Документ 112_134, чинний, поточна редакція — Підписання від 10.12.2007

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Республіки Білорусь про співробітництво в галузі
безпеки польотів державних повітряних суден

Дата підписання: 10.12.2007 Дата набрання чинності для України: 10.12.2007
Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Білорусь (далі -
Сторони),
беручи до уваги положення Договору про дружбу, добросусідство
та співробітництво між Україною та Республікою Білорусь
( 112_692 ), від 17 липня 1995 року,
ґрунтуючись на положеннях Угоди між Міністерством оборони
України та Міністерством оборони Республіки Білорусь про військове
співробітництво ( 112_067 ), від 17 грудня 1992 року,
на підтвердження прагнення будувати свої відносини в дусі
дружби та партнерської взаємодії,
беручи до уваги спільну заінтересованість у забезпеченні
безпеки польотів і ефективності заходів із запобігання авіаційним
подіям,
зважаючи на однотипність авіаційних парків, що
експлуатуються,
керуючись принципами взаємної довіри щодо порядку
розслідування та запобігання авіаційним подіям і авіаційним
інцидентам,
визнаючи взаємну заінтересованість щодо удосконалення порядку
розслідування і надання відомостей про авіаційні події та
авіаційні інциденти українських і білоруських державних повітряних
суден,
погодилися про наступне:
Стаття 1
З метою реалізації положень цієї Угоди терміни вживаються в
такому значенні:
"авіаційний персонал" - особи, що мають спеціальну
підготовку, які виконують обов'язки, пов'язані з організацією та
управлінням польотами, експлуатацією, забезпеченням та
обслуговуванням державних повітряних суден;
"авіаційна подія" - подія, пов'язана з льотною експлуатацією
державного повітряного судна, що призвела до загибелі (тілесного
ушкодження, яке спричинило смерть) будь-якої особи, що перебувала
на борту державного повітряного судна, і (або) втрати цього
повітряного судна;
"авіаційний інцидент" - подія, пов'язана з льотною
експлуатацією державного повітряного судна, що могла створити або
створила загрозу цілісності державного повітряного судна і (або)
життю осіб, що перебувають на його борту, але не закінчилася
авіаційною подією;
"державне повітряне судно" - повітряне судно, що
використовується на військовій, митній, прикордонній службах,
правоохоронній діяльності, для попередження і ліквідації
надзвичайних ситуацій, а також для виконання
мобілізаційно-оборонних завдань і зареєстровано у реєстрі
державних повітряних суден держав кожної Сторони;
"серйозний авіаційний інцидент" - авіаційний інцидент, під
час якого здоров'ю хоча б однієї із осіб, що перебували на борту
державного повітряного судна, заподіяно шкоду або обставини якого
вказують на те, що могла мати місце авіаційна подія;
"серйозний авіаційний інцидент з пошкодженням державного
повітряного судна" - авіаційний інцидент, під час якого
відновлення державного повітряного судна, що отримало пошкодження,
можливе і економічно доцільне.
Стаття 2
Сторони здійснюють співробітництво з питань безпеки польотів
державних повітряних суден на принципах рівноправності,
партнерства відповідно до норм міжнародного права і законодавства
України та Республіки Білорусь.
Стаття 3
З метою реалізації положень цієї Угоди уповноваженими
органами Сторін є:
від України - Міністерство оборони України;
від Республіки Білорусь - Міністерство оборони Республіки
Білорусь.
Стаття 4
Сторони через свої уповноважені органи:
здійснюють обмін інформацією про авіаційну подію протягом
доби після такої події і про її причини - протягом 5 діб після
завершення розслідування;
направляють одна одній інформацію про серйозний авіаційний
інцидент, у тому числі про пошкодження державного повітряного
судна протягом 5 діб після його виявлення і про його причини -
протягом 15 діб після завершення розслідування;
надають одна одній кожне півріччя інформацію про авіаційні
події та серйозні авіаційні інциденти з пошкодженням державного
повітряного судна, авіаційні інциденти;
надають одна одній допомогу в проведенні науково-дослідних
робіт з питань безпеки польотів. Порядок проведення спільних
науково-дослідних робіт з питань безпеки польотів визначається
окремою угодою між Сторонами;
надають одна одній методичні матеріали з проведення
профілактичної роботи з безпеки польотів;
беруть участь у рамках військового співробітництва в заходах,
спрямованих на забезпечення безпеки польотів (конференціях з
безпеки польотів, зборах з організації льотної роботи, методичних
зборах тощо), що проводяться іншою Стороною;
обмінюються делегаціями фахівців з метою обміну досвідом щодо
проведення профілактичної роботи з попередження авіаційних подій
та його узагальнення.
Обмін інформацією про авіаційні події та серйозні авіаційні
інциденти з пошкодженням державних повітряних суден, серйозні
авіаційні інциденти та авіаційні інциденти здійснюється російською
мовою.
Стаття 5
При проведенні Сторонами спільних навчань спільними групами
контролю здійснюється контроль за дотриманням вимог безпеки
польотів державних повітряних суден.
Порядок створення і роботи спільних груп контролю
визначається уповноваженими органами Сторін і оформляється
окремими протоколами.
Стаття 6
Сторони забезпечують спільною комісією розслідування
авіаційних подій, авіаційних інцидентів, серйозних авіаційних
інцидентів з пошкодженням державного повітряного судна, до яких
залучено авіаційний персонал держав Сторін відповідно до
національного законодавства України та Республіки Білорусь.
Правила створення спільних комісій та порядок розслідування
зазначених авіаційних подій і авіаційних інцидентів визначаються
окремою угодою між уповноваженими органами Сторін.
Стаття 7
Сторони забезпечують надання одна одній допомоги у
розслідуванні авіаційних подій та авіаційних інцидентів шляхом
залучення фахівців та літаючих лабораторій Сторін за наявності
таких можливостей.
Витрати, пов'язані з залученням спеціалістів та літаючих
лабораторій Сторін, несе Сторона, що приймає.
Стаття 8
При реалізації цієї Угоди уповноважені органи Сторін
забезпечують захист інформації, що містить дані, які становлять
державні секрети Сторін відповідно до Угоди між Україною та
Республікою Білорусь про взаємне забезпечення захисту державних
секретів ( 112_097 ), підписаної 19 лютого 2004 року.
Використання конфіденційної інформації здійснюється
відповідно до законодавства держав Сторін.
Конфіденційна інформація:
в Україні - це відомості, які знаходяться у володінні,
користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб
і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.
в Республіці Білорусь - службова інформація обмеженого
розповсюдження.
На матеріальних носіях конфіденційної інформації (документах,
виробах), що передаються уповноваженими органами Сторін,
проставляється гриф обмеження доступу:
в Україні - "Для службового користування";
у Республіці Білорусь - "Для служебного пользования".
Уповноважений орган, що отримав конфіденційну інформацію, яка
є власністю держави іншої Сторони, вживає заходи щодо захисту, що
здійснюється нею відповідно до власної конфіденційної інформації,
а також інформує уповноважений орган іншої Сторони про її
отримання.
Ця інформація не може бути передана третій Стороні без
письмової згоди Сторони, що її передала.
Стаття 9
За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися
доповнення і зміни, що оформляються окремими протоколами.
Стаття 10
Будь-які спори, що виникають між Сторонами, щодо тлумачення
або застосування цієї Угоди вирішуватимуться шляхом консультацій
та переговорів між уповноваженими органами Сторін.
Стаття 11
Ця Угода набирає чинності з дати її підписання.
Ця Угода укладається терміном на п'ять років і автоматично
продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди.
Дія цієї Угоди припиняється через шість місяців після
отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони
про її намір припинити дію цієї Угоди.
Вчинено в м. Київ 10.12.2007 року у двох примірниках, кожний
українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають
однакову силу.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Білорусь
(підпис) (підпис)вгору