Документ z1388-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.11.2018, підстава - v1280874-18


(28)

де:

-

фактичний обсяг замовленої потужності за видами замовлених потужностей р протягом періоду i у році t-1, 1000 м-3 /добу;


-

прогнозований обсяг замовлених потужностей, передбачений при розрахунку відповідного тарифу за видами замовлених потужностей р, протягом періоду i у році t-1, 1000 м-3 /місяць, що визначається за формулою

(29)

де:

-

річний прогнозований обсяг замовлених потужностей за видами замовлених потужностей р на період і, передбачений при розрахунку відповідного тарифу у році t-1, 1000 м-3 /місяць;


-

фактичний обсяг замовлених потужностей за видами замовлених потужностей р на період і у році t-1, 1000 м-3 /місяць;


-

ставка податку на прибуток у році t-1, у відносних одиницях;


-

коригування необхідного доходу відповідно до зобов’язань щодо витрат, пов’язаних із приєднанням у році t-1, що визначаються за формулою

(30)

де:

-

сума фактичних інвестицій у році t-1, пов’язана з приєднанням об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників до газопроводів газотранспортного підприємства, відповідно до інвестиційної програми, тис. грн без ПДВ;


-

сума отриманої у році t-1 плати за приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників до газопроводів газотранспортного підприємства, тис. грн без ПДВ;


-

коригування необхідного доходу у зв’язку з виявленням та підтвердженням за результатами перевірки порушень у частині виявлення фактів недотримання вимог при формуванні переліку активів для проведення незалежної оцінки та визначення регуляторної бази активів, невиконання інвестиційної програми, виявленням за результатами планової або позапланової перевірки інших порушень Ліцензійних умов провадження діяльності з транспортування природного газу та помилок при розрахунку необхідного доходу тощо.

3. Протягом першого регуляторного періоду ліцензіат має забезпечувати щорічне інвестування в обсягах не менших, ніж річна амортизація, згідно із затвердженою інвестиційною програмою.

Після першого регуляторного періоду ліцензіат має забезпечувати інвестування в обсягах не менших, ніж річна амортизація, проіндексована на індекс цін виробників промислової продукції, згідно із затвердженою інвестиційною програмою.

ІV. Визначення регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання

1. Регуляторна база активів ліцензіата, яка сформована на дату переходу до стимулюючого регулювання (РБА), визначається на підставі висновку про вартість активів, що є невід’ємною частиною звіту про оцінку таких активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054 (далі - Методика оцінки активів), за умови отримання позитивного висновку рецензента, який працює в органі державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, щодо відповідності звіту про оцінку активів вимогам Методики оцінки та Національним стандартам оцінки, та визначається за такою формулою:

(31)

де:

-

регуляторна база активів, визначена на підставі переоціненої вартості активів за результатами незалежної оцінки, проведеної згідно з Методикою оцінки, з урахуванням пункту 3 цього розділу, визначається за такою формулою:


РБА

-

залишкова вартість заміщення активів за результатами витратного підходу, визначена на основі результатів здійсненої незалежної оцінки вартості активів станом на 30 червня 2014 року, тис. грн;


Кдол

-

коефіцієнт курсу, що відображає співвідношення офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на дату встановлення тарифів до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на 30 червня 2014 року, визначається за такою формулою:

(32)

де:

n

-

дата встановлення тарифів;


-

офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним банком України станом на дату встановлення тарифів (n);


-

офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним банком України станом на 30 червня 2014 року.

2. Якщо перехід до стимулюючого регулювання відбувся пізніше ніж через квартал після дати оцінки активів ліцензіата, регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання (РБА-0), визначається з урахуванням вартості активів, створених згідно з інвестиційною програмою і прийнятих на баланс, та з урахуванням вибуття активів та амортизації за формулою

(33)

де:

І

-

первісна вартість активів, створених за період від дати оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання відповідно до інвестиційної програми, тис. грн;


ВА

-

вартість активів, обчислена відповідно до Методики оцінки вартості активів щодо активів, які були списані протягом періоду з дати оцінки активів на дату переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;


-

щорічна амортизація на активи, що були створені на дату переходу до стимулюючого регулювання під час періоду від дати оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання, розрахована відповідно до пункту 7 цього розділу, тис. грн;


Анов

-

амортизація на активи, що були створені за період від дати оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання, розрахована відповідно до пунктів 4 та 5 розділу V цієї Методики, тис. грн.

3. До складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, включаються активи, що безпосередньо використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з транспортування природного газу.

Активи, що використовуються також в інших, крім транспортування природного газу, видах діяльності (адміністративні будівлі, програмне забезпечення, автотранспорт, системи зв'язку, офісна, комп'ютерна техніка тощо), належать до загальновиробничих. Загальновиробничі активи розподіляються пропорційно штатній чисельності персоналу, задіяного у відповідному виді діяльності. Базою розподілу загальновиробничих активів, що використовуються в транспортуванні природного газу, є штатна чисельність персоналу, задіяного у діяльності з транспортування природного газу.

4. Не включаються до складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання:

об’єкти соціально-культурного призначення;

об’єкти інших необоротних матеріальних активів, які не використовуються для надання послуг транспортування газу територією України;

об’єкти незавершених капітальних інвестицій;

довгострокові фінансові інвестиції;

довгострокові біологічні активи;

довгострокова дебіторська заборгованість;

відстрочені податкові активи;

інші необоротні активи;

витрати майбутніх періодів.

5. Не включаються до складу регуляторної бази активів:

частина активів, що перевищують встановлені обмеження, - будівлі адміністративного призначення площею понад 15 м-2 на одного працюючого в ній за штатним розписом;

активи, для яких встановлені обмеження, - легкові автомобілі, крім спеціалізованих, первісною вартістю понад 200 тис. грн за одиницю та легкові автомобілі, крім спеціалізованих, кількість яких перевищує 3 на 100 працівників.

6. Об’єкти незавершених капітальних інвестицій, вартість виконання робіт за якими була оплачена в межах виконання інвестиційної програми у році, що передував року впровадження стимулюючого регулювання, але при цьому не були включені до складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, можуть бути включені до неї у році, наступному після року їх введення в експлуатацію.

Об’єкти незавершених капітальних інвестицій, вартість виконання робіт за якими була оплачена в межах виконання інвестиційної програми у роках, що передували року впровадження стимулюючого регулювання, можуть бути включені до складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, у році, наступному після року їх введення в експлуатацію, з урахуванням висновку про вартість активів, що є невід'ємною частиною звіту про оцінку таких активів, проведену відповідно до Методики оцінки.

7. Річна амортизація на активи, які включені до складу регуляторної бази активів, що створена на дату переходу до стимулюючого регулювання (Асm), розраховується за формулою

(34)

де:

С

-

строк корисного використання активів, які включені до складу регуляторної бази активів, що створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, років.

Оператор газотранспортної системи, враховуючи результати здійсненої незалежної оцінки вартості активів та на підставі довгострокових планів замовлення потужностей, щороку надає НКРЕКП розрахунки амортизації на активи, які включені до складу регуляторної бази активів, що створена на дату переходу до стимулюючого регулювання. У разі необхідності коригування строків корисного використання таких активів таке коригування та розрахунок амортизації підлягають обов’язковому узгодженню Оператором з власником цих активів та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі.

8. Амортизація на активи, які включені до складу регуляторної бази активів на дату переходу до стимулюючого регулювання, нараховується щокварталу із застосуванням прямолінійного методу.

9. Після переходу на стимулююче регулювання у разі відчуження активів, що включені до складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, регуляторна норма доходу на таку регуляторну базу та амортизація на суму вартості цих активів з дати їх відчуження не нараховуються.

V. Визначення регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання

1. До складу регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, включаються активи, що були створені (придбані) відповідно до інвестиційної програми.

2. Об’єкти незавершених капітальних інвестицій, вартість виконання робіт за якими була оплачена в межах виконання інвестиційної програми у роках, наступних за роками після впровадження стимулюючого регулювання, можуть бути включені до складу регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, у році, наступному після року їх введення в експлуатацію.

3. Не включаються до складу регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, активи, що були створені за рахунок плати за приєднання об'єктів замовників до газопроводів, та активи, для яких пунктом 4 розділу IV цієї Методики встановлені обмеження.

4. Амортизація на активи, які включені до складу регуляторної бази активів, що створена після переходу до стимулюючого регулювання, нараховується із застосуванням прямолінійного методу щокварталу з урахуванням строків їх корисного використання згідно з додатком 3 до цієї Методики.

5. Нарахування амортизації на активи, які включені до складу регуляторної бази активів, що створена після переходу до стимулюючого регулювання, призупиняється на період виведення їх з експлуатації, що перевищує 3 місяці (з метою реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації тощо), на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації. Нарахування амортизації відновлюється з місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію таких активів.

VІ. Формування тарифів на транспортування природного газу для точок входу  та виходу в/з  газотранспортну(ої) систему(и)

{Назва розділу VI в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1280 від 30.10.2018}

1. Тариф на послуги транспортування природного газу для транскордонних точок входу до газотранспортної системи розраховується за формулою

(35)


де

-

загальний прогнозований необхідний дохід від транспортування природного газу транскордонними газопроводами у році t, тис.грн;

-

загальний прогнозний обсяг замовленої потужності в транскордонних точках входу в газотранспортну систему на рік t, 1000 м-3 на добу;

kОВ

-

коефіцієнт розподілу операційних витрат газотранспортного підприємства для визначення тарифу на послуги транспортування природного газу для точок входу в газотранспортну систему України, в умовних одиницях.

Для визначення тарифу на послуги транспортування природного газу для точок входу в газотранспортну систему на перший регуляторний період kOB приймається у розмірі 0,3.

{Пункт 1 розділуVI із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2845 від 26.11.2015, № 1280 від 30.10.2018}

2. Тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу до газотранспортної системи розраховується за формулою

(36)

де

-

загальний прогнозований необхідний дохід від транспортування природного газу для внутрішніх точок на рік t, тис.грн;


-

загальний прогнозний обсяг замовленої потужності у внутрішніх точках входу в газотранспортну систему у році t, 1000 м-3 на добу;


kОВ

-

коефіцієнт розподілу операційних витрат газотранспортного підприємства для визначення тарифу на послуги транспортування природного газу для точок входу в газотранспортну систему України, в умовних одиницях.".

озділ VI доповнено новим пунктом 2 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1280 від 30.10.2018}

3. Питомий тариф на послуги транспортування природного газу транскордонними газопроводами (Тп) розраховується за формулою

 


(грн за 1000 м -3 на 100 км),


(37)

{Формула пункту 2 розділу VI в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2845 від 26.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1280 від 30.10.2018}

де:

-

прогнозований необхідний дохід від транспортування природного газу транскордонними газопроводами на рік t, тис. грн;


-

- загальний річний прогнозований обсяг замовленої потужності транспортування природного газу транскордонними газопроводами в році t, 1000 м-3;


-

прогнозований загальний вантажообіг при транспортуванні природного газу транскордонними газопроводами в році t, 1000 м-3 на 100 км на рік.

4. Прогнозований загальний вантажообіг (ВОtпі) при транспортуванні природного газу транскордонними газопроводами в році t розраховується за формулою

(38)

де:

-

прогнозований вантажообіг по і-му маршруту в році t, 1000 м-3 на 100 км на рік.

5. Прогнозований вантажообіг по кожному і-му маршруту транспортування в році t (ВОtп і) розраховується за формулою

(39)

де:

-

прогнозований обсяг замовленої потужності транспортування природного газу в точці входу по і-му маршруту в році t, 1000 м-3 на рік;


-

протяжність (довжина) і -го маршруту транспортування, км.

6. Тариф на послуги транспортування природного газу для g-ї точки виходу з різними точками входу розраховується за формулою

(грн за 1000 м3)

(40)

{Абзац другий пункту розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2845 від 26.11.2015}

{Пункт 7 розділу VI виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1280 від 30.10.2018}

{Пункт 8 розділу VI виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1280 від 30.10.2018}

{Пункт 9 розділу VI виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1280 від 30.10.2018}

{Пункт 10 розділу VI виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1280 від 30.10.2018}

{Пункт 11 розділу VI виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1280 від 30.10.2018}

{Пункт 12 розділу VI виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1280 від 30.10.2018}

{Пункт 13 розділу VI виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1280 від 30.10.2018}

7. Тариф на послуги транспортування природного газу для всіх внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи установлюється в однаковому розмірі та розраховується за формулою

{Абзац перший пункту 7 розділу VI в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1280 від 30.10.2018}

(41)

{Абзац другий пункту 7 розділу VI в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1280 від 30.10.2018}

де:

-

прогнозований необхідний дохід від транспортування природного газу для внутрішніх точок в році t, розрахований відповідно до пункту 16 розділу ІІ цієї Методики, тис. грн;


-

прогнозована замовлена потужність транспортування природного газу для всіх точок виходу в році t, 1000 м-3.

{Пункт 8 розділу VI виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1280 від 30.10.2018}

{Пункт 9 розділу VI виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1280 від 30.10.2018}вгору