Документ v0107500-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.10.2017
( Остання подія — Втрата чинності, відбудеться 01.11.2018, підстава - v0103500-18. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.10.2017  № 107

Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення організації касової роботи банками в Україні Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за № 790/19528 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В.П.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

Я.В. Смолій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
26.10.2017 № 107

ЗМІНИ
до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

1. Пункт 5 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:

"Організаційно-методологічні умови застосування ЕП у банківській системі України під час створення, оброблення та зберігання електронних документів, пов'язаних із вчиненням правочинів, регулюються Положенням про застосування електронного підпису в банківській системі України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14 серпня 2017 року № 78.".

2. У главі 3 розділу ІІ:

1) пункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. У разі передавання банком (філією) готівки національної валюти іншим банкам (філіям) не пізніше наступного робочого дня Департаменту грошового обігу надсилається повідомлення в розрізі регіонів щодо передавання готівки як банком, що передає готівку, так і банком, що її одержує, засобами програмного комплексу АРМ "Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет" або, як виняток, засобами електронного зв'язку за погодженням із Департаментом грошового обігу.

У повідомленні про передавання готівки мають зазначатися:

у разі передавання готівки - дата видачі готівки, найменування банку, що передав готівку, код регіону, сума готівки та найменування банку-отримувача з кодом регіону;

у разі отримання готівки - дата отримання готівки, найменування банку, що одержав готівку, код регіону, сума готівки, найменування банку-відправника, дата видачі готівки з кодом регіону та дані сум надлишків/недостач готівки в разі їх виявлення.";

2) абзац другий пункту 3.6 викласти в такій редакції:

"Операції з передавання готівки та інших цінностей під час реорганізації чи зміни підпорядкованості відокремленого підрозділу банку без переміщення готівки відображаються в бухгалтерському обліку та відомості обліку касових оборотів за символами статистичних звітів форм № 747 "Звіт про касові обороти банку (декадна)" та № 748 "Звіт про касові обороти банку (місячна)", визначених у додатку 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129 (із змінами), у день унесення відповідних змін до електронної форми Державного реєстру банків.".

3. У розділі IV:

1) пункт 1.9 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.9. Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних днів із дня їх виписки, не враховуючи день виписки. Дата на чеку зазначається так: дата та рік цифрами, місяць словом. Грошовий чек має містити підписи (підпис) уповноважених осіб (особи) клієнта згідно з карткою зразків підписів. Відбиток печатки клієнта на грошовому чеку не є обов'язковим. Використання факсиміле не допускається.";

2) у главі 4:

абзаци другий та третій пункту 4.2 викласти в такій редакції:

"Банк (філія, відділення) у разі виявлення в однієї фізичної або юридичної особи двох або більше банкнот національної та/або іноземної валюти з однаковими ознаками підроблення; навмисно пошкоджених з метою вчинення кримінального правопорушення банкнот національної валюти; пошкоджених під час надзвичайного режиму банкнот національної валюти, зобов'язаний (зобов'язана/зобов'язане) негайно засобами телекомунікаційного зв'язку та не пізніше наступного робочого дня письмово, з поданням копії документа про вилучення, повідомити підрозділ Національної поліції України за місцезнаходженням банку.

Такі банкноти передаються уповноваженому представнику Національної поліції України за актом, який є підставою для зарахування або списання банкнот з відповідних рахунків. Про передавання банкнот Національній поліції України повідомляється клієнту банку (фізичній або юридичній особі) та Департаменту грошового обігу Національного банку України із зазначенням номіналів банкнот, їх реквізитів та кількості.";

в абзаці першому пункту 4.6 слово "третій" замінити словом "двадцятий";

абзаци шостий та сьомий пункту 4.7 викласти в такій редакції:

"Доставка конвертів (пакетів) або мішечків з сумнівними щодо справжності та платіжності банкнотами (монетами), у тому числі навмисно пошкодженими з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкодженими під час надзвичайного режиму банкнотами національної валюти, до відділів (управлінь) грошового обігу в регіоні здійснюється власними силами банку (службою інкасації, уповноваженою особою), службою перевезення іншого банку або юридичною особою, що має ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації.

Доставка конвертів (пакетів) або мішечків з сумнівними щодо справжності банкнотами іноземної валюти до управління грошового обігу по м. Києву і Київській області Департаменту грошового обігу здійснюється власними силами банку (службою інкасації, уповноваженою особою), службою перевезення іншого банку або юридичною особою, що має ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації.";

пункт 4.11 викласти в такій редакції:

"4.11. У касах банків, небанківських фінансових установ, крім національного оператора поштового зв'язку, приймаються на інкасо від фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) та юридичних осіб-резидентів і представництв юридичних осіб-нерезидентів (на умовах, що визначаються банком разом із банком-кореспондентом):

1) банкноти іноземних держав, які мають значні пошкодження та/або значні ознаки зношення чи є сумнів щодо їх платіжності, у тому числі:

розірвані (розрізані) на частини та склеєні;

ті, що не зберегли деяких ознак платіжності (є зміни в портреті, немає захисної стрічки, є написи, що заважають визначенню ознак платіжності банкнот);

із зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;

із забрудненнями, що спричиняють загальну люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);

залиті повністю або значною мірою фарбою, чорнилом, жиром;

мають явні друкарські недоліки;

2) банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної центральним банком - емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).".

4. У додатках до Інструкції:

1) пункт 3 додатка 4 після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"10 грн. - зелений.";

2) додатки 5, 20 та 21 викласти в новій редакції, що додається.

Директор Департаменту
грошового обігу


В.П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник
Голови Національного банку України
Я.В. СмолійДодаток 5
до Інструкції про ведення
касових операцій
банками в Україні
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
26.10.2017 № 107)
(пункт 4.15 глава 4 розділу ІІ)

ВИМОГИ
щодо вкладання монет в упаковку

1. Кількість монет, які вкладаються в один ролик, становить 50 шт. за номіналами від 1 коп. до 1 грн. на суму вкладення:

1) по 1 коп. - 50 коп.;

2) по 2 коп. - 1 грн.;

3) по 5 коп. - 2 грн. 50 коп.;

4) по 10 коп. - 5 грн.;

5) по 25 коп. - 12 грн. 50 коп.;

6) по 50 коп. - 25 грн.;

7) по 1 грн. - 50 грн.;

8) пам'ятних монет номіналом:

2 грн. - 25 шт. на суму 50 грн.;

5 грн. - 25 шт. на суму 125 грн.;

10 грн. - 25 шт. на суму 250 грн.

2. Кількість роликів у поліетиленовому пакеті (мішечку) становить для монет номіналом:

1) 1 коп. - 20 шт. на суму 10 грн.;

2) 2 коп. - 20 шт. на суму 20 грн.;

3) 5 коп. - 10 шт. на суму 25 грн.;

4) 10 коп. - 20 шт. на суму 100 грн.;

5) 25 коп. - 10 шт. на суму 125 грн.;

6) 50 коп. - 10 шт. на суму 250 грн.;

7) 1 грн. - 5 шт. на суму 250 грн.;

8) 2 грн. - 10 шт. на суму 500 грн.;

9) 5 грн. - 8 шт. на суму 1 000 грн.;

10) пам'ятних монет номіналом 10 грн. - 5 шт. на суму 1 250 грн.

3. Сума вкладення монет в один мішечок установлюється для монет номіналом:

1) від 1 до 5 коп. - 50 грн.;

2) від 10 до 50 коп. - 500 грн.;

3) 1 грн. - 1 000 грн. (500 грн.);

4) 2 грн. - 1 000 грн.;

5) 5 грн. - 2 000 грн.

4. Пакети з роликами пакуються в блоки в такій кількості на суму вкладення:

1) 1 коп. - 2 пакети (40 штук роликів) на суму 20 грн.;

2) 2 коп. - 2 пакети (40 штук роликів) на суму 40 грн.;

3) 5 коп. - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 50 грн.;

4) 10 коп. - 2 пакети (40 штук роликів) на суму 200 грн.;

5) 25 коп. - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 250 грн.;

6) 50 коп. - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 500 грн.;

7) 1 грн. - 2 пакети (10 штук роликів) на суму 500 грн;

8) пам'ятні монети номіналом 10 грн. - 2 пакети (50 штук роликів) на суму 2 500 грн.Додаток 20
до Інструкції про ведення
касових операцій
банками в Україні
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
26.10.2017 № 107)
(пункт 4.7 глави 4 розділу IV)

ОПИС
банкнот (монет) національної валюти, які надсилаються для дослідження з позабалансового рахункуДодаток 21
до Інструкції про ведення
касових операцій
банками в Україні
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
26.10.2017 № 107)
(пункт 4.7 глави 4 розділу IV)

ОПИС
банкнот іноземної валюти, які надсилаються для дослідження з позабалансового рахункувгору