Документ 1070/2011, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.11.2011


     використовувати  конфіденційну   інформацію,   одержану   від 
міжнародних організацій, державних органів і неурядових
організацій іноземних держав, лише в межах своїх повноважень та
для виконання завдань, що визначені Законом України "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
( 2664-14 ) або випливають з нього, та/або відповідно до
укладеного міжвідомчого договору, яким встановлені вимоги щодо
правового режиму та цілей використання конфіденційної інформації;
подавати конфіденційну інформацію, одержану від міжнародних
організацій, державних органів і неурядових організацій іноземних
держав, третім особам лише за умови попередньої згоди організації
(органу), що подала (подав) таку інформацію, або на інших умовах,
визначених цією організацією (органом);
32) утворювати, реорганізовувати, ліквідовувати свої
територіальні управління як структурні підрозділи апарату
Нацкомфінпослуг, які не мають статусу юридичної особи, для
здійснення повноважень Нацкомфінпослуг у частині проведення
перевірок фінансових установ;
33) засновувати друковані видання для висвітлення в них
питань розвитку та функціонування ринків фінансових послуг.
7. Нацкомфінпослуг під час виконання покладених на неї
завдань взаємодіє з іншими органами державної влади, допоміжними
органами і службами, утвореними Президентом України, з органами
місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і
міжнародних організацій, саморегулівними об'єднаннями фінансових
установ, а також підприємствами, установами та організаціями.
8. Нацкомфінпослуг як колегіальний орган та її апарат
становлять систему органів Нацкомфінпослуг, яку очолює Голова
Нацкомфінпослуг.
Територіальні управління не мають статусу юридичної особи та
діють на підставі положень, що затверджуються Нацкомфінпослуг.
9. Нацкомфінпослуг як колегіальний орган утворюється у складі
Голови Комісії та шести членів Нацкомфінпослуг.
Голова та члени Нацкомфінпослуг призначаються на посади та
звільняються з посад Президентом України шляхом видання
відповідного указу.
Термін повноважень Голови та члена Нацкомфінпослуг становить
шість років. Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом
Нацкомфінпослуг більше двох термінів підряд.
Нацкомфінпослуг набуває повноважень з моменту призначення
більше половини її загального кількісного складу.
10. Голова Нацкомфінпослуг:
1) очолює Нацкомфінпослуг, здійснює керівництво поточною
діяльністю Нацкомфінпослуг та вирішує всі питання її діяльності за
винятком тих, які належать до компетенції Нацкомфінпослуг як
колегіального органу;
2) затверджує регламент Нацкомфінпослуг, який визначає
порядок проведення засідань Нацкомфінпослуг як колегіального
органу, підготовки та прийняття нею рішень, інші процедурні
питання її діяльності;
3) діє без довіреності від імені Нацкомфінпослуг у межах,
встановлених законодавством України;
4) організовує та контролює виконання апаратом
Нацкомфінпослуг Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів
України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету
Міністрів України;
5) скликає і проводить засідання Нацкомфінпослуг, вносить
питання до розгляду на її засіданнях, підписує протоколи засідань
та рішення Нацкомфінпослуг як колегіального органу, затверджує
порядок денний засідання Нацкомфінпослуг;
6) подає на розгляд Президентові України та Кабінету
Міністрів України проекти законів та актів Президента України,
розробником яких є Нацкомфінпослуг;
7) подає Президентові України пропозиції щодо призначення на
посади та звільнення з посад членів Нацкомфінпослуг;
8) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння
рангу державного службовця члену Нацкомфінпослуг;
9) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та
притягнення до дисциплінарної відповідальності членів
Нацкомфінпослуг;
10) затверджує положення про структурні підрозділи апарату
Нацкомфінпослуг;
11) приймає на роботу і звільняє з роботи у порядку,
передбаченому законодавством про працю, працівників апарату
Нацкомфінпослуг, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення
до дисциплінарної відповідальності;
12) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння
державним службовцям апарату Нацкомфінпослуг відповідних рангів;
13) скасовує в разі потреби рішення Нацкомфінпослуг та
уповноважених Нацкомфінпослуг посадових осіб;
14) вносить подання щодо представлення в установленому
порядку державних службовців та працівників апарату
Нацкомфінпослуг до відзначення державними нагородами України;
15) представляє інтереси Нацкомфінпослуг у Кабінеті Міністрів
України, має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів
України з правом дорадчого голосу;
16) представляє Нацкомфінпослуг у відносинах з іншими
органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та
за її межами;
17) представляє Нацкомфінпослуг у відносинах із державними
органами іноземних держав з питань нагляду за діяльністю
фінансових установ та міжнародними організаціями;
18) визначає розподіл обов'язків та повноважень між членами
Комісії;
19) видає обов'язкові для виконання членами Нацкомфінпослуг,
державними службовцями та працівниками апарату Нацкомфінпослуг
накази, розпорядження тощо з питань, що належать до його
компетенції;
20) виконує інші функції, необхідні для забезпечення
організації роботи та діяльності Нацкомфінпослуг.
У разі відсутності Голови Нацкомфінпослуг або неможливості
здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки та
повноваження виконує член Комісії відповідно до встановленого
Головою Нацкомфінпослуг розподілу обов'язків та повноважень.
11. Організаційно-технічну та іншу роботу щодо забезпечення
діяльності Нацкомфінпослуг, Голови та членів Комісії здійснює
апарат Нацкомфінпослуг.
Апарат очолює керівник, який призначається на посаду та
звільняється з посади Головою Нацкомфінпослуг. Керівник апарату
підзвітний і підконтрольний безпосередньо Голові Нацкомфінпослуг.
Обов'язки та повноваження керівника апарату визначаються Головою
Нацкомфінпослуг.
12. Основною формою роботи Нацкомфінпослуг як колегіального
органу є засідання, які проводяться за рішенням Голови
Нацкомфінпослуг.
Засідання Нацкомфінпослуг є правомочним, якщо на ньому
присутні більше половини її загального кількісного складу.
Рішення Нацкомфінпослуг вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість від загального кількісного складу. Голова
та члени Комісії мають по одному голосу кожен.
13. Нацкомфінпослуг у межах своїх повноважень на основі та на
виконання Конституції та законів України, актів і доручень
Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає
розпорядження, організовує і контролює їх виконання.
Рішення Нацкомфінпослуг, прийняті в межах її повноважень, є
обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої
влади, їх територіальними органами та місцевими державними
адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями всіх форм власності і громадянами.
Рішення Комісії можуть бути оскаржені в установленому
законодавством порядку.
Рішення Нацкомфінпослуг, які є нормативно-правовими актами,
підлягають державній реєстрації в установленому законодавством
порядку.
Рішення Нацкомфінпослуг, які є нормативно-правовими актами,
не потребують узгодження з іншими органами державної влади, крім
випадків, передбачених законом.
Нацкомфінпослуг видає в разі потреби разом з іншими
центральними органами виконавчої влади та іншими державними
органами спільні акти.
14. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо виконання основних завдань за рішенням Нацкомфінпослуг може
утворюватися Консультаційно-експертна рада, яка є постійно діючим
на громадських засадах дорадчим органом, що бере участь в
обговоренні проектів актів, які розробляються та/або розглядаються
Нацкомфінпослуг. Склад Консультаційно-експертної ради та положення
про неї затверджуються Нацкомфінпослуг.
Для координації заходів, пов'язаних із проведенням
консультацій з громадськістю та моніторингу врахування громадської
думки, при Нацкомфінпослуг може утворюватися
консультативно-дорадчий орган - громадська рада, яка діє на
підставі положення, що затверджується Нацкомфінпослуг.
15. Гранична чисельність працівників Нацкомфінпослуг
затверджується Президентом України.
Структура Нацкомфінпослуг затверджується Головою
Нацкомфінпослуг в межах видатків, передбачених у Державному
бюджеті України.
Штатний розпис та кошторис Нацкомфінпослуг затверджуються
Головою Нацкомфінпослуг за погодженням із Міністерством фінансів
України.
16. Нацкомфінпослуг є юридичною особою, має відокремлене
майно, що є державною власністю, самостійний баланс, рахунки в
органах Державної казначейської служби України, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвгору