Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
Постанова Кабінету Міністрів України; Умови, Форма типового документа, Зразок, Заява, Записка, Опис, Вимоги, Перелік від 30.12.20151187
Документ 1187-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.05.2018, підстава - 347-2018-п


3. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти

Найменування показника (нормативу)

Значення показника (нормативу)

1. Забезпеченість учнів підручниками, навчальними посібниками та електронними виданнями, відсотків

100

2. Наявність бібліотеки

+

3. Наявність власного читального залу

+

4. Наявність офіційного веб-сайта закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та свідоцтва про атестацію, освітня діяльність, зразки документів про освіту, умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень, структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація)

+

__________
Примітки:1. У пункті 1 рівнем забезпечення вважається наявність підручників, навчальних посібників, електронних видань з розрахунку не менш як один примірник на п’ять осіб. Для вибіркових навчальних дисциплін допускається використання навчальних матеріалів лише в електронній формі.

2. Пункти 2 і 3 не застосовуються під час провадження освітньої діяльності закладом професійної (професійно-технічної) освіти на виробництві.

{Додаток 15 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}


Додаток 16
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти

{Додаток 16 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}Додаток 17
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються під час освітнього процесу

Адреса приміщення

Найменування власника майна

Площа, кв. метрів

Найменування та реквізити документа про право власності або оперативного управління або користування

Документ про право користування (договір оренди)

строк дії договору оренди (з ___ по ____)

наявність державної реєстрації

наявність нотаріального посвідчення

2. Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за відповідною професією певного рівня

Найменування приміщень навчального, навчально-виробничого призначення, інших приміщень, майданчиків відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення

Кількість приміщень, одиниць

необхідна

фактична

1. Кабінети (класи, аудиторії)2. Майстерні3. Лабораторії4. Полігон, кв. метрів5. Автодром (майданчик), кв. метрів6. Трактородром, гектарів7. Навчальне господарство, гектарів8. Стадіон9. Інші3. Обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків за відповідною професією певного рівня

Найменування навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків

Найменування дисциплін*

Площа приміщень, кв. метрів

Площа на одного учня, слухача, кв. метрів

Забезпечення обладнанням**

власних

орендованих

найменування обладнання

необхідна кількість, одиниць

фактична кількість, одиниць

4. Загальна інформація про наявність матеріально-технічної бази для провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти на виробництві (у разі ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві)

Найменування приміщень (навчальних об’єктів)

Кількість, одиниць

Площа, кв. метрів

загальна

на одного слухача

1. Кабінети
2. Класи, аудиторії
3. Майстерні
4. Лабораторії
5. Полігони
6. Тренажерні центри
7. Навчально-виробничі дільниці
8. Інші
__________
* Зазначаються навчальні дисципліни загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.
** В описовій формі додатково подаються обґрунтування достатньої кількості обладнання для провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується.

{Додаток 17 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}Додаток 18
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти

1. Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін та виробничого навчання на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти

Найменування навчальної дисципліни та виду професійно-практичної підготовки згідно з навчальним планом

Інформація про наявність
(“+”, “–” або немає потреби)

навчальних планів

поурочно-тематичних планів

переліку навчально-виробничих робіт

навчально-методичного забезпечення вихідного контролю знань

завдання для проведення лабораторно-практичних робіт

2. Забезпечення планами семінарських та практичних занять

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом

Інформація про наявність
(“+”, “–” або немає потреби)

планів семінарських занять

планів практичних занять

3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Найменування виду практики згідно з навчальним планом

Семестр (тиждень), в якому передбачена практика

Тривалість практики, тижнів

Інформація про наявність програм практики (“+”
або “–”)

Найменування бази для проходження практики

Інформація про наявність угод про проходження практики (номер, дата, строк дії)

{Додаток 18 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}


Додаток 19
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти

1. Відомості про наявність бібліотеки*

Найменування виду інформаційного забезпечення

Наявність (так/ні)

Площа, кв. метрів

Обсяг фонду (найменувань/ примірників)

1. Бібліотека
2. Електронна бібліотека
3. Інтернет
4. Періодичні видання
5. Інші
2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

Найменування навчальної дисципліни

Автор (прізвище, ім’я та по батькові) підручника, навчального посібника тощо

Найменування підручника, навчального посібника тощо

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників**

3. Перелік фахових періодичних видань***

Найменування фахового періодичного видання

Рік надходження

__________
* Відомості зазначаються тільки у разі ліцензування освітньої діяльності з первинної професійної підготовки.
** Для книг в електронній формі не зазначається.
*** Відомості зазначаються тільки у разі ліцензування освітньої діяльності з первинної професійної підготовки.

{Додаток 19 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}Додаток 20
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Повне найменування закладу у сфері професійної (професійно-технічної) освіти __________________________________

Повне найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) ______________________

Код та найменування професії (групи професій) або класифікаційного угруповання _______________________________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності


2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності)


3. Копії положень про підрозділ підприємства або закладу освіти, до повноважень якого належать функції з професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників у разі ліцензування освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі на виробництві (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності)


4. Копії положень про відокремлений підрозділ (під час подання заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у відокремленому структурному підрозділі) (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності)


5. Копії документів, що підтверджують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності


6. Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату)


7. Копія затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника закладу освіти або кваліфікаційної характеристики професії або професійного стандарту, копії навчальних планів з пояснювальною запискою до них, розроблених на основі державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності) або типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників


8. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності


9. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності


10. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)


11. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)


12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання), для документів про освіту, виданих навчальними закладами інших країн, - додатково подається копія документа про визнання їх в Україні (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)


13. Документ про декларування виконання вимог Ліцензійних умов (у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)

14. Копія положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах (у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та післядипломної освіти для осіб з професійною (професійно-технічною) освітою)


{Додаток 20 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}


Додаток 21
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого створюється і функціонує на території України

Найменування закладу у сфері професійної (професійно-технічної) освіти ________________________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) ______________________

Код, найменування професії (групи професій) або класифікаційного угруповання ____________________ та __________ рівня професійної (професійно-технічної) освіти

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності


2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності)


3. Копії положень про підрозділ підприємства або закладу освіти, до повноважень якого належать функції з професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників у разі ліцензування освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі на виробництві (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності)


4. Копія положення про відокремлений структурний підрозділ (під час подання заяви про отримання ліцензії для таких підрозділів) (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності)


5. Копії документів, що підтверджують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності


6. Копія затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника закладу освіти або кваліфікаційної характеристики професії або професійного стандарту, копії навчальних планів з пояснювальною запискою до них, розроблених на основі державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності), або типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників


7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності


8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності


9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)


10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)


11. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)


12. Копії погоджених з МОН освітньої/професійної програми, за якою провадитиметься освітня діяльність, та навчального плану українською мовою


13. Документ про декларування виконання вимог Ліцензійних умов (у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)


14. Копії документів, що засвідчують визнання закладу професійної (професійно-технічної) освіти в системі освіти іноземної держави та/або акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та переклад таких документів українською мовою, засвідчений нотаріально


15. Копії документів, що підтверджують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави)

16. Копія положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах (у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та післядипломної освіти для осіб з професійною (професійно-технічною) освітою)


{Додаток 21 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}вгору