Договір між Членами Оптового ринку електричної енергії України 15 листопада 1996 року
Нацкомелектроенергетики; Договір від 15.11.1996
Документ n0001227-96, поточна редакція — Редакція від 26.11.2014, підстава v0382874-14
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

             НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Д О Г О В І Р
від 15.11.96
м.Київ

Договір між Членами Оптового ринку
електричної енергії України від 15 листопада 1996 року

{ Додатки до Договору див.: Додаток N 2 ( v1028862-12 )
Додаток N 3 ( n0002227-96 )
Додаток N 6 ( n0001298-97 )
Додатки N 7,8,9 ( n0001227-97 )
Додаток N 10 ( va349227-98 )
Додаток N 4 (не наводиться)}
{ Із змінами, внесеними згідно з Інструкцією
Нацкомелектроенергетики
( n0001298-97 ) від 14.02.97 }
{ Зміни до Додатка N 4 див. в Постановах Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 433 ( v0433227-07 ) від 16.04.2007
N 1051 ( v1051227-08 ) від 03.09.2008 }
{ Нову редакцію Додатка 2 див. в Постанові Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики
N 1028 ( v1028862-12 ) від 09.08.2012 }
{ Зміни до Додатка 2 див. в Постановах Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
N 1795 ( v1795862-13 ) від 30.12.2013 -
діє з 01.01.2014 до 31.12.2014
N 684 ( v0684862-14 ) від 07.05.2014
Постанові Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
N 382 ( v0382874-14 ) від 26.11.2014 }

Преамбула
Цей Договір укладено 15 листопада 1996 року між Сторонами
згідно з додатком 1. В Договорі беруть участь такі Сторони:
(а) Державне підприємство "Енергоринок", яке одержало ліцензію на
право здійснення підприємницької діяльності з оптового
постачання електричної енергії, має бути Стороною цього Договору і виконувати положення цього Договору, які поширюються на його діяльність як Сторони цього Договору; (б) Виробник електричної енергії, який отримав ліцензію на право
здійснення підприємницької діяльності з виробництва
електричної енергії, має бути Стороною цього Договору і дотримуватися тих положень цього Договору, які поширюються на його діяльність як Сторони цього Договору і/або як Члена ринку; (в) Постачальник електричної енергії, який одержав ліцензію на
право здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом, має бути Стороною цього Договору і дотримуватися тих положень цього Договору, які поширюються на його діяльність як Сторони цього Договору і/або як Члена ринку; (г) Постачальник електричної енергії, який одержав ліцензію на
право здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом, має бути Стороною цього Договору і дотримуватися тих положень цього Договору, які поширюються на його діяльність як Сторони цього Договору і/або як Члена ринку.
Цей Договір встановлює умови та правила роботи Системи
Оптового ринку електричної енергії України та права, обов'язки та
відповідальність Сторін цього Договору. Відносно цього Договору НКРЕ має права та повноваження, що
надаються їй згідно з чинним законодавством та положеннями
ліцензій. Члени Оптового ринку електричної енергії України уклали угоду
про таке:
Частина 1. Вступ
1. Терміни та їх тлумачення
1.1 Терміни, вжиті в цьому Договорі, мають такі значення:
Авансовий платіж Кошти, що мають сплачуватись кожним Членом
ринку за купівлю електричної енергії
(згідно Правил ринку) в формі та розмірах,
що визначаються Інструкцією про порядок
використання коштів Оптового ринку
електричної енергії (додаток 4)
Апаратне забезпечення Комп'ютерне обладнання для підтримання
Програмного забезпечення ринку
Арбітражна Комісія Комісія для розв'язання суперечних питань,
пов'язаних з роботою Оптового ринку, між
Сторонами цього Договору, згідно з розд. 27
Аудит ринку Аудит Оптового ринку електричної енергії,
що проводиться згідно з умовами,
викладеними в розд.13 Договору
Аудитор ринку Незалежна аудиторська фірма, яка має
здійснювати аудит Ринку від імені Членів
ринку
Банківськнй рахунок Рахунок Оптового ринку електричної енергії,
ринку що відкривається Розпорядником коштів
Оптового ринку електричної енергії у банку,
який є Банкіром ринку
Банкір ринку Незалежний комерційний банк, у якому
відкритий рахунок Оптового ринку
електричної енергії
Виборчий округ Група Членів ринку, яка представлена у Раді
Голосуючим директором
Виміряне виробництво Сукупна цифра середньоквартального
виробництва електроенергії в ГВт.г за
останні чотири квартали згідно з п.4.4.1
Виміряне споживання Сукупна цифра середньоквартального
споживання електроенергії в ГВт.г за
останні чотири квартали згідно з п.4.4.2
Виробник електричної Сторона, що виробляє електричну енергію і
енергії передає її в електромережу
Генеруючі блоки Одиниця енергетичного обладнання, що
складається з однієї або більше турбін, де
кількість виробленої електричної енергії
може вимірюватися окремо
Голосуючі директори Члени Ради, обрані згідно з положеннями
розд.6.2, які мають право голосувати на
засіданнях Ради
Дата набрання чинності 15 листопада 1996 року
Двосторонній договір Погоджений Радою Договір між ДПЕ та
Виробником електричної енергії про купівлю
виробленої ним електричної енергії
Державне підприємство Державне підприємство, створене на базі
"Енергоринок" (ДПЕ) Національного диспетчерського центру
електроенергетики України, яке здійснює
діяльність згідно з ліцензією на оптове
постачання електричної енергії
Договір Угода Членів Оптового ринку електричної
енергії та додатки 1-8 до нього
Договір з передачі Договір, укладений між Державним
електричної енергії підприємством "Енергоринок" та ДЕК з
Магістральними та передачі електричної енергії Магістральними
Міждержавними та Міждержавними електромережами
електромережами
Договір про вступ до Типовий документ, який підписується новими
Членів ринку Членами ринку за формою згідно з додатком 6
Договір про підтримку Окремий договір між Виробником електричної
виробника електричної енергії та ДПЕ, укладений з метою надання
енергії фінансової підтримки Виробнику електричної
енергії
Допоміжні засоби Технічні та інші засоби та заходи для
виробництва реактивної потужності,
регулювання частоти, напруги, прискореного
пуску, підтримання резервного режиму та
іншого, необхідного для дотримання норм
надійності енергосистеми
Економічна закупівля Купівля ДПЕ будь-яких послуг згідно з
принципом мінімізації затрат з урахуванням
безперебійного та надійного
енергопостачання у майбутньому та поточному
періодах та економічної ефективності самого
ДПЕ
Загал голосів Сукупність Пропорційних голосів усіх Членів
ринку
Загальні збори Щорічні або Позачергові загальні збори
Членів ринку, скликані за умов, викладених
у розд. 5 цього Договору
Засоби підключення Технічні засоби, вжиті у значенні засобів
підключення в Договорі з передачі
електричної енергії Магістральними та
Міждержавними електромережами
Заява про звільнення Повідомлення, яке надсилається Членом ринку
за обставин, викладених в п. 4.3 цього
Договору
Звітний рік Період з 1 січня до 31 грудня одного
календарного року
Інструкція про порядок Інструкція, викладена в додатку 4 цього
використання коштів Договору
Оптового ринку (ІВКОР)
Інструкція про порядок Інструкція, викладена в додатку 3 до цього
здійснення розрахунків Договору ( n0002227-96 )
Інструкція про порядок Узгоджений порядок, який деталізує
комерційного обліку розміщення, стандарти вимірювання,
зчитування показників лічильників та
експлуатацію вимірювальних приладів для
використання в Системі забезпечення
функціонування ринку
Інструкція про порядок Порядок, який передбачено в додатку 5
нарахування та обліку
витрат
Клас Група Виробників або Постачальників
електричної енергії
Компетентна третя Сторона, яка має необхідну кваліфікацію для
сторона здійснення конкретного виду діяльності,
обумовленого цим Договором
Магістральні та Магістральні електричні мережі напругою 220
Міждержавні кВ і вище та Міждержавні електричні мережі.
електромережі які використовуються для передачі
електричної енергії за Договором з передачі
електричної енергії Магістральними та
Міждержавними електромережами
Міра участі Пропорційні голоси Членів Оптового ринку
електричної енергії у відношенні до Загалу
голосів
Місцевий постачальник Постачальник електричної енергії, який
електричної енергії одержав ліцензію з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом
Невиконуючий зобов'я- Як визначається положеннями розд.18 цього
зання Член ринку Договору

Неголосуючі директори Члени Ради, призначені організаціями,
вказаними згідно з п.6.2.4 Договору

Недіюча сторона Сторона цього Договору, яка припинила
виконання термінів та умов цього Договору

Незалежний постачаль- Постачальник електричної енергії, що має
ник електричної енер- ліцензію на постачання електричної енергії
гії за нерегульованим тарифом
НКРЕ Національна комісія з питань регулювання
електроенергетики України
Нормативні документи Сукупність документів, що встановлюють
Правила та інструкції з експлуатації та
управління електроенергетикою України
Обсяг споживання Обсяг комерційного споживання електричної
енергії
Оператор зовнішнього Оператор електричної мережі поза межами
перетоку України, який безпосередньо сполучений з
розташованими в Україні Магістральними та
Міждержавними електромережами
Оператор Магістраль- Державна електрична компанія
них та Міждержавних "Укрелектропередача" (ДЕК)
електромереж
Оператор системи Сторона, на ім'я якої зареєстрована Система
комерційного обліку комерційного обліку і яка експлуатує
Систему комерційного обліку
Оптова ціна ринку Ціна, за якою продається електрична енергія
на Оптовому ринку електричної енергії,
згідно з додатком 2 ( n0002227-96 )
Передовий досвід Використання за будь-яких обставин такого
рівня кваліфікації та сумлінності, що
очікується від кваліфікованого та
досвідченого спеціаліста, що працює у
системах, де завдяки реформі застосовуються
передові методи роботи та високі стандарти
Перспективний План розвитку Магістральних та Міждержавних
10 річний план електромереж на період 10 років
Плата за підключення Плата за конкретні Засоби підключення,
встановлені спеціально для підключення
конкретних Членів ринку, яка
відшкодовується через Систему забезпечення
функціонування ринку
Повідомлення про неви- Повідомлення, яке ДПЕ за розпорядженням
конання зобов'язань Ради надсилає Члену ринку про невиконання
ним умов цього Договору
Позачергові загальні Усі інші Загальні збори Членів ринку, які
збори не є Щорічними загальними зборами
Постачальник допоміж- ДПЕ в ролі підрядника на Допоміжні засоби
них засобів
Постачальник Місцевий або Незалежний постачальник
електричної енергії електричної енергії, який діє відповідно до
умов своєї ліцензії
Правила ринку Додаток 2 до Договору між Членами Оптового
ринку електричної енергії, що містить
методики подання цінових заявок, формування
цін та виконання розрахунків, які визначено
Радою за погодженням з НКРЕ ( n0002227-96 )
Правила експлуатації Нормативні документи, в яких наведено
Магістральних та правила побудови графіку і диспетчеризації
Міждержавних електро- енергетичної системи України ДПЕ, яке
мереж виконує функції Центра управління
енерго-системою
Програмне забезпечен- Комплект комп'ютерного програмного
ня ринку забезпечення, необхідного для
функціонування Системи Оптового ринку
електричної енергії відповідно до Правил
ринку
Пропорційне голосуван- Голосування на зборах Ради, під час якого
ня директорів кількість голосів Голосуючих директорів
визначається усією кількістю пропорційних
голосів Членів ринку з відповідного
Виборчого округу
Пропорційні голоси Голоси кожного Члена ринку, відповідно до
розд. 4.4 цього Договору
Пункт підключення Пункт, у якому визначається кількість
електричної енергії, яка продається чи
купується ДПЕ, відповідно до Правил ринку
та Інструкції про порядок комерційного
обліку
Рада Оптового ринку Сукупність Голосуючих і Неголосуючих
електричної енергії директорів, які виконують свої повноваження
(Рада) згідно з цим Договором
Реєстр підключень Реєстр Засобів підключення згідно з
Договором з передачі електричної енергії
Магістральними та Міждержавними
електромережами
Робоча програма Програма, яка підготовлена Розпорядником
системи розрахунків щодо внесення змін до
Правил ринку, Системи забезпечення
функціонування ринку чи Узгодженого порядку
згідно з Інструкцією, визначеною у розд. 7
Розпорядник коштів ДПЕ або компетентна Третя сторона в ролі
Оптового ринку елек- Розпорядника коштів Оптового ринку
тричної енергії електричної енергії згідно з розд.8 цього
Договору
Розпорядник системи ДПЕ або компетентна Третя сторона в ролі
розрахунків Розпорядника системи розрахунків згідно з
розд.7
Секретаріат Секретаріат Ради, підпорядкований Голові
Ради та діючий відповідно до п.6.4
Система забезпечення Комп'ютерне обладнання, програмне
функціонування ринку забезпечення, персонал, системи та
процедури, що використовуються для
підтримання діяльності Оптового ринку
згідно з Правилами ринку, Інструкцією про
порядок здійснення розрахунків та
Інструкцією про порядок використання коштів
Оптового ринку електричної енергії
Система комерційного Вимірювальні прилади, обладнання, та
обліку електричні схеми, необхідні для визначення
точного обсягу споживання електричної
енергії Постачальниками електричної енергії
та обсягу електричної енергії, поставленої
в Ринок Виробниками електричної енергії
Система Оптового Повний набір ліцензій, договорів, положень
ринку про експлуатацію та нормативних документів,
що регулюють діяльність та функціонування
Ради та ДПЕ або його правонаступників
Стандарти щодо комер- Стандарти, відповідно з якими визначається,
ційного обліку експлуатується та обслуговується Система
комерційного обліку відповідно до Правил
експлуатації Магістральних та Міждержавних
електромереж
Сторона Суб'єкт підприємницької діяльності, який
підписав Договір
Суперечки для врегу- Будь-яка суперечка щодо застосування Правил
лювання ринку або рішень Ради, за винятком тих, що
стосуються рішень, прийнятих на Загальних
зборах
Узгоджений порядок Порядок здійснення конкретного виду
діяльності, який не є частиною цього
Договору, проте узгоджений голосами "за" не
менше ніж семи Голосуючих директорів
Філіал Юридична особа, яка прямо чи опосередковано
контролює, або контролюється прямо чи
опосередковано іншою юридичною особою.
Члени ринку не можуть бути Філіалами
Державного підприємства "Енергоринок"
Форс-мажор Надзвичайна і непереборна за даних умов
сила (стихія, страйк, локаут, інший
промисловий розлад, дія суспільного ворога,
оголошена та неоголошена війна, загроза
війни, терористичний акт, блокада,
революція, заколот, повстання, масові
заворушення, громадська демонстрація,
саботаж, акт вандалізму, блискавка, пожежа,
буря, повінь, землетрус, нагромадження
снігу або ожеледь, нестача води через
погодні чи довкільні умови, вибух, вина чи
невиконання станцією своїх зобов'язань),
дію якої неможливо упередити застосуванням
високопрофесійної практики персоналу і яка
є обставиною, що звільняє від
відповідальності за невиконання
зобов'язань. Така непереборна сила
засвідчується Торгово-промисловою палатою
України згідно з Указом Президента України
"Про Торгово-промислову палату України" від
4 липня 1994 р. ( 357/94 ) та згідно з
чинним законодавством України
Центр управління ДПЕ в ролі виконуючого обов'язки Центру
енергосистемою управління енергосистемою згідно з
Правилами експлуатації Магістральних та
Міждержавних електромереж та положеннями
розд.9 Договору між Членами Оптового ринку
електричної енергії
Член ринку Виробник чи Постачальник електричної
енергії, який підписав цей Договір
Штраф 110% від відповідної ставки відсотку на
кредит ДПЕ за платежі, прострочені від 1 до
5 днів, та 130% від відповідної ставки
відсотку на кредит ДПЕ за платежі,
прострочені більше ніж на 5 днів
Щорічні загальні Загальні збори, скликані за умов,
збори викладених в част.5 цього Договору
2. Предмет Договору та обов'язки Членів ринку
2.1. Загальні положення. Цей Договір визначає права, обов'язки та відповідальність
Членів ринку, Сторін цього Договору, Загальних зборів, Ради
Оптового ринку електричної енергії та порядок вступу до або виходу
з Оптового ринку електричної енергії.
2.2. Предметом цього Договору є: 2.2.1. встановлення правил та порядку функціонування прозорої
і справедливої системи комерційних стосунків у процесі
купівлі-продажу електроенергії, які будуть: а) визначати фінансові зобов'язання Постачальників
електричної енергії у процесі закупівлі електроенергії від ДПЕ; б) визначати фінансові зобов'язання ДПЕ під час закупівлі
електроенергії від Виробників електричної енергії; в) визначати фінансові зобов'язання ДПЕ, Виробників
електричної енергії і Магістральних та Міждержавних електромереж
щодо надання Допоміжних засобів; г) визначати фінансові зобов'язання ДПЕ стосовно
Магістральних та Міждержавних електромереж і відшкодування їх
витрат Членами ринку; д) забезпечувати впровадження, технічне обслуговування та
ефективну експлуатацію Системи забезпечення функціонування ринку. 2.2.2. забезпечення умов для використання Сторонами цього
Договору своїх повноважень виключно для сприяння: а) ефективному виробництву електричної енергії; б) ефективному споживанню електричної енергії; в) ефективній передачі електричної енергії; г) прибутковості міжнародної торгівлі електричною енергією на
користь споживачів України; д) ефективному інвестуванню у будівництво нових
електростанцій, електромереж та нових технічних засобів,
реконструкцію та переозброєння діючих електростанцій та
електромереж; 2.2.3. забезпечення перегляду, впровадження та вдосконалення
правил, систем, договорів, що обумовлені у цьому Договорі, таким
чином, щоб враховувати і збалансовувати відповідні інтереси
існуючих та потенційних Виробників та Постачальників електричної
енергії, а також споживачів електроенергії; 2.2.4. тлумачення і виконання умов цього Договору та
врегулювання будь-яких суперечок здійснюється згідно з положеннями
цього Договору, викладеними в п.2.1.
2.3. Кожний Член ринку, починаючи від Дати набрання чинності
цим Договором, зобов'язаний: 2.3.1. продавати всю вироблену електричну енергію кожного
свого Генеруючого блоку (за винятком електричної енергії для
власних потреб кожної станції) ДПЕ згідно з цим Договором. Виняток
становлять електростанції з встановленою генеруючою потужністю
нижче 20 МВт; та 2.3.2. купувати всю необхідну йому електричну енергію від
ДПЕ, відповідно до умов цього Договору, за винятком електричної
енергії, яка не продана в ДПЕ згідно з п. 2.3.1.
2.4. Винятки. Умови цього Договору не включають: 2.4.1. діючі Нормативні документи стосовно правил
експлуатації Магістральних та Міждержавних електромереж в Україні,
які час від часу можуть переглядатися; 2.4.2. фінансові розрахунки у фінансових договорах між
Виробниками та Постачальниками електричної енергії. Умови
договорів не повинні входити в суперечність з цим Договором.
3. Обов'язки ДПЕ
Обов'язками ДПЕ, згідно з умовами цього Договору, починаючи
від Дати набрання чинності, є:
3.1. забезпечення закупівлі електричної енергії від
Виробників електричної енергії згідно з цим Договором та
Двосторонніми договорами та на умовах погоджених з Операторами
зовнішніх перетоків; 3.2. розрахунок та нарахування платежів Виробникам
електричної енергії; 3.3. відшкодування витрат на передачу електричної енергії
Магістральними та Міждержавними електромережами від імені
замовників і з дотриманням принципу Економічної закупівлі: 3.3.1. ДПЕ укладає Договори на передачу електричної енергії
Магістральними та Міждержавними електромережами з усіма власниками
Магістральних та Міждержавних електромереж України. У кожному
конкретному договорі на передачу електричної енергії
Магістральними та Міждержавними електромережами чітко визначаються
кошти, які ДПЕ виплачує власникам Магістральних та Міждержавних
електромереж за використання їх Засобів підключення, а також Плата
за підключення кожного окремого Члена ринку до електромережі. У
кожному такому договорі обумовлюється також відшкодування Членами
ринку витрат на укладення таких угод; 3.3.2. ДПЕ також відшкодовує витрати, пов'язані з Платою за
підключення кожного окремого Члена ринку до кожної Магістральної
та Міждержавної електромережі, шляхом встановлення певного розміру
цієї плати безпосередньо для відповідного Члена ринку. Метод
обчислення розміру плати погоджується за НКРЕ. Така плата
встановлюється на підставі Реєстру підключення, який ведеться у
відповідного Оператора Магістральних та Міждержавних електромереж
згідно з умовами Договору на передачу електричної енергії
Магістральними та Міждержавними електромережами.
3.4. ДПЕ також відповідає за: 3.4.1. закупівлю Допоміжних засобів відповідно до Правил
ринку; 3.4.2. управління Зовнішніми перетоками. При виконанні комерційних операцій з Операторами зовнішнього
перетоку, ДПЕ забезпечує проведення таких операцій, керуючись
принципом Економічної закупівлі.
3.5. Забезпечення продажу електричної енергії Постачальникам
електричної енергії: 3.5.1. ДПЕ забезпечує продаж всієї електричної енергії
Постачальникам електричної енергії з метою задоволення попиту на
споживання електричної енергії, що визначається таким чином: а) для Незалежного постачальника електричної енергії -
безпосередньо, згідно з Обсягом споживання з урахуванням втрат в
електричних мережах кожного відповідного оператора електромережі
низької напруги; б) для Місцевого постачальника електричної енергії - за
обсягом чистого погодинного виміряного споживання, за вирахуванням
електричної енергії, придбаної від електростанцій з встановленою
генеруючою потужністю нижче 20 МВт, та електричної енергії,
поставленої Незалежними постачальниками для задоволення попиту
споживачів, яких вони обслуговують у даній місцевості. 3.5.2. ДПЕ забезпечує продаж електричної енергії
Постачальникам електричної енергії у відповідних Пунктах
підключення Постачальника з урахуванням виправданих витрат ДПЕ,
пов'язаних з ліцензованою діяльністю, витрат на Допоміжні засоби
та витрат на передачу електричної енергії Магістральними та
Міждержавними електромережами відповідно до механізму, наведеного
в Договорі. 3.5.3. ДПЕ забезпечує збір платежів від Постачальників
електричної енергії згідно з Інструкцією про порядок використання
коштів Оптового ринку електричної енергії. 3.6. Планування розвитку Магістральних та Міждержавних
електромереж та укладання додаткових Договорів на передачу
електричної енергії Магістральними та Міждержавними
електромережами, зокрема: 3.6.1. щорічна розробка Перспективного 10-річного плану
розвитку Магістральних та Міждержавних електромереж на наступні 10
років відповідно до Правил експлуатації Магістральних та
Міждержавних електромереж; 3.6.2. підготовка та укладання Договорів на передачу
електричної енергії Магістральними та Міждержавними
електромережами стосовно будівництва будь-яких необхідних
додаткових підприємств Магістральних та Міждержавних електромереж.
При укладанні таких договорів ДПЕ керується принципом Економічної
закупівлі. 3.7. ДПЕ погоджує технічні умови на нові приєднання до
Магістральних та Міждержавних електромереж.
Частина II. Основні складові Оптового ринку
електричної енергії
4. Участь в Оптовому ринку електричної енергії
4.1. Умова участі в Оптовому ринку електричної енергії. Кожний Член Оптового ринку електричної енергії погоджується
визнавати та виконувати всі умови цього Договору та Правил ринку
стосовно цього Члена ринку. 4.2. Правила прийому нових Членів ринку: 4.2.1. кандидат у Члени ринку повинен подати заяву до Ради
Оптового ринку електричної енергії за формою, яка визначається
Радою. При розгляді заяви на прийом у Члени ринку Рада не висуває
ніяких дискримінаційних вимог до жодного з кандидатів. 4.2.2. для того, щоб стати Членом ринку, кожний кандидат
повинен виконати такі вимоги: а) отримати Ліцензію на обраний вид діяльності, за яким він
планує стати Членом ринку; б) надати Раді всю обгрунтовано необхідну інформацію,
достовірну в усіх аспектах; в) зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності в
порядку, передбаченому чинним законодавством; г) виконувати всі умови Договору з дати вступу до Членів
ринку; д) виконувати всі інші вимоги, які може висувати Рада (до чи
після отримання заяви кандидата), за умови, що спочатку такі інші
вимоги були повідомлені НКРЕ і НКРЕ протягом трьох місяців (або
іншого, меншого періоду часу, встановленого НКРЕ) після отримання
такого повідомлення не сповістила Раду про своє непогодження з
ними. 4.2.3. Після отримання всієї необхідної інформації, протягом
30 днів Рада сповіщає кандидата про те, що: а) кандидат приймається у Члени ринку і на нього поширюються
положення п.4.1. Рада інформує кандидата про положення та вимоги,
що стосуються Авансового платежу, який є невід'ємною умовою вступу
Постачальника електричної енергії до Членів ринку; б) його заява не задовольняється, про що кандидатові
надсилається письмове сповіщення, де викладаються підстави
відмови, відповідно до п.4.2.2. 4.2.4. У випадку прийняття кандидата до Членів ринку,
Секретаріат готує Договір про вступ до Членів ринку за типовою
формою, наведеною в Додатку 6 до цього Договору. Кандидатові
надається 28 діб на підписання Договору про вступ до Членів ринку.
У разі непідписання означеного Договору в цей термін, вступ
вважається недійсним. 4.2.5. У випадку виникнення суперечок, пов'язаних з відмовою
Ради у прийнятті нового Члена Оптового ринку електричної енергії
(якщо це не стосується умов Договору про вступ до Членів ринку),
справа розглядається НКРЕ, яка приймає відповідне рішення. 4.2.6. Існуючий Член ринку повинен виконати умови пп. 4.2.2,
4.2.3 та 4.2.4 у випадку здійснення ліцензованої діяльності, яка
відрізняється від його діяльності, з якою він є Член Оптового
ринку електричної енергії. Однак, зазначені зобов'язання
поширюються тільки на ті елементи діяльності, що змінилися з
початку здійснення ним діяльності як Члена ринку. 4.2.7. Новий Член ринку з відповідною новою діяльністю
наділяється 0 кількістю голосів до отримання даних, достатніх для
надання йому голосів за п.4.4. 4.2.8. Новий Член ринку вибирає, хто з Голосуючих директорів
в його Класі представлятиме його інтереси на засіданнях Ради.
4.3. Правила виходу з Членів ринку 4.3.1. Член Оптового ринку електричної енергії має право
скласти обов'язки Члена ринку шляхом надсилання Заяви про
звільнення до Секретаріату Ради; таке звільнення набуває чинності
через 28 днів після отримання Секретаріатом Заяви про звільнення. 4.3.2. Член ринку може отримати звільнення (при цьому Заява
про звільнення, надана відповідно до п.4.3.1, набуває чинності),
якщо на дату його виходу з Членів Оптового ринку електричної
енергії сплачені всі обов'язкові платежі, обумовлені цим
Договором, включаючи відшкодування будь-яких адміністративних
витрат, пов'язаних з виходом з Членів ринку. 4.3.3. Положення цього Договору передбачають, що після того,
як рішення про звільнення Члена ринку набирає чинності, відповідно
до умов розд.4, така юридична особа автоматично складає з себе всі
повноваження та відповідальність як Сторона цього Договору. Така
Сторона звільняється від обов'язків та відповідальності за цим
Договором як Член ринку, і кожна інша Сторона звільняється від
обов'язків та відповідальності за цим Договором перед такою
юридичною особою.
4.4. Голоси. Пропорційні голоси розподіляються серед Членів ринку таким
чином: 4.4.1. кожному Члену ринку, що є Виробником електричної
енергії, надається один голос за кожні 100 млн.кВтг проданого в
Оптовий ринок Виміряного виробництва електричної енергії, що
визначається як середне за останні чотири квартали, або, якщо їх
менше ніж чотири, як середне за ті квартали, по яких є повні дані; 4.4.2. кожному Члену ринку, що є Постачальником електричної
енергії, надається один голос за кожні 100 млн.кВтт закупленого в
Оптовому ринку Виміряного споживання електричної енергії, що
визначається як середне за останні чотири квартали, або, якщо їх
менше за чотири, як середне за ті квартали, по яких є повні дані; 4.4.3. у разі, якщо голоси, що визначені в п.4.4.1 або в
п.4.4.2 не складають цілі числа, то величини менші за 0,5
округляються до найближчого меншого числа, а величини, що
дорівнюють або більші за 0,5, округляються до наступного цілого
числа; 4.4.4. розподіл Пропорційних голосів обчислюється
Секретаріатом за п'ять робочих днів до кожного скликання Загальних
зборів на основі останніх існуючих даних.
5. Загальні збори
5.1. До компетенції Щорічних загальних зборів Членів ринку
належить прийняття рішень з питань, які наведені нижче. Усі
документи для обговорення на Загальних зборах повинні надсилатися
усім Членам ринку не менше ніж за десять робочих днів до дати
проведення Загальних зборів. Члени ринку розглядають такі питання: 5.1.1. затвердження звіту Ради Оптового ринку електричної
енергії про роботу за минулий рік, який, зокрема, включатиме: а) аналіз роботи Системи забезпечення функціонування ринку; б) аналіз роботи Розпорядника системи розрахунків та
Розпорядника коштів Оптового ринку електричної енергії; в) аналіз роботи Центру управління енергосистемою України, що
виконується ним в межах цього Договору; г) аналіз кошторису Розпорядника системи розрахунків та
Розпорядника коштів Оптового ринку електричної енергії; д) будь-яку іншу інформацію або питання стосовно роботи
Оптового ринку електричної енергії, що вважаються Радою
доцільними, включаючи порушення питання перегляду цього Договору; е) пропозиції Ради Оптового ринку електричної енергії щодо
подальшого практичного використання рекомендацій, наданих в а),
б), г); 5.1.2. затвердження звіту, підготовленого Аудитором ринку
стосовно ефективності Правил ринку за минулий період, який
включатиме: а) стислу викладку звітів аудиторських перевірок, оглядів.
аналізів та/чи інспекцій, що здійснюються Аудитором ринку стосовно
роботи Системи забезпечення функціонування ринку; б) рекомендації Аудитора ринку стосовно Інструкції про
порядок здійснення розрахунків та Інструкції про порядок
використання коштів Оптового ринку електричної енергії; в) аналіз роботи Центру управління енергосистемою України; г) будь-яку іншу інформацію або матеріали на запит Ради або
Аудитора ринку; 5.1.3. обрання Голосуючих директорів Ради згідно з умовами
п.6.2.2; 5.1.4. будь-яке інше питання, яке Член ринку бажає особисто
обговорити на зборах, про що він надіслав письмове сповіщення до
Секретаріату не менше ніж за 7 днів до початку зборів. Відсутність
письмового сповіщення від Члену Оптового ринку електричної енергії
не обмежує права Члену ринку ставити будь-які питання на зборах.
5.2. Регламент Загальних зборів. Мета Загальних зборів та питання для обговорення мають
відповідати п.5.1. До Загальних зборів застосовуються такі вимоги: 5.2.1. всі питання підприємницької діяльності Членів ринку,
обумовлені цим Договором, розглядаються на Загальних зборах Членів
ринку. Члени ринку мають право голосувати з питань відповідно до
п.5.1; 5.2.2. порядок скликання зборів. Про будь-які Загальні збори Члени ринку повідомляються за 21
день до дати проведення письмово. 5.2.3. У такий самий строк всі Члени ринку повідомляються про
час і місце проведення Загальних зборів та порядок денний. Рада
інформує НКРЕ та її консультантів про дату та порядок денний
Загальних зборів. Представники НКРЕ мають право бути присутніми на
Загальних зборах. 5.2.4. Позачергові загальні збори можуть бути скликані: а) на вимогу двох або більше членів Ради Оптового ринку
електричної енергії; або б) Радою, на вимогу Членів Оптового ринку електричної
енергії, які на цей час складають частку в розмірі не менше ніж
10% від Загалу голосів усіх Членів ринку. 5.2.5. Усі Загальні збори Членів ринку, за виключенням
Щорічних загальних зборів, вважаються Позачерговими загальними
зборами. Щорічні загальні збори проводяться не пізніше 4 тижнів
після закінчення 12 календарних місяців з дати проведення
попередніх Щорічних загальних зборів. 5.2.6. Кворум. Жодне питання підприємницької діяльності не обговорюється на
Загальних зборах Членів ринку, якщо при обговоренні питань
підприємницької діяльності на зборах немає кворуму. Кворум
складають присутні Члени ринку у співвідношенні: а) 67% або більше Загалу голосів Виробників електричної
енергії відповідно до умов п.5.2.9; та б) 67% або більше Загалу голосів Постачальників електричної
енергії відповідно до п.5.2.9. 5.2.7. Відсутність кворуму. Якщо через півгодини від часу, встановленого для початку
Загальних зборів, кворум відсутній, збори переносяться на такий же
день наступного тижня, на той самий час та у те ж саме місце, або,
за рішенням Ради, на інший час, інший день та в інше місце. Про
зміни сповіщають у письмовій формі всіх Членів ринку. 5.2.8. Голова Ради виконує функції Головуючого всіх Загальних
зборів. Функції Секретаріату на таких зборах виконує ДПЕ. 5.2.9. Голосування. 5.2.10. Всі голоси на Загальних зборах розподіляються, як
визначено у п.4.4. Будь-який Член Оптового ринку електричної енергії, що має
право бути присутнім та голосувати на Загальних зборах Членів
ринку, також має право призначати у встановленому порядку
будь-якого іншого представника (незалежно від того, чи він є
Членом ринку) і делегувати його на Загальні збори з правом голосу
та участі в обговоренні питань. Такий представник призначається
тільки на одні Загальні збори, і його повноваження набирають
чинності тільки за умов попереднього сповіщення Секретаріату про
його кандидатуру не менше ніж за 2 дні до дати Загальних зборів.
Секретаріат має право перевіряти повноваження будь-якого
представника. Члени ринку мають право замість делегування
представника надсилати до Секретаріату попереднє письмове
повідомлення про своє рішення щодо питань голосування.
5.3. Оскарження в НКРЕ. Член Оптового ринку електричної енергії має право звертатись
до НКРЕ стосовно будь-яких рішень, ухвалених на Загальних зборах,
протягом 30 днів після ухвали рішення, якщо з таким Оскарженням
погоджуються Члени ринку з сукупністю Пропорційних голосів більше
10% від Загалу голосів. Члени ринку, які звертаються з
Оскарженням, сповіщають про це Раду та НКРЕ у письмовій формі. При
розгляді Оскарження стосовно змін до цього Договору, право НКРЕ
обмежується тільки неухвалою змін цього Договору, які
оскаржуються, рішення НКРЕ щодо такого Оскарження визнається
остаточним і НКРЕ доводить у десятиденний термін Раді та Членам
ринку необхідність дотримуватись прийнятого рішення.
5.4. Рішення. Будь-яке питання, з якого проводиться голосування на
Загальних зборах, вирішується простою більшістю Пропорційних
голосів присутніх. Крім того, щодо вирішення питань, що стосуються
положень пп.5.1.1.б) та е), п.5.1.2.б) та 5.1.4 (включаючи
пропоновані зміни до Договору між Членами Оптового ринку
електричної енергії, де викладається необхідність погодження
Членів ринку, необхідна наявність 75% від всіх Пропорційних
голосів. В разі несхвалення, рішення з цього питання відкладається
до наступних Загальних зборів.
5.5. На період строком 1 рік з Дати набрання чинності цього
Договору, не є обов'язковим схвалення Членами ринку щодо змін в
додатках 2-8 до цього Договору. На час дії цього положення, воно
має перевагу над відповідними частинами п.5.4.
6. Рада
6.1. Рада виступає в ролі представника Сторін при виконанні
цього Договору. Вона постійно керується положеннями розд.2. Члени
Ради цим не складають окремої юридичної особи або об'єднання, і
Рада не має окремих відповідних повноважень. 6.2. Склад Ради. Рада формується таким чином: 6.2.1. до складу Ради входять 10 Голосуючих директорів,
зокрема: а) 5 директорів від Виробників електроенергії; б) 5 директорів від Постачальників електроенергії. 6.2.2. Вибори Голосуючих директорів: а) Члени ринку подають свої пропозиції щодо кандидатів на
роль Голосуючого директора до Секретаріату Ради за 5 днів до
Щорічних загальних зборів; б) на Щорічних загальних зборах Члени ринку віддають свої
Пропорційні голоси блоком за запропонованого ними кандидата в
своєму Класі. Кандидати, що набрали п'ять найвищих результатів в
кожному Класі, обираються Голосуючими директорами строком на один
рік. У випадку рівного рахунку голосів і перевищення таким чином
необхідного числа успішних кандидатур, проводиться переголосування
серед кандидатів з однаковими найвищими результатами в цьому Класі
до отримання тільки п'яти Голосуючих директорів; в) Члени ринку обирають своїм представником одного з вибраних
Голосуючих директорів в своєму Класі, про що повідомляють
Секретаріат в письмовій формі. Такі Члени ринку складають Виборчий
округ Голосуючого директора, і цей Голосуючий директор повинен
представляти їхні інтереси на засіданнях Ради. Члени ринку вільні
змінити свій Виборчий округ в будь-який час після надсилання
письмового повідомлення до Секретаріату. 6.2.3. Кожний Голосуючий директор має право призначати за
своїм письмовим дорученням будь-яку особу (в тому числі і
Голосуючого директора) своїм повноважним представником і може за
своїм розсудом його звільнити. Такий повноважний представник має
на зборах Ради права Голосуючого директора. 6.2.4. Склад Ради включає таких Неголосуючих директорів: а) один представник від ДПЕ; б) один представник від НКРЕ; в) один представник від Аудитора ринку; г) один представник від Державної електричної компанії; д) один представник від Міністерства енергетики та
електрифікації України; е) один представник від Держкоматому; ї) на період строком 1 рік від Дати набрання чинності цього
Договору, один представник від Незалежних постачальників
електроенергії. Неголосуючі директори мають право бути присутніми та
виступати на зборах Ради, проте не мають права голосувати з
жодного питання. Неголосуючий директор призначається виключно тим
органом, який він має представляти. 6.2.5. Голосуючий директор звільняється: а) у разі відставки за власним бажанням шляхом подання
письмової заяви до Секретаріату; або б) коли Член ринку, представлений цим Голосуючим директором,
став банкрутом; або в) за станом здоров'я; або г) якщо він Українським судом визнаний винним за вироком, що
набрав чинності; або д) якщо він не брав участі у (трьох) засіданнях Ради. При звільненні Голосуючого директора, Члени ринку з його
Виборчого округу обирають для захисту своїх інтересів іншого
Голосуючого директора. 6.2.6. Член ринку, представлений Голосуючим директором на час
його обрання, має право на заміну цього Голосуючого директора
шляхом надіслання письмового повідомлення до Секретаріату, або на
звернення до Виборчого округу з пропозицією переобрати Голосуючого
директора.
6.3. Голова Ради. 6.3.1. Голова Ради обирається строком на один рік простою
більшістю голосів Голосуючих директорів і може бути заміненим у
будь-який час у той же спосіб. У випадку рівної кількості голосів,
голосує представник НКРЕ. 6.3.2. Голова Ради може піти у відставку у будь-який час
після надання письмової заяви до Секретаріату для розгляду її на
засіданні Ради. При цьому він виконує обов'язки Голови до
призначення нового Голови Ради. Якщо заява приймається, Рада
призначає нового Голову згідно п.6.3.1. 6.3.3. Голова Ради виконує тільки ті обов'язки, які пов'язані
зі скликанням та проведенням засідань Ради та Загальних зборів.
Голова Ради виконує свої обов'язки, зобов'язання та використовує
повноваження неупереджено.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »