Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів [...]
НКЦПФР; Рішення, Положення, Заява [...] від 20.06.20131103
Документ z1188-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.01.2015, підстава z1642-14
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.06.2013  № 1103


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2013 р.
за № 1188/23720

Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 971 від 29.07.2014
№ 1712 від 16.12.2014}

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Про інститути спільного інвестування" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2009 року № 1478 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2009 року за № 1246/17262 (зі змінами).

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна.

6. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 20.06.2013 № 32
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
20.06.2013  № 1103


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2013 р.
за № 1188/23720

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (змін до нього) та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (далі - пайовий фонд).

2. Проспект емісії реєструється протягом одного року з дня внесення відомостей про пайовий фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - Реєстр).

3. Реєстрація проспекту емісії (змін до нього) та випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду здійснюється уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до вимог цього Положення і не може розглядатися як гарантія вартості цих інвестиційних сертифікатів.

4. Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового фонду виступає компанія з управління активами такого фонду.

Компанія з управління активами подає до Комісії заяву і документи, необхідні для реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, не пізніше як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноваженим органом компанії з управління активами.

Реєстрація проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів здійснюється щодо кожного пайового фонду окремо.

5. Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду є підставою для оформлення глобального сертифіката інвестиційних сертифікатів.

6. При розміщенні інвестиційних сертифікатів пайового фонду компанія з управління активами та/або андеррайтер(и), з яким(и) компанія з управління активами уклала відповідні договір (договори), здійснюють заходи з фінансового моніторингу відповідно до законодавства із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

7. Укладення договорів з першими власниками інвестиційних сертифікатів пайового фонду при їх публічному розміщенні здійснюється не раніше ніж через 10 днів після розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та публікації в офіційному друкованому виданні Комісії зареєстрованого (зареєстрованих) в Комісії проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього).

8. Засвідчення документів, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (змін до нього), підписами та печатками відповідних осіб підтверджує достовірність даних, наведених у таких документах.

Збитки, завдані внаслідок подання недостовірної інформації, що міститься у проспекті емісії та змінах до нього, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством.

9. Баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) та інші фінансові документи подаються за формою, визначеною законодавством.

10. Розгляд заяв та всіх необхідних документів, встановлених цим Положенням, що надані до Комісії, здійснюється протягом 30 робочих днів з дати їх подання.

За письмовою заявою заявника строк розгляду документів продовжується, але не більше ніж на 15 робочих днів з дати подання такої заяви до Комісії.

11. Документи на двох та більше аркушах повинні бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою та скріплені печаткою компанії з управління активами.

12. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печатки (печаток).

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1712 від 16.12.2014}

II. Порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів

1. Реєстрація проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду здійснюється за умови реєстрації регламенту пайового фонду та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру.

2. З метою реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду компанія з управління активами подає до Комісії такі документи:

1) заяву про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 1);

2) протокол (копію або витяг з протоколу) уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, який містить рішення щодо затвердження проспекту емісії, випуску та розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

3) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) договору з аудитором (аудиторською фірмою);

4) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) договору зі зберігачем активів інститутів спільного інвестування (далі - зберігач) про обслуговування активів інститутів спільного інвестування (у разі укладення такого договору);

5) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) договору зі зберігачем про обслуговування рахунку в цінних паперах (у разі неукладення договору про обслуговування активів інститутів спільного інвестування та за умови відкриття такого рахунку);

6) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) договору з оцінювачем майна інститутів спільного інвестування (далі - оцінювач майна) (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість);

7) проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, затверджений рішенням уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчений підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами та її печаткою, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 цього розділу (у двох примірниках).

У разі якщо компанія з управління активами при розміщенні інвестиційних сертифікатів пайового фонду користується послугами андеррайтера(ів), проспект емісії інвестиційних сертифікатів засвідчується андеррайтером(ами);

ідпункт 7 пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

8) оригінал платіжного доручення (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами), що підтверджує сплату державного мита відповідно до законодавства та містить найменування пайового фонду, з відміткою банку про його прийняття;

9) довідку в довільній формі стосовно пріоритетних галузей інвестування із зазначенням орієнтовних обсягів використання коштів спільного інвестування на такі інвестиції та їх економічної доцільності, обґрунтування суми заявленого пайового капіталу.

3. Проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду повинен містити такі відомості:

1) характеристика компанії з управління активами, що включає:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження, телефон, факс;

дата державної реєстрації;

відомості про посадових осіб:

прізвище, ім'я, по батькові, посада;

пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі компанії з управління активами (відсотки щодо кожного);

2) характеристика пайового фонду, що включає:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру;

реєстраційний код за Реєстром;

термін закінчення діяльності пайового фонду (для строкового пайового фонду) у форматі дд/мм/рр;

строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів пайового фонду (не може перевищувати шести місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів цього пайового фонду);

порядок визначення дня початку та закінчення інтервалу, періодичність інтервалу (не рідше одного разу на рік), тривалість інтервалу (не менше 10 робочих днів протягом року та не менше одного робочого дня протягом кожного інтервалу) (для пайового фонду інтервального типу);

3) текст регламенту, зареєстрованого Комісією, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами та її печаткою;

4) дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів пайового фонду:

спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів (публічне або приватне розміщення);

загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити, грн;

номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн;

кількість інвестиційних сертифікатів, штук;

форма існування інвестиційних сертифікатів;

форма випуску інвестиційних сертифікатів;

перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати пайового фонду, у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів (із зазначенням для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи);

порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів;

порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів;

дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів у форматі дд/мм/рр (для строкових пайових фондів), яка не може бути пізнішою, ніж за три місяці до дня закінчення строку діяльності пайового фонду;

адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

порядок розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, в тому числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сертифікатів, та умови, за яких може бути відмовлено в прийомі таких заявок;

порядок оплати інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам та строк повернення коштів у разі:

відмови від емісії інвестиційних сертифікатів;

визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною;

визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся;

порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) пайового фонду на покриття збитків компанії з управління активами;

5) інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів пайового фонду (зазначається щодо кожної емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду окремо у випадках, передбачених пунктом 5 розділу III цього Положення):

спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів - публічне або приватне розміщення;

дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

загальна сума емісії інвестиційних сертифікатів, грн;

номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн;

кількість інвестиційних сертифікатів, штук;

форма існування інвестиційних сертифікатів;

форма випуску інвестиційних сертифікатів;

6) відомості про фондову біржу, на якій здійснюватиметься обіг інвестиційних сертифікатів пайового фонду (для біржових пайових фондів), із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);

7) відомості про оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження (для юридичних осіб), прізвища, імені, по батькові (для фізичних осіб), а також строку дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності (у форматі дд/мм/рр);

8) відомості про зберігача (у разі укладання договорів, зазначених у підпунктах 4, 5 пункту 2 цього розділу) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, а також строку дії відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);

9) відомості про аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), прізвища, імені, по батькові (для фізичних осіб), а також строків дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, та свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією (у разі наявності) у форматі дд/мм/рр;

10) відомості про торговця(ів) цінними паперами із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, а також строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, виданої Комісією (у форматі дд/мм/рр), який(які) здійснює(ють) розміщення (андеррайтинг) та/або викуп інвестиційних сертифікатів пайового фонду (якщо регламентом пайового фонду передбачено достроковий викуп інвестиційних сертифікатів).

4. У разі відповідності поданих документів законодавству Комісія реєструє випуск інвестиційних сертифікатів пайового фонду, проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду та видає свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 2).

5. На проспекті емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду робиться напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації, засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

Один примірник зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду видається заявникові.

Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та видача свідоцтва про реєстрацію такого випуску інвестиційних сертифікатів є підставою для внесення випуску інвестиційних сертифікатів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

6. Компанія з управління активами зобов'язана:

1) Протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, розмістити зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску (у разі укладання відповідного договору).

2) Не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками при публічному розміщенні інвестиційних сертифікатів опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду у повному обсязі.

7. У разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії Комісією повинна надати кожному учаснику такого розміщення копію зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду, засвідчену в установленому порядку.

III. Порядок внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду

1. Реєстрація в Комісії змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду здійснюється в порядку, визначеному цим Положенням.

Компанія з управління активами не має права змінювати прийняте рішення про розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду в частині обсягу прав за інвестиційними сертифікатами пайового фонду, умов розміщення та кількості зазначених інвестиційних сертифікатів пайового фонду одного випуску, крім випадків, передбачених законами України і нормативно-правовими актами Комісії.

Забороняється змінювати тип та вид, клас спеціалізованого або кваліфікаційного інвестиційного пайового фонду та його належність до біржових або венчурних.

2. Зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду подаються до Комісії компанією з управління активами протягом семи робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

3. Реєстрація змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних із наступною емісією інвестиційних сертифікатів пайового фонду, здійснюється після стовідсоткового розміщення та повної оплати попередньої емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

4. Для реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду компанія з управління активами подає до Комісії такі документи:

1) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 3), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії, реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 4), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 5), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та регламенту пайового фонду (додаток 6), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії, регламенту, реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 7), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії, регламенту та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 8);

2) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (протокол, копію протоколу або витяг з протоколу, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) із зазначенням причин унесення змін;

3) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до регламенту пайового фонду (протокол, копію протоколу або витяг з протоколу, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) із зазначенням причин унесення змін (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду);

4) звіт про результати розміщення попередньої емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 9), засвідчений підписами уповноваженої особи компанії з управління активами, зберігача (у разі укладення зі зберігачем договору про обслуговування активів) та їх печатками, складений на дату прийняття уповноваженим органом компанії з управління активами рішення про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

5) довідку про стан емісійного рахунку, видану Центральним депозитарієм цінних паперів;

6) зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду у двох примірниках, затверджені уповноваженим органом, засвідчені підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, зберігачем (у разі укладення договору про обслуговування активів) та їх печатками;

ідпункт 6 пункту 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

7) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (у разі необхідності заміни свідоцтва);

8) оригінали (або копії, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) договорів з аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, зберігачем у разі їх заміни або зміни (додаткові договори) до таких договорів, у разі зміни в них відомостей, що зазначені в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

9) довідку про вартість чистих активів пайового фонду на дату прийняття рішення уповноваженим органом компанії з управління активами про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних з наступною емісією інвестиційних сертифікатів пайового фонду (згідно з нормативно-правовим актом Комісії, що встановлює порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування), засвідчену підписами уповноваженої особи та головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів) та їх печатками;

ідпункт 9 пункту 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

10) баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) пайового фонду станом на останню звітну дату перед подачею документів до Комісії, підписані уповноваженою особою, головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами та засвідчені її печаткою;

ідпункт 10 пункту 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

11) зміни до регламенту пайового фонду у двох примірниках, затверджені уповноваженим органом компанії з управління активами, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду);

12) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) платіжного доручення, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію змін до регламенту пайового фонду (у разі реєстрації змін до регламенту пайового фонду) та містить найменування пайового фонду, з відміткою банку про його прийняття;

13) довідку в довільній формі стосовно пріоритетних галузей інвестування із зазначенням орієнтовних обсягів використання коштів спільного інвестування на такі інвестиції та їх економічної доцільності, обґрунтування суми заявленого пайового капіталу (у разі реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов’язаних з наступною емісією інвестиційних сертифікатів);

14) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) платіжного документа, що підтверджує сплату державного мита відповідно до законодавства (у разі реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов’язаних з наступною емісією інвестиційних сертифікатів) та містить найменування пайового фонду, з відміткою банку про його прийняття;

15) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами щодо бездокументарної форми існування іменних цінних паперів (копія (витяг) протоколу (наказу), засвідчена (засвідчений) підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, що містить відомості, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, яким встановлюється порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі).

ункт 4 розділу ІІІ доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

5. На реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних виключно з наступною емісією інвестиційних сертифікатів фонду, документи, визначені підпунктами 3, 8, 11, 12 та 15 пункту 4 цього розділу, не подаються.

ункт 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

6. На реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, за винятком змін, що вносяться до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, визначених пунктом 5 цього розділу, подаються документи, зазначені в підпунктах 1, 2, 6, 7, 8 пункту 4 цього розділу (у випадку зміни інформації, що міститься в них), а також документи, визначені підпунктами 3, 11, 12 пункту 4 цього розділу (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду) та документ, передбачений підпунктом 15 пункту 4 цього розділу (у випадку внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов’язаних із забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі).

ункт 6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

7. Уповноважена особа Комісії за умови відповідності вимогам законодавства поданих документів для:

реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду - реєструє зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду - реєструє зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, випуск інвестиційних сертифікатів пайового фонду та здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду з урахуванням попередніх емісій інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду - реєструє зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду та здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 10);

реєстрації змін до регламенту та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів - реєструє зміни до регламенту пайового фонду та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, змін до регламенту, випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду - реєструє зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, зміни до регламенту, випуск інвестиційних сертифікатів пайового фонду та здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, змін до регламенту та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду - реєструє зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, зміни до регламенту та здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

8. На змінах до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду робиться напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації, засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

Один примірник зареєстрованих змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду видається заявникові.

Якщо в комплекті документів для реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду надано зміни до регламенту пайового фонду, такі зміни засвідчуються підписом уповноваженої особи Комісії та написом (штампом) "Зареєстровано" і печаткою Комісії. Один примірник зареєстрованих і засвідчених у встановленому порядку змін до регламенту пайового фонду повертається заявникові.

9. Реєстрація змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду або заміна свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду є підставою для внесення змін до Реєстру.

10. Компанія з управління активами протягом 10 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду зобов’язана:

розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору);

опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (у разі публічного розміщення інвестиційних сертифікатів);

надати кожному учаснику копію зареєстрованих змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, засвідчену в установленому порядку (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Якщо кількість учасників такого пайового фонду становить більше ста осіб, зареєстровані зміни до проспекту емісії кожному учаснику не надаються, а розміщуються компанією з управління активами на власному веб-сайті в закритій його частині. На письмову вимогу учасника пайового фонду компанія з управління активами надає дані для входу в закриту частину веб-сайту.

Якщо після публічного розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноваженим органом компанії з управління активами прийнято рішення про приватне розміщення наступної емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, інформація про таке рішення доводиться до відома усіх учасників пайового фонду у порядку, передбаченому проспектом емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

Якщо після приватного розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноваженим органом компанії з управління активами прийнято рішення про публічне розміщення наступної емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду з урахуванням змін до нього, пов'язаних із наступною емісією інвестиційних сертифікатів пайового фонду, після їх реєстрації в Комісії повинен бути розміщений компанією з управління активами у повному обсязі у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті не менш як за 10 календарних днів до початку розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

IV. Відмова у реєстрації

1. Підставою для відмови у реєстрації є:

1) порушення компанією з управління активами вимог законодавства про цінні папери, в тому числі наявність у поданих документах інформації, що свідчить про невідповідність умов емісії та/або обігу цінних паперів інституту спільного інвестування вимогам законодавства про цінні папери;

2) невідповідність поданих документів та інформації, що міститься в них, вимогам нормативно-правових актів Комісії;

3) наявність у проспекті емісії цінних паперів інституту спільного інвестування і документах, які подаються для його реєстрації, недостовірної інформації;

4) наявність у поданих документах взаємовиключної інформації.

2. Повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням підстав для відмови та вичерпним переліком зауважень надсилається заявнику протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

3. За письмовим запитом заявника уповноважена особа Комісії приймає рішення щодо повернення раніше наданих оригіналів свідоцтв про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, виданих Комісією.

4. Відмова Комісії в реєстрації може бути оскаржена в судовому порядку.

озділ ІV доповнено новим пунктом 4 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

5. У разі якщо заявником повністю враховані зауваження Комісії та не внесено жодних інших змін до тексту документів, Комісія не має права відмовити у реєстрації.

6. Підставою для залишення заяви про реєстрацію без розгляду є:

оформлення документів з порушенням вимог пункту 11 розділу І, пунктів 2, 3 розділу ІІ, пункту 4 розділу ІІІ цього Положення;

відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено цим Положенням.

{Пункт 6 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

7. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 15 робочих днів з дня подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відмітка на відповідній заяві.

{Пункт 7 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

V. Порядок видачі дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього)

1. Видача дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) здійснюється на підставі документів, поданих до Комісії, у разі втрати або пошкодження проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього).

2. Для отримання дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:

1) заяву про видачу дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) у довільній формі із зазначенням причини отримання такого дубліката;

2) текст зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього), оригінал якого (яких) втрачено, засвідчений підписом та печаткою уповноваженої особи компанії з управління активами;

3) непридатний (непридатні) для користування проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (зміни до нього) (у разі пошкодження проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього));

4) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами (у разі втрати проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього)).

3. Комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви та необхідних документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, видає дублікат проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) з написом у правому верхньому куті слова "Дублікат" та зазначенням дати його видачі.

4. Дублікат проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

5. Дублікат проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) видається уповноваженій особі заявника.

6. Підставою для залишення заяви про видачу дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) без розгляду є:

1) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

3) оформлення документів з порушенням вимог цього розділу та пункту 11 розділу І цього Положення.

{Пункт 6 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

7. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 7 робочих днів з дати подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка на заяві про видачу дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього).

{Пункт 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

VI. Порядок видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду

1. Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду здійснюється у разі втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду на підставі документів, поданих до Комісії.

2. Для отримання дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:

1) заяву про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 11);

2) непридатне для користування свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (у разі пошкодження свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду);

3) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами та її печаткою (у разі втрати свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду).

3. Комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви та необхідних документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, видає дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду з написом у правому верхньому куті слова "Дублікат" та зазначенням дати його видачі.

4. Дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

5. Дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду видається уповноваженій особі заявника.

6. Підставою для залишення заяви про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів без розгляду є:

1) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

3) оформлення документів з порушенням вимог цього розділу та пункту 11 розділу І цього Положення.

{Пункт 6 розділу VІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

7. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 7 робочих днів з дати подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка на копії такої заяви.

{Пункт 7 розділу VІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів
О.М. Симоненко
Додаток 1
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 2 розділу II)

"___" ____________ 20__ року №____
                (дата подання заяви)    


ЗАЯВА
про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності для строкового пайового інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Інформація щодо проголошеної емісії інвестиційних сертифікатів

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.


Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн


Форма існування інвестиційних сертифікатів


Форма випуску інвестиційних сертифікатів


Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »