Закон України

Про комітети Верховної Ради України

Дата набуття чинності
8 червня 1995 року

Відповідно до Конституції України, Верховна Рада утворює комітети, які здійснюють законопроектну роботу. Метою прийняття Закону „Про комітети Верховної Ради України” є визначення організації і порядку діяльності комітетів Верховної Ради України.

Перелік комітетів, функціональна спрямованість їх діяльності визначаються Верховною Радою України з урахуванням важливості проблем державного, господарського, соціально-культурного будівництва, а також інших факторів об'єктивного характеру.

Закон визначає основні функції комітетів, зокрема:
законопроектна робота, яка включає організацію розробки проектів законів та інших актів, що розглядаються Верховною Радою України, попередній розгляд та підготовку висновків і пропозицій щодо законопроектів, доопрацювання та редагування окремих законопроектів за наслідками розгляду їх у першому та наступних читаннях;
вивчення доцільності та ефективності дій Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб у питаннях, віднесених до компетенції комітетів;
розгляд та підготовка висновків і пропозицій щодо ратифікації чи денонсації міжнародних договорів і угод.

Усі органи державної виконавчої влади, підприємства, установи і організації, їх посадові особи зобов'язані виконувати законні вимоги комітетів щодо надання їм оригіналів необхідних матеріалів і документів та їх копіювання. Рекомендації комітетів підлягають обов'язковому розгляду органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та об'єднань громадян, підприємствами, установами і організаціями. Про результати розгляду та вжиті заходи обов'язково повідомляються комітети, у встановлений ними строк.

Закон надає комітетам право заслуховувати:
Першого віце-Прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, міністрів України;
керівників державних комітетів, інших органів державної виконавчої влади і організацій, профспілкових органів;
керівників органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян;
окремих громадян.

Також комітети мають право звернутися до:
Голови Верховної Ради України,
Президента України,
Кабінету Міністрів України,
керівних органів, які утворюються або затверджуються Верховною Радою України,
інших установ, закладів, організацій і підприємств незалежно від форм власності.

Комітети мають право вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії Верховної Ради України звіту Кабінету Міністрів України про його роботу в цілому або з окремих питань, а також звітів керівників міністерств України та керівників інших органів державної виконавчої влади. Також мають право звертатися до Конституційного Суду України, здійснювати зв'язки з відповідними органами парламентів іноземних держав.

Одночасно Закон визначає обов'язки Комітетів, зокрема:
якісно готувати законопроекти для розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
періодично звітувати перед Верховною Радою України про свою роботу.

Кожен комітет складається з Голови комітету, Першого заступника, заступника, секретаря та членів комітету. Для забезпечення конкретних напрямів своєї діяльності комітет створює із свого складу підкомітети, які очолює голова підкомітету.

У разі невиконання або неналежного виконання головами комітетів своїх обов'язків, Верховна Рада України може достроково відкликати їх з посади, ліквідувати чи реорганізувати комітет.

Основною формою роботи комітетів є засідання. Останні є правомочними, якщо на них присутні більш як половина від затвердженого Верховною Радою України складу її членів. На кожному засіданні комітету ведеться протокол, а в окремих випадках за рішенням комітету - стенограма засідання.

Закон дозволяє утворювати робочі групи, які готуватимуть проекти законодавчих актів, рішень, рекомендацій, висновків комітетів. До їх складу можуть входити, окрім членів комітету, інші народні депутати України, які не є членами цього комітету, а також працівники Секретаріату Верховної Ради України, науково-дослідних інститутів і навчальних закладів, фахівці-практики, автори проектів.

Комітети інформують громадськість про свою діяльність. На засідання комітетів можуть бути запрошені представники преси, телебачення, радіо.

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору