Документ z1388-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.12.2015, підстава - z1483-15


1) при визначенні суми амортизації (Аtнов) у році t у відповідних складових враховується прогнозована сума амортизації активів, що будуть створені у році t в рамках реалізації інвестиційної програми, у тому числі за рахунок отримання плати за приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників до газопроводів газотранспортного підприємства, або будуть отримані ліцензіатами на безоплатній основі;

2) прогнозована річна амортизація на активи, отримані ліцензіатом на безоплатній основі, які створені після переходу на стимулююче регулювання, або активи, створені за рахунок плати за підключення за споживання газу (Аtбо та Аtпр) на рік t,

розраховується на рівні

фактичної амортизації за 3 квартали у році t-1.

Прогнозована амортизація на ці активи у першому році першого періоду регулювання дорівнює 0.

Зазначена амортизація нараховується, починаючи з кварталу, наступного після кварталу, в якому планується введення відповідного активу в експлуатацію.

8. Розрахунок прибутку на регуляторну базу активів (Пt) здійснюється таким чином:

для першого регуляторного періоду прибуток у році t визначається за формулою

(11)

де:

-

регуляторна база активів, що створена на дату переходу до стимулюючого регулювання на початок року t, тис. грн;


-

регуляторна база активів, що створена на дату переходу до стимулюючого регулювання на кінець року t, тис. грн;


-

встановлена НКРЕКП регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, що створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, у відносних одиницях;


-

регуляторна база активів, що створена після переходу до стимулюючого регулювання на початок року t, тис. грн;


-

регуляторна база активів, що створена після переходу до стимулюючого регулювання на кінець року t, тис. грн;


-

встановлена НКРЕКП регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, що створена після переходу до стимулюючого регулювання, у відносних одиницях.

9. На початок першого регуляторного періоду регуляторна база активів, яка створена до переходу до стимулюючого регулювання, дорівнює регуляторній базі активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання (РБАcmnt = РБА-0).

10. Регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання (РБА-0), та регуляторна база активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, визначаються відповідно до розділу V цієї Методики.

11. Регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, може бути одноразово переглянута при коригуванні необхідного доходу на суму вартості активів, які були створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, відповідно до інвестиційної програми, у році, який передував року впровадження стимулюючого регулювання, але на дату переходу до стимулюючого регулювання були відсутні дані щодо їх фактичної вартості.

На початок першого року першого періоду регулювання регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання (РБАntнов), дорівнює 0.

12. Регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного наступного року регуляторного періоду встановлюється на рівні регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець попереднього року (РБАntнов = РБАновkt-1).

13. РБАновkt та РБАcmkt визначаються за формулами:

(12)

де:

-

первісна вартість активів, створених у році t згідно з інвестиційною програмою, тис. грн;


-

вартість активів, які були списані протягом року t та створені після переходу до стимулюючого регулювання згідно з інвестиційною програмою, тис. грн;

(13)

14. Податок на прибуток у році t розраховується за формулою

(14)

де:

-

ставка податку на прибуток підприємств у році t , установлена відповідно до Податкового кодексу України, у відносних одиницях.

15. Прогнозовані амортизація, прибуток на регуляторну базу активів та податок на прибуток розраховуються відповідно до пунктів 7-14 цього розділу з урахуванням прогнозних значень амортизації, суми інвестицій, індексу споживчих цін тощо.

При цьому:

прогнозована амортизація на активи регуляторної бази активів, що були отримані ліцензіатами на безоплатній основі після переходу до стимулюючого регулювання, у році t розраховується на активи, отримані до року t-1 включно;

прогнозована амортизація на активи регуляторної бази активів, що були сформовані за рахунок отримання плати від приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників до газопроводів газотранспортного підприємства, у році t розраховується на активи, сформовані до року t-1 включно.

16. При визначенні прогнозованого необхідного доходу від транспортування природного газу транскордонними газопроводами застосовується метод співвідношення вантажообігу при транспортуванні природного газу транскордонними газопроводами та необхідного доходу від транспортування природного газу транскордонними газопроводами до загального вантажообігу природного газу та загального необхідного доходу з транспортування природного газу:

1) прогнозований необхідний дохід від транспортування природного газу транскордонними газопроводами (НДпt tr) визначається за формулою

(15)

де:

-

невідшкодований податок на додану вартість, який визначається з урахуванням норм пунктів 199.2-199.4 статті 199 Податкового кодексу України, тис. грн;


-

коефіцієнт розподілу необхідного доходу від транспортування природного газу транскордонними газопроводами, який розраховується за формулою

(16)

де:

-

середня відстань транспортування природного газу транскордонними газопроводами, км;


-

прогнозований обсяг договірних замовлених потужностей в точках виходу для транспортування природного газу транскордонними газопроводами на рік t, 1000 м-3;


-

середня відстань транспортування природного газу для споживачів України, км;


-

прогнозований обсяг договірних замовлених потужностей в точках виходу для транспортування газу для споживачів України на рік t, 1000 м-3;

ідпункт 1 пункту 16 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2845 від 26.11.2015}

2) прогнозований необхідний дохід від транспортування природного газу для споживачів України (НДnt Укр) на рік t визначається за формулою

(17)

де:

-

коефіцієнт розподілу необхідного доходу від транспортування природного газу для споживачів України, який розраховується за формулою

(18)

III. Коригування необхідного доходу від здійснення діяльності з транспортування природного газу на основі плати за пропускну потужність

1. Коригування необхідного доходу від здійснення діяльності з транспортування природного газу (НДtкор) на основі плати за пропускну потужність здійснюється за зверненням ліцензіата щороку на підставі фактичних даних за попередній рік за формулою

(19)

де:

-

відхилення уточненого необхідного доходу на рік регулювання t-1 від прогнозованого необхідного доходу на рік t-1, що визначається за формулою

(20)

2. Уточнений необхідний дохід від здійснення діяльності з транспортування природного газу на рік t-1 розраховується за формулою

(21)

де:

-

уточнені витрати ліцензіата, пов’язані із закупівлею природного газу, що використовується для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу на рік t-1, що визначаються за формулою

(22)

де:

-

прогнозовані обсяги виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу на рік t-1, 1000 м-3;


-

фактична ціна природного газу, що використовується на виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати у році t-1, грн за 1000 м-3;


-

уточнені операційні контрольовані витрати з транспортування природного газу на рік t-1, що визначаються за формулою

(23)

де:

-

прогнозовані операційні контрольовані витрати, уточнені для років другого та наступних регуляторних періодів з урахуванням базового рівня операційних контрольованих витрат (для першого періоду регулювання - ОКВуt-2 = ОКВ0, що розраховується за формулою (3) з уточненням економії ЕОКВу за формулою

(24)

де:

-

уточнений фонд оплати праці у році t-2, що визначається за формулою

(25)

де:

-

фактичний індекс зростання номінальної середньомісячної заробітної плати в Україні для року t, %;


-

уточнений фонд оплати праці у році t-1, що визначається аналогічно формулі (25), тис. грн;


-

фактичний індекс цін виробників промислової продукції року t-1, %;


-

уточнені операційні неконтрольовані витрати з транспортування природного газу на рік t-1, що визначаються за формулою

(26)

де:

-

фактичний рівень операційних неконтрольованих витрат у році t-1, тис. грн;


-

фактичний фонд оплати праці у році t-1, тис. грн;


-

фактичний розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у році t-1, у відносних одиницях;


-

фактична амортизація у році t-1, розрахована відповідно до пункту 7 розділу II цієї Методики з урахуванням фактичних даних щодо активів, утворених до та після переходу до стимулюючого регулювання; активів, що були отримані ліцензіатами на безоплатній основі, та активів, що були створені за рахунок отримання плати від приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників до газопроводів газотранспортного підприємства, тис. грн;


-

уточнений прибуток у році t-1, розрахований відповідно до пункту 8 розділу IІ цієї Методики з урахуванням фактичних даних щодо активів, утворених до та після переходу до стимулюючого регулювання, вартості вибуття активів із регуляторної бази активів, яка сформована після переходу на стимулююче регулювання, суми інвестицій у році t-1 відповідно до інвестиційної програми, тис. грн;


-

уточнений податок на прибуток у році t-1, розрахований відповідно до пункту 14 розділу IІ цієї Методики, тис. грн;


-

коригування необхідного доходу у зв’язку зі зміною обсягів замовлених потужностей у році регулювання t-1, тис. грн, що визначається за формулою

(27)

де:

p

-

охоплює всі види замовлених потужностей (річні, квартальні, місячні та безперервні);


m

-

кількість змін тарифів за видами замовлених потужностей р протягом року регулювання t-1;


і

-

період у році t-1, протягом якого тарифи залишалися незмінними;


Dp,i

-

тривалість забезпечення потужності за видами замовлених потужностей р за період і;


-

тариф за видами замовлених потужностей р, що діяв протягом періоду i у році t-1, грн за 1000 м-3;


-

різниця між фактичним та прогнозованим, передбаченим при розрахунку відповідного тарифу, обсягом замовлених потужностей транспортування природного газу за видами замовлених потужностей р протягом періоду i у році t-1, 1000 м-3 /місяць, розраховується за формулоювгору