Документ z1388-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.12.2015, підстава z1483-15

(45)

де:

-

ціна на природний газ у році t, грн за 1000 м-3;


-

коефіцієнт, що враховує ставку збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється на обсяги природного газу, що постачаються для промислових та інших суб’єктів господарювання, у році t, установлений відповідно до Податкового кодексу України, у відносних одиницях.

13. Середньозважений тариф на транспортування природного газу для споживачів України для всіх точок виходу (ТУкрсер.вих) розраховується за формулою

(46)

{Формула 46 пункту 13 розділу VI в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2845 від 26.11.2015}

де:

-

прогнозований необхідний дохід від транспортування природного газу для споживачів України в році t, розрахований відповідно до пункту 16 розділу ІІ цієї Методики, тис. грн;


-

прогнозована замовлена потужність транспортування природного газу для всіх точок виходу в році t, 1000 м-3.

14. Тарифи і-х точок виходу (TУкрвих і), розташованих на території України, встановлюються відповідно до території ліцензованої діяльності газорозподільних підприємств та розраховуються за формулою

(грн  за 1000 м3)

(47)

де:

-

загальний тариф на транспортування природного газу замовлених потужностей для споживачів України, який розраховується за формулою

(грн  за 1000 м3)

(48)

де:

-

установлений тариф на послуги розподілу природного газу відповідного (і-го) газорозподільного підприємства, грн за 1000 м-3;


-

загальна планована річна замовлена потужність розподільних трубопроводів (і-го) газорозподільного підприємства в точках виходу з газотранспортної системи та/або в точках, де здійснюється передача природного газу в газорозподільні мережі, прийнята до розрахунку відповідного тарифу на послуги розподілу природного газу 1000 м-3.

ункт 14 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2845 від 26.11.2015}

15. У разі транспортування природного газу для замовників, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів газотранспортного підприємства (споживач на прямій трубі), за точку виходу приймається точка, розташована в місці фізичного з’єднання трубопроводу газотранспортного підприємства з трубопроводом замовника.

Тариф на послуги транспортування природного газу для точки виходу з газотранспортної системи для споживачів на прямій трубі визначається з урахуванням положень Порядку формування тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу, затвердженого постановою НКРЕ від 28 липня 2011 року № 1384.

16. Тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок виходу, що розташовані на державному кордоні України, встановлюються в доларах США або в іншій іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату їх установлення НКРЕКП.

17. Тарифи на щоквартальні, щомісячні та добові потужності в точках виходу з газотранспортної системи на території України визначаються за формулою

(49)

{Формула 49 пункту 17 розділу VI в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2845 від 26.11.2015}

де:

s

-

термін замовлення потужності (квартал, місяць або доба);


-

коефіцієнт, який враховує термін замовлення потужності і може приймати будь-яке значення від 0,5 до 1,5 для щомісячної та щоквартальної потужністі та від 0,2 до 1,5 для добової потужності. Коефіцієнт не може перевищувати значення 1,0, якщо є перевантаження у відповідній точці виходу;


-

тариф на послуги транспортування природного газу замовленої потужності в точках виходу на території України, розрахований відповідно до пункту 14 цього розділу.

18. Тарифи на щоквартальній, щомісячній та добовій потужності в точках входу на території України визначаються за формулою

(50)

{Формула 50 пункту 18 розділу VI в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2845 від 26.11.2015}

де:

s

-

термін замовлення потужності (квартал, місяць або доба);


-

коефіцієнт, який враховує термін замовлення потужності і може приймати будь-яке значення від 0,5 до 1,5 для щомісячної та щоквартальної потужністі та від 0,2 до 1,5 для добової потужності. Коефіцієнт не може перевищувати значення 1,0, якщо є перевантаження у відповідній точці входу;


-

тариф на послуги транспортування природного газу замовленої потужності в точках входу на території України, розрахований відповідно до пункту 1 цього розділу.

19. Тарифи на щоквартальну, щомісячну та добову потужність у точках виходу, розташованих на кордоні України, визначаються за формулою:

(51)

{Формула 51 пункту 19 розділу VI в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2845 від 26.11.2015}

де:

s

-

термін замовлення потужності (квартал, місяць або доба);


-

коефіцієнт, який враховує термін замовлення потужності і може приймати будь-яке значення від 0,5 до 1,5 для щомісячної та щоквартальної потужністі та від 0,2 до 1,5 для добової потужності. Коефіцієнт не може перевищувати значення 1,0, якщо є перевантаження у відповідній точці виходу;


-

тариф на послуги транспортування природного газу замовленої потужності в точках виходу, розташованих на кордоні України.

20. Оператор самостійно визначає коефіцієнти, які враховують терміни замовлення потужності, відповідно для кожного кварталу, місяця або дня і повинен надати НКРЕКП обгрунтування для зміни коефіцієнтів для кожного періоду (квартал, місяць або доба) протягом одного року.

21. НКРЕКП затверджує запропоновані коефіцієнти або корегує їх з метою дотримання оператором планового необхідного доходу на період регулювання.

22. У разі замовлення потужності на термін більше одного регуляторного періоду тариф для такого замовлення на наступний регуляторний період переглядається на загальних підставах відповідно до цієї Методики.

VІI. Визначення та встановлення тарифів на транспортування природного газу для точок входу і виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на перерваній основі

1. З метою визначення тарифів оператор щорічно подає до НКРЕКП розрахунки тарифів на транспортування природного газу замовленої потужності на перервній основі.

2. Розрахунки тарифів ґрунтуються на застосуванні понижуючих коефіцієнтів (дисконтів) до тарифів, визначених у розділі VI цієї Методики. Запропоновані понижуючі коефіцієнти визначаються на основі припущень, що замовлені потужності на перервній основі будуть перервані.

3. При визначенні знижувальних коефіцієнтів D оператор повинен враховувати, наскільки це технічно можливо, якою мірою запропоновані перервні потужності можуть бути недоступні. Вони розраховуються за формулою

(52)

де:

N

-

очікуване число переривань протягом відповідного періоду;


Dint

-

очікувана тривалість кожного переривання;


s

-

термін замовлення потужності (квартал, місяць або доба);


ICAPint

-

очікуваний обсяг перерваної потужності;


ICAP

-

потужність, що переривається, яка є доступною.

4. НКРЕКП затверджує запропоновані коефіцієнти або корегує їх з метою дотримання оператором планового необхідного доходу на період регулювання.

VIII. Окремі положення про розрахунок тарифів

1. Розмір податку на додану вартість, встановлений Податковим кодексом України, при розрахунку тарифів не враховується, а додається до нього.

2. Тарифи для точок входу та точок виходу з ПСГ можуть встановлюватися з коефіцієнтом від 0 до 0,5, який застосовується до тарифів, визначених відповідно до розділу VI цієї Методики.

3. Тимчасові тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу, передбачені пунктом 5 частини сьомою статті 4 Закону України «Про ринок природного газу», встановлюються відповідно до положень цієї Методики у разі, якщо оператор газотранспортної системи вчасно не надав розрахунки відповідних тарифів для їх встановлення.

IX. Процедура встановлення та перегляду тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу

1. Вимоги до оформлення заяви та документів, що додаються до неї

1. Для перегляду тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП заяву за встановленою формою (додаток 4) і такі документи у друкованій та електронній формах в 1 примірнику:

1) загальну характеристику заявника та динаміку розвитку основних техніко-виробничих показників за останні 5 років (додаток 5);

2) розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата для провадження ліцензованої діяльності з транспортування природного газу на кожен рік регуляторного періоду (додаток 6), у тому числі розрахунок операційних контрольованих витрат з транспортування природного газу на кожний рік регуляторного періоду (додаток 7), розрахунок фонду оплати праці ліцензіата з транспортування природного газу на кожний рік регуляторного періоду (додаток 8), розрахунок операційних неконтрольованих витрат з транспортування природного газу на кожний рік регуляторного періоду (додаток 9), розрахунок витрат, пов’язаних із виробничо-технологічними витратами, нормованими втратами природного газу, ліцензіата з транспортування природного газу на кожний рік регуляторного періоду (додаток 10), розрахунок прибутку на регуляторну базу активів, що використовуються при провадженні діяльності з транспортування природного газу (додаток 11) та прогнозованої амортизації (додатки 12-15);

3) джерела фінансування інвестиційної програми на кожен рік регуляторного періоду відповідно до Інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої НКРЕКП (додаток 16);

4) розрахунок обсягів замовленої потужності транспортування природного газу відповідно до договорів в розрізі категорій споживачів (додаток 17);

{Підпункт 4 пункту 1 глави 1 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2845 від 26.11.2015}

5) розрахунок тарифу на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на прогнозований період (додаток 18);

6) інформація щодо переліку точок входу та точок виходу при транспортуванні природного газу транскордонними газопроводами та для споживачів України із зазначенням обсягів замовленої потужності по кожній точці, протяжності маршрутів транспортування природного газу транскордонними газопроводами та обсягів транспортування по кожному маршруту транспортування (додаток 19);

7) інформація щодо динаміки фактичних та граничних обсягів виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу за 5 останніх років (додаток 20).

Крім того, на запит НКРЕКП ліцензіат має надавати форми статистичної звітності НКРЕКП (НКРЕ), форми фінансової звітності, податкову декларацію про оподаткування податком на прибуток підприємства (з додатками), звіт з праці (форма 1-ПВ) за видами діяльності та категоріями працюючих, копію договору на постачання природного газу для виробничо-технологічних потреб, укладеного між ліцензіатом та власником газу.

2. Для встановлення тарифу при переході на стимулююче регулювання ліцензіат подає до НКРЕКП заяву, документи, визначені у пункті 1 цього розділу, та додатково копії таких документів в 1 примірнику:

1) звіту про незалежну оцінку активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів;

2) рецензії звіту про незалежну оцінку активів, зробленої рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

3) порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності і наказу про його затвердження та/або наказу про облікову політику та у друкованій та електронній формах в 1 примірнику:

1) розрахунок регуляторної бази активів, яка сформована на дату переходу до стимулюючого регулювання, з урахуванням пунктів 2 та 3 розділу IV цієї Методики;

2) розрахунок базових рівнів операційних контрольованих витрат та операційних неконтрольованих витрат;

3) динаміку обсягів замовлених потужностей та розрахунок прогнозованого обсягу замовлених потужностей за видами замовлених потужностей на кожен рік регуляторного періоду;

4) план заходів із забезпечення підвищення достовірності даних для здійснення моніторингу якості послуг.

3. Для уточнення тарифу ліцензіат подає до НКРЕКП заяву та документи, визначені у пункті 1 цього розділу, у друкованій та електронній формах в 1 примірнику з уточненням прогнозованих даних на рік регуляторного періоду, на який встановлюються тарифи.

4. Для коригування тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП заяву за встановленою формою (додаток 4) та такі документи у друкованій та електронній формах в 1 примірнику:

1) розрахунок уточненого необхідного доходу для здійснення діяльності з транспортування природного газу за попередній рік, у тому числі розрахунок фактичної амортизації відповідно до пункту 2 розділу ІІІ цієї Методики;

2) розрахунок корегування необхідного доходу з транспортування природного газу у зв’язку зі зміною обсягів замовлених потужностей за видами замовлених потужностей, передбачений при розрахунку відповідного тарифу (додаток 21).

5. НКРЕКП може запросити у ліцензіата письмові обґрунтування наданих матеріалів та/або будь-яку іншу додаткову інформацію та документи, необхідні для розгляду заяви та доданих до неї документів.

Ліцензіат має надати всі необхідні матеріали протягом 7 календарних днів від дати отримання письмового запиту від НКРЕКП.

6. Ліцензіат зобов’язаний обґрунтовано розподілити витрати між ліцензованим та іншими видами господарської діяльності.

7. Усі документи, що надаються ліцензіатом до НКРЕКП відповідно до вимог цієї Методики у друкованій формі, мають бути підписані керівником, а копії документів - завірені в установленому законодавством порядку.

8. Усі числові значення в розрахунках мають бути наведені з округленням до двох знаків після коми.

9. Відповідальним за достовірність даних, наданих у документах, є ліцензіат.

2. Порядок та строки розгляду заяви

1. Заява на перегляд тарифу та додані до неї відповідно до пунктів 1 та 2 глави 1 цього розділу документи подаються до НКРЕКП до 01 жовтня року, що передує року, на який буде встановлюватися тариф.

2. Заява на уточнення тарифу та додані до неї відповідно до пункту 3 глави 1 цього розділу документи подаються до НКРЕКП до 01 листопада року, що передує року, на який буде встановлюватися тариф.

3. Заява на коригування тарифу та додані до неї відповідно до пункту 4 глави 1 цього розділу документи подаються до НКРЕКП до 01 травня року, в якому буде здійснюватися коригування тарифу.

4. Сума коригування необхідного доходу, що визначена відповідно до розділу ІІІ цієї Методики, ураховується при коригуванні тарифу за відповідним рішенням НКРЕКП на період, як правило, 12 місяців, але не більше ніж на 24 місяці, починаючи з 01 числа місяця, в якому було прийнято рішення.

5. Якщо сума коригування необхідного доходу менша, ніж 5 %, вона за рішенням НКРЕКП може враховуватися при черговому встановленні тарифу.

6. У разі якщо заява або додані до неї документи містять помилки, ліцензіат має усунути їх протягом 7 календарних днів після отримання письмового повідомлення НКРЕКП.

У разі якщо після виправлення помилок заява та додані до неї документи не відповідають вимогам пунктів 1-9 глави 1 цього розділу або якщо ліцензіат не виправляє помилки у встановлений строк, НКРЕКП може письмово повідомити про відмову у розгляді заяви ліцензіата.

7. У разі якщо заява та додані документи не подані у встановлені пунктами 1-3 цієї глави строки, НКРЕКП може самостійно здійснювати розрахунки, що необхідні для встановлення тарифу (крім встановлення тарифу при переході на стимулююче регулювання).

8. Після розгляду заяви ліцензіата та доданих до неї документів, оформлених відповідно до вимог, визначених пунктами 1-9 глави 1 цього розділу, та надання ліцензіатом усіх додаткових матеріалів НКРЕКП визначає дату розгляду питання, про що письмово повідомляє ліцензіату.

9. НКРЕКП приймає рішення щодо встановлення тарифів (перегляд та уточнення) до 31 грудня року, що передує року, на який встановлюються тарифи.

10. Питання щодо встановлення тарифів розглядаються на засіданні НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритих слухань (далі - засідання).

11. Під час засідання не оголошується інформація, що є конфіденційною для ліцензіата, відповідно до законодавства.

12. Копія рішення про встановлення тарифів надсилається ліцензіату рекомендованим листом протягом 3 робочих днів після відповідного оформлення рішення.

3. Підстави для встановлення тарифів за ініціативою НКРЕКП

1. НКРЕКП може встановлювати тарифи у випадку, передбаченому пунктом 7 глави 2 цього розділу. При цьому необхідний дохід ліцензіата за рішенням НКРЕКП може бути зменшений на суму до 2 % від розрахованого відповідно до цієї Методики.

2. НКРЕКП за власною ініціативою, у тому числі за зверненням ліцензіата, може коригувати тариф у таких випадках:

1) прийняття НКРЕКП рішень щодо порушення Ліцензійних умов у частині виявлення фактів недотримання вимог при формуванні реєстру активів для проведення незалежної оцінки та визначення регуляторної бази активів, невиконання інвестиційної програми, надання ліцензіатом недостовірних даних, помилок при розрахунку необхідного доходу для здійснення відповідного виду ліцензованої діяльності;

2) при збільшенні/зменшенні замовленої потужності транспортування природного газу більше ніж на 5 %;

3) у випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу».

Заступник директора
департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


Додаток 1
до Методики визначення та розрахунку
тарифів на послуги транспортування
природного газу для точок входу
і точок виходу на основі багаторічного
стимулюючого регулювання
(пункт 1 розділу ІІ)

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
операційних контрольованих витрат

№ з/п

Статті витрат

1

Матеріальні витрати, у тому числі:

1.1

матеріали

1.2

паливно-мастильні матеріали

1.3

електроенергія

1.4

витрати на ремонт (без заробітної плати)

1.5

інші матеріальні витрати

1.6

природний газ на власні потреби

2

Витрати на оплату праці

3

Інші контрольовані операційні витрати, у тому числі:

3.1

оренда обладнання (з метою здійснення ліцензованої діяльності)

3.2

оренда приміщень (з метою здійснення ліцензованої діяльності)

3.3

послуги банків

3.4

послуги з повірки приладів обліку

3.5

обов’язкове страхування

3.6

витрати на зв'язок

3.7

витрати на службові відрядження

3.8

витрати на утримання автомобільного транспорту

3.9

зняття показників лічильників

3.10

поліграфічні, друкарські послуги

3.11

впровадження та обслуговування програмного забезпечення

3.12

інформаційно-консультаційні послуги

3.13

юридичні та нотаріальні послуги

3.14

аудиторські послуги

3.15

канцелярські витрати

3.16

послуги сторонніх організацій

3.17

навчання

3.18

забезпечення пожежної, сторожової, воєнізованої охорони

3.19

медичне обслуговування

3.20

послуги реєстратора

3.21

інші витрати


Додаток 2
до Методики визначення та розрахунку
тарифів на послуги транспортування
природного газу для точок входу
і точок виходу на основі багаторічного
стимулюючого регулювання
(пункт 1 розділу ІІ)

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
операційних неконтрольованих витрат

№ з/п

Статті витрат

1

Екологічний податок

2

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

3

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

4

Збір за спеціальне використання води

5

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

6

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

7

Отримання ліцензій та спеціальних дозволів

8

Обов’язкове страхування

9

Охорона праці, техніка безпеки та охорона навколишнього природного середовища

10

Плата за землю

11

Інші податки, збори та обов’язкові платежі за рахунок собівартості (за виключенням рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України)

12

Витрати, пов’язані з використанням природного газу у ПСГ, а також послугами оператора ПСГ оператору, для управління газотранспортною системоювгору