Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі туризму
Білорусь, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 16.02.2006
Документ 112_104, чинний, поточна редакція — Підписання від 16.02.2006

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Білорусь про співробітництво в галузі
туризму

Дата підписання: 16.02.2006 Дата набуття чинності: 16.02.2006
Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Білорусь, далі -
"Сторони",
керуючись взаємним бажанням розвивати співробітництво в
галузі туризму між державами Сторін,
визнаючи важливість двосторонніх зв'язків у сфері туризму та
розглядаючи їх як суттєвий і необхідний фактор
соціально-економічного розвитку, зміцнення дружніх відносин і
поглиблення взаєморозуміння між народами держав Сторін,
бажаючи створити правову основу для подальшого розвитку
туристичних обмінів на засадах рівноправності та взаємної вигоди,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони зміцнюватимуть і заохочуватимуть співробітництво в
сфері туризму між державами Сторін відповідно до національних
законодавств держав Сторін, а також інших міжнародних договорів,
учасниками яких є держави Сторін, у тому числі цієї Угоди.
Стаття 2
Сторони сприятимуть встановленню та розширенню ділових
зв'язків між українськими та білоруськими туристичними
організаціями різних форм власності, що беруть участь у розвитку
міжнародного туризму, здійснюють капіталовкладення в сферу
туризму, а також спільну діяльність з обслуговування туристів.
Сторони заохочуватимуть як груповий, так і індивідуальний
туризм у різноманітних його формах, участь на взаємній основі у
виставках, ярмарках, конференціях, конгресах і семінарах, інших
міжнародних туристичних заходах.
Сторони не несуть відповідальності за зобов'язання, що
виникають з договорів між зазначеними в частині першій цієї Статті
суб'єктами держав Сторін.
Стаття 3
Сторони згідно з національними законодавствами держав Сторін
прагнутимуть до спрощення прикордонних, митних та інших процедур,
пов'язаних з туристичними подорожами громадян держави однієї
Сторони та осіб, що постійно проживають на її території, на
територію держави іншої Сторони.
Стаття 4
Сторони здійснюватимуть необхідні заходи з взаємного
забезпечення безпеки туристів, які подорожують до держави однієї
Сторони з держави іншої Сторони, відповідно до міжнародних
стандартів.
Стаття 5
Сторони відповідно до національних законодавств держав Сторін
обмінюватимуться статистичними даними, інформацією про
законодавство, наукові дослідження в галузі туризму, а також про
туристичні ресурси держав Сторін, стан туристичного ринку,
довідковими та рекламними матеріалами з туризму.
Стаття 6
Сторони сприятимуть інформуванню громадян своїх держав і
осіб, що постійно проживають на їх території, які виїздять у
туристичні подорожі на територію держави іншої Сторони, про
національне законодавство держави іншої Сторони, що регламентує
порядок в'їзду, перебування та виїзду іноземних громадян.
Стаття 7
Сторони надаватимуть одна одній допомогу в підготовці
професійних кадрів для сфери туризму, а також обмінюватимуться
науковими працівниками, представниками засобів масової інформації
та експертами в галузі туризму, сприятимуть всебічним контактам і
спільній діяльності організацій держав Сторін, що здійснюють
дослідження в галузі туризму.
Стаття 8
Сторони співробітничатимуть в рамках Всесвітньої туристської
організації (ВТО), а також інших міжнародних організацій у галузі
туризму, учасниками яких є держави Сторін.
Стаття 9
Органами, відповідальними за реалізацію цієї Угоди, є:
з української Сторони - Міністерство культури і туризму
України;
з білоруської Сторони - Міністерство спорту та туризму
Республіки Білорусь.
Стаття 10
Сторони самостійно покривають усі витрати, пов'язанні з
реалізацією зазначеної Угоди.
Стаття 11
За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися
зміни та доповнення, що оформлюються окремими протоколами, які є
невід'ємними частинами цієї Угоди.
Стаття 12
Ця Угода набуває чинності з дати її підписання.
Угода укладається терміном на п'ять років і автоматично
продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із
Сторін не менш ніж за шість місяців до закінчення чергового
п'ятирічного терміну не направить письмове повідомлення іншій
Стороні про свій намір припинити її дію.
Спірні питання, пов'язані з застосуванням чи тлумаченням
положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та
переговорів.
Припинення дії цієї Угоди не позначиться на виконанні
проектів і програм у галузі туризму, прийнятих у період дії цієї
Угоди, крім випадків, якщо Сторони не домовляться про інше.
Вчинено у м. Мінську 16 лютого 2006 року в двох оригінальних
примірниках, кожний українською та російською мовами, причому всі
тексти є автентичними.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Білорусь
(підпис) (підпис)вгору