Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки та внесення [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Програма, Паспорт [...] від 18.02.2016148
Документ 148-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.03.2017, підстава 159-2017-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 лютого 2016 р. № 148
Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 159 від 10.03.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму “Молодь України” на 2016-2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання завдань та заходів Програми виходячи з можливостей державного бюджету.

3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади подавати щороку до 1 лютого Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2016 р. № 148

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
“Молодь України” на 2016-2020 роки

Мета програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Реалізація попередніх програм дала певні позитивні результати. Напрацьовано нові механізми підтримки молоді, що знайшли своє відображення у дорожній карті реформування молодіжної сфери. Проте існує ще багато проблем, пов’язаних з достатньо низьким рівнем економічної та громадської активності молоді. Так, за результатами соціологічного дослідження у 2015 році попри існування достатньої кількості молодіжних громадських організацій тільки 2 відсотки молоді є членами таких організацій та 6 відсотків молоді відвідують організовані ними заходи.

Залишається доволі низькою участь молоді у суспільно-політичному житті держави і формуванні політики з питань, що впливають на її життя, розвиток та вирішення нагальних проблем. Тільки 5 відсотків молодих людей брали участь в обговоренні законопроектів на державному або місцевому рівні.

Досягнення мети Програми може бути забезпечено за кількома варіантами.

Перший варіант реалізації Програми полягає у застосуванні традиційного механізму організації роботи з молоддю - на основі діючої управлінської вертикалі: центральні органи виконавчої влади - структурні підрозділи з питань молоді та спорту місцевих держадміністрацій - молодь. Проте така модель, як правило, майже цілком орієнтована на розв’язання проблем за рахунок бюджетних коштів, нівелює управлінську роль молодіжних громадських об’єднань, обмежує активність органів місцевого самоврядування.

Другий, оптимальний варіант реалізації Програми дасть змогу досягнути мету, оскільки забезпечить:

спільну та скоординовану діяльність органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства: молодіжними та дитячими громадськими організаціями; організаціями, установами та закладами, що працюють з молоддю і волонтерами, за безпосередньою участю молоді;

підтримку соціально значущих проектів інститутів громадянського суспільства, зокрема молодіжних та дитячих громадських організацій;

посилення роботи з розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, сприяння інтеграції молоді у світову та європейську молодіжну спільноту;

застосування кращих досягнень світової та європейської практики формування та реалізації політики у молодіжній сфері.

Такий варіант реалізації Програми ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів: відкритості, рівності можливостей, реалістичності Програми, дієвому та відповідальному підході, а також безпосередньому залученні молоді до її виконання.

Це сприятиме:

посиленню ролі молоді у суспільно-політичному житті держави та становленню її як одного із ключових суб’єктів державної політики у молодіжній сфері;

дієвій співпраці із залученням громадянського суспільства;

органічному поєднанню в ціннісних орієнтаціях молоді громадянської позиції та патріотизму;

фінансуванню заходів з виконання Програми за рахунок державного, місцевого бюджетів, надходжень від донорських та благодійних фондів;

створенню умов для розширення соціальних гарантій молоді;

підвищенню рівня доступу молоді до якісної освіти та створенню умов для її зайнятості.

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль на таких пріоритетних завданнях:

формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання - шляхом здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді;

здоровий спосіб життя молоді - шляхом здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;

розвиток неформальної освіти - шляхом здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності;

зайнятість молоді - шляхом створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді);

житло для молоді - шляхом створення умов для забезпечення молоді житлом;

партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб - шляхом здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.

Процес реалізації Програми передбачає здійснення комплексу експертно-аналітичних, організаційних, впроваджувальних і підсумкових оціночних заходів із застосуванням гендерного підходу.

Координацію міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики у молодіжній сфері здійснюватиме Мінмолодьспорт.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання проблем та досягнення мети Програми, наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

збільшити щороку на 10 відсотків кількість молоді, залученої до програм та заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадянської свідомості молоді;

збільшити щороку на 4 відсотки чисельність молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;

створити цілісну систему неформальної освіти молоді;

збільшити щороку на 50 осіб підготовку працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців молодіжної сфери і представників молодіжних громадських організацій та забезпечити видачу зазначеним працівникам відповідних сертифікатів;

забезпечити розвиток молодіжного підприємництва шляхом удосконалення існуючої нормативно-правової бази та систематизації преференцій для молодих підприємців, формування підприємницьких навичок молоді;

забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню для неї нових робочих місць;

підвищити рівень самоорганізації і самоврядування інститутів громадянського суспільства та їх осередків;

забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості;

знизити рівень правопорушень серед молоді до 2020 року на 20 відсотків, активізувавши правову освіту та участь молоді у суспільно значущій громадській діяльності;

забезпечити ефективне виконання державних і регіональних програм з метою забезпечення молоді житлом, насамперед осіб з особливими потребами, молодих сімей, що мають у своєму складі учасників бойових дій, інвалідів війни, а також молодих сімей, один із членів якої загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини;

забезпечити інтеграцію української молоді в європейські та світові молодіжні структури;

збільшити щороку на 5 відсотків чисельність молоді, що бере участь у реалізації проектів ЄС та інших іноземних держав, зокрема програми “Erasmus +”.

Оцінка стану виконання Програми проводиться Мінмолодьспортом разом з науковими установами.

У разі потреби здійснюватимуться перегляд запланованої діяльності, пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблеми.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Видатки на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 501284,68 тис. гривень, у тому числі 210142,1 тис. гривень - за рахунок коштів державного бюджету, 277882,58 тис. гривень - місцевих бюджетів, 13260 тис. гривень - за рахунок інших джерел.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей державного та місцевих бюджетів під час формування їх показників.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 1018 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 80, ст. 2683).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 148.

3. Державний замовник - Мінмолодьспорт.

4. Керівник Програми - Міністр молоді та спорту.

5. Виконавці заходів Програми - Мінмолодьспорт, МОН, МВС, Міноборони, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Мінкультури, Мінрегіон, ДСНС, Національна академія наук, Національна академія педагогічних наук, Національна академія медичних наук, обласні та Київська міська держадміністрації.

6. Строк виконання Програми - 2016-2020 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,
тис. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

210142,1

10346,2

43109,3

48056,6

52362,9

56267,1

Місцеві бюджети

277882,58

47363,92

49201,22

54642,58

60186,85

66488,01

Інші джерела

13260

1750

2510

2750

3000

3250

_______
Усього

501284,68

59460,12

94820,52

105449,18

115549,75

126005,11Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 159)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня)

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молодіпроведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, зборів-походів, семінарів-тренінгів, тренінгів, олімпіад, інтернет-олімпіад, змагань (зокрема компютерних та їх розроблення), зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, зльотів, марафонів, походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних і методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з метою забезпечення:кількість залученої молоді, осіб

376029

55260

71356

79174

82665

87574

посилення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молодіу тому числі:

Мінмолодьспортом

49550


10550

12500

13000

13500

Мінмолодьспорт

державний бюджет

11 000


1 400

2 800

3 200

3 600

МВСМВСНаціональною академією педагогічних наук

8260


2065

2065

2065

2065

Національна академія педагогічних наук

3 900


975

975

975

975

облдержадміністраціями:облдержадміністрації:

місцеві бюджетиВінницькою

25000

5000

5000

5000

5000

5000

Вінницька

165,1

24

27,84

32,3

37,46

43,5

Волинською

20000

2000

3000

4000

5000

6000

Волинська

200

30

35

40

45

50

Дніпропетровською

29000

5000

5000

6000

6000

7000

Дніпропетровська

15

2

2

3

4

4

Донецькою

22000

3000

4000

5000

5000

5000

Донецька

38

10

6

10

6

6

Житомирською

125000

25000

25000

25000

25000

25000

Житомирська

76

15

15

15

15,5

15,5

Закарпатською

3740

640

700

750

800

850

Закарпатська

1 110

155

185

215

255

300

Запорізькою

25000

3000

4000

5000

6000

7000

Запорізька

134,85

20

23

26,45

30,42

34,98

Івано-Франківською

7500

1000

1000

1500

2000

2000

Івано-Франківська

339

60,2

62

68,6

72

76,2

Київською

2350

350

410

470

530

590

Київська

187,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

Кіровоградською

3100

500

600

600

700

700

Кіровоградська

26

4

5

5

6

6

ЛуганськоюЛуганськаЛьвівською

4500

900

900

900

900

900

Львівська

115

23

23

23

23

23

МиколаївськоюМиколаївськаОдеською

2000

300

350

400

450

500

Одеська

25

5

5

5

5

5

Полтавською

1500

300

300

300

300

300

Полтавська

10

2

2

2

2

2

Рівненською

9000

1000

1000

2000

2000

3000

Рівненська

72

10

12

14

16

20

Сумською

25000

5000

5000

5000

5000

5000

Сумська

297,66

40

48

57,6

69,12

82,94

Тернопільською

1500

300

300

300

300

300

Тернопільська

125

15

20

25

30

35

Харківською

2000

300

350

400

450

500

Харківська

150

20

25

30

35

40

Херсонською

250

50

50

50

50

50

Херсонська

24

3

4

5

6

6

Хмельницькою

1000

200

200

200

200

200

Хмельницька

170

30

32

34

36

38

Черкаською

5288

800

912

1040

1185

1351

Черкаська

62,5

7,52

9,66

11,95

14,82

18,55

ЧернівецькоюЧернівецькаЧернігівською

380

70

75

75

80

80

Чернігівська

12

2

2,2

2,4

2,6

2,8

Київською міськдержадміністрацією

3111

550

594

624

655

688

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

1 130,9

200

216

226,8

238,1

250Разом

19 385,51

715,22

3 172,2

4 664,6

5 161,52

5 671,97у тому числі

державний бюджет

14 900


2 375

3 775

4 175

4 575місцеві бюджети

4 485,51

715,22

797,2

889,6

986,52

1 096,97

кількість залученої молоді, осіб

5267124

334495

1192728

1221906

1248218

1269777

формування патріотичної свідомості молоді, зокрема у навчальних закладах і молодіжному середовищі, шляхом розвитку історичної памяті; популяризації української культури і народних традицій; усвідомлення національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльностіу тому числі:

Мінмолодьспортом

972560

66600

210100

224835

232545

238480

Мінмолодьспорт

державний бюджет

12 153

765

1 225

3 105

3 449

3 609

МОН

2800000


700000

700000

700000

700000

МОН

1 276


244

294

344

394

ДСНС

2400


600

600

600

600

ДСНС

600


150

150

150

150

МіноборониМіноборониНаціональною академією педагогічних наук

100


100
Національна академія педагогічних наук

297,4


297,4
облдержадміністраціями:облдержадміністрації:

місцеві бюджетиВінницькою

72500

14500

14500

14500

14500

14500

Вінницька

742,73

108

125,28

145,35

168,6

195,5

ВолинськоюВолинськаДніпропетровською

5000

1000

1000

1000

1000

1000

Дніпропетровська

70

12

14

14

14

16

Донецькою

77000

15000

15000

15500

15500

16000

Донецька

1 200

200

220

250

260

270

Житомирською

635000

127000

127000

127000

127000

127000

Житомирська

470

90

90

95

95

100

Закарпатською

9000

1700

1750

1800

1850

1900

Закарпатська

1 100

150

180

215

255

300

Запорізькою

80000

11000

13500

16500

18000

21000

Запорізька

539,39

80

92

105,8

121,67

139,92

Івано-Франківською

42500

8000

8000

8000

9000

9500

Івано-Франківська

1 705,8

298

308

348

371,2

380,6

Київською

2850

380

480

570

650

770

Київська

925

185

185

185

185

185

Кіровоградською

3700

500

500

700

1000

1000

Кіровоградська

34

6

6

7

7

8

Луганською

400

80

80

80

80

80

Луганська

15,75

3,15

3,15

3,15

3,15

3,15

Львівською

1000

200

200

200

200

200

Львівська

250

50

50

50

50

50

Миколаївською

22250

4450

4450

4450

4450

4450

Миколаївська

510

85

91

101

111

122

Одеською

44695

6655

7940

8975

10025

11100

Одеська

7 570

1 080

1 290

1 485

1 710

2 005

Полтавською

5500

1100

1100

1100

1100

1100

Полтавська

1 289

257,8

257,8

257,8

257,8

257,8

Рівненською

132000

19000

22900

26400

29800

33900

Рівненська

3 348

450

540

648

777

933

Сумською

40000

7000

7500

8000

8500

9000

Сумська

297,66

40

48

57,6

69,12

82,94

Тернопільською

2500

500

500

500

500

500

Тернопільська

300

50

55

60

65

70

Харківською

260000

40000

45000

50000

60000

65000

Харківська

396

55

66

77

88

110

Херсонською

250

50

50

50

50

50

Херсонська

39

5

6

8

10

10

Хмельницькою

80

80

Хмельницька

30

30

Черкаською

11237

1700

1938

2209

2519

2871

Черкаська

468,7

54,61

69,66

88,58

112,66

143,19

Чернівецькою

6000

1000

1100

1200

1300

1400

Чернівецька

165

27

30

33

36

39

Чернігівською

7500

1500

1500

1500

1500

1500

Чернігівська

2 500

450

475

500

525

550

Київською міськдержадміністрацією

31102

5500

5940

6237

6549

6876

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

1 413,79

250

270

283,5

297,7

312,59Разом

39 706,22

4 781,56

6 388,29

8 566,78

9 532,9

10 436,69у тому числі

державний бюджет

14 326,4

765

1 916,4

3 549

3 943

4 153місцеві бюджети

25 379,82

4 016,56

4 471,89

5 017,78

5 589,9

6 283,69

кількість залученої молоді, осіб

527290

67435

100390

110609

120373

128483

виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України

у тому числі:

Мінмолодьспортом

113040

200

25580

28580

29130

29550

Мінмолодьспорт

державний бюджет

13 022

150

1 450

3 670

3 826

3 926

облдержадміністраціями:облдержадміністрації:

місцеві бюджетиВінницькою

20000

4000

4000

4000

4000

4000

Вінницька

137,56

20

23,2

26,92

31,22

36,22

Волинською

20000

2000

3000

4000

5000

6000

Волинська

200

30

35

40

45

50

Дніпропетровською

750

150

150

150

150

150

Дніпропетровська

8

1

1

2

2

2

Донецькою

36000

7000

7000

7000

7500

7500

Донецька

73

15

14

15

14

15

ЖитомирськоюЖитомирськаЗакарпатською

6500

1200

1250

1300

1350

1400

Закарпатська

600

100

110

120

130

140

Запорізькою

25000

3000

4000

5000

6000

7000

Запорізька

471,9

70

80,5

92,6

106,4

122,4

Івано-Франківською

11500

2000

2000

2500

2500

2500

Івано-Франківська

186,8

33

33,4

38

40

42,4

КиївськоюКиївськаКіровоградською

12000

2000

2000

2000

3000

3000

Кіровоградська

76

11

13

15

17

20

Луганською

650

130

130

130

130

130

Луганська

552,6

110,52

110,52

110,52

110,52

110,52

Львівською

250

50

50

50

50

50

Львівська

125

25

25

25

25

25

Миколаївською

500

100

100

100

100

100

Миколаївська

29

5

5

6

6

7

Одеською

1000

200

200

200

200

200

Одеська

25

5

5

5

5

5

Полтавською

500

100

100

100

100

100

Полтавська

161

32,2

32,2

32,2

32,2

32,2

Рівненською

160500

25575

28800

32100

35400

38625

Рівненська

7 550

1 015

1 218

1 461

1 752

2 104

Сумською

10000

2000

2000

2000

2000

2000

Сумська

111,62

15

18

21,6

25,92

31,1

Тернопільською

2500

500

500

500

500

500

Тернопільська

300

50

55

60

65

70

Харківською

92000

15000

17000

18000

20000

22000

Харківська

215

30

35

40

50

60

Херсонською

230

30

50

50

50

50

Херсонська

14

1

2

3

4

4

Хмельницькою

500

100

100

100

100

100

Хмельницька

65

10

10

15

15

15

Черкаською

13220

2000

2280

2599

2963

3378

Черкаська

245,95

28,27

36,19

46,32

59,28

75,89

ЧернівецькоюЧернівецькаЧернігівською

650

100

100

150

150

150

Чернігівська

280

50

53

56

59

62

Київською міськдержадміністрацієюКиївська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

Разом

24 449,43

1 806,99

3 365,01

5 901,16

6 420,54

6 955,73у тому числі

державний бюджет

13 022

150

1 450

3 670

3 826

3 926місцеві бюджети

11 427,43

1 656,99

1 915,01

2 231,16

2 594,54

3 029,73

кількість залученої молоді, осіб

258568

43930

47548

51600

55520

59970

формування бережливого ставлення до навколишнього природного середовищау тому числі:

Мінмолодьспортом

2900


200

600

900

1200

Мінмолодьспорт

державний бюджет

2 225


200

600

700

725

облдержадміністраціями:облдержадміністрації:

місцеві бюджетиВінницькою

20000

4000

4000

4000

4000

4000

Вінницька

206,27

30

34,8

40,37

46,8

54,3

Волинською

20000

2000

3000

4000

5000

6000

Волинська

200

30

35

40

45

50

Дніпропетровською

10000

2000

2000

2000

2000

2000

Дніпропетровська

93

18

18

19

19

19

Донецькою

22500

4000

4000

4500

5000

5000

Донецька

160

25

30

32

35

38

Житомирською

25000

5000

5000

5000

5000

5000

Житомирська

29

5

5

6

6

7

Закарпатською

2500

400

450

500

550

600

Закарпатська

690

110

120

130

150

180

Запорізькою

35000

5500

6000

7000

7500

9000

Запорізька

134,85

20

23

26,45

30,42

34,98

Івано-Франківською

5500

500

1000

1000

1500

1500

Івано-Франківська

152,2

27,2

28,6

30,6

32

33,8

Київською

15970

2180

2620

3170

3620

4380

Київська

175

35

35

35

35

35

КіровоградськоюКіровоградськаЛуганськоюЛуганськаЛьвівською

250

50

50

50

50

50

Львівська

110

22

22

22

22

22

Миколаївською

1500

300

300

300

300

300

Миколаївська

116

19

20

23

25

29

Одеською

10000

2000

2000

2000

2000

2000

Одеська

20

4

4

4

4

4

Полтавською

5000

1000

1000

1000

1000

1000

Полтавська

40

8

8

8

8

8

РівненськоюРівненськаСумською

25000

5000

5000

5000

5000

5000

Сумська

111,62

15

18

21,6

25,92

31,1

Тернопільською

10000

2000

2000

2000

2000

2000

Тернопільська

200

30

35

40

45

50

Харківською

11200

1500

2000

2200

2500

3000

Харківська

180

25

30

35

40

50

Херсонською

1000

200

200

200

200

200

Херсонська

14

1

2

3

4

4

Хмельницькою

5000

1000

1000

1000

1000

1000

Хмельницька

10

2

2

2

2

2

Черкаською

1322

200

228

260

296

338

Черкаська

301,1

34,61

44,3

56,7

72,58

92,91

ЧернівецькоюЧернівецькаЧернігівською

650

100

100

150

150

150

Чернігівська

30

5

5,5

6

6,5

7

Київською міськдержадміністрацією

28276

5000

5400

5670

5954

6252

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

1 130,9

200

216

226,8

238,1

250Разом

6 328,94

665,81

936,2

1 407,52

1 592,32

1 727,09у тому числі

державний бюджет

2 225


200

600

700

725місцеві бюджети

4 103,94

665,81

736,2

807,52

892,32

1 002,09

кількість залученої молоді, осіб

746803

121930

143486

150877

160906

169604

підтримки ініціатив молоді та її інноваційного потенціалу, створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконаленняу тому числі:

Мінмолодьспортом

35441

2000

7990

8291

8380

8780

Мінмолодьспорт

державний бюджет

4 160

200

660

1 000

1 100

1 200

МОН

25584


6396

6396

6396

6396

МОН

46 880


11 720

11 720

11 720

11 720

Мінкультури

2560


560

620

670

710

Мінкультури

1 192


270

288

306

328

облдержадміністраціями:облдержадміністрації:

місцеві бюджетиВінницькою

25000

5000

5000

5000

5000

5000

Вінницька

770,22

112

129,92

150,7

174,8

202,8

Волинською

20000

2000

3000

4000

5000

6000

Волинська

200

30

35

40

45

50

Дніпропетровською

26550

5350

5300

5300

5300

5300

Дніпропетровська

25,6

5,6

5

5

5

5

Донецькою

28900

5500

5700

5700

6000

6000

Донецька

285

50

55

60

60

60

Житомирською

77000

15000

15000

15000

16000

16000

Житомирська

1 120

220

220

220

230

230

Закарпатською

11000

2100

2150

2200

2250

2300

Закарпатська

2 085

300

330

400

480

575

Запорізькою

90000

13000

16000

18000

20500

22500

Запорізька

767,51

125

137,75

151,1

167,9

185,76

Івано-Франківською

14000

2000

2500

2500

3000

4000

Івано-Франківська

577,8

105,2

90,6

127

113

142

Київською

1100

120

170

220

270

320

Київська

900

180

180

180

180

180

Кіровоградською

13300

2500

2300

2300

3000

3200

Кіровоградська

74

11

13

15

15

20

Луганською

2650

530

530

530

530

530

Луганська

147,6

29,52

29,52

29,52

29,52

29,52

Львівською

20000

3500

3750

4000

4250

4500

Львівська

1 750

250

300

350

400

450

Миколаївською

14000

2800

2800

2800

2800

2800

Миколаївська

141

25

27

29

29

31

Одеською

150

30

30

30

30

30

Одеська

6 480

3 600

720

720

720

720

Полтавською

150000

30000

30000

30000

30000

30000

Полтавська

745,65

149,13

149,13

149,13

149,13

149,13

Рівненською

30000

5000

5500

6000

6500

7000

Рівненська

745

100

120

144

173

208

Сумською

70000

10000

12000

14000

16000

18000

Сумська

818,58

110

132

158,4

190,08

228,1

Тернопільською

2500

500

500

500

500

500

Тернопільська

300

50

55

60

65

70

Харківською

9600

1300

1600

2000

2200

2500

Харківська

155

20

25

30

35

45

ХерсонськоюХерсонськаХмельницькою

10000

2000

2000

2000

2000

2000

Хмельницька

250

50

50

50

50

50

Черкаською

9918

1500

1710

1950

2223

2535

Черкаська

174

20

25,6

32,77

41,94

53,69

ЧернівецькоюЧернівецькаЧернігівською

1000

200

200

200

200

200

Чернігівська

150

20

25

30

35

40

Київською міськдержадміністрацією

56550

10000

10800

11340

11907

12503

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

1 696,5

300

324

340,2

357,2

375,1Разом

72 590,46

6 062,45

15 828,52

16 479,82

16 871,57

17 348,1у тому числі

державний бюджет

52 232

200

12 650

13 008

13 126

13 248місцеві бюджети

20 358,46

5 862,45

3 178,52

3 471,82

3 745,57

4 100,1

__________
Разом за завданням 1
162 460,56


14 032,03


29 690,22


37 019,88


39 578,85


42 139,58

у тому числідержавний бюджет

96 705,4

1 115

18 591,4

24 602

25 770

26 627місцеві бюджети

65 755,16

12 917,03

11 098,82

12 417,88

13 808,85

15 512,58

2. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоровя серед молодіпроведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, наметових таборів, походів, зборів-походів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою забезпечення:кількість залученої молоді, осіб

1960892

349315

376585

395111

413182

426699

підвищення рівня здоровя молоді, популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоровя серед молодіу тому числі:

Мінмолодьспортом

52918

1000

12900

12945

12973

13100

Мінмолодьспорт

державний бюджет

1 860

60

300

400

500

600

Національною академією медичних наук

8000


2000

2000

2000

2000

Національна академія медичних наук

5 979,88


763,43

1 292,15

1 962,15

1 962,15

облдержадміністраціями:облдержадміністрації:

місцеві бюджетиВінницькою

72500

14500

14500

14500

14500

14500

Вінницька

646,55

94

109,05

126,5

146,8

170,2

Волинською

20000

2000

3000

4000

5000

6000

Волинська

80

10

10

15

20

25

Дніпропетровською

75000

15000

15000

15000

15000

15000

Дніпропетровська

37

6

7

8

8

8

Донецькою

100000

20000

20000

20000

20000

20000

Донецька

262

50

52

52

54

54

Житомирською

925000

180000

180000

185000

190000

190000

Житомирська

470

90

90

95

95

100

Закарпатською

4250

750

800

850

900

950

Закарпатська

1 200

200

220

240

260

280

Запорізькою

45000

5000

7000

9000

11000

13000

Запорізька

239,97

40

43,6

47,57

52

56,8

Івано-Франківською

3800

400

600

800

1000

1000

Івано-Франківська

385,6

69,5

70,7

78,4

80,8

86,2

Київською

9450

1650

1650

1850

2050

2250

Київська

1 400

280

280

280

280

280

Кіровоградською

4000

500

500

1000

1000

1000

Кіровоградська

125

20

20

25

30

30

Луганською

225

45

45

45

45

45

Луганська

120

24

24

24

24

24

Львівською

200

40

40

40

40

40

Львівська

61,2

12,24

12,24

12,24

12,24

12,24

Миколаївською

44500

8900

8900

8900

8900

8900

Миколаївська

476

70

81

95

107

123

Одеською

4720

680

800

930

1080

1230

Одеська

730

105

120

140

160

205

Полтавською

10000

2000

2000

2000

2000

2000

Полтавська

250

50

50

50

50

50

Рівненською

152000

22900

26900

30400

33900

37900

Рівненська

2 302

310

372

445

533

642

Сумською

50000

10000

10000

10000

10000

10000

Сумська

186,04

25

30

36

43,2

51,84

Тернопільською

5000

1000

1000

1000

1000

1000

Тернопільська

350

50

60

70

80

90

Харківською

300000

50000

55000

60000

65000

70000

Харківська

700

101

119

138

156

186

Херсонською

450

50

100

100

100

100

Херсонська

18

2

3

4

4

5

Хмельницькою

2000

400

400

400

400

400

Хмельницька

75

25

25

25Черкаською

9914

1500

1710

1949

2222

2533

Черкаська

203,45

22,52

29,56

38,22

49,35

63,8

Чернівецькою

30000

5000

5500

6000

6500

7000

Чернівецька

1 110

220

221

222

223

224

Чернігівською

15000

3000

3000

3000

3000

3000

Чернігівська

120

20

22

24

26

28

Київською міськдержадміністрацією

16965

3000

3240

3402

3572

3751

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

1 130,94

200

216

226,8

238,14

250Разом

20 518,63

2 156,26

3 350,58

4 209,88

5 194,68

5 607,23у тому числі

державний бюджет

7 839,88

60

1 063,43

1 692,15

2 462,15

2 562,15місцеві бюджети

12 678,75

2 096,26

2 287,15

2 517,73

2 732,53

3 045,08

кількість залученої молоді, осіб

656850

104538

126395

134096

142102

149719

сприяння зміцненню психічного здоровя молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сімї та соціальному середовищі; репродуктивного здоровя молоді, популяризації серед молоді знань з безпеки життєдіяльностіу тому числі:

Мінмолодьспортом

59940

1000

14350

14520

14970

15100

Мінмолодьспорт

державний бюджет

2 650

50

500

600

700

800

Національною академією педагогічних наук

680


170

170

170

170

Національна академія педагогічних наук

3 712,4


911,3

911,3

911,3

978,5

Національною академією медичних наук

800


200

200

200

200

Національна академія медичних наук

344,8


86,2

86,2

86,2

86,2

ДСНС

920


230

230

230

230

ДСНС

2 000


500

500

500

500

облдержадміністраціями:облдержадміністрації:

місцеві бюджетиВінницькою

15000

3000

3000

3000

3000

3000

Вінницька

323,2

47

54,5

63,2

73,4

85,1

Волинською

20000

2000

3000

4000

5000

6000

Волинська

135

15

15

25

35

45

Дніпропетровською

400

80

80

80

80

80

Дніпропетровська

26

4

5

5

6

6

Донецькою

40600

8000

8000

8100

8200

8300

Донецька

236

45

45

47

49

50

Житомирською

1000

200

200

200

200

200

Житомирська

59

10

10

12

12

15

Закарпатською

4750

850

900

950

1000

1050

Закарпатська

700

100

120

140

160

180

ЗапорізькоюЗапорізькаІвано-Франківською

59000

8000

10000

12000

14000

15000

Івано-Франківська

202

38

38

38

44

44

Київською

14600

2000

2400

2900

3300

4000

Київська

75

15

15

15

15

15

Кіровоградською

12500

2000

2000

2500

3000

3000

Кіровоградська

51

8

9

10

12

12

ЛуганськоюЛуганськаЛьвівською

7500

1500

1500

1500

1500

1500

Львівська

188,8

37,76

37,76

37,76

37,76

37,76

Миколаївською

2000

400

400

400

400

400

Миколаївська

18

2

3

4

4

5

Одеською

50000

10000

10000

10000

10000

10000

Одеська

125

25

25

25

25

25

Полтавською

5000

1000

1000

1000

1000

1000

Полтавська

250

50

50

50

50

50

Рівненською

3000

500

550

600

650

700

Рівненська

70

10

10

15

15

20

Сумською

50000

10000

10000

10000

10000

10000

Сумська

186,04

25

30

36

43,2

51,84

Тернопільською

2500

500

500

500

500

500

Тернопільська

200

30

35

40

45

50

Харківською

61000

10000

11000

12000

13000

15000

Харківська

410

70

75

80

85

100

Херсонською

250

50

50

50

50

50

Херсонська

18

2

3

4

4

5

Хмельницькою

5000

1000

1000

1000

1000

1000

Хмельницька

250

50

50

50

50

50

Черкаською

3306

500

570

650

741

845

Черкаська

33,06

5

5,7

6,5

7,41

8,45

ЧернівецькоюЧернівецькаЧернігівською

1250

250

250

250

250

250

Чернігівська

30

5

5,5

6

6,5

7

Київською міськдержадміністрацією

235854

41708

45045

47296

49661

52144

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

9 171,14

1 568,6

1 690,7

1 819,9

1 963,94

2 128Разом

21 464,44

2 212,36

4 329,66

4 626,86

4 940,71

5 354,85у тому числі

державний бюджет

8 707,2

50

1 997,5

2 097,5

2 197,5

2 364,7місцеві бюджети

12 757,24

2 162,36

2 332,16

2 529,36

2 743,21

2 990,15

__________
Разом за завданням 2
41 983,07


4 368,62


7 680,24


8 836,74


10 135,39


10 962,08

у тому числідержавний бюджет

16 547,08

110

3 060,93

3 789,65

4 659,65

4 926,85місцеві бюджети

25 435,99

4 258,62

4 619,31

5 047,09

5 475,74

6 035,23

3. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти)

кількість залученої молоді, осіб

143656

19356

23281

28331

35512

37176

1) проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів (базових, спеціалізованих, для тренерів) з метою виконання програми “Молодіжний працівник” з підготовки працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців молодіжної сфери та представників молодіжних громадських організацій і видача зазначеним працівникам відповідних сертифікатіву тому числі:

Мінмолодьспортом

2390

250

460

510

560

610

Мінмолодьспорт

державний бюджет

3 232

348

596

696

746

846

облдержадміністраціями:облдержадміністрації:

місцеві бюджетиВінницькою

1500

300

300

300

300

300

Вінницька

474,59

69

80,1

92,85

107,7

124,94

Волинською

1500

100

200

300

400

500

Волинська

100

10

15

20

25

30

Дніпропетровською

2500

500

500

500

500

500

Дніпропетровська

25

5

5

5

5

5

Донецькою

5600

1000

1100

1100

1200

1200

Донецька

318

60

62

64

66

66

ЖитомирськоюЖитомирськаЗакарпатськоюЗакарпатськаЗапорізькою

15000

1000

2000

3000

4000

5000

Запорізька

172,52

30

32,1

34,35

36,75

39,32

Івано-Франківською

77000

10000

12000

15000

20000

20000

Івано-Франківська

647,2

123,6

119,5

130,4

133,7

140

Київською

2440

340

400

500

560

640

Київська

500

100

100

100

100

100

Кіровоградською

12500

2000

2000

2500

3000

3000

Кіровоградська

40

6

7

8

9

10

Луганською

750

150

150

150

150

150

Луганська

8,05

1,61

1,61

1,61

1,61

1,61

Львівською

1100

150

200

200

250

300

Львівська

110

15

20

20

25

30

Миколаївською

75

15

15

15

15

15

Миколаївська

35

5

6

7

8

9

Одеською

1210

190

220

245

265

290

Одеська

1 410

185

225

280

340

380

Полтавською

150

30

30

30

30

30

Полтавська

50

10

10

10

10

10

Рівненською

1000

150

200

200

200

250

Рівненська

300

40

48

58

70

84

Сумською

820

100

120

150

200

250

Сумська

60

12

12

12

12

12

Тернопільською

1000

200

200

200

200

200

Тернопільська

150

20

25

30

35

40

Харківською

500

100

100

100

100

100

Харківська

750

100

120

150

180

200

Херсонською

105

5

10

20

30

40

Херсонська

20

3

3

4

5

5

Хмельницькою

250

50

50

50

50

50

Хмельницька

25

5

5

5

5

5

Черкаською

1000

100

150

200