Про затвердження Національного плану нумерації України
Мінтрансзв'язку України; Наказ, План від 23.11.20061105
Документ z1284-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2010, підстава z0620-10
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.11.2006 N 1105
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 грудня 2006 р.
за N 1284/13158

Про затвердження Національного плану
нумерації України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
транспорту та зв'язку
N 168 ( z0183-08 ) від 13.02.2008
N 1178 ( z0976-08 ) від 24.09.2008
N 1078 ( z1014-09 ) від 16.10.2009
N 510 ( z0620-10 ) від 22.07.2010 }

Відповідно до статті 69 Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ) та з метою реалізації технічної політики у формуванні
номерного ресурсу Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Національний план нумерації України (далі -
План нумерації), що додається.
2. Установити, що:
2.1. Формування номерного ресурсу на базі ідентифікаційних
кодів (далі - коди IC) для розвитку мереж рухомого (мобільного)
зв'язку здійснюється відповідно до пункту 4.2.6 Плану нумерації.
2.2. Коди IC, виділені операторам рухомого (мобільного)
зв'язку до набрання чинності Планом нумерації, повинні бути
приведені у відповідність до пункту 4.2.6 Плану нумерації.
3. Державному департаменту з питань зв'язку та інформатизації
(П.Яцук):
3.1. Розробити план заходів щодо виконання робіт із
систематизації нумерації для мереж рухомого (мобільного) зв'язку.
3.2. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3.3. Забезпечити розміщення цього наказу на Веб-сайті
Держзв'язку.
4. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України
від 25.06.99 N 124 ( z0644-99 ) "Про затвердження Порядку
створення системи та плану нумерації телефонної мережі загального
користування України", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 23.09.99 за N 644/3937; наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від
27.02.2006 N 182 ( z0241-06 ) "Про затвердження Змін до Порядку
створення системи та плану нумерації телефонної мережі загального
користування України", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 07.03.2006 за N 241/12115.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Л.Нетудихату.
Міністр М.Рудьковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
23.11.2006 N 1105
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 грудня 2006 р.
за N 1284/13158

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН НУМЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
{ У тексті Національного плану нумерації України посилання на
додатки 12-15 замінено відповідно посиланнями на додатки
11-14 згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 168 ( z0183-08 ) від 13.02.2008 }
1. Загальні положення
1.1. Національний план нумерації України (далі - План
нумерації) розроблено відповідно до Закону України "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ).
1.2. План нумерації визначає принципи побудови системи та
плану нумерації телефонної мережі загального користування (далі -
ТфМЗК) України.
1.3. План нумерації повинен ураховуватись при впорядкуванні
розподілу, присвоєнні, обліку номерного ресурсу, контролю за його
використанням.
2. Визначення У Плані нумерації терміни вживаються у такому значенні: відомча телекомунікаційна мережа - мережа зв'язку, що має
своє власне внутрішнє навантаження, не залежну від ТфМЗК систему
нумерації, може мати відмінні від ТфМЗК системи сигналізації і
алгоритми функціонування. Взаємодія між відомчою мережею і ТфМЗК
здійснюється за допомогою шлюзів, кількість яких залежить від
технічних та економічних чинників; внутрішньозонова телефонна мережа - частина ТфМЗК, яка є
сукупністю розташованих у зоні нумерації автоматичних міжміських
телефонних станцій, а також ліній, каналів телефонної мережі,
кінцевих пристроїв і призначена для забезпечення з'єднання
абонентів різних телефонних мереж зони між собою, підключення їх
до додаткових послуг, а також здійснення міжміських з'єднань; глобальна телекомунікаційна послуга - додаткова послуга
телефонного зв'язку, до якої всі абоненти ТфМЗК мають рівноправний
і недискримінований доступ; додатковими послугами є послуги, які надаються телефонною
мережею абонентам разом з якоюсь основною послугою; зона нумерації телефонної мережі - частина території країни,
в якій кінцеві абонентські пристрої телефонної мережі мають єдиний
формат номерів і однаковий код зони; міжміська телефонна мережа - частина ТфМЗК, що є сукупністю
міжміських телефонних станцій і каналів телефонної мережі, яка
забезпечує з'єднання абонентів різних зон нумерації; місцева телефонна мережа - частина ТфМЗК, яка є сукупністю
комутаційних вузлів, телефонних станцій, каналів телефонної
мережі, прикінцевих абонентських пристроїв, призначена для
забезпечення з'єднання абонентів міста або сільського району; нетелефонна мережа - мережа зв'язку, навантаженням якої є
нетелефонна інформація (мережі передавання даних пакетного типу,
Internet, мережі пейджингового зв'язку тощо), яка має власні
систему нумерації та алгоритми функціонування. Нетелефонна мережа
- це мережа, яка не є складовою частиною ТфМЗК і призначена для
передачі даних, наприклад Internet, організації радіовиклику тощо; основними є послуги, які надаються телефонною мережею
абоненту для задоволення його потреби в обміні інформацією з
іншими абонентами. До основних послуг належать передача мовної
інформації, передача інформації і даних у смузі тональних частот
3,1 кГц, передача інформації без обмежень каналом зі швидкістю 64
кбіт/с; повідомлення сигналізації - повідомлення, що містить дані,
які повинна передати система сигналізації; система телефонної нумерації - правило, яке регламентує
розподіл та закріплення цифр за телефонними мережами, телефонними
станціями, вузлами, послугами та кінцевими абонентськими
пристроями, відповідно до якого використовуються знаки
абонентського номера та індексу телефонної мережі під час
установлення з'єднання; тандемна телефонна станція - телефонна станція, яка поєднує
функції обслуговування власних, місцевих транзитних з'єднань з
функціями обслуговування кінцевих і транзитних міжміських та
внутрішньозонових з'єднань; телефонна мережа загального користування - сукупність мереж
фіксованого (з географічним та/або негеографічним планом
нумерації) та рухомого (мобільного) зв'язку різних операторів, які
становлять єдину мережу з єдиними системою та планом нумерації,
системами сигналізації, алгоритмами та порядком взаємодії; { Главу
2 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 510 ( z0620-10 ) від 22.07.2010 } універсальний персональний електрозв'язок - це інтелектуальна
послуга електрозв'язку, яка забезпечує користувачеві персональну
мобільність, що дає йому змогу користуватися певним
індивідуалізованим комплексом послуг і завдяки персональному
номеру, не зв'язаному з конкретною мережею, ініціювати та приймати
з будь-якого терміналу (станційного чи рухомого) незалежно від
географічного розташування останнього виклики, які можуть
проходити через багато мереж. Перешкодами при цьому є лише
термінальні та мережеві можливості, а також обмеження, які
встановлюються оператором мережі. Центрекс (Centrex) - це послуга, яка забезпечує функції
установчо-виробничої автоматичної телефонної станції (УВАТС)
шляхом програмного відтворення їх у цифровій комутаційній системі.
3. Скорочення і значення У Плані нумерації використовуються такі скорочення: АМТС - автоматична міжміська телефонна станція АТС - автоматична телефонна станція АТСЕ - автоматична телефонна станція електронна АТСК - автоматична телефонна станція координатна ВС - вузлова телефонна станція ВСП - вузол сільсько-приміського зв'язку ЗЗЛ - замовно-з'єднувальна лінія ЗЛМ - з'єднувальна лінія міжміська ЗТВ - зоновий телефонний вузол КС - кінцева телефонна станція КТМ - комбінована телефонна мережа МСЕ - Міжнародний союз електрозв'язку МсТМ - міська телефонна мережа МТС - міжміська телефонна станція МЦК - міжнародний центр комутації ОПТС - опорно-транзитна станція РАТС - районна автоматична телефонна станція ТфМЗК - телефонна мережа загального користування ТМСАР - телефонна мережа сільського адміністративного району УВАТС - установчо-виробнича автоматична телефонна станція УПЕ - універсальний персональний електрозв'язок ЦС - центральна телефонна станція DSS1 - Digital Signalling System N 1 (цифрова система
сигналізації N 1) DTMF - Dual-Tone multi-frequency (signalling) (двотональна
багаточастотна сигналізація)
4. Порядок формування системи нумерації Побудова системи та плану нумерації ТфМЗК складається з 2
етапів:
4.1. Етап перший (діюча система) 4.1.1. Кожній зоні телефонної нумерації в країні надається
тризначний код АВС - код зони нумерації або міжміський код, де А - цифра 0;
В - цифри 3, 4, 5, 6;
С - цифри від 0 до 9. 4.1.2. Зоновий абонентський номер - номер, який повинен бути
набраний або замовлений для виклику абонента, що перебуває в тій
самій зоні нумерації, але належить до іншої місцевої мережі. Зоновий абонентський номер складається з двозначного коду
місцевої мережі або коду стотисячної групи абонентів "ав"
(внутрішньозонового коду) та п'ятизначного номера абонента в
місцевій мережі або стотисячній групі (XXXXX). 4.1.3. Національний номер - номер, який повинен бути набраний
після національного (міжміського) префікса для замовлення
глобальної телекомунікаційної послуги або виклику абонента
України, який не належить до тієї самої місцевої мережі чи до тієї
самої зони нумерації. Національний номер абонента складається з тризначного
міжміського коду АВС та семизначного зонового номера абонента
(авXXXXX). Національний (міжміський) префікс - цифра, яку повинен
набрати абонент, що викликає, з метою здійснення виклику іншого
абонента, який перебуває в Україні, але за межами цієї зони
нумерації або мережі, а також для доступу до глобальних
телекомунікаційних послуг. 4.1.4. Для виходу на міжміську мережу при автоматичному
міжміському зв'язку абонент повинен набирати 8-АВСавXXXXX, де 8 - національний (міжміський) префікс виходу на
автоматичну міжміську телефонну станцію (АМТС), зоновий телефонний
вузол (ЗТВ); "-" необов'язковий сигнал відповіді комутаційної станції; АВС - міжміський код; авXXXXX - зоновий абонентський номер; ав - внутрішньозоновий код; XXXXX - абонентський номер при п'ятизначній нумерації або
останні п'ять знаків номера при шестизначній (вXXXXX) та
семизначній (авXXXXX) нумерації на місцевій мережі. Абонентський номер - номер, який повинен бути набраний або
замовлений для виклику абонента тієї самої місцевої мережі в зоні
нумерації. При семизначній нумерації на місцевій мережі абонентський та
зоновий номери збігаються. Як перша цифра абонентського номера на місцевих телефонних
мережах з семи-, шести- та п'ятизначною нумерацією не можуть
використовуватися цифри 8 та 0, а при семизначній нумерації цифра
"1" має бути вивільнена. Як "а" можуть бути використані будь-які цифри, окрім 0 та 8,
як "в" можуть бути використані також будь-які цифри, окрім
випадків, коли "в" є першою цифрою абонентського номера. МсТМ зонового центру при п'ятизначній нумерації як "а"
надається "22", а при шестизначній нумерації як "а" надається "2". Для виділених загальнонаціональних мереж код АВС може
набирати значення ідентифікаційного коду (умовного номера)
виділеної мережі. 4.1.5. При автоматичному внутрішньозоновому телефонному
зв'язку абонент повинен набирати 8-2авXXXXX, де 2 - внутрішньозоновий префікс; авXXXXX - зоновий абонентський номер, або набирати 8-АВСавXXXXX, де АВС - код відповідної зони. 4.1.6. Якщо при міжміському та внутрішньозоновому зв'язку
потрібно набирати власний номер, то абонент повинен набрати після
міжміського або зонового номера абонента, якого викликають, чи
оператора відомчої мережі власний зоновий номер. 4.1.7. Міжнародний номер абонента, якого викликають (N ),
мн
повинен складатися з коду країни призначення К (1-3 знаки) та
к національного номера абонента, якого викликають (N ).
нац Міжнародний префікс - комбінація цифр, яку повинен набрати
абонент, що викликає, для одержання доступу до міжнародного
автоматичного вихідного обладнання з метою встановлення з'єднання
з абонентом іншої країни. 4.1.8. Для виходу на міжнародну мережу абонент повинен
набирати 8-10N ,
мн де 8 - національний (міжміський) префікс; 10 - міжнародний префікс; N - міжнародний номер абонента, якого викликають (до 12 мн знаків).
4.1.9. Вихід абонентів інших країн по міжнародній мережі до
абонентів України здійснюється набором скороченого національного
номера (А = 0 не набирається) 380 ВСав XXXXX. 4.1.10. Для виходу абонентів МсТМ по замовних лініях до
замовних та довідкових служб АМТС повинні використовуватися номери
070-076. Для виходу абонентів телефонної мережі сільського
адміністративного району (ТМСАР), а в окремих випадках абонентів
МсТМ, по замовних лініях до замовних та довідкових служб може
використовуватися номер 07. 4.1.11. Замовним, довідковим та інформаційно-довідковим
міжміським послугам АМТС по замовно-з'єднувальних лініях (ЗЗЛ)
повинні призначатися двозначні номери 11-14, 18. Номери міжміських послуг розподіляються таким чином: 11, 13 - замовні послуги; 12, 14 - довідкові послуги; 18 - інформаційно-довідкові послуги. Вихід до цих послуг здійснюється набором міжміського префікса
"8" перед двозначним номером послуги: 8-11 (12, 13, 14, 18). 4.1.12. Міжнародним довідковим та замовним послугам повинні
надаватися номери типу 19L або 079, де 19 - індекс виходу на міжнародну послугу; L - індекс виходу на визначену мовну групу послуги. Вихід абонентів до міжнародних довідкових та замовних послуг
здійснюється: від абонентів свого міста - по замовних лініях набором номера
079 або 8-19L; від абонентів зони - по ЗЗЛ набором номера 8-19L. 4.1.13. Абонентам службових автоматичних телефонних станцій
(АТС), уключених у міжнародний центр комутації (МЦК) та АМТС, у
кожній зоні надаються номери типу 0X XXX,
і де 0 - префікс виходу на службову АТС; X - номер службової АТС у зоні нумерації (цифри від 1 до 5); і XXX - номер абонента службової АТС. Для зв'язку в межах однієї службової АТС абонент набирає
тризначний номер абонента (XXX або X XXX), якого викликають.
і Зв'язок абонентів службових АТС МЦК, АМТС, розташованих у
різних зонах, здійснюється набором 8-АВС 0X XXX,
і де АВС - міжміський код зони, на території якої розташована
службова АТС, яку викликають. Зв'язок абонентів службових АТС МЦК, АМТС, розташованих в
одній зоні, здійснюється набором 8-20X XXX,
і де 2 - внутрішньозоновий префікс. При міжміському та внутрішньозоновому зв'язку не допускається
двозначна нумерація абонентів службових АТС (без X ).
і 4.1.14. Виклик абонентів мережі рухомого (мобільного) зв'язку
здійснюється набором 8-АВСX X X X X X X ,
1 2 3 4 5 6 7 де А - цифра 0; ВС - код мережі рухомого (мобільного) зв'язку; або 8-АВX X X X X X X X ,
0 1 2 3 4 5 6 7 де А - цифра 9; В - цифри від 1 до 9; X - цифри від 2 до 9. 0 4.1.15. Вихід абонентів мережі рухомого (мобільного) зв'язку
до абонентів ТфМЗК здійснюється набором 8-АВСавXXXXX, де АВС - міжміський код зони. 4.1.16. Виклик абонентами довідкової послуги МсТМ по
міжміській та внутрішньозоновій мережах здійснюється набором 8-АВС 9909111 - по міжміській мережі; 8-2 9909111 - по внутрішньозоновій мережі. 4.1.17. Робочим місцям міжнародної служби, розташованої на
МЦК України, для виходу телефоністів АМТС України надається
п'ятизначний номер АВС 82, де АВС - код зони, у якій розташована міжнародна служба; 82 - код виходу до телефоністів. Для виходу телефоністів інших країн по цифрових каналах з
використанням системи спільноканальної сигналізації N 7 робочим
місцям міжнародної служби МЦК надаються номери АВС "В"(С), де "В", "С" - коди виклику телефоніста, які відповідають
кодам 11 (термінове обслуговування) та 12 (уповільнене
обслуговування). 4.1.18. Вихід телефоністів АМТС обласного центру до
міжнародної служби МЦК здійснюється набором номера АВС 82, де АВС - код зони, в якій розташований МЦК; 82 - код виходу до телефоністів. 4.1.19. Вихід телефоністів МЦК України до операторів інших
країн здійснюється набором номера 8-10 К "В"("С"),
к де 8-10 - префікс виходу на міжнародну мережу; К - код країни призначення; к "В","С" - коди виклику телефоніста, які відповідають кодам 11
(термінове обслуговування) та 12 (уповільнене обслуговування). 4.1.20. Робочим місцям міжміської служби, розташованої на
АМТС обласного центру, для виходу телефоністів інших зон надається
п'ятизначний номер АВС 81, де АВС - код зони нумерації, у якій розташована АМТС; 81 - код виходу до телефоністів. 4.1.21. Вихід телефоніста АМТС або телефоніста комутаторної
дільниці районного центру однієї зони до робочих місць
комутаторних дільниць районних центрів іншої зони здійснюється
набором міжміського номера АВСавXXXXX. 4.1.22. Вихід телефоністів комутаторних дільниць районних
центрів до операторів МЦК України здійснюється тільки через
телефоніста міжміської служби АМТС обласного центру або через
телефоністів регіонального автоматизованого комутаторного центру. 4.1.23. На МсТМ залежно від ємності використовують закриту
п'яти-, шести- або семизначну нумерацію. Якщо в мережі присутні
аналогові АТС, то п'ятизначна нумерація використовується на
нерайонованих МсТМ та районованих МсТМ без вузлоутворення,
шестизначна - на МсТМ з вузлами вхідного з'єднання, семизначна -
на МсТМ з вузлами вхідного та вихідного з'єднання. При використанні станцій з програмним керуванням шестизначна
нумерація можлива на районованих МсТМ без вузлоутворення, а
семизначна - на МсТМ тільки з вузлами вхідного з'єднання. Як перший знак абонентського номера МсТМ можливо
використовувати всі цифри, окрім 8 та 0. 4.1.24. Абонентські номери МсТМ і ТМСАР складаються з
чотиризначного номера абонента в межах десятитисячної групи та
цифри, яка додається перед ним, або комбінації двох- трьох цифр,
які визначають номер цієї групи на МсТМ або номер АТС. 4.1.25. Крім закритої нумерації однакової значності, на МсТМ
може застосовуватися відкрита змішана нумерація, коли на мережах
одночасно існують абонентські номери з різною кількістю знаків
(п'яти-, шестизначна або шести-, семизначна нумерація).
Використання такої нумерації дозволяється тільки при відповідному
техніко-економічному обґрунтуванні, при цьому зонові номери всіх
абонентів повинні мати єдину значність. Зонові номери абонентів МсТМ зонового центру зі змішаною
п'яти- шестизначною нумерацією повинні мати вигляд: а) 22X'XXXX - для п'ятизначних абонентських номерів; б) 2вX'XXXX ("в" не повинне бути 2, 8, 0, X') - для
шестизначних номерів; в) зі змішаною шести- семизначною нумерацією: 1) 2в'XXXXX - для шестизначних номерів; 2) ав'XXXXX ("а" не повинне бути 2, 8, 0, в') - для
семизначних. 4.1.26. На установчо-виробничій автоматичній телефонній
станції (УВАТС) для внутрішнього зв'язку застосовується скорочена
(порівняно з місцевою) нумерація, значність якої залежить від
ємності УВАТС. Кожному абоненту УВАТС, який має право зв'язку з
МсТМ (ТМСАР), окрім свого скороченого внутрішнього номера,
надається також і повний абонентський номер МсТМ (ТМСАР) з
кількістю знаків, яка прийнята в даній мережі. Вхідний зв'язок від абонентів МсТМ (ТМСАР) до абонентів УВАТС
здійснюється набором повного абонентського номера МсТМ (ТМСАР),
який включає в себе як останні знаки весь скорочений номер
абонента, якого викликають, за нумерацією УВАТС. Для вхідного зв'язку на УВАТС з ручним обслуговуванням
вхідного зв'язку із загальної нумерації МсТМ (ТМСАР) виділяється
один або декілька серійних номерів. Вихідний зв'язок від абонентів УВАТС до абонентів МсТМ
(ТМСАР) здійснюється набором спеціального індексу виходу на МсТМ
(ТМСАР) (переважно цифра 9) з наступним набором повного номера
абонента МсТМ (ТМСАР). Скорочені номери абонентів УВАТС не повинні
починатися з цифри 9 або 0. 4.1.27. При включенні ТМСАР у МсТМ з п'ятизначною нумерацією
в залежності від конкретних умов можливо використовувати такі
варіанти нумерації: якщо номерна ємність комбінованої телефонної мережі (КТМ)
згідно з планом її розвитку не перевищуватиме 80 тисяч номерів, то
на мережі використовується п'ятизначна нумерація. Нумерація за цим
варіантом подана в додатку 1; якщо номерна ємність КТМ перевищує 80 тисяч номерів, то на
мережі повинна застосовуватися шестизначна нумерація. При
відповідному техніко-економічному обґрунтуванні допускається
використання змішаної п'яти-шестизначної нумерації (п'ятизначної
для абонентів МсТМ та шестизначної для абонентів ТМСАР). Нумерація за цим варіантом (змішана п'яти-шестизначна та
шестизначна) подана в додатку 2. При змішаній нумерації зонові номери всіх абонентів повинні
мати єдину значність. Перед п'ятизначним номером рекомендується
додавати цифру "2", при цьому абоненти в одній зоні КТМ зі
змішаною нумерацією повинні мати різні "a". При включенні ТМСАР у МсТМ з шести- або семизначною
нумерацією для КТМ значність нумерації зберігається такою самою,
як і на МсТМ, тільки з нумерації МсТМ виділяється 100 тисяч
номерів для абонентів ТМСАР; нумерація на КТМ з шестизначною та
семизначною нумерацією подана в додатку 3. 4.1.28. З урахуванням техніко-економічних можливостей
сільських АТС різних типів та умов їх використання на ТМСАР
можливе застосування систем нумерації: закритої п'ятизначної; відкритої без індексу; відкритої з індексом виходу. Перший тип нумерації є перспективним. 4.1.29. При закритій нумерації всі внутрішньостанційні та
міжстанційні з'єднання з будь-якої станції мережі здійснюються
набором п'ятизначного номера потрібного абонента. Першими цифрами
абонентських номерів не можуть бути "0" і "8", тому гранична
ємність мережі становить 80 тисяч номерів. Така нумерація можлива
при використанні на ТМСАР програмно-керованих АТС та координатних
автоматичних телефонних станцій (АТСК) з п'ятизначними регістрами. 4.1.30. У разі відкритої нумерації без індексу виходу
абоненти вузлової телефонної станції (ВС) і кінцевої телефонної
станції (КС) для внутрішньостанційного зв'язку і, можливо, для
зв'язку в межах вузлового району використовують скорочену три- або
чотиризначну нумерацію. Інші з'єднання встановлюються набором повних п'ятизначних
номерів. Першими цифрами скорочених внутрішніх номерів не можуть
бути "0", "8" та перші цифри повних п'ятизначних номерів. Залежно
від конкретних умов це зменшує реальну граничну ємність мережі до
30-50 тисяч абонентів. Дана система нумерації потребує повторення
в напрямку до станції вищого рангу (центральної телефонної станції
(ЦС)/вузла сільсько-приміського зв'язку (ВСП) або ВС) першої цифри
номера, уже використаної для вибору зовнішнього зв'язку, і тому
можлива при побудові мережі на таких самих типах АТС, що й у
випадку закритої нумерації. На перехідному етапі розвитку ТМСАР така система нумерації
має переваги перед закритою у більш швидкому встановленні
внутрішніх з'єднань та зменшеному на 10-15% завантаженні регістрів
КС. 4.1.31. До переходу на перспективну систему нумерації
рекомендується застосовувати на ТМСАР комбіновану систему
нумерації: відкриту з індексом виходу для існуючих АТСК з
тризначними регістрами (АТСК-50/200) та закриту для решти станцій. У такому разі абоненти станцій типу АТСК-50/200 набирають для
внутрішньостанційних з'єднань скорочені, найчастіше тризначні,
номери, а для зовнішніх - індекс виходу "9" і повний п'ятизначний
номер або номер служб екстреного виклику та
інформаційно-довідкових служб райцентру. Варіанти комбінованої системи нумерації, які можуть
використовуватися на ТМСАР, подані в додатку 4. Якщо між станціями різних ТМСАР при відповідному
обгрунтуванні утворюється прямий шлях (минаючи АМТС та ЗТВ), то
для зв'язку їм може виділятися спеціальний (бажано - однозначний)
індекс з цифрами, не задіяними в абонентській нумерації. При цьому
допускається прослуховування абонентом другого акустичного сигналу
відповіді станції до набору номера абонента, якого викликають. 4.1.32. Вихід абонентів до служб екстреного виклику,
довідково-інформаційних та замовних послуг здійснюється набором
скороченого дво-, тризначного номера, який починається з цифри 0,
або звичайного абонентського номера. Скорочені номери надаються службам екстреного виклику, а
також деяким службам довідково-інформаційних та замовних послуг,
які користуються найбільшим попитом. Послугам, які
характеризуються обмеженим або місцевим використанням, надаються
абонентські номери стандартного формату. До послуг, які мають скорочені номери, можливий доступ з
абонентського стаціонарного терміналу, а також з таксофона
загального користування. 4.1.33. Службам екстреного виклику на місцевих мережах
обов'язково надаються єдині двозначні номери: пожежна допомога - 01; міліція - 02; швидка медична допомога - 03; аварійна служба газової мережі - 04. 4.1.34. Незадіяні скорочені номери 00X, 05X, 06X, 07X, 08X
(де X - цифри від 0 до 9) виділяються для організації довідкових,
замовних та інформаційних служб підприємств зв'язку та інших
відомств. У межах існуючої нумерації для нового розвитку послуг ці
номери не повинні використовуватись. 4.1.35. Єдині номери, які виділені для
інформаційно-довідкових та замовних послуг операторів ТфМЗК
України, наведені у додатку 5. 4.1.36. Для виконання контрольних викликів на АТС МсТМ та ЦС
ТМСАР виділяються випробувальні номери авXXX99 з розрахунку один
номер на одну сотенну абонентську групу для електромеханічних АТС. На електронній автоматичній телефонній станції (АТСЕ) міської
телефонної мережі (МсТМ) та АТСЕ, що використовуються як ЦС ТМСАР,
випробувальні номери виділяються залежно від типу станції за
узгодженням з оператором зв'язку. На ВС та кінцевій телефонній
станції (КС) ТМСАР для цієї мети повинен використовуватися номер
XXX39 кожної абонентської групи. 4.1.37. Для виконання перевірних викликів на кожній АТС
мережі виділяються один або декілька номерів. У межах однієї
мережі ці номери мають однаковий вигляд (авXX217 або авXXX47),
відрізняючись, при потребі, цифрою тисяч. Указані номери
використовуються для включення автовідповідачів (число яких може
бути від двох до п'яти залежно від оснащення мережі
контрольно-випробувальною апаратурою). На малих АТС допускається використовувати для проведення
перевірних викликів номери авXXX99. У цьому разі слід уникати
одночасного проведення перевірних та контрольних викликів. 4.1.38. Для виконання перевірних викликів на міжміських
з'єднувальних лініях (ЗЛМ) на кожній АТС виділяється номер
авXX117. 4.1.39. Виконання контрольних та перевірних викликів по ЗЗЛ
виконується набором 8-17, де 8 - префікс виходу на ЗЗЛ; 17 - код автовідповідача АМТС. 4.1.40. Національні коди призначення для мережі ТфМЗК
наведені в додатку 6. 4.1.41. Вибір нетелефонної, відомчої та альтернативної
міжміської та міжнародної телефонної мережі як додаткова послуга
може бути здійснено абонентом ТфМЗК за допомогою набору 8-7Z Z Z (Z ),
0 1 2 3 де 8 - національний (міжміський) префікс; 7 - код додаткової послуги альтернативного вибору мережі; Z - ознака мережі; 0 Z = 0 - ознака нетелефонної мережі; 0 Z = 1 - ознака ТфМЗК; 0 Z = 2,..., 9 - ознака відомчих мереж (резерв); 0 Z Z - код оператора: 1 2 Z , Z - цифри від 0 до 9; 1 2 Z - клас якості, який забезпечує телефонна мережа, або 3 маршрут:
Z = 1 - клас "зниженої якості",
3
Z = 5 - клас "нормальної якості".
3
4.1.42. Вихід до абонентів мережі пейджингового зв'язку
повинен здійснюватися набором 8 - 70ZX X X X X X X ,
1 2 3 4 5 6 7 де 70Z - код вибору мережі пейджингового зв'язку: Z - цифри від 0 до 6, X X X X X X X - номер абонента в мережі пейджингового 1 2 3 4 5 6 7 зв'язку або номер диспетчера;
X - може позначати код оператора пейджингового зв'язку у 1 мережі з кодом 70Z.
X має бути "0" і не займатись оператором (при переході до 7 перспективної нумерації останню цифру номера буде вилучено).
4.1.43. Вихід у мережу Internet повинен здійснюватися набором 8 - 707Z Z X X X X X ,
1 2 1 2 3 4 5 де 707 - код послуги виходу з мережі ТфМЗК до мережі
Internet; Z Z - код оператора послуг Internet: 1 2 Z , Z - цифри від 0 до 9; 1 2 X повинно бути "0" і не займатись оператором (з переходом до 5 перспективної системи нумерації останню цифру номера буде
вилучено). 4.1.44. Вихід у мережу передачі даних повинен здійснюватися
набором 8 -70Z Z N ,
1 2 дан де 70Z Z - код послуги виходу в мережу передачі даних;
1 2 Z Z - код оператора мережі передачі даних: 1 2 Z - цифра 9, 1 Z - цифри від 0 до 9; 2 N - номер абонента в мережі передачі даних (кількість цифр дан номера залежить від прийнятого в мережі формату).
4.1.45. Вибір альтернативного міжміського телефонного
маршруту в мережі власного оператора повинен здійснюватися набором 8 -71Z Z Z N ,
1 2 3 н де 71Z Z Z - код вибору альтернативного міжміського
1 2 3 телефонного маршруту в мережі власного оператора;
Z Z - код власного оператора:
1 2
Z , Z - цифри від 0 до 9;
1 2
Z - клас якості, який забезпечує маршрут:
3
Z = 1 - клас "зниженої якості",
3
Z = 5 - клас "нормальної якості";
3
N - національний номер абонента/послуги.
н
Послуга впроваджується за умови технічної можливості
комутаційних засобів та мереж. 4.1.46. Вибір альтернативного міжміського телефонного
маршруту в мережі іншого оператора повинен здійснюватися набором 8 -71Z Z Z N ,
1 2 3 н де 71Z Z Z - код вибору альтернативного міжміського
1 2 3 телефонного маршруту в мережі іншого оператора;
Z Z - код альтернативного оператора:
1 2
Z , Z - цифри від 0 до 9;
1 2
Z - клас якості, який забезпечує маршрут:
3
Z = 1 - клас "зниженої якості",
3
Z = 5 - клас "нормальної якості";
3
N - національний номер абонента/послуги.
н
Послуга впроваджується за умови технічної можливості
комутаційних засобів та мереж. 4.1.47. Вибір альтернативного міжнародного маршруту в мережі
власного оператора повинен здійснюватися набором 8 - 1071Z Z Z N ,
1 2 3 мн де 8 - національний (міжміський) префікс;
10 - міжнародний префікс;
71Z Z Z - код вибору альтернативного маршруту в мережі
1 2 3 власного телефонного оператора;
Z Z - код власного оператора:
1 2
Z , Z - цифри від 0 до 9;
1 2
Z - клас якості, який забезпечує маршрут:
3
Z = 1 - клас "зниженої якості",
3
Z = 5 - клас "нормальної якості";
3
N - міжнародний номер абонента/послуги.
мн
Послуга впроваджується за умови технічної можливості
комутаційних засобів та мереж. 4.1.48. Вибір альтернативного міжнародного маршруту в мережі
альтернативного телефонного оператора повинен здійснюватися
набором 8 - 1071Z Z Z N ,
1 2 3 мн де 8 - національний (міжміський) префікс; 10 - міжнародний префікс; 71Z Z Z - код вибору альтернативного міжнародного маршруту в
1 2 3 мережі альтернативного телефонного оператора;
Z Z - код альтернативного оператора:
1 2
Z , Z - цифри від 0 до 9;
1 2
Z - клас якості, який забезпечує маршрут:
3
Z = 1 - клас "зниженої якості",
3
Z = 5 - клас "нормальної якості";
3
N - міжнародний номер абонента/послуги.
мн
Послуга впроваджується за умови технічної можливості
комутаційних засобів та мереж. 4.1.49. Вибір альтернативної міжнародної мережі з пільговим
тарифом повинен здійснюватися набором 8 -10 979 Z N ,
мн де 8 - національний (міжміський) префікс; 10 - міжнародний префікс; 979 - код виходу на альтернативну міжнародну мережу з
пільговим тарифом; Z - клас якості, який забезпечує мережа: Z - цифри 1, 2, 3, 9; N - номер абонента міжнародної мережі з тарифом, що мн відповідає класу якості Z:
N = X X X X X X X X .
мн 1 2 3 4 5 6 7 8
Послуга впроваджується за умови технічної можливості
комутаційних засобів та мереж. 4.1.50. Вибір глобальної телекомунікаційної послуги "800"
"Виклик за рахунок абонента, якого викликають" у національній
мережі здійснюється набором 8 - 800X X X X X X X ,
1 2 3 4 5 6 7 де 8 - національний (міжміський) префікс; X X - код оператора/провайдера глобальної 1 2 телекомунікаційної послуги;
X X X X X - номер абонента або послуги:
3 4 5 6 7
X = 0.
7
4.1.51. Вибір глобальних телекомунікаційних послуг "900" "З
розподілом прибутків" у національній мережі здійснюється набором 8 - 900X X X X X X X ,
1 2 3 4 5 6 7 де 8 - національний (міжміський) префікс; X X - код оператора/провайдера глобальної 1 2 телекомунікаційної послуги;
X X X X X - номер абонента або послуги:
3 4 5 6 7
X = 0.
7
4.2. Етап другий (перспективна система) 4.2.1. Міжнародні нормативні документи передбачають
можливість використання різних форматів національних номерів. В
Україні перспективна відкрита система нумерації передбачає
застосування національних номерів від трьохзначних до 10-значних,
що дає змогу більш ефективно використовувати час взаємодії
абонента (споживача послуг) з мережею, розширювати при потребі
ресурси номерів певного призначення (національні мережі рухомого
(мобільного) зв'язку великої ємності, глобальні телекомунікаційні
послуги з ознакою оператора/провайдера) без впливу на формат кодів
і їх ресурси іншого призначення (зонові мережі, негеографічні
мережі середньої ємності тощо). 4.2.2. Міжнародний номер у телекомунікаційних мережах
загального користування може мати одну з трьох структур: - міжнародний номер абонента в певній географічній зоні; - міжнародний номер абонента в певній мережі; - міжнародний номер певної глобальної телекомунікаційної
послуги. Міжнародний номер складається з коду країни призначення К та
к
національного номера (N ) абонента або послуги. Для України
нац К = 380.
к
Міжнародний код ідентифікації суходольних мереж з
радіодоступом для України К = 255.
р.сух 4.2.3. Національний номер у певній географічній зоні
складається з національного коду зони призначення (К ) (в Україні
з - два знаки АВ) та абонентського номера або номера послуги в зоні
призначення. 4.2.4. Національний номер мережевої структури складається з
національного ідентифікаційного коду мережі призначення К (2-3
ід знаки) та абонентського номера або номера послуги в мережі
призначення (N ).
аб Перші дві цифри тризначних К не повинні збігатися з
ід цифрами К та двузначних К .
з ід 4.2.5. Національний номер глобальної телекомунікаційної
послуги складається з коду глобальної телекомунікаційної послуги
К (три знаки) та номера абонента глобальної телекомунікаційної
гп послуги або послуги (N або N ). Перші дві цифри К не
аб послуги гп повинні збігатися з цифрами К та К .
з ід 4.2.6. Перспективна система нумерації має розбудовуватися з
визначеними довжинами абонентської частини номерів різних структур
(наприклад зонових номерів, мережевих номерів, скорочених
номерів). Формати національних номерів повинні відповідати: для мереж фіксованого зв'язку з географічним планом
нумерації - дев'ять знаків: К X X X X X X X , з 1 2 3 4 5 6 7 де К - код зони призначення (2 знаки);
з для мереж фіксованого зв'язку з негеографічним планом
нумерації операторів, що мають ліцензії на надання послуг
місцевого та міжміського зв'язку, з абонентською ємністю менше
800 000 номерів - дев'ять знаків: К X X X X X X , ід 1 2 3 4 5 6 де К - код мережі призначення (3 знаки). Перші два знаки
ід тризначного К визначають групу операторів, а третій знак
ід використовується як код оператора мережі;
для мереж рухомого (мобільного) зв'язку - 10 знаків:
для мереж з абонентською ємністю до 8 000 000 номерів:
К X X X X X X X ,
ід 1 2 3 4 5 6 7
де К - код мережі призначення (3 знаки). Перші два знаки
ід тризначного К визначають групу операторів, а третій знак
ід використовується як код оператора мережі;
для мереж з абонентською ємністю більше 8 000 000 номерів:
К X X X X X X X X ,
ід 0 1 2 3 4 5 6 7
де К - код мережі призначення (2 знаки).
ід Для мереж рухомого (мобільного) зв'язку перші два знаки
тризначних К не повинні збігатися з двозначними кодами К .
ід ід Як перша цифра абонентського номера в мережах фіксованого (з
географічним та негеографічним планом нумерації) та рухомого
(мобільного) зв'язку не можуть використовуватися цифри "0" та "1". Х (Х ) = 0 - використовується як національний (міжміський) 1 0 префікс;
Х (Х ) = 1 - використовується для формування скорочених 1 0 номерів виходу до служб екстреного виклику, замовних та
інформаційно-довідкових послуг; скорочені номери послуг у мережах фіксованого (з географічним
та негеографічним планом нумерації) та рухомого (мобільного)
зв'язку - від трьох до шести знаків; для національних глобальних телекомунікаційних послуг -
дев'ять або десять знаків: К X X X X X X або К X X X X X X X , гп 1 2 3 4 5 6 гп 1 2 3 4 5 6 7 де К - код глобальної послуги (3 знаки).
гп { Підпункт 4.2.6 пункту 4.2 глави 4 в редакції Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 510 ( z0620-10 ) від 22.07.2010 }
4.2.7. Номер абонента в певній географічній зоні нумерації
(зоновий номер) повинен складатися з семизначної обов'язкової
частини номера (X - X ) та двозначної необов'язкової (У У )
1 7 1 2
частини номера (номера додаткового обладнання).
Як X можуть бути використані будь-які цифри, крім 1 та 0, як
1 X , X , X , X , X , X , У , У - цифри від 0 до 9.
2 3 4 5 6 7 1 2
Номер додаткового обладнання У У може бути використаний
1 2 після встановлення з'єднання між абонентами, якщо їх кінцеві
телефонні абонентські пристрої обладнані багаточастотною
двотональною системою сигналізації (DTMF), цифровою системою
сигналізації N 1 (DSS1) або здатні розпізнавати сигнали
імпульсного набору, що пройшли через канал з частотною смугою від
300 до 3400 Гц. 4.2.8. Номер абонента мережевої структури (N ) може мати
довжину: аб - при двозначному К мереж рухомого (мобільного) зв'язку -
ід вісім знаків (національний номер 10 знаків) - для мереж з
абонентською ємністю більше 8 000 000 номерів; - при трьохзначному К мереж рухомого (мобільного) зв'язку
ід - сім знаків (національний номер 10 знаків) для мереж з
абонентською ємністю до 8 000 000 номерів; { Абзац третій
підпункту 4.2.8 пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 510 ( z0620-10 ) від
22.07.2010 } - при трьохзначному К мереж фіксованого зв'язку з
ід негеографічним планом нумерації операторів, які мають ліцензії на
надання послуг місцевого та міжміського зв'язку, - шість знаків
(національний номер - дев'ять знаків) для мереж з абонентською
ємністю менше 800 000 номерів. { Абзац четвертий підпункту 4.2.8
пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 510 ( z0620-10 ) від
22.07.2010 } 4.2.9. Номер абонента глобальної телекомунікаційної послуги
або послуги, що зазначається за трьохзначним К і складається з
гп двозначного коду провайдера/оператора послуги і номера в полі
цього коду, має довжину шість або сім знаків (національний номер -
дев'ять або десять знаків).
4.2.10. Для виходу на міжнародну мережу абонент повинен
набирати 0-0N ,
мн де 0-0 - міжнародний префікс, який забезпечує абоненту доступ
до міжнародного автоматичного вихідного обладнання; "-" - необов'язковий сигнал відповіді АМТС; N - міжнародний номер абонента, якого викликають (до 15 мн знаків).
4.2.11. Для виходу на міжміську мережу при автоматичному
зв'язку абонент повинен набирати 0 - К X X X X X X X (У У ),
з 1 2 3 4 5 6 7 1 2 де 0 - національний (міжміський) префікс виходу в АМТС та
ЗТВ. Національний (міжміський) префікс використовується також для
отримання послуг альтернативного вибору транзитної мережі,
глобальних телекомунікаційних послуг, національних служб
екстреного виклику та інформаційно-довідкових послуг; "-" - необов'язковий сигнал відповіді комутаційної станції; К - код зони нумерації; з X X X X X X X (У У ) - зоновий номер абонента. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Як перша цифра К у національній мережі ТфМЗК можуть бути
з використані цифри 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, як друга цифра К - цифри
з від 0 до 9.
Після вивільнення цифри 2 як ознаки (префікса) для
внутрішньозонових з'єднань перша цифра К може бути і цифрою "2".
з Цифра "1" використовується для виходу до служб екстреного
виклику та інформаційно-довідкових послуг місцевого, міжміського
та загальнонаціонального рівнів. Цифра "0" використовується як національний (міжміський)
префікс. 4.2.12. Для виходу до абонентів з мережевою структурою
номерів або національних глобальних телекомунікаційних послуг при
автоматичному зв'язку абоненти повинні набирати: 0 - К N або
ід аб 0 - К N .
гп аб Як перша цифра К у національній мережі ТфМЗК можуть бути
ід використані цифри 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, як друга цифра К - цифри
ід від 0 до 9.
Після вивільнення цифри 2 як ознаки (префікса) для
внутрішньозонових з'єднань перша цифра К може бути і цифрою "2".
ід Як коди глобальних телекомунікаційних послуг К
гп
використовуються коди "700", "800", "808", "878" та "900". 4.2.13. При автоматичному внутрішньозоновому телефонному
зв'язку абонент повинен набирати X X X X X X X (У У ). 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Перехід до взаємодії при внутрішньозоновому зв'язку за
допомогою семизначних абонентських номерів стане можливим у кожній
із зон нумерації після заміни в зоні старих АТС з обмеженою
ємністю вихідних регістрів або при обов'язковому підключенні
старих АТС до цифрової мережі через цифрові ОПТС, які зможуть
прийняти на себе функції подальшої маршрутизації трафіку
аналогових АТС. При неможливості організації єдиної семизначної нумерації
внутрішньозоновий телефонний зв'язок здійснюється із застосуванням
діючої схеми з внутрішньозоновим префіксом "2".

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »