Документ 100_091, чинний, поточна редакція — Затвердження від 17.07.2003, підстава - 1076-2003-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 31.10.2012, підстава - v3444321-12. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво у сфері охорони авторського права і суміжних прав

{Угоду затверджено Постановою КМ № 1076 від 17.07.2003}

Дата підписання:

30.01.2003

Дата затвердження Україною:

17.07.2003

Дата набрання чинності для України:

31.10.2012

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Болгарія, далі - Сторони,

прагнучи до подальшого розширення співпраці у сфері обміну культурними цінностями шляхом використання творів науки, літератури і мистецтва,

враховуючи значення авторського права і суміжних прав у формуванні національного потенціалу у культурному міжнародному обміні, а також у розвитку рівноправних міждержавних торгово-економічних і науково-технічних відносин,

усвідомлюючи необхідність створення з цією метою сприятливих взаємних умов для охорони прав суб'єктів авторського права і суміжних прав,

підтверджуючи значущість обов'язків, які пов'язані із застосуванням:

Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Празький акт від 24 липня 1971 року, із змінами від 2 жовтня 1979 р.),

Всесвітньої Конвенції з авторського права від 6 вересня 1952 року,

Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення від 6 жовтня 1961 р.,

Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право від 20 грудня 1996 р.,

Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми від 20 грудня 1996 р.,

керуючись бажанням розвивати взаємовідносини у сфері охорони авторського права і суміжних прав,

погодилися щодо нижченаведеного:

Стаття 1

Кожна із Сторін визнає авторське право авторів чи інших суб'єктів авторського права і суміжні права виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення та їх правонаступників незалежно від місця першої публікації, виконання чи запису їх творів, виконань, фонограм і забезпечує охорону цих прав на тих же підставах, які передбачає національне законодавство держав Сторін для своїх фізичних та юридичних осіб, застосовуючи ті ж засоби правового захисту і в тому ж обсязі, а також вчиняючи дії, пов'язані із забезпеченням прав суб'єктів авторського права і суміжних прав.

Стаття 2

Сторони здійснюють і розвивають співробітництво у сфері охорони і використання прав на твори науки, літератури і мистецтва на основі взаємної вигоди і рівності відповідно до цієї Угоди, інших міжнародних договорів, учасниками яких вони є або мають намір стати.

Стаття 3

Сторони заохочують використання на території своїх держав творів науки, літератури і мистецтва іншої Сторони, створюючи сприятливі умови для забезпечення захисту прав суб'єктів авторського права і суміжних прав.

Стаття 4

Співробітництво Сторін буде спрямовано на:

врегулювання питань, пов'язаних з охороною і використанням прав на об'єкти авторського права і суміжних прав;

гармонізацію національних законів та інших нормативно-правових актів у сфері охорони авторського права і суміжних прав;

обмін інформацією, а також досвідом роботи і спеціалістами у сфері охорони авторського права і суміжних прав.

Стаття 5

Кожна Сторона надає фізичним і юридичним особам держави іншої Сторони стосовно визнання і охорони авторського права і суміжних прав режим не менш сприятливий, ніж наданий нею будь-якій третій стороні відповідно до двосторонніх угод.

Стаття 6

Усі платежі і розрахунки, які випливають із застосування цієї Угоди, будуть здійснюватись відповідно до національного законодавства держави кожної із Сторін, однак, за бажанням відповідного суб'єкта авторського права (і) або суміжних прав, платежі і розрахунки можуть здійснюватись у національній валюті держави Сторони, яка здійснює платежі.

Стаття 7

Сторони будуть надавати інформацію одна одній про закони та інші нормативно-правові акти своїх держав, що стосуються регулювання відносин у сфері авторського права та суміжних прав.

Стаття 8

Виникнення, використання і припинення авторського права і (або) суміжних прав визначається згідно із законодавством тієї держави Сторони, на території якої має місце факт їх використання або порушення.

Стаття 9

Усі документи, які направляються Сторонами одна одній в процесі реалізації цієї Угоди, надаються на державній мові Сторони, яка направляє документ.

Стаття 10

Відповідальними за реалізацію цієї Угоди є:

в Україні - Міністерство освіти і науки України;

в Республіці Болгарія - Міністерство культури Республіки Болгарія

Порядок і умови співробітництва органів, відповідальних за виконання цієї Угоди, визначаються спеціальними угодами між ними.

Стаття 11

Усі неузгодження, що виникають при тлумаченні або застосуванні цієї Угоди вирішуються Сторонами шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 12

Ця Угода не створює жодних перешкод для участі Сторін у будь-якому іншому двосторонньому та багатосторонньому співробітництві у сфері охорони авторського права і суміжних прав.

Стаття 13

Сторони за взаємною згодою можуть вносити до цієї Угоди зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами та становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 14

Кожна Сторона по дипломатичних каналах повідомляє іншу Сторону про виконання нею внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою. Ця Угода набирає чинності з дати одержання останнього письмового повідомлення.

Ця Угода укладається строком на п'ять років.

Дія цієї Угоди автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не менш ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду дії Угоди не повідомить у письмовій формі іншу Сторону про свій намір припинити дію Угоди.

Вчинено в м. Київ 30 січня 2003 р. у двох примірниках, кожний українською та болгарською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

За Кабінет Міністрів
України

(підпис)


За Уряд
Республіки Болгарія

(підпис)вгору