Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Болгарії про співробітництво в галузі карантину і захисту рослин
Болгарія, Кабінет Міністрів України; Конвенція, Міжнародний документ, Дозвіл [...] від 08.12.1994
Документ 100_070, чинний, поточна редакція — Підписання від 08.12.1994
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.03.1995. Подивитися в історії? )

              Конвенція 
між Урядом України і Урядом Республіки Болгарії
про співробітництво в галузі карантину
і захисту рослин

Дата підписання: 08.12.1994 Дата набрання чинності: 16.03.1995
Уряд України і Уряд Республіки Болгарії, що надалі іменуються
"Договірні Сторони", враховуючи значний внесок міжнародного та
двостороннього співробітництва у боротьбі з хворобами, шкідниками
і бур'янами рослин та продукції рослинного походження з метою
запобігання їх розповсюдження, заявляючи про свою готовність
координувати зусилля в боротьбі з карантинними об'єктами з метою
захисту території своїх держав від їх проникнення та
розповсюдження, керуючись бажанням розвивати більш інтенсивні
науково-технічні та торгові взаємовідносини, укладають цю
Конвенцію.
Стаття перша
Мета та відповідальність
Договірні Стороні, забезпечують компетентні дії та ефективні
заходи щодо запобігання проникнення та розповсюдження хвороб,
шкідників та бур'янів (далі в тексті "карантинні об'єкти") рослин
і продукції рослинного походження, що включені до національних
переліків карантинних об'єктів кожної Сторони, які є невід'ємною
частиною Конвенції (додатки N 1 і 2).
Стаття друга
Предмет діяльності
Для мети даної Конвенції:
1. Під терміном "рослини" мають на увазі живі рослини та їх
частини, в т.ч. насіння.
2. Під терміном "продукція рослинного походження" мають на
увазі неперероблені матеріали рослинного походження та ті
перероблені продукти, які самі чи при виробництві та
транспортуванні можуть сприяти розповсюдженню карантинних
об'єктів.
3. Під терміном "карантинні об'єкти" мають на увазі хвороби
рослин, шкідників та бур'яни, що відсутні або обмежено
розповсюджені на території країни.
4. Під терміном "шкідливі організми" мають на увазі живу
особину рослинного чи тваринного походження або будь-який патоген,
шкідливий чи потенційно шкідливий для рослин або продукції
рослинного походження.
5. Ця Конвенція укладається в основному з метою рослинного
карантину та карантинних об'єктів, що можуть розповсюджуватись в
результаті міжнародних та двосторонніх торгових взаємовідносин з
посівним та посадковим матеріалом, рослинами, сировиною і
продукцією рослинного походження.
6. Кожна Договірна Сторона організує:
а) контроль сільськогосподарських культур та лісових
насаджень у період вегетації, сировини та продуктів рослинного
походження при їх зберіганні, переробці і транспортуванні з метою
виявлення карантинних та економічно небезпечних об'єктів і
проведення боротьби з ними;
б) контроль партій рослин і продукції рослинного походження,
призначених до вивозу, контроль транспортних засобів, що
використовуються для міжнародних сполучень, з метою запобігання
проникнення карантинних об'єктів на територію однієї з Сторін;
в) фумігацію або дезинфекцію (у разі необхідності) партій
рослин і продукції рослинного походження, пакувального матеріалу і
транспортних засобів;
г) оформлення фітосанітарного сертифікату, в якому вміщена
інформація про походження партії рослин або продукції рослинного
походження, про їх фітосанітарний стан, а також видача додаткової
інформації або декларації (у разі необхідності). Оформлення
карантинного дозволу на імпорт або транзит даної продукції. Строк
дії фітосанітарних сертифікатів - 14 діб після їх оформлення
(додатки N 3, 4).
7. Контроль здійснюється і фітосанітарний сертифікат
видається тільки уповноваженим кваліфікованими особами, що мають
печатку державної організації, якій доручена ця діяльність.
8. Фітосанітарний сертифікат повинен бути оригінальним з
текстами, що складені на національній мові країни-експортера та на
французькій, німецькій або англійській мовах. Зміни, закреслення
або нечітко надруковані тексти роблять його недійсним.
При реекспорті рослин або продукції рослинного походження
фітосанітарній сертифікат на реекспорт обов'язково супроводжується
оригінальним фітосанітарним сертифікатом країни-виробника.
Стаття третя
Вимоги при ввозі підкарантинної продукції
1. Договірні Сторони з метою запобігання появи на територіях
своїх карантинних і економічно небезпечних шкідників рослин і
продукції рослинного походження мають право:
а) обмежувати або виставляти специфічні вимоги стосовно ввозу
рослин і продукції рослинного походження. Ці обмеження висунуті у
карантинному дозволі на імпорт чи транзит;
б) заборонити ввіз рослин або продукції рослинного
походження, коли є реальна загроза проникнення карантинних та
економічно небезпечних об'єктів;
в) здійснювати на прикордонних контрольно-пропускних пунктах
фітосанітарний контроль кожної партії рослин і продукції
рослинного походження, в т. ч. і тих, що призначені для
дипломатичного корпусу, незалежно від того, що вони
супроводжуються фітосанітарним сертифікатом;
г) вимагати при необхідності, проведення знезараження,
знищення або повернення цілих партій рослин або продукції,
рослинного походження, якщо були виявлені карантинні об'єкти.
2. Договірні Сторони зобов'язуються згідно зі ст. З п. 1:
а) надавати одна одній Перелік об'єктів, наявність котрих при
ввозі рослин або продукції рослинного походження не допускається;
б) обмінюватися фітосанітарними законодавствами;
в) вживати заходів, що вказані у ст. 3 п. 1 "а", "б", "в" та
"г", тільки у тих випадках, коли цього вимагають фітосанітарні
міркування;
г) повідомляти одна одній (за 30 діб) до введення обмежень
про заборони та вимоги стосовно завозу рослин або продукції
рослинного походження, а також про зміни у переліках карантинних
об'єктів, дипломатичним шляхом, за винятком випадків, коли виникає
реальна загроза виникнення вогнищ карантинних та економічно
небезпечних об'єктів;
д) погоджувати (при необхідності) прикордонні пункти, через
які дозволено ввезення окремих партій рослин або продукції
рослинного походження.
3. Договірні Сторони забороняють ввіз ґрунтів (за винятком
торфу) та використання соломи, сіна, м'якини, моху, кори деревини
та ін. як пакувальний матеріал.
4. Перевезення транзитом партій рослин і продукції рослинного
походження, дозволено у випадках, коли вантаж відповідає
фітосанітарним вимогам країни, по території якої вони
перевозяться, що обумовлено, карантинним дозволом на транзит.
Стаття четверта
Співробітництво та взаємодопомога
1. При імпорті або експорті значних кількостей рослин і
продукції рослинного походження з території однієї Договірної
Сторони на територію іншої, за взаємною згодою можна організувати
і здійснювати спільний фітосанітарний контроль, Сторона, що
приймає інспекторів з карантину рослин, зобов'язана забезпечити
комісію службовим приміщенням, обладнанням, посібниками для
здійснення контрольної діяльності.
2. Договірні Сторони:
- взаємно інформують одна одну про появу та розвиток
об'єктів, до яких виявляють зацікавленість;
- надають одна одній інформацію про заходи боротьби з
карантинними об'єктами та їх ефективність;
- здійснюють взаємний обмін інформацією про науково-технічні
досягнення у галузі карантину, захисту рослин, а також
професійними журналами, монографіями і важливими публікаціями.
3. Інформацію по ст. 4 п. 2 заборонено передавати третій
Стороні, не маючи погодження Договірної Сторони, що її надала.
4. За взаємною згодою Сторони організують робочі зустрічі
експертів для вирішення поточних (сучасних) завдань та проблем
стосовно карантину і захисту рослин. Зустрічі проводяться
почергово на територіях Договірних Сторін.
5. У ході вирішення питань, пов'язаних з виконанням положень
цієї Конвенції органи з карантину та захисту рослин мають право
співробітничати напрямки.
6. Заходи по виконанню Конвенції погоджуються:
- з боку України - Міністерством сільського господарства і
продовольства, а компетентним органом є Головна державна інспекція
з карантину рослин України;
- з боку Республіки Болгарії - Міністерством землеробства, а
компетентним органом є Національна служба захисту рослин,
карантину і агрохімії.
7. Положення Конвенції не торкаються прав і обов'язків
Договірних Сторін, що витікають із Угод, укладених з іншими
державами.
Стаття п'ята
Вирішення суперечних питань
Суперечні питання, що виникають після вступу у силу чинної
Конвенції, вирішуються Змішаною Комісією, до якої входять по три
представника з кожної Сторони. Вона скликається протягом двох
місяців після подання вимоги однієї із Договірних Сторін на її
території. Якщо Сторони не прийдуть до консенсусу, суперечні
питання будуть вирішуватися дипломатичним шляхом.
Стаття шоста
Умови і термін дії
1. Конвенція підлягає погодженню Урядами обох Договірних
Сторін і вступає в силу протягом 30 діб після отримання другої
ноти, якими обидві Договірні Сторони обмінюються, повідомляючи
одна одну про погодження Конвенції згідно з умовами відповідного
національного законодавства.
2. Конвенція укладається строком на 5 років. Строк її дії
автоматично подовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо одна
із Договірних Сторін не пізніше, ніж за 3 місяці до закінчення
відповідного строку, не повідомить письмово іншу Сторону про своє
бажання припинити дію чинної Конвенції.
3. Положення Конвенції Договірні Сторони можуть змінювати або
доповнювати за взаємною згодою. Ці зміни та доповнення набирають
чинності згідно з п. 1 ст. 6.
Конвенцію укладено в м. Києві 8 грудня 1994 року у двох
примірниках, кожен українською і болгарською мовами, за цього
обидва тексти мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Болгарії
(підпис) (підпис)
Додаток N 1
ПЕРЕЛІК
шкідників, хвороб рослин бур'янів,
маючих карантинне значення в Україні
I. КАРАНТИННІ ОРГАНІЗМИ,
ВІДСУТНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
А. Шкідники рослин
------------------------------------------------------------------ |1. Австралійський желобчастий червець|Jcerua purchasi Mask | |-------------------------------------+--------------------------| |2. Азіатська бавовникова совка |Spodoptera litura | |-------------------------------------+--------------------------| |3. Американський клеверний, або |Liriomyza trifolii Burgess| | хризонтемний мінер |(Agromyza) | |-------------------------------------+--------------------------| |4. Арахісова зернівка |Caryedoh gonadra F | |-------------------------------------+--------------------------| |5. Білокаймовий жук |Pantomorus Leucoma Boh | |-------------------------------------+--------------------------| |6. Бразільська зернівка |Zabrotes subfasciatus Boh | |-------------------------------------+--------------------------| |7. Грушева вогнівка |Numonia pyrivorella Mats | |-------------------------------------+--------------------------| |8. Єгипетська горохова зернівка |Bruchidius incamatus Boh | |-------------------------------------+--------------------------| |9. Єгипетська бавовникова совка |Spodoptera liioralis Boisd| |-------------------------------------+--------------------------| |10. Інжирова воскова несправжня |Ceroplastes russci L | | щитівка | | |-------------------------------------+--------------------------| |11. Капровий жук |Trogodenna granarium EW | |-------------------------------------+--------------------------| |12. Капошонник зубчастий |Sinoxylon coniderum Gerst | |-------------------------------------+--------------------------| |13. Китайська зернівка |Callosobruchus chinensis L| |-------------------------------------+--------------------------| |14. Кореневий червець |Rhizoecus kondonis Kuw | |-------------------------------------+--------------------------| |15. Лускова щитівка |Chionaspis furfure Fitch | |-------------------------------------+--------------------------| |16. Несправжній короїд багатоїдний |Dinoderus bifo veolatus | | |Wol | |-------------------------------------+--------------------------| |17. Насіннева (арахісова) вогнівка |Paralipsa gularis Zeil | | |(Aphomi) | |-------------------------------------+--------------------------| |18. Персикова плодожерка |Carposina niponensis | | |Wisghw | |-------------------------------------+--------------------------| |19. Південно-африканська гвоздична |Epichiristodes acerballa L| | листовійка | | |-------------------------------------+--------------------------| |20. Середземноморська плодова муха |Ceratitis capitata Wied | |-------------------------------------+--------------------------| |21. Східна плодова муха |Dacus dorzalis Hend | |-------------------------------------+--------------------------| |22. Трогодерма ангустум |Trogodenna angustum Solier| |-------------------------------------+--------------------------| |23. Трогадерма стернале |Trogoderma stemale Jayne | |-------------------------------------+--------------------------| |24. Тутова щитівка |Pseudaulacaspis pentagoma | | |Targ | |-------------------------------------+--------------------------| |25. Чотирьохкрапкова зернівка |Callosobruchus makulatus | |-------------------------------------+--------------------------| |26. Широкохобітний комірний |Caulophilus latinasus Say | | довгоносик | | |-------------------------------------+--------------------------| |27. Яблунева златка |Agrilus mali Mats | |-------------------------------------+--------------------------| |28. Японський жук |Popilliajaponica Newm | |-------------------------------------+--------------------------| |29. Японська воскова несправжня |Ceroplastes japonicus | | щитівка |Green | |-------------------------------------+--------------------------| |30. Японський червець |Dysmicoccus wistariae | |-------------------------------------+--------------------------| |31. Яблунева муха |Rhagoletis pomonella Gr | ------------------------------------------------------------------
Б. Хвороби рослин.
Грибкові:
------------------------------------------------------------------ |32 |1. Індійська сажка пшениці |Tilletia (Neovossia) | | | |indica Mui | |---+---------------------------------+--------------------------| |33 |2. Техаська коренева гниль |Rhymatotrichum oiniuvorum | | | |Schear Duggar | ------------------------------------------------------------------
Бактеріальні:
------------------------------------------------------------------ |34 |3. Бактеріальне в'янення (вілт) |Bakterium stervarti Bergey| | | кукурудзи | | |---+---------------------------------+--------------------------| |35 |4. Бактеріальний опік плодових |Ervinia amylora (Burill) | | | |Corn; S A | |---+---------------------------------+--------------------------| |36 |5. Вілт гвоздики |Pseudomonas caryaphy | |---+---------------------------------+--------------------------| |37 |6. Жовтий (слизистий) бактеріоз |Corynebacterium tritici | | | пшениці |Bunh | |---+---------------------------------+--------------------------| |38 |7. Жовта хвороба біоцинтів |Xanthomonas camestris pv. | | | |(hyacint Bumh) | |---+---------------------------------+--------------------------| |39 |8. Рак цитрусових |Xanthomonas citri (Hassl) | | | |Dowson | ------------------------------------------------------------------
Вірусні:
------------------------------------------------------------------ |40 |9. Індійські віруси картоплі |Andean potato latent virus| |---+---------------------------------+--------------------------| |41 |10. Вірус пожовтіння жилок |Potato vein yellowing | | | картоплі |virus | |---+---------------------------------+--------------------------| |42 |11. Жовта карликовість картоплі |Potato yelloy dwarf virus | ------------------------------------------------------------------
Нематоди:
------------------------------------------------------------------ |43 |1. Картопляна нематода бліда |Globodera pallida Stone | |---+---------------------------------+--------------------------| |44 |2. Соєва нематода |Hetorodera glycines Ychin | ------------------------------------------------------------------
В. Бур'яни.
------------------------------------------------------------------ |45 |1. Акантоспермум щетинистий |Acanthospermum Hispidum | | | |D.C. | |---+---------------------------------+--------------------------| |46 |2. Діодія валькувата |Diodia teres Walt | |---+---------------------------------+--------------------------| |47 |3. Емекс південний |Emex australis Steinh | | | (австралійський) | | |---+---------------------------------+--------------------------| |48 |4. Емекс колючий |Emex spinosa L | |---+---------------------------------+--------------------------| |49 |5. Ешиномене віргінська |Aeschinomene virginica | | | |B.S.P. | |---+---------------------------------+--------------------------| |50 |6. Кастя Тора |Cassia tora | |---+---------------------------------+--------------------------| |51 |7. Кастя західна |Cassia occidentalis L | |---+---------------------------------+--------------------------| |52 |8. Кротон говочастий |Croton capitatus Michx | |---+---------------------------------+--------------------------| |53 |9. Паслін каролінський |Solanum carolinensis L | |---+---------------------------------+--------------------------| |54 |10. Паслін лохолистний |Solanum elaegnifolium | |---+---------------------------------+--------------------------| |55 |11. Паслін триквітковий |Solanum triflorum L | |---+---------------------------------+--------------------------| |56 |12. Полин дворічний |Artermisia biennis L | |---+---------------------------------+--------------------------| |57 |13. Паспалюм |Paspalum sp.sp. | |---+---------------------------------+--------------------------| |58 |14. Стриги (всі види) |Striga sp.sp. | |---+---------------------------------+--------------------------| |59 |15. Соняшник |Helianthus sp.sp. | | | (північноамериканські) | | | | дикорослі види | | |---+---------------------------------+--------------------------| |60 |16. Фізаліс кутастий |Physalis angulata L | |---+---------------------------------+--------------------------| |61 |17. Ценхрус (види крім |Cenchrus sp.sp. | | | рідкоквіткового) | | ------------------------------------------------------------------
II. КАРАНТИННІ ОРГАНІЗМИ, ОБМЕЖЕНО РОЗПОВСЮДЖЕНІ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
А. Шкідники рослин.
------------------------------------------------------------------ |62 |1. Американський білий метелик |Hyphantria cunea Drury | |---+---------------------------------+--------------------------| |63 |2. Виноградна філоксера |Viteus vitifolii Fitch | |---+---------------------------------+--------------------------| |64 |3. Каліфорнійська щитівка |Quadraspidiotus pemiciosus| |---+---------------------------------+--------------------------| |65 |4. Картопляна міль |Phthorimaea operculella | | | |Zell | |---+---------------------------------+--------------------------| |66 |5. Східна плодожерка |Grapchlitha molesta Busck | |---+---------------------------------+--------------------------| |67 |6. Цитрусова білокрилка |Dialeurodes citri Riley Ho| |---+---------------------------------+--------------------------| |68 |7. Червець Комстока |Pseudococcus comstocki Kuw| |---+---------------------------------+--------------------------| |69 |8. Японська паличкоподібна |Leucaspis japonica Ckll | | | щитівка | | ------------------------------------------------------------------
Б. Хвороби рослин.
Грибкові:
------------------------------------------------------------------ |70 |1. Південний гельмінспоріоз |Helminthosporium maydis | | | кукурудзи раса Т |Nisicado | |---+---------------------------------+--------------------------| |71 |2. Пасмо льону |Mysosphaerella linorum | |---+---------------------------------+--------------------------| |72 |3. Рак картоплі |Synchytrium endobioticum | | | |Perc | |---+---------------------------------+--------------------------| |73 |4. Фомопсіс (сіра плямистість |Diaporthed helianthi | | | стебла соняшнику) | | ------------------------------------------------------------------
Вірусові:
------------------------------------------------------------------ |74 |5. Шарка слив |Plum pox virus | ------------------------------------------------------------------
Нематоді:
------------------------------------------------------------------ |75 |6. Картопляна нематода золотиста |Globodera rostochensis | | | |Wool Ma | ------------------------------------------------------------------
В. Бур'яни.
------------------------------------------------------------------ |76 |1. Амброзія багаторічна |Ambrosia psilostachya DS | |---+---------------------------------+--------------------------| |77 |2. Амброзія полинолиста |Ambrosia artemisiifolia L | |---+---------------------------------+--------------------------| |78 |3. Амброзія три роздільна |Ambrosia Tritida | |---+---------------------------------+--------------------------| |79 |4. Гірчак рожевий (повзучий) |Acroptilon repens DS | |---+---------------------------------+--------------------------| |80 |5. Іпомея плющоподібна |Jpomea Hederaceae L | |---+---------------------------------+--------------------------| |81 |6. Паслин колючий |Solanum rostratum Dun | |---+---------------------------------+--------------------------| |82 |7. Повитиця рівнинна |Cuscuta campestratis G | ------------------------------------------------------------------
Додаток N 2
ПУНКТИ ПЕРЕТИНАННЯ
державного кордону з Болгарією для перевезення
рослин і продукції рослинного походження
1. Аеропорт Бориспіль
2. Морські порти:
------------------------------------------------------------------ |Одеса |Одеська область | |----------------------------+-----------------------------------| |Іллічовськ |Одеська область | |----------------------------+-----------------------------------| |Рені |Одеська область | |----------------------------+-----------------------------------| |Ізмаїл |Одеська область | |----------------------------+-----------------------------------| |Усть-Дунайськ |Одеська область | |----------------------------+-----------------------------------| |Херсон |Херсонська область | |----------------------------+-----------------------------------| |Миколаїв |Миколаївська область | |----------------------------+-----------------------------------| |Феодосія |Республіка Крим | |----------------------------+-----------------------------------| |Керч |Республіка Крим | |----------------------------+-----------------------------------| |Ялта |Республіка Крим | |----------------------------+-----------------------------------| |Севастополь |Республіка Крим | |----------------------------+-----------------------------------| |Маріуполь |Донецька область | |----------------------------+-----------------------------------| |Бердянськ |Запорізька область | ------------------------------------------------------------------
Додаток N 3
------------------------------------------------------------------ |1. Експорт та його адреса |2. Фітосанітарний сертифікат | |Name and address of |Phytosanitary Certificate | |exporter | | |--------------------------+-------------------------------------| | |4. В організацію карантину та захисту| |3. Імпортер та його |рослин з ___________ (країна) | | адреса |To Quarantine and Plant Protection | |Declared name and address |Organization of ________ (country) | |of consignee |-------------------------------------| | |5. Місце походження | | | Place of origin | |--------------------------+-------------------------------------| |6. Пункт ввозу | | |Declared means point of | герб Україна емблема | |entry | | |--------------------------| Ukraine | |7. Спосіб транспортування | Plant Quarantine Department | |Declared means of | | |conveyance | | |--------------------------+-------------------------------------| |8. Маркіровка, | | |найменування продукції, |9. Кількість | |ботанічна назва рослин: |Quantity declared | |Disguising mark; number | | |and description of | | |packages; Name of | | |produce; botanical of | | |plants | | |----------------------------------------------------------------| |10. Цей документ засвідчує, що зазначені вище рослини і рослинна| |продукція: | |- були перевірені у відповідності з необхідними процедурами; | |- вважаються вільними від карантинних об'єктів, і що вони | |- відповідають вимогам по фітосанітарії країни-імпорта; | |This it to certify that the plants or plant products described | |above: | |- have been inspected according to appropriate procedures, and | |- are considered to be free from quarantine pests, and | |practically free from ether injuring pests and they | |- are considered to contarm the current phytosanitary | |regulations of importing country | |----------------------------------------------------------------| |11. Додаткова інформація | |Additional information | |----------------------------------------------------------------| |Заходи знезараження |18. Місце оформлення | |Disinfestations and/or | Place of issue | |disinfection treatment | | |--------------------------| | |12. Обробка |Дата | |Treatment |Date | |--------------------------+-------------------------------------| |13. Хімічна|14. Експозиція| | |(діюча |та температура| | |речовина) | | | |Chemical |Duration and |Підпис інспектора Місце печатки | |(active |temperature |Name and signature Stamp of | |ingredient)| |of Authorized officer Organization | |-----------+--------------| | |15. Концен-|16. Дата | | |трація | | | |Concentra- |Date | | |tion | | | |--------------------------| | |17. Додаткова інформація | | |Additional information | | ------------------------------------------------------------------
Додаток N 4 _____________________
КАРАНТИННИЙ ДОЗВІЛ
НА ІМПОРТ (ТРАНЗИТ)
N ___________________ _____________________
УКРАЇНА
Міністерство сільського господарства і продовольства
Головна Державна інспекція з карантину рослин
УКРГОЛОВДЕРЖКАРАНТИН
Цим дозволено _______________________________________________
(найменування установи) __________________________________________________________________
(найменування установи)
Експорт (транзит) з _________________________________________
(необхідне підкреслити)
слідуючих підкарантинних матеріалів: ________________________ __________________________________________________________________
(найменування, кількість) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1. Підкарантинні матеріали, що ввозяться, повинні бути
вільними від слідуючих карантинних шкідників, хвороб рослин та
бур'янів: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Відповідати слідуючим додатковим умовам: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Кожна партія підкарантинного матеріалу, що ввозиться,
повинна супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом, який виданий
офіційними установами з карантину або захисту рослин експортуючої
сторони, який засвідчує, що підкарантинні матеріали відповідають
всім вимогам, які вказані у пунктах (1); (2) цього дозволу.вгору