі; - назва видів цінних паперів та офіційна назва емітентів; - номінальна вартість кожного цінного папера; ( Абзац восьмий
підпункту пункту розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 581 ( z0040-04 ) від 23.12.2003 ) - кількість цінних паперів за кожним видом та емітентом. Опис засвідчується підписом державного виконавця із
зазначенням його прізвища, ім'я та по батькові. 2.2. При прийнятті бандеролей із цінними паперами на
зберігання уповноважена особа територіального управління у
присутності державного виконавця перевіряє: - особу державного виконавця та наявність договору з
відповідним органом державної виконавчої служби. За відсутності
цих документів та/або невідповідності їх реквізитів тим, що
містяться в описі бандеролі з цінними паперами, цінні папери на
зберігання не приймаються; - наявність у описі бандеролі тих реквізитів, що визначені
підпунктом 2.1 цього Положення; - вміст бандеролі з цінними паперами та його відповідність
опису. У разі недотримання державним виконавцем правил складання
опису бандеролі та/або невідповідності вмісту бандеролі опису
уповноважена особа територіального управління повертає цінні
папери разом із описом державному виконавцю. 2.3. Якщо опис бандеролі складений із дотриманням вимог,
визначених підпунктом 2.1 цього Положення, і вміст бандеролі
відповідає опису, уповноважена особа територіального управління
у присутності державного виконавця складає акт
приймання-передавання цінних паперів на зберігання за довільною
формою, який додається до угоди про зберігання. В акті вказуються: - реквізити угоди з відповідним органом державної виконавчої
служби; - назва територіального управління; - прізвище, ім'я та по батькові виконавця; - реквізити постанови про виконавче провадження; - реквізити боржника, на цінні папери якого накладено арешт; - кількість цінних паперів за кожним видом та емітентом з
усіма реквізитами, окремо за кожним цінним папером, що міститься в
бандеролі; ( Абзац сьомий підпункту пункту розділу в редакції
Постанови Національного банку N 581 ( z0040-04 ) від 23.12.2003 ) - дата складання акта. Акт складається у п'яти примірниках, які засвідчуються
підписами державного виконавця та уповноваженої особи
територіального управління. Перший примірник акта передається
державному виконавцю, другий та третій - разом із цінними
паперами, на які накладено арешт, та описом залишаються у
територіальному управлінні, четвертий та п'ятий примірники
додаються до угоди. 2.4. Цінні папери, які прийняті на зберігання, разом із
описом та другим примірником акта приймання-передавання
обандеролюються. На бандероль наклеюється ярлик, на якому
вказуються: - реквізити угоди з відповідним органом державної виконавчої
служби; - реквізити акта приймання-передавання цінних паперів на
зберігання; - реквізити постанови про виконавче провадження; - реквізити боржника, на цінні папери якого накладено арешт; - кількість цінних паперів за кожним видом та емітентом та їх
загальна номінальна вартість. ( Абзац шостий підпункту пункту
розділу в редакції Постанови Національного банку N 581
( z0040-04 ) від 23.12.2003 ) 2.5. Бандероль передається до сховища на зберігання на
підставі службового розпорядження, яке підписується керівником
територіального управління. У службовому розпорядженні
зазначаються реквізити, що визначені в підпункті 2.4 цього
Положення. ( Підпункт пункту розділу із змінами, внесеними згідно
з Постановою Національного банку N 581 ( z0040-04 ) від
23.12.2003 ) 2.6. Службове розпорядження про приймання на зберігання
цінних паперів та третій примірник акта, що складений у порядку,
визначеному підпунктом 2.3 цього Положення, зберігаються у
документах операційного дня територіального управління. 2.7. Видавання державному виконавцю цінних паперів, які
знаходяться на зберіганні у територіальному управлінні,
здійснюється за його письмовим зверненням. У зверненні вказуються: - реквізити угоди з відповідним органом державної виконавчої
служби; - реквізити постанови про виконавче провадження; - реквізити боржника, на цінні папери якого накладено арешт; - номер та дата складання акта приймання-передавання цінних
паперів на зберігання. Звернення засвідчується підписом державного виконавця та
печаткою відповідного органу державної виконавчої служби. 2.8. На підставі письмового звернення керівник
територіального управління видає службове розпорядження про
вилучення цінних паперів із зберігання. У службовому розпорядженні
вказуються реквізити, що визначені у підпункті 2.7 цього
Положення. 2.9. Згідно зі службовим розпорядженням здійснюється
вилучення бандеролі цінних паперів із сховища. Бандероль разом із
службовим розпорядженням передається відповідній уповноваженій
особі територіального управління. 2.10. При отриманні бандеролі та службового розпорядження
уповноважена особа територіального управління перевіряє: - відповідність реквізитів ярлика на бандеролі та у
службовому розпорядженні; - документ, що посвідчує особу виконавця. Якщо ці реквізити збігаються, уповноважена особа
територіального управління в присутності державного виконавця
здійснює перевірку вмісту бандеролі згідно з описом цінних
паперів, складає акт приймання-передавання цінних паперів і
передає державному виконавцю цінні папери. ( Абзац четвертий
підпункту пункту розділу в редакції Постанови Національного банку
N 581 ( z0040-04 ) від 23.12.2003 ) 2.11. Акт приймання-передавання державному виконавцю цінних
паперів, до якого включаються реквізити, що визначені підпунктом
2.3 цього Положення, складається за довільною формою. Акт
складається у чотирьох примірниках і засвідчується підписами
виконавця та уповноваженої особи територіального управління.
Перший примірник акта разом із бандероллю (документарними цінними
паперами, описом та другим примірником акта про
приймання-передавання цінних паперів на зберігання) передається
державному виконавцю, другий - разом із службовим розпорядженням
про вилучення цінних паперів залишається у територіальному
управлінні і входить до складу документів операційного дня, третій
та четвертий примірники додаються до угоди. 2.12. Часткове вилучення цінних паперів із бандеролі
здійснюється державним виконавцем із дотриманням вимог підпунктів
2.7-2.11 та 2.1-2.6 цього Положення. 2.13. Облік цінних паперів, що прийняті на зберігання,
здійснюється за номінальною вартістю на позабалансовому рахунку
N 9702 "Цінні папери на зберіганні". Аналітичний облік
здійснюється у розрізі угод із відповідними органами державної
виконавчої служби та постанов про виконавче провадження.

( Пункт 2.2 розділу 2 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 409 ( z1551-05 ) від 02.11.2005 )

( Розділ 5 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 409 ( z1551-05 ) від 02.11.2005 )вгору