Щодо захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Порядок, Довідка від 26.05.2016825
Документ z0874-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.03.2018, підстава - z0231-18

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

26.05.2016  № 825


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2016 р.
за № 874/29004

Щодо захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 1809 від 12.09.2016
№ 313 від 01.02.2018}

Відповідно до пункту 13 частини другої статті 4, пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 313 від 01.02.2018}

2. Внести до розділу IX Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 11, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1584/21896 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 9.2 доповнити новими абзацами сьомим, восьмим такого змісту:

«порушення обов’язків банку-агента;

порушення прав та охоронюваних законом інтересів вкладників з питань, що стосуються функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб.»;

2) у пункті 9.3:

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

«відсутність або ненадання на вимогу вкладника у приміщеннях банку, де надаються банківські послуги, а також на власній сторінці в мережі Інтернет повної, достовірної та актуальної інформації для вкладників щодо системи гарантування вкладів фізичних осіб, передбаченої законодавством, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,05 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;»;

доповнити після абзацу шістнадцятого двома новими абзацами такого змісту:

«Диференціація розмірів штрафів за порушення вимог законодавства щодо виконання функцій банку-агенту:

порушення прав вкладників банками-агентами з питань виплат гарантованої суми відшкодування тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,01 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.».

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим - двадцять першим.

3. Внести до Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 10, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за № 1370/21682 (із змінами), такі зміни:

розділ ІІІ виключити;

додаток 2 виключити.

4. Банкам - учасникам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб привести свої веб-сайти у відповідність до вимог Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних інтересів вкладників, затвердженої цим рішенням, не пізніше місяця з дня, наступного за днем набрання чинності цим рішенням.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 313 від 01.02.2018}

5. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

6. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконання цього рішення залишаю за собою.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
26.05.2016 № 825


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2016 р.
за № 874/29004

Інструкція про порядок
здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 313 від 01.02.2018}

{У тексті слова «цей Порядок» у всіх відмінках замінено словами «ця Інструкція» у відповідних відмінках, згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 313 від 01.02.2018}

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до пункту 13 частини другої статті 4, частини шостої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), визначає порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 313 від 01.02.2018}

2. Цією Інструкцією визначаються права та обов’язки вкладників, банків - учасників Фонду та банків, які виконують функції банку-агента, та Фонду в частині функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб.

3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

банк - банк - учасник Фонду;

введення в оману вкладника - надання інформації працівником чи іншим уповноваженим представником банку-агента про неможливість отримати відшкодування коштів за вкладом у готівковій або безготівковій формі (за вибором вкладника);

веб-сайт банку - власна сторінка банку в мережі Інтернет;

інформація про систему гарантування вкладів фізичних осіб - інформація про особливості функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та отримання коштів вкладником, у разі віднесення банку до категорії неплатоспроможних/відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

нав’язування послуг - вимога банку до вкладника придбати послугу банку чи іншої установи та/або укласти договір як умову отримання гарантованої суми відшкодування.

Інші терміни використовуються у значеннях, визначених Законом.

ІІ. Права та обов’язки вкладника

1. Вкладник має право:

1) отримувати актуальну інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб як до укладання договору, так і під час дії договору;

2) отримати на першу вимогу належні йому кошти за договором банківського вкладу на вимогу, банківського рахунку в банку, який не віднесений до категорії неплатоспроможних або щодо якого не прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України  «Про банки і банківську діяльність», з урахуванням вимог законодавства;

3) отримати кошти за договором банківського строкового вкладу (депозиту) із спливом строку, визначеного у договорі банківського вкладу, в банку, який не віднесений до категорії неплатоспроможних або щодо якого не прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України  «Про банки і банківську діяльність», з урахуванням вимог законодавства;

4) отримати в готівковій або безготівковій формі (за вибором вкладника) виплату гарантованої суми відшкодування за вкладом в неплатоспроможному банку або банку, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в банку-агенті у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Фонду;

5) відмовитися від укладення договору банківського вкладу/рахунку з банком-агентом, який здійснює виплату гарантованої суми відшкодування за вкладом вкладника в неплатоспроможному банку або банку, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

6) заявляти до Фонду або уповноваженій особі Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) кредиторські вимоги до банку, щодо якого розпочато процедуру ліквідації, у разі наявності невиконаних банком зобов’язань перед таким вкладником в обсязі, що перевищує гарантовану Фондом суму відшкодування коштів за вкладами;

7) отримати погашення своїх акцептованих кредиторських вимог до банку, що ліквідується, у порядку та черговості, визначених статтею 52 Закону;

8) у разі неотримання гарантованої Фондом суми відшкодування коштів за вкладом під час здійснення виплат відповідно до загального реєстру/частини загального реєстру отримати кошти за результатами розгляду Фондом індивідуального звернення у порядку, за умов та підстав, визначених Положенням про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 14, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1548/21860 (із змінами), крім випадків повідомлення вкладника про нікчемність договору відповідно до статті 38 Закону;

9) у разі якщо договір банківського вкладу/рахунку містить посилання на публічні правила/умови/договір/оферту тощо вимагати від банку витяг з цих правил/умов/договору/оферти тощо в частині умов, що стосуються банківського вкладу/рахунку, засвідчений уповноваженим працівником банку, незалежно від наявності на веб-сайті банку;

10) у разі порушення прав та законних інтересів вкладника, які стосуються функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, здійснення виплат банками-агентами, розкриття інформації про систему гарантування вкладів фізичних осіб, вкладник має право звернутися до Фонду із скаргою про порушення своїх прав;

11) на звернення до суду та інших державних органів за захистом порушених прав.

2. Вкладник зобов’язаний:

1) дотримуватися умов укладених з банком договорів;

2) повідомляти банк про зміну інформації, яка надавалася вкладником при укладенні договору щодо зміни прізвища (імені, по батькові), місця проживання, серії та номера паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків у строки, зазначені в договорі, укладеному з банком;

3) надавати банку інформацію (офіційні документи), необхідну для ідентифікації, верифікації, уточнення інформації про вкладника, а також для виконання банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

4) ознайомитися з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

ІІІ. Права та обов’язки банку

1. Банк має право:

1) приймати від вкладника кошти відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката;

2) самостійно встановлювати процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги;

3) витребувати у вкладника інформацію (офіційні документи), необхідну для ідентифікації, верифікації, уточнення інформації про вкладника, а також для виконання банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

4) відмовитись від надання послуги або проведення фінансової операції у разі ненадання вкладником необхідних документів та відомостей, а також у випадках, передбачених законодавством та договором;

5) бути банком-агентом Фонду відповідно до вимог Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 6, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1494/21806 (із змінами).

2. Банк зобов’язаний:

1) надавати вкладнику на його вимогу актуальну інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб як до укладання договору, так і під час дії договору;

2) розміщувати у всіх приміщеннях банку, де залучають вклади фізичних осіб (на інформаційних стендах та/або в операційному залі, де здійснюються операції з приймання вкладів від фізичних осіб тощо), а також на веб-сайті банку таку інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб:

копію свідоцтва учасника Фонду;

реквізити Фонду (місцезнаходження, номер телефону «гарячої лінії», адресу офіційної сторінки Фонду в мережі Інтернет);

коротку довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб (додаток);

розмір гарантованої суми відшкодування за вкладами, включаючи відсотки.

Банк зобов’язаний розміщувати на веб-сайті банку Закон та посилання на офіційний веб-сайт Фонду, на якому розміщено інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб - розділ «Для вкладників»;

3) розкривати на веб-сайті банку та у його приміщенні (в місцях, доступних для ознайомлення вкладників, зокрема, в операційному залі) умови публічного договору (в частині, яка стосується укладення договору банківського рахунку та договору банківського вкладу), ціну банківських послуг та тарифи банку (в частині, яка стосується укладення договору банківського рахунку та договору банківського вкладу), примірні договори для кожного виду банківського рахунку та банківського вкладу;

4) виплатити на першу вимогу вкладника належні йому кошти за договором банківського вкладу (депозиту) на вимогу, банківського рахунку в банку, який не віднесений до категорії неплатоспроможних або щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з урахуванням вимог законодавства;

5) виплатити вкладнику кошти за договором банківського строкового вкладу (депозиту) із спливом строку, визначеного у договорі банківського вкладу, в банку, який не віднесено до категорії неплатоспроможних або щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з урахуванням вимог законодавства;

6) надати вкладнику належний йому примірник договору банківського вкладу, банківського рахунку з підписом та печаткою банку (за наявності) стосовно отриманої ним послуги банку, при розміщенні вкладу за допомогою систем дистанційного обслуговування - аналогом підпису чи іншого ідентифікатора в системі при його зверненні до відокремленого підрозділу банку;

7) дотримуватися умов договорів, укладених з вкладниками;

8) в разі посилання у своїй рекламі на участь у Фонді вказувати інформацію про граничний розмір відшкодування коштів за вкладами, номер та дату видачі свідоцтва учасника Фонду;

9) вживати інших заходів щодо інформування вкладників та реалізації їх прав, передбачених Законом та нормативно-правовими актами Фонду.

3. Банки зобов’язані включати до змісту договорів банківського вкладу, договорів банківського рахунку умови гарантування Фондом відшкодування коштів за цим вкладом. Зазначена інформація включає:

1) перелік умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти, або посилання на норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», в яких визначено умови, за яких Фонд не відшкодовує кошти, та на офіційну сторінку Фонду в мережі Інтернет;

2) суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами або посилання на офіційну сторінку Фонду в мережі Інтернет, де визначена сума граничного розміру відшкодування Фондом;

3) інформацію про припинення нарахування процентів за договором у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку);

{Підпункт 3 пункту 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1809 від 12.09.2016}

4) інформацію про те, що відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку);

5) інформацію про те, що фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), з якою укладається договір, ознайомлена з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що засвідчується окремим підписом вкладника у договорі.

У разі якщо розміщення вкладу відбувається за допомогою систем дистанційного обслуговування, ознайомлення з цією інформацією може бути підтверджено передбаченим в договорі аналогом власноручного підпису клієнта чи іншим його ідентифікатором в системі;

6) інші істотні умови договору банківського рахунку, договору банківського вкладу, встановлені законодавством України.

У разі якщо договір банківського вкладу містить посилання на публічні правила/умови/договір/оферту тощо, банк на вимогу вкладника повинен надати витяг з цих правил/умов/договору/оферти тощо, засвідчений уповноваженим працівником банку.

На вимогу вкладника при укладенні договору строкового вкладу йому повинно бути надано розрахунок його доходів та витрат, пов’язаних з розміщенням строкового вкладу, який повинен включати інформацію на дату звернення:

1) суму нарахованих відсотків за весь строк розміщення вкладу, зазначений у договорі (для строкових договорів);

2) суму податків і зборів, які утримуються з вкладника, за весь строк розміщення вкладу (для строкових договорів), зазначений в договорі, із визначенням інформації, що банк виконує функції податкового агента;

3) суму комісійних винагород та інші витрати клієнта за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговуванням вкладу.

4. При розкритті інформації на веб-сайті банку банк повинен забезпечити:

1) актуальність та достовірність інформації:

2) відкритий і цілодобовий доступ до інформації, яка розміщуються на веб-сайті банку, для її отримання, ознайомлення чи іншого використання без обмежень для всіх відвідувачів веб-сайту банку;

3) розміщення  інформації про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

На головній сторінці веб-сайту банку повинно бути розміщено посилання на сторінку веб-сайта банку, на якій розміщено інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб, розкриття якої є обов’язковим для банку.

Якщо на веб-сайті банку розміщена інформація про залучення вкладів фізичних осіб іншою мовою, ніж українська, інформація про систему гарантування вкладів фізичних осіб повинна бути перекладена на зазначену мову із приміткою про неофіційний переклад такої інформації;

4) оформлення розміщеної на веб-сайті банку, у тому числі при дистанційному обслуговуванні вкладників, інформації у вигляді окремих файлів, що мають один з таких форматів, що забезпечують можливість їх збереження на технічних засобах користувачів і допускають після збереження можливість пошуку і копіювання довільного фрагмента тексту засобами для перегляду:

документ, що містить текст, таблиці та зображення (Microsoft Word (doc, docx, rtf), Microsoft Excel (xls, xlsx), Adobe Acrobat з розпізнаним текстом (pdf);

документ, що містить графічні зображення (Adobe Acrobat (pdf), TIFF, JPEG (tif, jpg), роздільною здатністю не менше 300 dpi).

ІV. Обов’язки банку-агента

1. Банк-агент зобов’язаний:

1) після одержання загального реєстру/частини загального реєстру та коштів від Фонду відповідно до умов договору, укладеного з Фондом, розпочати виплати гарантованих сум відшкодувань коштів вкладників;

2) забезпечити доступність отримання вкладниками гарантованих сум відшкодувань у будь-якій установі банку-агента;

3) забезпечити вкладникам, вказаним у загальному реєстрі/частині загального реєстру, безкоштовну виплату відшкодування готівкою. На вимогу вкладника переказ належної суми відшкодування проводиться на зазначений ним рахунок в іншому банку згідно з тарифами банку-агента без нав’язування  інших послуг;

4) не здійснювати нав’язування послуг або створення інших перешкод для вкладника, який звернувся до банку за отриманням гарантованої суми відшкодування за вкладом;

5) розмістити в загальнодоступних для клієнтів місцях за місцезнаходженням банку, відокремлених підрозділів та на веб-сайті банку інформацію про виконання ним функцій банку-агента з виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам банку за загальним реєстром/частиною загального реєстру;

6) при проведенні виплат відшкодування коштів вкладникам здійснити:

ідентифікацію особи, яка звернулась за отриманням відшкодування за рахунок коштів Фонду;

звірку реквізитів документів особи, яка звернулася за отриманням відшкодування, із реквізитами у загальному Реєстрі (частині загального Реєстру) відповідно до вимог Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого  рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 14, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1548/21806 (із змінами);

за умови позитивного результату звірки здійснити виплату коштів, вказавши у касовому документі реквізити отримувача та підставу для виплати відшкодування іншій особі (за потреби).

2. Банку-агенту заборонено встановлювати додаткові вимоги або умови отримання гарантованої суми відшкодування коштів вкладниками, відмінні від вимог або умов, визначених законодавством України.

V. Контроль за дотриманням банками вимог щодо захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників

1. Фонд здійснює контроль за дотриманням банками вимог щодо захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників.

2. Вкладники мають право подати до Фонду скаргу на дії банку, в тому числі банку-агента, про порушення прав та охоронюваних інтересів вкладника, які стосуються функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, здійснення виплат банками-агентами, розкриття інформації про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

3. У разі отримання інформації про порушення банками прав та законних інтересів вкладників, вимог щодо розкриття інформації про систему гарантування вкладів фізичних осіб Фонд розпочинає провадження по справі відповідно до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 11, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1584/21896 (із змінами).

4. За порушення вимог цієї Інструкції до банків можуть бути застосовані санкції, визначенні статтею 33 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпечення



Н.О. Лапаєва



Додаток
до Інструкції про порядок здійснення Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб
захисту прав та охоронюваних інтересів
вкладників
(підпункт 2 пункту 2 розділу ІІІ)

ДОВІДКА
про систему гарантування вкладів фізичних осіб

1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) діє з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи в Україні.

2. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

3. Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти*.

4. Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.

Виконавча дирекція Фонду визначає порядок відшкодування коштів за вкладами відповідно до Закону та нормативно-правових актів Фонду.

5. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку.

Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).

6. Фонд не відшкодовує кошти:

1) фізичної особи - підприємця, яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту) та/або банківського рахунку*;

2) передані банку в довірче управління;

3) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

4) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;

5) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - протягом року до дня прийняття такого рішення);

6) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - один рік до дня прийняття такого рішення);

7) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;

8) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;

9) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;

10) за вкладами у філіях іноземних банків;

11) за вкладами у банківських металах;

12) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.

________
* Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1809 від 12.09.2016, № 313 від 01.02.2018}



вгору