Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для [...]
Нацкомфінпослуг; Розпорядження, Умови, Заява [...] від 09.10.20121676
Документ z1805-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.11.2017, підстава z1310-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09.10.2012  № 1676


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2012 р.
за № 1805/22117

{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3385 від 08.08.2017}

Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
№ 2265 від 11.07.2013
№ 4278 від 26.11.2013}

Відповідно до пунктів 1, 3, 4 та 7 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 4 Прикінцевих положень Закону України від 02 червня 2011 року № 3462-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, та Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05 грудня 2003 року № 152, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за № 1252/8573 (із змінами), а також з метою забезпечення державного регулювання та нагляду за діяльністю з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, що додаються.

2. Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями разом з юридичним департаментом подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бурмаку М.О.

Голова Комісії

А. Стасевський

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваР.І. КузьмінМ.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 09 жовтня 2012 р. № 72
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
09.10.2012  № 1676


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2012 р.
за № 1805/22117

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

І. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до пунктів 1, 3, 4 та 7 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 4 Прикінцевих положень Закону України від 02 червня 2011 року № 3462-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, та Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05 грудня 2003 року № 152, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за № 1252/8573 (із змінами), а також з метою забезпечення державного регулювання та нагляду за діяльністю з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах.

1.2. У цих Ліцензійних умовах наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі - фінансова послуга, що надається ліцензіатом і передбачає залучення грошових коштів учасників групи, об’єднання цих коштів з метою придбання та розподілу товарів між учасниками групи;

відокремлений підрозділ заявника (ліцензіата) (далі - відокремлений підрозділ) - це філія (відділення) або представництво, що перебуває поза місцезнаходженням заявника (ліцензіата) та здійснює всі або частину його функцій щодо провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

група - наперед визначена кількість учасників, періодичні платежі яких об’єднуються ліцензіатом для придбання товару кожному її учаснику;

договір про надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі (далі - договір про адміністрування) - укладений в письмовій формі договір, за яким одна сторона (ліцензіат) за винагороду зобов’язується забезпечити придбання певного товару другій стороні (учаснику групи) за рахунок об’єднаних періодичних платежів учасників групи, а друга сторона зобов’язується сплатити поточну ціну цього товару шляхом внесення періодичних платежів та винагороду ліцензіату;

заявник - юридична особа, яка подає заяву про видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, анулювання ліцензії;

{Абзац шостий пункту 1.2 розділу I в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2265 від 11.07.2013}

ліцензіат - фінансова установа, яка одержала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

ліцензія - документ установленого зразка, який засвідчує право ліцензіата провадити діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах протягом визначеного строку за умови дотримання ним цих Ліцензійних умов;

отримувач товару - учасник групи, який за результатами розподілу товару в групі набув право на отримання товару;

періодичний платіж - грошові кошти, що періодично вносяться учасником групи на окремий поточний рахунок ліцензіата в банку для оплати поточної ціни товару відповідно до умов договору про адміністрування та внутрішніх правил надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі (далі - внутрішні правила);

постачальник - суб’єкт господарювання, з яким ліцензіат уклав договір на постачання товарів учасникам групи за рахунок об’єднаних грошових коштів учасників групи та який передає товари у власність учасників групи;

поточна ціна товару - встановлена постачальником ціна товару у визначений період часу, на основі якої ліцензіат розраховує розмір періодичних платежів;

приміщення - нежитлова частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ліцензіатом при провадженні діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

розподіл товару - процедура, що проводиться ліцензіатом відповідно до умов договору про адміністрування та внутрішніх правил з метою визначення отримувачів товару;

товар - окрема рухома річ, сукупність рухомих речей (крім грошових коштів, валютних цінностей, цінних паперів, майнових прав та обов’язків), яка(і) має(ють) чітко визначені технічні (споживчі) характеристики (показники);

учасник групи - фізична та/або юридична особа, з якою ліцензіат уклав договір про адміністрування;

фонд групи - сума періодичних платежів, сплачених учасниками певної групи на певну дату, за рахунок яких ліцензіат здійснює придбання товару для учасників групи.

Інші терміни вживаються в цих Ліцензійних умовах відповідно до законодавства України.

1.3. Ліцензування діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг).

1.4. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов’язкові для виконання заявником/ліцензіатом як на момент отримання ліцензії, так і протягом усього строку її дії.

1.5. Фінансова установа може провадити діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах тільки після отримання ліцензії Нацкомфінпослуг відповідно до цих Ліцензійних умов.

1.6. Ліцензіат повинен розмістити отриману ліцензію або копію ліцензії в доступному для огляду клієнтами ліцензіата місці за своїм місцезнаходженням.

1.7. Строк дії ліцензії - п’ять років. Ліцензія є чинною до закінчення строку її дії, анулювання ліцензії або визнання її недійсною.

1.8. Без отримання нової ліцензії з дати закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії або у разі визнання ліцензії недійсною, анулювання або тимчасового зупинення ліцензії фінансова установа зобов’язана виконувати свої зобов’язання за укладеними договорами про адміністрування та не має права створювати нові групи та укладати нові договори про адміністрування.

1.9. Якщо ліцензіат має намір створювати нові групи та/або укладати нові договори про адміністрування після закінчення строку дії ліцензії, він зобов’язаний отримати нову ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.

1.10. Для продовження провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах ліцензіат не пізніше тридцяти календарних днів до закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії має подати до Нацкомфінпослуг заяву про видачу нової ліцензії та всі необхідні документи, що додаються до неї відповідно до цих Ліцензійних умов. Нова ліцензія набирає чинності не раніше дня, наступного після календарної дати закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії.

1.11. За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії справляється плата в розмірі та порядку, що встановлені нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг.

1.12. Ліцензія не може передаватися для використання третім особам.

ІІ. Умови, яким має відповідати заявник для отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

2.1. Заявник на момент подання заяви про видачу ліцензії має відповідати таким обов’язковим умовам:

{Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2265 від 11.07.2013}

2.1.1 наявність облікової і реєструючої системи, яка відповідає вимогам, встановленим Нацкомфінпослуг;

2.1.2 наявність внутрішніх правил, які відповідають вимогам, встановленим цими Ліцензійними умовами;

2.1.3 наявність прибутку за даними річного фінансового звіту про фінансові результати за останній рік, підтвердженого аудитором, внесеним до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ, окрім новостворених заявників;

2.1.4 бездоганна ділова репутація керівника та головного бухгалтера заявника;

2.1.5 відповідність керівника та головного бухгалтера заявника Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 955/9554 (далі - Професійні вимоги);

2.1.6 відсутність невиконаних заходів впливу, застосованих Нацкомфінпослуг до заявника за порушення ним законодавства України, що регулює діяльність з надання фінансових послуг;

2.1.7 відсутність невиконаних рішень органів Антимонопольного комітету України у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

2.1.8 наявність власного капіталу в розмірі, встановленому цими Ліцензійними умовами;

2.1.9 наявність сформованого резервного капіталу в розмірі, встановленому цими Ліцензійними умовами (крім новостворених заявників);

2.1.10 наявність приміщення, що відповідає вимогам, встановленим цими Ліцензійними умовами.

ІІІ. Порядок подання документів для отримання ліцензії

3.1. Для отримання ліцензії заявник особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до Нацкомфінпослуг із заявою про видачу ліцензії, складеною згідно з додатком 1.

3.2. До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

1) зразок договору про адміністрування, який має відповідати вимогам пункту 6.7 розділу VI цих Ліцензійних умов;

{Підпункт 1 пункту 3.2 розділу III в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2265 від 11.07.2013}

2) копія установчого документа заявника (з усіма змінами в разі їх наявності) або копія нової редакції цього документа, яка зареєстрована в установленому порядку, засвідчена нотаріально;

3) затверджені в порядку, визначеному установчим документом заявника, внутрішні правила, які повинні відповідати вимогам Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про захист прав споживачів" та іншим нормативно-правовим актам у сфері регулювання ринків фінансових послуг, а також обов’язково містити такі положення:

порядок та умови укладання договору про адміністрування (предмет договору про адміністрування; порядок та умови формування групи та приєднання учасників до неї; порядок визначення розміру періодичних платежів та винагороди ліцензіата; порядок внесення періодичних платежів та винагороди ліцензіату; порядок визначення поточної ціни товару; порядок придбання та розподілу товару між учасниками групи та інформування учасників групи про придбання та розподіл товару; порядок використання періодичних платежів та інформування учасників групи про їх використання; порядок та максимальний строк набуття прав на майно (товар) учасником групи; порядок та умови дострокового розірвання договору про адміністрування у разі отримання товару учасником групи; порядок та умови дострокового розірвання договору про адміністрування у разі, якщо учасник групи ще не отримав товар; порядок забезпечення виконання сторонами умов договору про адміністрування; умови та правила закриття групи; порядок отримання товару учасником групи);

порядок зберігання договорів та інших документів, які стосуються функціонування групи;

порядок доступу потенційних споживачів фінансової послуги та учасників групи до документів та іншої інформації ліцензіата, пов’язаної із провадженням ним діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів ліцензіата при здійсненні діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

відповідальність уповноважених осіб ліцензіата, до посадових обов’язків яких належить безпосередня робота з учасниками групи та інформування потенційних споживачів фінансової послуги та учасників групи про укладання та виконання договорів про адміністрування;

опис завдань, які підлягають виконанню кожним підрозділом ліцензіата;

інші положення, які не суперечать законодавству України та цим Ліцензійним умовам;

4) фінансова звітність, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, за попередній календарний рік, достовірність та повнота якої підтверджені аудитором, унесеним до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, звітні дані в паперовій та електронній формах, складені відповідно до нормативно-правового акта Нацкомфінпослуг щодо складання та подання звітності, станом на останній день місяця, що передує даті подання заяви для отримання ліцензії (крім новостворених заявників).

Фінансова звітність складається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 396/3689 (із змінами), та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 397/3690, за 2012 рік. Достовірність та повнота цієї звітності підтверджуються аудитором, унесеним до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, звітні дані в паперовій та електронній формах, складені відповідно до нормативно-правового акта Нацкомфінпослуг щодо складання та подання звітності, станом на останній день місяця, що передує даті подання заяви для отримання ліцензії (крім новостворених заявників);

5) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника довідка про наявність у заявника:

власного капіталу в розмірі, встановленому цими Ліцензійними умовами;

сформованого резервного капіталу в розмірі, встановленому цими Ліцензійними умовами (крім новостворених заявників);

6) копії відповідних сторінок паспортів керівника та головного бухгалтера заявника, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника;

7) копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків керівника та головного бухгалтера заявника (у разі наявності таких довідок), засвідчені підписом керівника та печаткою заявника;

8) копії документів про повну вищу освіту керівника та головного бухгалтера заявника, а також копії документів, що підтверджують проходження керівником та головним бухгалтером заявника підвищення кваліфікації відповідно до Професійних вимог, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника;

9) копії трудових книжок керівника та головного бухгалтера заявника, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника;

10) засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, або право користування ним (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи) з доданням акта приймання-передавання приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

11) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення сертифікованою охоронно-пожежною сигналізацією приміщення, в якому буде провадитись (провадиться) діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах.

У разі якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачено забезпечення такої сигналізації, то такий документ окремо не подається.

12) довідка, складена у довільній формі та засвідчена підписом керівника та печаткою заявника, про наявність у заявника необхідного обладнання для провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, у тому числі не менше трьох комп’ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення, а також засобів зв’язку (електронна пошта, телефон, факс).

3.3. У разі наявності в заявника відокремлених підрозділів, які внесені до Реєстру та мають намір провадити діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається інформація про кожен такий підрозділ.

3.4. Документи, що складаються заявником та подаються до Нацкомфінпослуг відповідно до цих Ліцензійних умов, повинні відповідати таким вимогам:

бути викладені державною мовою;

бути підписані керівником, засвідчені печаткою заявника та мати дату підписання;

містити достовірну інформацію;

документи на двох і більше сторінках повинні бути пронумеровані та прошиті;

довідки, які подаються заявником, повинні містити дату їх складання.

У разі якщо документи підписано не керівником заявника, а виконувачем його обов’язків, заявник повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

3.5. Усі документи, що подаються для отримання ліцензії, мають подаватися за описом із зазначенням кількості сторінок кожного документа, які додаються до заяви про видачу ліцензії.

3.6. Заявник забезпечує достовірність інформації, зазначеної в заяві про видачу ліцензії, та документах, що додаються до неї.

IV. Порядок розгляду Нацкомфінпослуг документів для видачі ліцензії

1. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї відповідно до цих Ліцензійних умов, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Нацкомфінпослуг та підписом відповідальної особи Нацкомфінпослуг.

2. За наслідками розгляду заяви та документів, що додаються до неї, Нацкомфінпослуг приймає рішення:

про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду;

про видачу ліцензії;

про відмову у видачі ліцензії.

3. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про видачу ліцензії заявнику, інформація про якого на дату подання заяви про видачу ліцензії не внесена до Реєстру (далі - заявник, що не отримав статусу фінансової установи), Нацкомфінпослуг одночасно з цим рішенням приймається рішення про внесення інформації про такого заявника до Реєстру.

4. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада якої не зазначена;

документи надано не в повному обсязі, установленому цими Ліцензійними умовами;

документи оформлено з порушенням вимог цих Ліцензійних умов.

5. Щодо прийнятого Нацкомфінпослуг рішення стосовно залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду в строк не пізніше тридцяти календарних днів з дати надходження заяви.

6. Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається Нацкомфінпослуг у порядку, встановленому для видачі ліцензії.

7. Рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії приймається Нацкомфінпослуг не пізніше тридцяти календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та всіх документів, що додаються до неї.

8. За письмовим зверненням заявника, поданим до Нацкомфінпослуг до прийняття нею одного з рішень, визначених пунктом 2 цього розділу, Нацкомфінпослуг може повернути заявнику на доопрацювання всі документи, подані ним для отримання ліцензії.

9. Нацкомфінпослуг має право протягом строку розгляду заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї, здійснювати перевірку достовірності відомостей, які зазначені в цих документах.

10. У разі потреби Нацкомфінпослуг має право в межах своєї компетенції надсилати запити щодо підтвердження достовірності поданих для отримання ліцензії документів.

11. Повідомлення про прийняття Нацкомфінпослуг рішення про видачу ліцензії та про прийняття рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру (для заявників, що не отримали статусу фінансової установи) або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

12. Якщо протягом строку розгляду Нацкомфінпослуг заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї, у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, то він зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня повідомити Нацкомфінпослуг про ці зміни.

У цьому разі рішення про видачу ліцензії заявнику приймається Нацкомфінпослуг з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.

13. Підставами для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову у видачі ліцензії є:

1) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

2) невідповідність заявника згідно з поданими документами цим Ліцензійним умовам.

14. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих для отримання ліцензії, заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

15. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника цим Ліцензійним умовам заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії з доданими до неї документами після усунення причин, що були підставою для відмови у видачі ліцензії.

16. Рішення Нацкомфінпослуг про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

17. Заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії подає до Нацкомфінпослуг документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, та реєстраційну картку із загальною інформацією про юридичну особу згідно з додатком 6 до Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 грудня 2003 року N 152 ( z1252-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за N 1252/8573 (із змінами) (далі - Положення) (подається заявниками, що не отримали статусу фінансової установи).

Реєстраційна картка подається до Нацкомфінпослуг в паперовій та електронних формах.

18. Реєстраційні картки із загальною інформацією про юридичну особу повинні бути оформлені з дотриманням таких вимог:

викладені державною мовою;

повинні містити всі дані, визначені додатком 6 до Положення ( z1252-03 );

реєстраційна картка в паперовій формі має бути засвідчена підписом керівника, скріплена печаткою заявника, пронумерована, прошита та містити напис "Усього в цьому документі пронумеровано,

прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів";

дані, які містяться в реєстраційних картках, повинні співпадати з даними, що містяться у поданих заявником паперових документах, у тому числі дані в електронній формі повинні співпадати з даними паперової форми реєстраційної картки;

реєстраційна картка в паперовій формі має бути придатною для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, не повинна містити підчисток та виправлень.

19. Реєстраційна картка в паперовій формі та/або документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, подається до Нацкомфінпослуг разом з копією опису, яку було видано заявнику при прийнятті заяви про видачу ліцензії.

Реєстраційні картка в електронній формі подається до Нацкомфінпослуг через веб-інтерфейс на офіційному сайті Нацкомфінпослуг у режимі он-лайн.

20. Датою надходження до Нацкомфінпослуг документів, визначених в пункті 17 цього розділу, є:

для документів у паперовій формі - дата відмітки відповідальної особи Нацкомфінпослуг на копії відповідного опису;

для реєстраційної картки в електронній формі - дата відправлення картки через веб-сторінку Реєстру, яка розміщена на офіційному сайті Нацкомфінполуг у мережі Інтернет.

21. У разі подання заявником, що не отримав статусу фінансової установи, до Нацкомфінпослуг реєстраційних карток, оформлених з порушенням вимог пункту 18 цього розділу, Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів з дати їх надходження направляє такому заявнику письмове повідомлення із зазначенням виявлених порушень щодо оформлення реєстраційних карток.

22. Заявник, що не отримав статусу фінансової установи, зобов'язаний усунути виявлені порушення щодо оформлення реєстраційних карток та повторно подати до Нацкомфінпослуг реєстраційні картки із загальною інформацією про юридичну особу в паперовій та електронній формах з дотриманням вимог пункту 19 цього розділу протягом тридцяти календарних днів з дати направлення йому відповідного письмового повідомлення від Нацкомфінпслуг.

23. У разі відсутності зауважень щодо оформлення реєстраційних карток Нацкомфінпослуг оформляє ліцензію та свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (для заявників, що не отримали статусу фінансової установи) не пізніше п'яти робочих днів з дати надходження всіх документів, визначених у пункті 17 цього розділу.

24. Нацкомфінпослуг скасовує рішення про видачу ліцензії та про внесення інформації про заявника до Реєстру (для заявників, що не отримали статусу фінансової установи), якщо:

заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішень про видачу ліцензії та про внесення інформації про заявника до Реєстру (для заявників, що не отримали статусу фінансової установи) не подав усіх документів, визначених у пункті 17 цього розділу, або не звернувся до Нацкомфінпослуг для отримання оформленої ліцензії та свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (для заявників, що не отримали статусу фінансової установи);

заявник, що не отримав статусу фінансової установи, протягом тридцяти календарних днів з дати направлення йому повідомлення про виявлені порушення щодо оформлення реєстраційних карток не виконав вимоги пункту 22 цього розділу.

25. Нацкомфінпослуг вносить відповідну інформацію про заявника до Реєстру протягом трьох робочих днів з дати надходження усіх документів, визначених у пункті 17 або 22 цього розділу.

{Розділ IV в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2265 від 11.07.2013}

V. Вимоги до ліцензіата при провадженні діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

5.1. Ліцензіат протягом строку дії ліцензії зобов’язаний дотримуватися вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", "Про захист прав споживачів", інших нормативно-правових актів у сфері регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі цих Ліцензійних умов, та внутрішніх правил.

5.2. Ліцензіат зобов’язаний:

формувати капітал та постійно дотримуватися критеріїв і нормативів діяльності відповідно до законодавства України;

здійснювати всі необхідні заходи для забезпечення надійного зберігання та цільового використання об’єднаних грошових коштів учасників групи;

забезпечувати придбання товару учаснику групи в разі повної оплати ним вартості товару та за умови виконання інших зобов’язань за договором про адміністрування по відношенню до ліцензіата у термін, встановлений договором, але не пізніше двох місяців з моменту повної оплати вартості товару та виконання інших зобов’язань за договором про адміністрування по відношенню до ліцензіата.

5.3. Керівник ліцензіата та головний бухгалтер повинні відповідати Професійним вимогам та підвищувати свою кваліфікацію не рідше одного разу на три роки.

5.4. Ліцензіат повинен мати власний веб-сайт (сторінку) в Інтернеті та оприлюднювати на ньому:

інформацію, розкриття якої передбачено статтею 12-1 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, крім звітних даних, які складаються та подаються ліцензіатом до Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства;

{Абзац другий пункту 5.4 розділу V в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4278 від 26.11.2013}

внутрішні правила;

актуальну інформацію про ліцензіата та його відокремлені підрозділи (найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ (для відокремленого підрозділу вказується в разі наявності такого коду), номер телефону, прізвище, ім'я по батькові керівника);

{Абзац четвертий пункту 5.4 розділу V в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4278 від 26.11.2013}

інформацію про дату створення та закриття кожної групи та кількість учасників у ній.

{Пункт 5.4 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4278 від 26.11.2013}

5.5. Ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії.

Приміщення, у якому ліцензіат провадить діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, повинно мати ступінь захисту, який дає змогу зберігати конфіденційність інформації про всі здійснені операції, пов’язані з адмініструванням фінансових активів для придбання товарів у групах.

Приміщення вважається повністю відокремленим у разі, якщо воно не використовується іншими особами і це підтверджується документами, які передбачені підпунктом 10 пункту 3.2 розділу ІІІ цих Ліцензійних умов.

Загальна площа приміщення ліцензіата повинна становити не менше 50 кв. м. Таке приміщення має бути обладнане сертифікованою охоронно-пожежною сигналізацією, а також включати окремі кімнати, а саме: операційний зал та архів.

Для забезпечення провадження діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні приміщення площею не менше 10 кв. м. за місцезнаходженням такого підрозділу ліцензіата.

5.6. Ліцензіат повинен щоденно зберігати на окремому електронному носії інформацію про всі здійснені операції, пов’язані з веденням реєстру учасників груп.

5.7. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня їх виникнення подати до Нацкомфінпослуг відповідне повідомлення в письмовій формі разом із документами, які підтверджують зазначені зміни, або засвідченими в установленому порядку копіями таких документів.

5.8. Ліцензіат має право здійснювати діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах через свої відокремлені підрозділи на підставі отриманої ним ліцензії за умови виконання таких вимог:

1) інформація про такі відокремлені підрозділи має бути внесена до Реєстру. Для відокремленого підрозділу ліцензіатом видається копія ліцензії, на зворотному боці якої зазначені найменування та місцезнаходження такого відокремленого підрозділу, завірені підписом керівника та печаткою ліцензіата;

{Підпункт 1 пункту 5.8 розділу V в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4278 від 26.11.2013}

2) повноваження щодо провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах мають бути передбачені в положеннях про відповідні відокремлені підрозділи ліцензіата;

3) дотримання відокремленими підрозділами вимог цих Ліцензійних умов.

Відокремлений підрозділ у своїй діяльності керується положенням про відокремлений підрозділ та внутрішніми правилами.

5.9. Діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах повинна бути виключним видом діяльності ліцензіата. Ліцензіату забороняється здійснювати іншу діяльність, не передбачену цими Ліцензійними умовами.

5.10. У разі якщо ліцензіат запроваджує нові внутрішні правила або якщо вносить до внутрішніх правил зміни, він протягом п'ятнадцяти робочих днів повинен подати ці зміни та/або нові внутрішні правила до Нацкомфінпослуг.

{Пункт 5.10 розділу V із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісіъ, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2265 від 11.07.2013}

5.11. Ліцензіат повинен сформувати та підтримувати резервний капітал у розмірі, встановленому установчими документами ліцензіата, але не менше 15 відсотків його статутного капіталу.

До досягнення встановленого установчими документами ліцензіата розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків від суми чистого прибутку ліцензіата за рік.

5.12. Резервний капітал ліцензіата може бути використаний виключно:

на покриття можливої нестачі коштів для придбання товарів у групах у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань учасниками групи;

на повернення коштів учаснику групи у разі розірвання договору про адміністрування;

для повернення грошових коштів учасникам групи у разі ліквідації ліцензіата, якщо об’єднаних коштів учасників групи буде недостатньо.

5.13. Кошти резервного капіталу розміщуються на поточних рахунках ліцензіата у банках.

5.14. Ліцензіат та постачальник не можуть бути особами, пов’язаними відносинами контролю в значенні цього терміна відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції".

VІ. Порядок надання фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

6.1. Адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах передбачає:

укладення договору з постачальником та визначення поточної ціни товару;

ознайомлення клієнтів з внутрішніми правилами, умовами договору про адміністрування та надання клієнтам інформації, визначеної законодавством;

укладення договорів про адміністрування;

формування групи;

повідомлення учасників групи про її створення;

отримання ліцензіатом періодичних платежів та винагороди відповідно до умов договорів про адміністрування;

ведення ліцензіатом реєстру учасників груп, а також обліку періодичних платежів учасників груп;

придбання ліцензіатом товару та його розподіл між учасниками групи;

передачу постачальником товару у власність отримувача товару;

закриття групи.

6.2. Ліцензіат під час провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах з урахуванням вимог цих Ліцензійних умов може:

змінювати розмір періодичних платежів на підставі зміни поточної ціни товару, встановленої постачальником;

включати до групи нових учасників замість тих, договори з якими розірвано;

укладати з отримувачем товару (учасником групи) або його поручителем договір застави або поруки (у разі наявності такої умови в договорі про адміністрування);

пропонувати учасникам групи провести страхування життя (на випадок смерті, нещасного випадку та/або хвороби), а учасникам групи, що отримали товар, - страхування товару, при цьому право вибору страховика залишається за учасником групи;

у разі потреби за дорученням учасника групи укладати від його імені договір страхування життя (на випадок смерті, нещасного випадку та/або хвороби) у самостійно обраній учасником групи страховій компанії зі страхування життя та договір страхування товару учасника групи, що отримав товар, у самостійно обраній таким учасником страховій компанії.

6.3. Ліцензіат укладає договір поставки з постачальником на постачання товарів для учасників групи. Договір поставки може бути укладений до або після формування групи, але цей договір має набути чинності до початку внесення учасниками групи періодичних платежів.

6.4. Договір поставки повинен обов’язково містити:

положення про те, що ліцензіат є адміністратором фінансових активів для придбання товарів у групах і діє в інтересах учасників групи (отримувачів товарів);

перелік документів, що надаються постачальником ліцензіату для підтвердження поточної ціни товару та її зміни, а також строки надання таких документів;

перелік документів, що надаються ліцензіатом постачальнику для передачі товару у власність отримувача товару, та строки надання таких документів;

порядок та строки передачі постачальником товару у власність отримувача товару.

6.5. Ліцензіат до укладення з учасником групи договору про адміністрування зобов’язаний ознайомити його з внутрішніми правилами, умовами договору про адміністрування та надати учаснику групи інформацію, визначену статтею 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

6.6. При укладанні договору про адміністрування ліцензіат зобов’язаний надати учаснику групи інформацію про місцезнаходження ліцензіата та місцезнаходження відокремлених підрозділів ліцензіата, де можуть обслуговуватися учасники групи. У разі зміни місцезнаходження ліцензіата або зміни місцезнаходження відокремлених підрозділів ліцензіата ліцензіат зобов’язаний письмово повідомити про це учасників групи протягом семи робочих днів з дати прийняття такого рішення ліцензіатом. У такому повідомленні повинно бути зазначено нове місцезнаходження ліцензіата або відокремленого підрозділу ліцензіата.

6.7. Договір про адміністрування має відповідати вимогам статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про захист прав споживачів" та іншим нормативно-правовим актам у сфері регулювання ринків фінансових послуг, а також обов’язково містити такі положення:

найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) та інші реквізити сторін договору;

номер ліцензії, виданої Нацкомфінпослуг, та строк її дії;

предмет договору про адміністрування;

строк дії договору про адміністрування;

найменування товару (марка, модель);

кількість учасників групи;

поточна ціна товару, умови та порядок її зміни;

кількість періодичних платежів;

визначення умов, механізмів надання учаснику групи права на отримання товару та терміну отримання товару після надання такого права;

права сторін договору (у тому числі право учасника групи, який не отримав товар, односторонньо відмовитись від договору про адміністрування);

обов’язки сторін договору (у тому числі обов’язок учасника групи сплачувати періодичні платежі та винагороду ліцензіату на умовах, в порядку та в строки, передбачені договором про адміністрування, та обов’язки ліцензіата забезпечити адміністрування групи таким чином, щоб учасники групи були забезпечені правом на отримання товару на умовах договору про адміністрування, а також придбати товар для учасника групи та забезпечити його передачу постачальником у власність учасника групи в строки та на умовах, що передбачені договором про адміністрування);

розрахунок періодичних платежів та винагороди ліцензіата;

повна майнова відповідальність ліцензіата перед учасником групи за невиконання ліцензіатом зобов’язань за договором про адміністрування, наслідком чого стало невиконання усіма або окремими учасниками групи обов’язків зі сплати періодичних платежів, які мають надходити у фонд групи;

відповідальність сторін договору за невиконання або неналежне виконання умов договору про адміністрування, у тому числі у разі припинення ліцензіата;

процедура отримання товару учасником групи;

максимальний строк отримання товару учасником;

порядок вирішення спорів між сторонами договору про адміністрування;

порядок зміни умов договору про адміністрування;

порядок припинення дії договору про адміністрування;

порядок дострокового розірвання договору за ініціативою учасника групи, що не отримав товар, який передбачає умову про те, що ліцензіат, у разі отримання від учасника групи, що не отримав товар, заяви про дострокове розірвання договору про адміністрування повертає суму періодичних платежів, сплачену таким учасником у фонд групи, не пізніше двох років з дати отримання ліцензіатом такої заяви, а у разі, коли дата закриття групи настає раніше ніж через два роки з дати отримання ліцензіатом заяви про дострокове розірвання договору, - не пізніше двох місяців з дати закриття групи;

порядок дострокового розірвання договору за ініціативою ліцензіата;

інші умови за згодою сторін договору.

До договору про адміністрування додається довідка, складена ліцензіатом у довільній формі, про ознайомлення учасника групи з внутрішніми правилами, яка підписана учасником групи.

6.8. Договори про адміністрування разом з усіма додатками зберігаються ліцензіатом протягом п’яти років після припинення сторонами всіх зобов’язань за ними, але не менше року з дати закриття відповідної групи.

6.9. Зміни до договору про адміністрування оформлюються додатковим договором до чинного договору.

6.10. Договір про адміністрування може бути розірваний в порядку, передбаченому законодавством України. У такому випадку ліцензіат має виконати зобов’язання перед учасниками групи, зокрема передбачені пунктами 6.21 та 6.22 цього розділу.

6.11. Кінцевий термін дії всіх договорів про адміністрування є однаковим для всіх учасників, що належать до однієї групи.

6.12. Учасники об’єднуються ліцензіатом у групи за принципом однаковості товару згідно з його технічними (споживчими) характеристиками (показниками). Періодичні платежі, сплачені учасниками групи на оплату поточної ціни товару, використовуються ліцензіатом виключно на придбання товарів, а в разі наявності тимчасово вільних коштів можуть розміщуватися на депозитних рахунках у банках, окремо від власних коштів ліцензіата.

6.13. Використання періодичних платежів для інших цілей, окрім як на виконання зобов’язань перед учасниками групи, та цілей, передбачених у пункті 6.12 цього розділу, забороняється.

6.14. Ліцензіату забороняється створювати групи з невизначеною кількістю її учасників або змінювати кількість учасників групи після створення групи.

6.15. Датою створення групи є дата підписання наказу керівником ліцензіата про її створення.

Наказ приймається не раніше укладання ліцензіатом договорів про адміністрування з усіма учасниками відповідної групи.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »