Документ z0789-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.03.2014, підстава - z0347-14

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.05.2011  № 492


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2011 р.
за № 789/19527

Про затвердження Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
№ 1694 від 29.11.2012
№ 367 від 19.03.2013
№ 1407 від 06.08.2013
№ 175 від 11.02.2014}

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Законів України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг" та з метою впровадження в практику подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1694 від 29.11.2012}

2. При поданні адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку професійним учасникам ринку цінних паперів, емітентам цінних паперів, саморегулівним організаціям, об’єднанням професійних учасників та уповноваженим рейтинговим агентствам користуватись вимогами цього Положення.

{Пункт 2 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1694 від 29.11.2012, № 175 від 11.02.2014}

3. Адміністративно-господарському департаменту (А.Голощук) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н.Піскун) забезпечити публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю.Назаренка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва

В.о. Голови Антимонопольного комітету України


Г.М.Яцишина

Р.Кузьмін


Протокол засідання Комісії
від 13 травня 2011 р.  № 20
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
13.05.2011  № 492


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2011 р.
за № 789/19527

ПОЛОЖЕННЯ
про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

{Заголовок Положення із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1694 від 29.11.2012}

{У заголовку та тексті Положення слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1694 від 29.11.2012}

{У тексті Положення слова "професійними учасниками фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами" у відповідних відмінках згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1694 від 29.11.2012}

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1453 (із змінами), та визначає порядок формування та передавання електронних документів у системі електронного документообігу для подання адміністративних даних та інформації учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

2. Дія цього Положення поширюється на професійних учасників ринку цінних паперів, які провадять на фондовому ринку професійну діяльність з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарну діяльність, клірингову діяльність, а також Центральний депозитарій цінних паперів, емітентів цінних паперів, саморегулівні організації, об’єднання професійних учасників (далі – учасники ринку) та уповноважені рейтингові агентства, які подають до Комісії адміністративні дані та інформацію відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії.

{Пункт 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1694 від 29.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1407 від 06.08.2013; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 175 від 11.02.2014}

3. Організаційні, технічні та інші умови надання послуг електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) суб'єктам електронного документообігу, зазначеним у пункті 2 розділу II цього Положення, визначаються відповідними договорами з акредитованими центрами сертифікації ключів (далі - АЦСК).

Послуги ЕЦП надаються АЦСК у порядку, визначеному законодавством та відповідними договорами.

Вартість послуг ЕЦП, що надаються АЦСК учасникам ринку та уповноваженим рейтинговим агентствам для подання ними адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Комісії, не повинна перевищувати середньої ринкової вартості аналогічних послуг інших АЦСК.

Моніторинг середньої вартості послуг ЕЦП, що надаються АЦСК для подання професійними учасниками ринку цінних паперів адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Комісії, здійснюється саморегулівними організаціями (за потреби).

{Абзац четвертий пункту 3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1694 від 29.11.2012}

4. У цьому Положенні терміни використовуються у такому значенні:

квитанція - електронний документ, який підтверджує факт отримання від учасника ринку та уповноваженого рейтингового агентства електронного документа та перевірки Комісією наявності відповідних обов'язкових реквізитів і виконання вимог пункту 5 розділу III цього Положення;

програмно-технічний комплекс суб'єкта електронного документообігу - Комісії (далі - ПТК Комісії) - комплекс програмно-технічних засобів, що забезпечує формування електронних документів у встановленому законодавством порядку, захист електронних документів від порушення їх цілісності, зберігання, перевірку та обробку електронних документів, отриманих від учасників ринку та уповноважених рейтингових агентств, формування та відправлення квитанцій та протоколів контролю учасникам ринку та уповноваженим рейтинговим агентствам;

програмно-технічний комплекс суб'єкта електронного документообігу - професійного учасника фондового ринку (далі - ПТК учасника ринку) - комплекс програмно-технічних засобів забезпечує формування електронних документів у встановленому законодавством порядку, захист електронних документів від порушення їх цілісності, відправлення електронних документів до Комісії та отримання від Комісії електронних документів у системі електронного документообігу;

протокол контролю - електронний документ, що містить інформацію про результати перевірки адміністративних даних та інформації, поданих професійним учасником фондового ринку до Комісії;

система електронного документообігу (далі - СЕД) - сукупність програмно-технічних засобів та організаційно-технічних заходів із забезпечення обміну електронними документами між учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами та Комісією.

5. Інші терміни використовуються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Законах України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

{Пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 367 від 19.03.2013}

II. Система електронного документообігу

1. СЕД повинна забезпечувати реалізацію таких функцій:

а) створення та реєстрацію професійним учасником фондового ринку електронного документа, що містить адміністративні дані та інформацію;

б) передавання від професійного учасника фондового ринку електронного документа, що містить адміністративні дані та інформацію, до Комісії;

в) прийняття Комісією переданого професійним учасником фондового ринку електронного документа, його реєстрацію та передавання для перевірки;

г) формування та передавання від Комісії професійному учаснику фондового ринку електронного документа (квитанції);

ґ) створення Комісією електронного документа (протоколу контролю), що містить результати перевірки адміністративних даних та інформації, поданих професійним учасником фондового ринку;

д) передавання від Комісії електронного документа, що містить результати перевірки адміністративних даних та інформації (протоколу контролю), до професійного учасника фондового ринку.

2. До суб'єктів електронного документообігу належать:

а) Комісія;

б) учасники ринку та уповноважені рейтингові агентства;

в) АЦСК, який на договірних засадах надає визначені законодавством послуги Комісії;

г) АЦСК, які на договірних засадах надають визначені законодавством послуги учасникам ринку та уповноваженим рейтинговим агентствам.

III. Порядок подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами до Комісії

1. Подання учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів здійснюється за таких умов:

а) формування адміністративних даних та інформації учасників ринку та уповноважених рейтингових агентств, що передаються в СЕД, у форматах, встановлених нормативно-правовими актами Комісії. Для встановлених Комісією форматів мають бути визначені документи нормативно-технічного характеру (шаблони, описи розділів та схем, специфікації тощо), за якими адміністративні дані та інформації учасників ринку та уповноважених рейтингових агентств можуть бути сформовані з використанням будь-якого програмного забезпечення, сумісного з даними форматами;

б) застосування учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами ЕЦП з використанням посилених сертифікатів відкритих ключів за допомогою надійних засобів ЕЦП;

в) забезпечення формування електронних документів, що містять адміністративні дані та інформацію, з накладанням ЕЦП;

г) наявності відповідних програмно-технічних комплексів.

2. Обмін електронними документами в СЕД здійснюється виключно між ПТК учасника ринку та ПТК Комісії.

3. Процес подання учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами адміністративних даних та інформації складається з послідовної реалізації відповідними суб'єктами електронного документообігу функцій СЕД, перелік яких наведено у пункті 1 розділу II цього Положення.

4. Засвідчення учасниками ринку або уповноваженими рейтинговими агентствами адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів, що передаються в СЕД, здійснюється з використанням ЕЦП учасника ринку або уповноваженого рейтингового агентства відповідно.

ЕЦП накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа учасника ринку або уповноваженого рейтингового агентства.

ЕЦП є обов'язковим реквізитом електронного документа, який підтверджує його цілісність та ідентифікує учасника ринку або уповноважене рейтингове агентство (підписувача).

Для ідентифікації учасника ринку на електронний документ накладається ЕЦП уповноваженої особи учасника ринку та ЕЦП юридичної особи, який за правовим статусом прирівнюється до печатки цього учасника ринку.

Для ідентифікації уповноваженого рейтингового агентства на електронний документ накладається ЕЦП уповноваженої особи уповноваженого рейтингового агентства та ЕЦП юридичної особи, який за правовим статусом прирівнюється до печатки цього уповноваженого рейтингового агентства.

{Пункт 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 367 від 19.03.2013}

5. Електронні документи професійного учасника фондового ринку приймаються Комісією для подальшої перевірки за таких умов:

а) формування адміністративних даних та інформації учасників ринку та уповноважених рейтингових агентств, що передаються в СЕД, у форматах, встановлених нормативно-правовими актами Комісії. Для встановлених Комісією форматів мають бути визначені документи нормативно-технічного характеру (шаблони, описи розділів та схем, специфікації тощо), за якими адміністративні дані та інформації учасників ринку та уповноважених рейтингових агентств можуть бути сформовані з використанням будь-якого програмного забезпечення, сумісного з даними форматами;

б) використання учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами Комісією ЕЦП з використанням посилених сертифікатів відкритих ключів за допомогою надійних засобів ЕЦП відповідно до вимог Закону України "Про електронний цифровий підпис";

в) здійснення формування електронних документів, що містять адміністративні дані та інформацію, з накладанням ЕЦП;

г) наявності відповідних програмно-технічних комплексів;

ґ) ЕЦП підтверджено з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа за допомогою надійних засобів ЕЦП;

д) чинності посиленого сертифіката відкритого ключа ЕЦП професійного учасника фондового ринку;

е) відповідності особистого ключа підписувача відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

6. Відповідність електронного документа професійного учасника фондового ринку вимогам, викладеним у пункті 5 цього розділу, підтверджується квитанцією.

7. Передавання електронного документа від професійного учасника фондового ринку до Комісії має бути здійснено не пізніше термінів, що встановлені для учасників ринку та уповноважених рейтингових агентств при поданні ними адміністративних даних та інформації відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

8. При передаванні професійним учасником фондового ринку електронного документа до Комісії в ПТК учасника ринку мають фіксуватися вихідний номер та дата передавання електронного документа.

9. При отриманні від Комісії електронного документа професійним учасником фондового ринку в ПТК учасника ринку мають фіксуватися вхідний номер та дата отримання електронного документа.

10. Відсутність квитанції у професійного учасника фондового ринку свідчить про факт неотримання Комісією електронного документа професійного учасника фондового ринку або неприйняття такого документа для подальшої перевірки Комісією.

11. У разі неотримання професійним учасником фондового ринку квитанції протягом однієї години з моменту передавання електронного документа до Комісії процедура передавання професійним учасником фондового ринку електронного документа до Комісії повторюється.

12. Протягом двох робочих днів з моменту отримання від професійного учасника фондового ринку електронного документа Комісія направляє такому учаснику протокол контролю.

13. У разі прийняття Комісією адміністративних даних та інформації від професійного учасника фондового ринку протокол контролю має містити реєстраційний номер та дату прийняття адміністративних даних та інформації Комісією.

14. Відсутність у протоколі контролю реєстраційного номера та дати прийняття адміністративних даних та інформації свідчить про факт невідповідності поданих адміністративних даних та інформації встановленим Комісією вимогам. У цьому випадку адміністративні дані та інформація вважаються неподаними до Комісії.

15. У разі наявності факту невідповідності поданих адміністративних даних та інформації встановленим Комісією вимогам у протоколі контролю відображаються відомості щодо невідповідності адміністративних даних та інформації учасника ринку або уповноваженого рейтингового агентства встановленим Комісією вимогам щодо складу, форми та формату адміністративних даних та інформації.

{Пункт 15 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 367 від 19.03.2013}

16. Після усунення невідповідності адміністративних даних та інформації встановленим Комісією вимогам професійний учасник фондового ринку не пізніше терміну, встановленого Комісією для подання адміністративних даних та інформації учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами до Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, здійснює подання адміністративних даних та інформації до Комісії повторно за процедурою, визначеною цим Положенням.

17. У разі подання адміністративних даних та інформації професійним учасником фондового ринку з порушенням термінів, встановлених нормативно-правовими актами Комісії, в протоколі контролю відображається факт порушення терміну подання адміністративних даних та інформації професійним учасником фондового ринку. У цьому випадку прийняття Комісією адміністративних даних та інформації від професійного учасника фондового ринку здійснюється відповідно до пунктів 13-15 цього розділу.

18. При усуненні невідповідності адміністративних даних та інформації встановленим Комісією вимогам після терміну, встановленого нормативно-правовим актом Комісії для подання адміністративних даних та інформації учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами до Комісії, професійний учасник фондового ринку здійснює подання адміністративних даних та інформації до Комісії повторно за процедурою, визначеною цим Положенням.

IV. Порядок зберігання електронних документів

1. Електронні документи, у тому числі квитанції та протоколи контролю, підлягають збереженню.

2. Строк зберігання електронних документів повинен бути не меншим строку, встановленого законодавством для зберігання відповідних документів на папері.

3. Зберігання оригіналів електронних документів здійснюється Комісією та учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами відповідно до Порядку зберігання електронних документів в архівних установах, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 25.04.2005 № 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.06.2005 за № 627/10907.

Директор адміністративно-
господарського департаменту


А. Голощуквгору