Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Князівства Андорра про співробітництво в галузі туризму
Андорра, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 01.04.2011
Документ 020_002, чинний, поточна редакція — Затвердження від 21.09.2011, підстава - 987-2011-п
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.10.2011, підстава - v3597321-11. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Князівства Андорра про співробітництво
в галузі туризму

{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 987 ( 987-2011-п ) від 21.09.2011 }

Дата підписання: 01.04.2011 Дата затвердження для України: 21.09.2011 Дата набрання чинності для України: 31.10.2011
Кабінет Міністрів України та Уряд Князівства Андорра (далі -
Сторони),
керуючися взаємним бажанням розвивати й зміцнювати
співробітництво в галузі туризму між двома країнами;
визнаючи важливість двосторонніх зв'язків у галузі туризму та
розглядаючи їх як важливий фактор сприяння взаєморозумінню й
зміцненню дружніх відносин між народами двох країн;
з метою створення правової основи для дальшого розвитку
туристичних обмінів між Україною та Князівством Андорра на
принципах рівності й взаємної вигоди,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони зміцнюють і заохочують співробітництво в галузі
туризму відповідно до чинного законодавства обох держав, у тому
числі цієї Угоди та інших міжнародних угод, які є чинними для обох
Сторін, а також у межах міжнародних туристичних організацій.
Стаття 2
Сторони заохочують двосторонні туристичні обміни та сприяють
розвиткові співробітництва й налагодженню прямих контактів між
їхніми органами в галузі туризму, туристичними агентствами, іншими
відповідними підприємствами та організаціями їхніх країн, які
займаються туристичною діяльністю, для збільшення обсягу
туристичних обмінів між двома державами.
Стаття 3
Сторони заохочують взаємну участь у міжнародних виставках,
ярмарках, конференціях і семінарах, інших міжнародних
рекламно-інформаційних і наукових туристичних заходах,
організованих на території їхніх держав.
Стаття 4
Сторони спільно з їхніми компетентними органами на взаємній
основі сприяють спрощенню оформлення документів та інших
формальностей, пов'язаних з туристичними пересуваннями між їхніми
країнами, відповідно до чинного законодавства держав Сторін, у
тому числі цієї Угоди та інших міжнародних угод, які є чинними для
обох Сторін.
Стаття 5
Сторони вживають необхідних заходів для взаємного
забезпечення безпеки туристів, які подорожують до їхньої країни з
країни іншої Сторони, відповідно до міжнародних стандартів.
Стаття 6
Сторони заохочуватимуть і підтримуватимуть обмін статистичною
та іншою інформацією в галузі туризму, у тому числі:
- про законодавчі та інші нормативні-правові акти в галузі
туризму відповідних країн;
- про національне законодавство, пов'язане із захистом і
збереженням природних ресурсів і культурної спадщини, які є
туристичною цінністю;
- про туристичні ресурси відповідних країн;
- про наукові дослідження в галузі туризму;
- про міжнародні документи, які стосуються інтересів іншої
Сторони;
- довідковими та рекламними матеріалами.
Стаття 7
Сторони сприятимуть розвиткові туристичної інфраструктури та
матеріальної бази, а також здійсненню інвестицій у галузь туризму.
Стаття 8
Сторони обмінюються інформацією та документацією стосовно
професійної підготовки кадрів, які зайняті в галузі туризму,
вивчають усі можливості розвитку співробітництва в усіх напрямах
діяльності, у тому числі в професійному навчанні та обміні
студентами, викладачами та фахівцями їхніх відповідних туристичних
навчальних закладів, а також організації семінарів для посадових
осіб і спеціалістів галузі туризму.
Стаття 9
Сторони обмінюються передовим досвідом, новітніми
технологіями в індустрії туризму, надають одна одній
консультаційні послуги, а також обмінюються фахівцями в галузі
туризму, науковцями та представниками засобів масової інформації,
сприяють усеосяжним контактам і співробітництву між організаціями,
які займаються дослідженнями в галузі туризму.
Стаття 10
Сторони доручають виконання цієї Угоди їхнім органам у галузі
туризму:
- від Української Сторони: Міністерству інфраструктури
України або його правонаступнику;
- від Андоррської Сторони: Міністерству туризму, торгівлі та
промисловості або його правонаступнику.
Стаття 11
Сторони згідно з бюджетами, передбаченими для цих цілей,
покриватимуть усі витрати, необхідні для виконання положень цієї
Угоди.
Стаття 12
Для контролю за виконанням цієї Угоди, оцінки діяльності,
проведеної відповідно до положень цієї Угоди, оцінки її
результатів і заохочення її виконання, вироблення рекомендацій
стосовно поліпшення співробітництва між двома країнами Сторони
створюють Робочу групу з питань туризму, яка складається з
представників обох Сторін; їхня кількість і повноваження
визначатимуться на взаємній основі кожною Стороною до проведення
засідань, про що Сторони повідомлятимуть одна одній.
Періодичність і місце проведення засідань Робочої групи
визначаються та погоджуються Сторонами. Керівники делегацій
співголовують на засіданнях Робочої групи.
Стаття 13
До цієї Угоди за взаємною згодою Сторін письмово можуть
уноситися поправки, оформлені у формі протоколів, які становлять
невід'ємну частину цієї Угоди. Протоколи набиратимуть чинності
станом на дату отримання від однієї зі Сторін останнього
повідомлення про завершення її внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набрання ними чинності.
Стаття 14
Усі спори, які виникають під час тлумачення або застосування
цієї Угоди, вирішуються Сторонами шляхом проведення консультацій
та переговорів.
Стаття 15
Ця Угода набирає чинності станом на дату отримання від однієї
зі Сторін останнього повідомлення про завершення її правових
процедур для набрання нею чинності. Проте Угода може тимчасово
застосовується з дати її підписання.
Угода укладається строком на п'ять років, а її дія
автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо
жодна зі Сторін не повідомить іншій Стороні в письмовій формі
дипломатичними каналами про свій намір припинити її дію не
пізніше, ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду.
Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання програм та
інших проектів у галузі туризму, погоджених у період дії цієї
Угоди, якщо Сторони не домовляться про інше.
Учинено в м. Київ 1 квітня 2011 року у двох примірниках,
кожний українською, каталонською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей під час тлумачення цієї Угоди
перевага віддається текстові англійською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд Князівства
України Андорравгору