Закон України

“Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

Дата набуття чинності:
6 грудня 2012 року

Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також права та обов'язки осіб, на ім'я яких видані такі документи.

Відповідно до статті 2 Закону уповноваженими суб'єктами є:
 • розпорядник Єдиного державного демографічного реєстру (надалі – Реєстр) - центральний орган виконавчої влади, на який в порядку, передбаченому законами та актами Президента України, покладено реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
 • уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, на який в порядку, передбаченому законами та актами Президента України, покладено формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави, а також з питань реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
 • закордонні дипломатичні установи України;
 • орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування.

Стаття 3 Закону надає визначення термінам, які в ньому вживаються.

Єдиний державний демографічний реєстр - це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення визначеної Законом інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру, із забезпеченням дотримання гарантованих Конституцією України свободи пересування і вільного вибору місця проживання, заборони втручання в особисте та сімейне життя, інших прав і свобод людини та громадянина (стаття 4 Закону).

Основні принципи функціонування Реєстру визначені статтею 6 Закону.

Згідно статті 7 Закону до Реєстру вноситься така інформація про особу:
 • ім'я особи;
 • дата народження/смерті;
 • місце народження;
 • стать;
 • дата внесення інформації про особу до Реєстру;
 • відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;
 • відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;
 • реквізити документів, виданих особі (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб'єкт, що видав документ, строк дії документа);
 • відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
 • відцифрований зразок підпису особи;
 • відцифрований образ обличчя особи;
 • додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів, додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри);
 • інформація з відомчих інформаційних систем.   

Гарантії захисту і безпеки інформації Реєстру встановлені статтею 8 Закону.

Стаття 9 Закону визначає права осіб, персональні дані (інформація про особу) яких внесені до Реєстру.

Внесення інформації до Реєстру здійснюється уповноваженими суб'єктами за зверненням заявника, на підставі інформації державних органів реєстрації актів цивільного стану, органів реєстрації фізичних осіб, а також інформації органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (стаття 10 Закону). У разі якщо інформація про особу вноситься до Реєстру вперше, автоматично формується унікальний номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка оформила заяву-анкету (в електронній формі). Мовою ведення Реєстру є українська мова. Ведення Реєстру, виготовлення і персоналізація документів здійснюються згідно з вимогами міжнародних стандартів та відповідних державних стандартів щодо друкованих знаків для їх оптичного розпізнавання. Внесення до Реєстру та до документів імені особи, місця народження, проживання чи місця перебування особи здійснюється українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації. На письмове прохання іноземця або особи без громадянства внесення імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до його написання у документах, виданих компетентними органами влади іноземної держави. Відображення імені іноземців та осіб без громадянства українською мовою здійснюється у зворотному порядку. Внесення до Реєстру передбаченої Законом інформації здійснюється у разі:
 • оформлення документів, якщо на цей час інформація не була внесена до Реєстру або якщо зазначена інформація змінилася;
 • реєстрації місця проживання чи місця перебування.
За внесення інформації до Реєстру плата не стягується. У внесенні інформації до Реєстру може бути відмовлено, якщо:
 • внесення інформації не передбачено Законом;
 • у заявника відсутні необхідні документи, що підтверджують інформацію, яка вноситься до Реєстру;
 • під час перевірки інформації виявлено її недостовірність;
 • заявник згідно із законом не має права вимагати внесення відповідної інформації.

Відповідно до статті 13 Закону документи, оформлення яких передбачається Законом із застосуванням засобів Реєстру (надалі - документи Реєстру), відповідно до їх функціонального призначення поділяються на:
 • документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України: 1) паспорт громадянина України; 2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 3) дипломатичний паспорт України; 4) службовий паспорт України; 5) посвідчення особи моряка; 6) посвідчення члена екіпажу; 7) посвідчення особи на повернення в Україну; 8) тимчасове посвідчення громадянина України;
 • документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус: 1) посвідчення водія; 2) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; 3) посвідка на постійне проживання; 4) посвідка на тимчасове проживання; 5) картка мігранта; 6) посвідчення біженця; 7) проїзний документ біженця.

Форма кожного документа встановлюється Законом. Документи залежно від змісту та обсягу інформації, яка вноситься до них, виготовляються у формі книжечки або картки, крім посвідчення на повернення в Україну, що виготовляється у формі буклета. Документи у формі книжечки на всіх паперових сторінках та на верхній частині обкладинки повинні мати серію та номер документа, виконані за технологією лазерної перфорації. Персоналізація документів у формі книжечки здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації. Персоналізація документів у формі картки виконується за технологією термодруку або лазерного гравіювання. Персоналізація документів здійснюється централізовано у Державному центрі персоналізації документів, що функціонує у складі розпорядника Реєстру. Відцифрований образ обличчя особи в документах у формі книжечки розміщується на сторінці даних і виконується за технологією лазерного гравіювання. У документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном, відцифрований образ обличчя особи дублюється в центрі сторінки даних за технологією лазерної перфорації (стаття 14 Закону).

Стаття 15 Закону встановлює вимоги до бланків документів та їх форми.

Оформлення, видача, обмін, продовження строку дії, надання, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення документів регулюються статтею 16 Закону.

Стаття 19 Закону визначає інформацію, що міститься у документах Реєстру.

За оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін та продовження строку дії документів справляється державне мито. За проведення таких дій за кордоном справляється консульський збір у порядку та розмірах, визначених законодавством. За оформлення, обмін дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, тимчасового посвідчення громадянина України державне мито (консульський збір) не справляється (стаття 20 Закону).

Статтями 21 - 35 Закону визначений опис вищезазначених документів Реєстру.

Закон також вносить відповідні зміни до Бюджетного кодексу України, законів України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про статус народного депутата України”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про інформаційні агентства”, “Про приватизаційні папери”, “Про донорство крові та її компонентів”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про видавничу справу”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про нотаріат”, “Про обіг векселів в Україні”, “Про органи самоорганізації населення”, “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, “Про громадянство України”, “Про кредитні спілки”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”, “Про недержавне пенсійне забезпечення”, “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”, “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, “Про кооперацію”, “Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва”, “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування”, “Про інвестиційну діяльність”, “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” та Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито”.

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору