Закон України

„Про дошкільну освіту”

Дата набуття чинності:
2 серпня 2001 року

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, грунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.

Згідно Закону дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. Дошкільна освіта - це цілісний процес, спрямований на:
 • забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
 • формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Дошкільний вік являється базовим етапом фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

Закон виділяє наступні періоди дошкільного віку:
 • немовляти;
 • молодший дошкільний;
 • середній дошкільний;
 • старший дошкільний.

Відповідно до статті 5 Закону систему дошкільної освіти становлять:
 • дошкільні навчальні;
 • наукові і методичні установи;
 • органи управління освітою;
 • освіта та виховання в сім'ї.

Законом передбачено, що сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї. Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності. Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім'ї.

Згідно статті 11 Закону дошкільний навчальний заклад - це навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. Дошкільні навчальні заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власності. Діяльність дошкільного навчального закладу приватної форми власності підлягає ліцензуванню. Законом передбачені наступні типи дошкільних навчальних закладів:
 • ясла;
 • ясла-садки;
 • дитячі садки;
 • ясла-садки компенсуючого типу;
 • будинки дитини;
 • дитячі будинки інтернатного типу;
 • ясла-садки сімейного типу;
 • ясла-садки комбінованого типу;
 • центри розвитку дитини;
 • дитячі будинки сімейного типу.

Управління системою дошкільної освіти здійснюють:
 • спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки;
 • інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади;
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
 • обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади;
 • органи місцевого самоврядування.

Порядок планування роботи дошкільного навчального закладу та вимоги до змісту дошкільної освіти встановлені Розділом IV.

Учасниками навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти є:
 • діти дошкільного віку, вихованці, учні;
 • директори (завідуючі), заступники директора (завідуючого) з навчально-виховної роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, вчителі, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;
 • помічники вихователів та няні у будинках дитини, яслах та яслах-садках;
 • медичні працівники;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;
 • фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

Згідно статті 28 Закону дитина має гарантоване державою право на:
 • безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;
 • безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
 • безоплатне медичне обслуговування у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.

Утримання дошкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів їх засновників.

Також Законом регулюються питання соціального захисту дітей дошкільного віку та медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору